2 Raja-raja 9

9:1 Dob ai idilo si Elisa ma sahalak humbani susianni nabi, nini ma hubani: Gonditi ma binongeimu, anjaha boan ma guri-gurimu na marisi minak ibagas tanganmu, anjaha laho ma ho hu Ramot-Gilead. (bd. 4:29; 6:1; 8:29; 1 Sam. 10:1.) 9:1 Kemudian nabi Elisa memanggil salah seorang dari rombongan nabi dan berkata kepadanya: “Ikatlah pinggangmu, bawalah buli-buli berisi minyak ini dan pergilah ke Ramot-Gilead.
9:2 Anggo das ma ho hujai pindahi ma ijai si Jehu, anak ni si Josafat, anak ni si Nimsi; masuk ma ho anjaha hatahon ma ia jongjong hun tongah-tongah ni hasomanni, anjaha arahkon ma ia hu kamar partongah-tongah. (ay. 5.) 9:2 Apabila engkau sampai ke sana, carilah Yehu bin Yosafat bin Nimsi; masuklah, ajak dia bangkit dari tengah-tengah temannya dan bawalah dia ke ruang dalam.
9:3 Dob ai buat ma guri-guri na marisi minak, anjaha useihon ma hu uluni, anjaha hatahon ma: Sonon do hata ni Jahowa; huminaki ma ham gabe raja manggomgom Israel! Dob ai ungkab ma labah ai, anjaha maporus ma ho, ulang marsaran-saran. (1 Raj. 19:16.) 9:3 Kemudian ambillah buli-buli berisi minyak itu, lalu tuangkan isinya ke atas kepalanya dan katakan: Beginilah firman TUHAN: Telah Kuurapi engkau menjadi raja atas Israel! Sesudah itu bukalah pintu, larilah dan jangan berlambat-lambat.”
9:4 Dob ai laho ma anak garama, susian ni nabi ai, hu Ramot-Gilead. 9:4 Lalu nabi muda itu pergi ke Ramot-Gilead.
9:5 Jadi dob das ia, tonggor ma, hundul-hundul ma jumpahsi pambobai-pambobai ni bala ijai, anjaha nini ma: Adong do hata sihatahononku bamu, ham puanglimanami! Dob ai nini si Jehu ma: Hubani ise humbannami on? Jadi nini ma: Hubamu, ham puanglimanami! 9:5 Setelah ia sampai, maka tampaklah panglima-panglima tentara sedang duduk berkumpul. Lalu ia berkata: “Ada pesan kubawa untukmu, ya panglima!” Yehu bertanya: “Untuk siapa dari kami sekalian?” Jawabnya: “Untukmu, ya panglima!”
9:6 Jadi jongjong ma ia anjaha masuk hu rumah ai. Dob ai iuseihon anak garama ai ma minak ai hubani uluni, anjaha nini ma hubani: Sonon do hata ni Jahowa, Naibata ni Israel: Ahu do maminaki ho gabe raja manggomgom bangsangku, ai ma Israel. 9:6 Lalu bangkitlah Yehu dan masuk ke dalam rumah. Nabi muda itu menuang minyak ke atas kepala Yehu serta berkata kepadanya: “Beginilah firman TUHAN, Allah Israel: Telah Kuurapi engkau menjadi raja atas umat TUHAN, yaitu orang Israel.
9:7 Maningon siap do bahenonmu ginompar ni si Ahab, tuanmu ai, ase hubalaskon hubani si Isebel daroh ni jabolonku, ai ma nabi-nabi, pakon daroh ni haganup jabolon ni Jahowa. (5 Mus. 32:43; 1 Raj. 19:10; 21:22.) 9:7 Maka engkau akan membunuh keluarga tuanmu Ahab dan dengan demikian Aku membalaskan kepada Izebel darah hamba-hamba-Ku, nabi-nabi itu, bahkan darah semua hamba TUHAN.
9:8 Maningon siap do ganup ginompar ni si Ahab; sasapkononku do humbani si Ahab sagala dalahi, na poso pakon na magodang i Israel. (1 Raj. 14:10.) 9:8 Dan segenap keluarga Ahab akan binasa; dan Aku akan melenyapkan dari pada Ahab setiap orang laki-laki, baik yang tinggi maupun yang rendah kedudukannya di Israel.
9:9 Maningon siap do bahenonku ginompar ni si Ahab, usih songon ginompar ni si Jerobeam, anak ni si Nebat, anjaha songon ginompar ni si Baesa, anak ni si Ahia. (1 Raj. 15:29; 16:3, 11.) 9:9 Dan Aku akan memperlakukan keluarga Ahab sama seperti keluarga Yerobeam bin Nebat dan sama seperti keluarga Baesa bin Ahia.
9:10 Anjaha maningon bois do si Isebel panganon ni baliang i ladang ni Jesreel, anjaha ise pe lang na mananomsi. Dob ai iungkab ma labah ai lanjar maporus ma ia. (ay. 37; 1 Raj. 21:23.) 9:10 Izebel akan dimakan anjing di kebun di luar Yizreel dengan tidak ada orang yang menguburkannya.” Kemudian nabi itu membuka pintu, lalu lari.
9:11 Dob luar si Jehu hubani juak-juakni, nini sidea ma hubani: Damei do? Mase roh halak na podouan in bamu? Jadi nini ma mambalosi sidea: Itandai nasiam do dalahi ai pakon hasahaponni. (Jer. 29:26.) 9:11 Apabila Yehu keluar mendapatkan pegawai-pegawai tuannya, berkatalah seorang kepadanya: “Apa kabar? Mengapa orang gila itu datang kepadamu?” Jawabnya kepada mereka: “Kamu sendiri mengenal orang itu dengan omongannya!”
9:12 Nini sidea ma: Seng tongon ai; patugah ham ma bannami! Jadi nini ma: Sonon do hatani hubangku: Sonon do hata ni Jahowa: Huminaki do ho gabe raja ni Israel. 9:12 Tetapi mereka berkata: “Dusta! Cobalah beritahukan kepada kami!” Lalu katanya: “Begini-beginilah dikatakannya kepadaku: Demikianlah firman TUHAN: Telah Kuurapi engkau menjadi raja atas Israel.”
9:13 Jadi tarolos ma sidea ganup mambuat pakeianni bei, anjaha ipaherbang ma ai i toruhni bahen tutup ni talkah ni andar ai, isompul sidea ma tarompet anjaha isurakkon ma: Domma bangkit raja si Jehu! (Mat. 21:7, 8.) 9:13 Segeralah mereka masing-masing mengambil pakaiannya dan membentangkannya di hadapan kakinya begitu saja di atas tangga, kemudian mereka meniup sangkakala serta berseru: “Yehu raja!”
9:14 Jadi ibahen si Jehu, anak ni si Josafat, anak ni si Nimsi ai ma partahi-tahian mangimbang si Joram. Tapi anggo si Joram pakon haganup halak Israel marjaga-jaga do i Ramot-Gilead dompak si Hasael, raja ni Aram. 9:14 Demikianlah Yehu bin Yosafat bin Nimsi mengadakan persepakatan melawan Yoram. — Adapun Yoram sedang berjaga-jaga di Ramot-Gilead, bersama-sama dengan segenap orang Israel menghadapi Hazael, raja Aram.
9:15 Anjaha domma mulak hinan raja Joram laho patambarhon dirini humbani ugah, na binahen ni halak Aram bani, sanggah na marporang ia dompak si Hasael raja ni Aram. Dob ai nini si Jehu ma: Anggo sonai ma uhurnasiam, ulang ma lopas nasiam age sahalak laho hun huta on patugahkon na masa on hu Jesreel. (bd. 8:28, 29.) 9:15 Tetapi raja Yoram sendiri telah pulang ke Yizreel, supaya luka-lukanya diobati, yang ditimbulkan orang Aram pada waktu ia berperang melawan Hazael, raja Aram. — Yehu berkata: “Jika kamu sudah setuju, janganlah biarkan siapa pun meloloskan diri dari kota untuk memberitahukan hal itu ke Yizreel.”
9:16 Dob ai inaiki si Jehu ma garetani, anjaha laho ma ia hu Jesreel, ai ijai do tibal si Joram. Anjaha si Ahasya pe, raja ni Juda, domma tuad manonggor si Joram. (bd. 8:29.) 9:16 Kemudian Yehu naik kereta dan pergi ke Yizreel, sebab Yoram berbaring sakit di sana. Juga Ahazia, raja Yehuda, datang menjenguk Yoram.
9:17 Tapi jongjong ma parjaga ai iatas manara i Jesreel, anjaha dob iidah roh bala ni si Jehu, nini ma: Huidah do roh sada hulanan ni bala! Dob ai nini si Joram ma: Buat ma sada parhuda anjaha suruh ma ia manjumpahkon sidea lanjar manungkun: Damei do? (1 Sam. 16:4.) 9:17 Ketika penjaga yang sedang berdiri di atas menara di Yizreel, melihat pasukan Yehu datang, berserulah ia: “Ada kulihat suatu pasukan.” Berkatalah Yoram: “Ambillah seorang penunggang kuda, suruhlah ia menemui mereka serta menanyakan: apakah ini kabar damai?”
9:18 Jadi bingkat ma sahalak siajak huda manjumpahkonsi, anjaha nini ma: Sonon do hata ni raja in: Damei do? Jadi nini si Jehu ma: Aha porluni bam damei atap lang? Husor hudamu, irikkon ahu! Dob ai marsahap ma sipanjaga ai, nini ma: Domma das namin suruhan ai bani sidea, tapi seng mulak ia. 9:18 Lalu pergilah penunggang kuda itu untuk menemuinya dan berkata: “Beginilah tanya raja: apakah ini kabar damai?” Jawab Yehu: “Damai? Bukan urusanmu! Baliklah, ikutlah aku!” Dan penjaga itu memberitahukan: “Suruhan sudah sampai kepada mereka, tetapi ia tidak pulang.”
9:19 Dob ai isuruh ma siajak huda na legan, na mangkatahon bani sidea, dob das ia: Sonon do hata ni raja ai: Damei do? Jadi nini si Jehu ma: Aha porluni bam damei atap lang? Husor hudamu irikkon ahu! 9:19 Disuruhnyalah penunggang kuda yang kedua dan setelah sampai kepada mereka berkatalah ia: “Beginilah tanya raja: apakah ini kabar damai?” Jawab Yehu: “Damai? Bukan urusanmu! Baliklah, ikutlah aku!”
9:20 Dob ai ipatugah siparjaga ai ma use, nini ma: Das do namin suruhan ai bani sidea, tapi seng mulak ia. Songon pangajak ni halak na mabuk do pangajakni. 9:20 Dan penjaga itu memberitahukan: “Sudah sampai ia kepada mereka, tetapi ia tidak pulang! Dan cara memacunya adalah seperti cara Yehu, cucu Nimsi, memacu, sebab ia memacu seperti orang gila.”
9:21 Nini si Joram ma: Pasang gareta! Ipasang ma garetani, dob ai bingkat ma si Joram, raja Israel, rap pakon si Ahasya, raja Juda, ganup bani garetani bei, luar ma sidea manjumpahkon si Jehu, gabe pajumpah ma sidea pakonsi i ladang ni si Nabot, halak Jesreel ai. (1 Raj. 21:1.) 9:21 Sesudah itu berkatalah Yoram: “Pasanglah kereta!”, lalu orang memasang keretanya. Maka keluarlah Yoram, raja Israel, dan Ahazia, raja Yehuda, masing-masing naik keretanya; mereka keluar menemui Yehu, lalu menjumpai dia di kebun Nabot, orang Yizreel itu.
9:22 Jadi dob iidah si Joram si Jehu, nini ma: Damei do Jehu? Nini ma mambalosi: Sonaha ma pardameini, sadokah inunut inangmu si Isebel mangkorjahon parbangkison pakon ujar-ujaran? (5 Mus. 18:10-14; Nah. 3:4; Panguh. 2:20-24.) 9:22 Tatkala Yoram melihat Yehu, bertanyalah ia: “Apakah ini kabar damai, hai Yehu?” Jawabnya: “Bagaimana ada damai, selama sundal dan orang sihir ibumu Izebel begitu banyak!”
9:23 Dob ai ipahusor si Joram ma hudani sihol maporus, anjaha nini ma hubani si Ahasya: Partahi-tahion do hape Ahasya! 9:23 Segera Yoram berputar dan mau melarikan diri sambil berseru kepada Ahazia: “Itu tipu, Ahazia!”
9:24 Tapi isintak si Jehu ma panahni, ipanah ma si Joram gabe hona ma holang-holang ni sasapni anjaha itolpus lingkitni ai ma pusu-pusuni, gabe tompas ma ia ibagas garetani ai. 9:24 Tetapi Yehu menarik busurnya dengan sepenuh kekuatannya, lalu memanah Yoram di antara kedua bahunya, sehingga anak panah itu menembus jantungnya, maka rebahlah ia di dalam keretanya.
9:25 Nini si Jehu ma hubani si Bidekar, juak-juakni ai: Angkat nasiam ma ia anjaha gijigkon ma ia hu ladang ni si Nabot, halak Jesreel ai, halani ingat ma, sanggah na margareta ondi hita rap, ipudi ni si Ahab, bapani ondi, sanggah na nilumbahon ni Jahowa hata on pasalsi: (bd. 7:2; 1 Raj. 21:19; Jes. 13:1.) 9:25 Kemudian berkatalah Yehu kepada Bidkar, perwiranya: “Angkat dan lemparkanlah mayatnya ke kebun Nabot, orang Yizreel itu, sebab ketahuilah, bahwa pada waktu aku dan engkau berdampingan menunggang kuda mengikuti Ahab, ayahnya, maka TUHAN telah mengucapkan terhadap dia hukuman ini:
9:26 Tongon, halani domma huidah nantuari daroh ni si Nabot pakon anakni, nini Jahowa, maningon balaskononku do in bam i ladang on. Halani ai buat ma ia, gijigkon ma ia hu ladang ai, romban hubani hata ni Jahowa. (bd. 14:6; 1 Raj. 21:13.) 9:26 Sesungguhnya, Aku telah melihat darah Nabot dan darah anak-anaknya tadi malam, demikianlah firman TUHAN, maka Aku akan membalaskannya kepadamu di kebun ini, demikianlah firman TUHAN. Oleh sebab itu angkat dan lemparkanlah mayatnya ke kebun ini, sesuai dengan firman TUHAN.”
9:27 Dob iidah si Ahasya, raja Juda ai, maporus ma ia dompak Bet-Hagan. Tapi iayak si Jehu ma ia, anjaha nini ma: Ia pe maningon bunuhon do! Ipanah sidea ma ia iatas garetani i tangkogan Gur, dohorhon Jibleam. Maporus ma raja ai hu Megiddo, gabe matei ijai. (bd. 23:29; 1 Raj. 21:2; 2 Kron. 22:7-9.) 9:27 Ketika Ahazia, raja Yehuda, melihat itu, maka ia pun melarikan diri ke arah Bet-Hagan, tetapi Yehu mengejarnya sambil berkata: “Panahlah dia juga!” Maka mereka memanah dia di atas keretanya di pendakian ke Gur dekat Yibleam. Ia lari ke Megido dan mati di sana.
9:28 Dob ai igaretahon juak-juakni ma ia hu Jerusalem, anjaha itanom ma ia bani tanomanni rap pakon ompungni i huta ni si Daud. (bd. 14:20; 23:30.) 9:28 Para pegawainya mengangkut mayatnya ke Yerusalem, lalu mereka menguburkan dia dalam kuburnya sendiri, di samping nenek moyangnya di kota Daud.
9:29 Pasapuluh-sada-tahunkon dob raja si Joram, anak ni si Ahab, ijai ma mulai si Ahasya manggomgom Juda. (bd. 8:25.) 9:29 Adapun Ahazia menjadi raja atas Yehuda dalam tahun kesebelas zaman Yoram bin Ahab.
9:30 Jadi das ma si Jehu hu Jesreel. Dob ibogei si Isebel ai, ipajenges ma matani, iugasi ma jambulanni, anjaha manungkir-nungkir ma ia hun jandela. (Jer. 4:30.) 9:30 Sampailah Yehu ke Yizreel. Ketika Izebel mendengar itu, ia mencalak matanya, dihiasinyalah kepalanya, lalu ia menjenguk dari jendela.
9:31 Jadi dob imasuki si Jehu horbangan ai, nini si Isebel ma: Damei do, Simri, sibunuh tuanni? (1 Raj. 16:10, 18.) 9:31 Pada waktu Yehu masuk pintu gerbang, berserulah Izebel: “Bagaimana, selamatkah Zimri, pembunuh tuannya itu?”
9:32 Dob ai mangkawah ma ia dompak jandela ai, anjaha nini ma: Ise do hampit ahu? Ise do? Jadi dob mangkawah dua tolu halak juak-juak ni raja ai dompaksi, 9:32 Yehu mengangkat kepalanya melihat ke jendela itu dan berkata: “Siapa yang di pihakku? Siapa?” Dan ketika dua tiga orang pegawai istana menjenguk kepadanya,
9:33 nini ma: Dabuhkon nasiam ma ia hunjin hu toruh! Jadi idabuhkon sidea ma ia hu toruh, gabe marbirsak ma deba humbani darohni ai hu tembok pakon hubani huda ai, gabe idogei-dogei huda ai ma ia. 9:33 ia berseru: “Jatuhkanlah dia!” Mereka menjatuhkan dia, sehingga darahnya memercik ke dinding dan ke kuda; mayatnya pun terinjak-injak.
9:34 Dob sonai laho ma ia hu rumah mangan minum, dob ai nini ma: Torih nasiam ma lobei naboru pinapaan ni Naibata ai, anjaha tanom nasiam ma ia, ai boru ni raja do ia. (1 Raj. 16:31.) 9:34 Yehu masuk ke dalam, lalu makan dan minum. Kemudian ia berkata: “Baiklah urus mayat orang yang terkutuk itu dan kuburkanlah dia, sebab ia memang anak raja.”
9:35 Tapi dob laho sidea sihol mananomsi namin, hape seng dong jumpah sidea be sobali ni tangkurakni pakon tapak-tapak ni naheini ampa tanganni. 9:35 Mereka pergi untuk menguburkannya, tetapi mereka tidak menjumpai mayatnya, hanya kepala dan kedua kaki dan kedua telapak tangannya.
9:36 Dob mulak sidea patugahkon ai bani si Jehu, gabe ibalosi ma: Sonai do hata ni Jahowa, na dob nilumbahonni hinan marhitei humbani juak-juakni si Elias, halak Tisbi ondi, sanggah na hinatahonni: Maningon i ladang ni Jesreel bois panganon ni baliang daging ni si Isebel, (ay. 10; 1 Raj. 21:23.) 9:36 Mereka kembali memberitahukannya kepada Yehu, lalu ia berkata: “Memang begitulah firman TUHAN yang diucapkan-Nya dengan perantaraan hamba-Nya, Elia, orang Tisbe itu: Di kebun di luar Yizreel akan dimakan anjing daging Izebel;
9:37 anjaha bangkei ni si Isebel ai, maningon gabe hubang ma ai i Jesreel, gabe seng tarhatahon halak be: On do si Isebel. (Jer. 8:2.) 9:37 maka mayat Izebel akan terhampar di kebun di luar Yizreel seperti pupuk di ladang, sehingga tidak ada orang yang dapat berkata: Inilah Izebel.”
<< 2 Raja-raja 8 2 Raja-raja 10 >>