2 Raja-raja 10

10:1 Tapi adong do pitu puluh anak ni si Ahab i Samaria. Jadi isurat si Jehu ma surat, anjaha itongos ma ai hu Samaria, hubani pangintuai-pangintuai pakon hubani siramotkon anak ni si Ahab, nini: (ay. 6; Panguh. 8:30.) 10:1 Ahab mempunyai tujuh puluh orang anak laki-laki di Samaria. Yehu menulis surat, dan mengirimnya ke Samaria, kepada pembesar kota itu, kepada para tua-tua dan kepada para pengasuh anak-anak Ahab, bunyinya:
10:2 Ia dob das surat on bani nasiam, mangidah halani pakon nasiam do anak ni tuannasiam, anjaha adong do bani nasiam gareta pakon huda, sonai homa huta na marbatar-batar pakon sinjata, (bd. 5:6.) 10:2 “Sekarang, segera sesudah surat ini sampai kepadamu, kamu yang mempunyai anak-anak tuanmu di bawah pengawasanmu, lagipula mempunyai kereta dan kuda dan kota yang berkubu serta senjata,
10:3 pilih nasiam ma sidearan pakon sitalupan humbani anak ni tuannasiam, anjaha pahundul nasiam ma ia bani paratas ni bapani, anjaha marporang ma nasiam mangkopkop ginompar ni tuannasiam. 10:3 maka pilihlah seorang yang terbaik dan yang paling tepat dari antara anak-anak tuanmu, lalu dudukkanlah dia di atas takhta ayahnya, kemudian berperanglah membela keluarga tuanmu.”
10:4 Tapi mabiar tumang ma sidea, nini ma: Tonggor ma, gari na dua raja ai seng tahan i lobeini, lambin sonaha ma partahanta? (bd. 9:21.) 10:4 Tetapi mereka sangat takut dan berkata: “Sedangkan kedua raja itu tidak dapat bertahan menghadapinya, bagaimana mungkin kita ini dapat bertahan?”
10:5 Dob ai isuruh kopala ni rumah bolon pakon kopala ni huta rap pakon pangintuai-pangintuai ampa sipanramotkon ai ma suruhanni hubani si Jehu, nini ma: Juak-juakmu do hanami, anjaha sagala sihatahononmu bannami, sai bahenonnami do. Seng ra hanami pabangkithon atap ise gabe raja, bahen ham ma barang aha na madear nini uhurmu. (Jes. 9:25.) 10:5 Sebab itu kepala istana dan kepala kota, juga para tua-tua dan para pengasuh mengirim pesan kepada Yehu, bunyinya: “Kami ini hamba-hambamu dan segala yang kaukatakan kepada kami akan kami lakukan; kami tidak hendak mengangkat seseorang menjadi raja; lakukanlah apa yang baik menurut pemandanganmu.”
10:6 Dob ai itongos ma hubani sidea surat na paduahon, nini ma: Anggo hampit ahu do nasiam, anjaha anggo ra do nasiam mambalosi ahu, buat nasiam ma ulu ni anak ni tuannasiam, anjaha roh ma nasiam hubangku hu Jesreel sonon patar. Ia anak ni raja na pitu puluh halak ai, rap pakon halak na marsangap ni huta ai do, ai do na pagodang-godangkon sidea. 10:6 Kemudian Yehu menulis surat untuk kedua kalinya kepada mereka, bunyinya: “Jika kamu memihak kepadaku dan mau menurut perkataanku, ambillah kepala anak-anak tuanmu dan datanglah kepadaku besok kira-kira waktu ini ke Yizreel.” Adapun ketujuh puluh anak raja itu tinggal bersama-sama orang-orang besar di kota itu, yang mendidik mereka.
10:7 Jadi dob das surat ai bani sidea, itangkap sidea ma anak ni raja ai, ibunuh ma sidea na pitu puluh halak ai, inahkon ma ulu ni sidea hubagas raga anjaha itongos ma ai hubani si Jehu i Jesreel. (Panguh. 9:5.) 10:7 Tatkala surat itu sampai kepada mereka, mereka mengambil anak-anak raja itu, menyembelih ketujuh puluh orang itu, menaruh kepala orang-orang itu ke dalam keranjang dan mengirimkan semuanya kepada Yehu di Yizreel.
10:8 Dob das suruhan ai anjaha ipatugah bani: Domma iboan sidea ulu ni anak ni raja ai, nini ma: Nahkon nasiam ma ai gabe dua gugunan ilambung ni labah ni horbangan ai ronsi patar. 10:8 Ketika suruhan datang memberitahukan kepadanya: “Telah dibawa orang kepala anak-anak raja itu,” berkatalah Yehu: “Susunlah semuanya menjadi dua timbunan di depan pintu gerbang sampai pagi.”
10:9 Dob ai patarni ai, sanggah na luar ia, jongjong ma ia, anjaha nini ma hubani ganup halak simbuei ai: Seng marsalah nasiam. Ahu do na martahi-tahi dompak tuanku, anjaha na mambunuhsi; tapi ise do na mambunuh haganup on? 10:9 Pada paginya keluarlah Yehu, berdirilah ia, lalu berkata kepada segenap orang banyak: “Kamu ini tidak bersalah. Memang akulah yang telah mengadakan persepakatan melawan tuanku dan telah membunuh dia; tetapi semua orang ini, siapakah yang membunuh mereka?
10:10 Botoh nasiam ma, na so adong labuh humbani hata ni Jahowa, na hinatahon ni Jahowa pasal ginompar ni si Ahab; ai ipasaud Jahowa do, na dob hinatahon ni juak-juakni si Elias. (ay. 17; 1 Raj. 8:56; 21:22.) 10:10 Ketahuilah sekarang, bahwa firman TUHAN yang telah diucapkan TUHAN tentang keluarga Ahab, tidak ada yang tidak dipenuhi, TUHAN telah melakukan apa yang difirmankan-Nya dengan perantaraan Elia, hamba-Nya.”
10:11 Jadi ibunuh si Jehu ma ganup na tading humbani ginompar ni si Ahab i Jesreel, sonai homa ganup halak na pinasangapni, huan-huanni pakon malimni, sahalak pe lang tading ibahen.(2 Sam. 8:18; 15:37; 1 Raj. 4:5.) 10:11 Lalu Yehu membunuh semua orang yang masih tinggal dari keluarga Ahab yang di Yizreel, juga semua orang besarnya, orang-orang kepercayaannya dan imam-imamnya; tidak ada padanya seorang pun yang ditinggalkan Yehu hidup.
10:12 Dob ai bingkat ma ia laho hu Samaria. Itongah dalan, sanggah das ia hu Bet-Eked ianan ni parmahan, 10:12 Kemudian bangkitlah Yehu pergi ke Samaria. Di jalan dekat Bet-Eked, perkampungan para gembala,
10:13 pajumpah ma si Jehu pakon sanina ni si Ahasya, raja ni Juda, jadi nini ma: Ise do ham? Nini sidea ma mambalosi: Sanina ni si Ahasya do hanami, anjaha na tuad do hanami, laho marayak anak ni raja in pakon anak ni inangni. (2 Kron. 22:8.) 10:13 bertemulah ia dengan sanak saudara Ahazia, raja Yehuda, lalu ia bertanya: “Siapakah kamu ini?” Jawab mereka: “Kami adalah sanak saudara Ahazia dan kami datang untuk memberi salam kepada anak-anak raja dan anak-anak ibu suri.”
10:14 Nini si Jehu ma: Tangkap ma sidea manggoluh. Jadi itangkap ma sidea manggoluh, lanjar ibunuh, dob ai isampakkon ma sidea hubagas parigi na i Bet-Eked, ompat puluh dua halak, anjaha sahalak pe lang dong na maluah humbani sidea. (Jer. 41:7.) 10:14 Berkatalah Yehu: “Tangkaplah mereka hidup-hidup!” Lalu ditangkaplah mereka hidup-hidup dan disembelih dekat perigi Bet-Eked, empat puluh dua orang, dan tidak ada seorang pun ditinggalkannya hidup dari pada mereka.
10:15 Jadi dob bingkat ia hunjai, pajumpah ma ia pakon si Jonadab, anak ni si Rehab, na roh manjumpahkonsi; jadi itabi ma ia anjaha nini ma hubani: Bonar do uhurmu hubangku, songon bonar ni uhurhu bamu? Nini si Jonadab ma mambalosi: Eak! Nini si Jehu ma: Anggo sonai do, bere ma tanganmin bangku! Jadi isurdukkon ma tanganni. Itarik si Jehu ma ia hu atas, rap pakonsi hu atas gareta ai. (1 Kron. 2:55; Jer. 35:6; Gal. 2:9.) 10:15 Setelah pergi dari sana, bertemulah ia dengan Yonadab bin Rekhab yang datang menyongsong dia. Ia memberi salam kepadanya serta berkata: “Apakah hatimu jujur kepadaku seperti hatiku terhadap engkau?” Jawab Yonadab: “Ya!” “Jika ya, berilah tanganmu!” Maka diberinyalah tangannya, lalu Yehu mengajak dia naik ke sampingnya ke dalam kereta.
10:16 Anjaha nini ma: Rap ma hita laho, ase iidah ham ringisku halani Jahowa. Jadi rap ma sidea laho margareta. 10:16 Berkatalah Yehu: “Marilah bersama-sama aku, supaya engkau melihat bagaimana giatku untuk TUHAN.” Demikianlah Yehu membawa dia dalam keretanya.
10:17 Jadi dob das ia hu Samaria, ibunuh ma haganup sima-sima ni si Ahab i Samaria, siap tumang do sidea ibahen, romban hubani hata ni Jahowa, na hinatahonni hubani si Elias. (1 Raj. 21:21, 22.) 10:17 Setelah Yehu sampai di Samaria, maka ia membunuh semua orang yang masih tinggal dari keluarga Ahab di Samaria; ia memunahkannya, sesuai dengan firman yang diucapkan TUHAN kepada Elia.
10:18 Dob ai ipatumpu si Jehu ma bangsa ai, anjaha nini ma hubani sidea: Hurang do pambalosi ni si Ahab bani Baal, tapi bujuran do si Jehu mambalosi. (1 Raj. 16:31-33.) 10:18 Kemudian Yehu mengumpulkan seluruh rakyat, lalu berkata kepada mereka: “Adapun Ahab masih kurang beribadah kepada Baal, tetapi Yehu mau lebih hebat beribadah kepadanya.
10:19 Halani ai dilo nasiam ma hu lambungku sagala nabi ni Baal, sagala na marugas bani pakon sagala malim-malim; sahalak pe lang bulih tading, ai sihol bahenonku do panggalangan bolon hubani Baal; barang ise na so dihut, maningon marutang hosah do ia. Tapi akal-akal ni si Jehu do ai ase ibahen sonai, ase boi siapkononni sagala sisumbah Baal ai. 10:19 Oleh sebab itu, panggillah menghadap aku semua nabi Baal, semua orang yang beribadah kepadanya dan semua imamnya, seorang pun tidak boleh tidak hadir, sebab aku hendak mempersembahkan korban yang besar kepada Baal. Setiap orang yang tidak hadir tidak akan tinggal hidup.” Tetapi perbuatan ini adalah akal Yehu supaya ia membinasakan orang-orang yang beribadah kepada Baal.
10:20 Dob ai iparentahkon si Jehu ma: Tingtingkon nasiam ma sada tumpuan na majombut bani Baal! Jadi itingtingkon sidea ma ai. 10:20 Selanjutnya Yehu berkata: “Tentukanlah hari raya perkumpulan kudus bagi Baal!” Lalu mereka memaklumkannya.
10:21 Anjaha isuruh si Jehu ma suruhanni hu sab Israel, jadi roh ma ganup siparugas bani Baal, sahalak pe lang dong na tading, na so roh hujai. Imasuki sidea ma rumah ni Baal ai, gabe gok tumang ma rumah ni Baal ai. (1 Raj. 16:32.) 10:21 Yehu mengirim orang ke seluruh Israel, maka datanglah seluruh orang yang beribadah kepada Baal, tidak seorang pun yang ketinggalan. Lalu masuklah semuanya ke dalam rumah Baal, sehingga rumah itu penuh sesak dari ujung ke ujung.
10:22 Nini ma hubani sijaga rumah pakeian: Boan ma hudarat pakeian bani haganup siparugas bani Baal ai! Jadi ipadarat ma pakeian ai bani sidea. 10:22 Kemudian berkatalah Yehu kepada orang yang mengepalai gudang pakaian: “Keluarkanlah pakaian untuk setiap orang yang beribadah kepada Baal!” Maka dikeluarkannyalah pakaian bagi mereka.
10:23 Jadi masuk ma si Jehu rap pakon si Jonadab, anak ni si Rehab, hu rumah ni Baal ai: Pangkei ma nasiam ase ulang adong juak-juak ni Jahowa ijon itongah-tongahnasiam, tapi pitah sibalosi Baal hansa! (ay. 15.) 10:23 Sesudah itu masuklah Yehu dan Yonadab bin Rekhab ke dalam rumah Baal, lalu berkatalah ia kepada orang-orang penyembah Baal di situ: “Periksalah dan lihatlah, supaya jangan ada di antara kamu di sini seorang pun dari hamba-hamba TUHAN, melainkan hanya orang-orang yang beribadah kepada Baal.”
10:24 Jadi masuk ma ia manggalangkon galangan pakon galangan situtungon. Tapi domma iatur si Jehu hinan ualuh puluh halak i darat, anjaha domma iparentahkon: Barang ise na palopaskon maluah humbani sidea, na dob huondoskon ai hubagas tangannasiam, maningon hosahni do dangdang ni hosahni ai. (1 Raj. 20:39.) 10:24 Lalu masuklah mereka untuk mempersembahkan korban sembelihan dan korban bakaran. Adapun Yehu telah menempatkan delapan puluh orang di luar dan telah berkata: “Siapa yang membiarkan lolos seorang pun dari orang-orang yang kuserahkan ke dalam tanganmu, nyawanyalah ganti nyawa orang itu.”
10:25 Jadi siapkonsi ia na manggalangkon galangan situtungon ai, nini si Jehu ma hubani bala ai pakon pambobaini: Masuk ma nasiam anjaha bunuhi ma sidea, sahalak pe lang bulih maluah! Jadi dob itampuli sidea haganup marhitei podang, ipanggijigkon bala pakon pambobai ai ma sidea hu darat, dob ai masuk ma sidea hu kamar parbagas ni rumah ni Baal ai, (1 Raj. 18:40.) 10:25 Setelah Yehu selesai mempersembahkan korban bakaran, berkatalah ia kepada bentara-bentara dan kepada perwira-perwira: “Masuklah, bunuhlah mereka, seorang pun tidak boleh lolos!” Maka dibunuhlah mereka dengan mata pedang, lalu mayatnya dibuang; kemudian masuklah bentara-bentara dan perwira-perwira itu ke gedung rumah Baal.
10:26 gabe ipadarat sidea ma Ashera na ibagas rumah ni Baal ai, anjaha itutung sidea ma ia. (bd. 11:18.) 10:26 Mereka mengeluarkan tiang berhala rumah Baal itu, lalu dibakar.
10:27 Iropuki sidea ma gana-gana Baal ai, iropuki sidea ma rumah ni Baal ai, anjaha ibahen ma ai gabe ianan ni tompoh ronsi sadari on. (ay. 21; bd. 3:2.) 10:27 Mereka merobohkan tugu berhala Baal itu, merobohkan juga rumah Baal, dan membuatnya menjadi jamban; begitulah sampai hari ini.
10:28 Ase sonai ma paniapkon ni si Jehu bani Baal hun Israel. 10:28 Demikianlah Yehu memunahkan Baal dari Israel.
10:29 Tapi seng itundalhon si Jehu anggo dousa ni si Jerobeam, anak ni si Nebat, na mambahen Israel mardousa, ai ma lombu omas na i Betel pakon i Dan. (1 Raj. 12:26-33.) 10:29 Hanya, Yehu tidak menjauh dari dosa-dosa Yerobeam bin Nebat, yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula, yakni dosa penyembahan anak-anak lembu emas yang di Betel dan yang di Dan.
10:30 Dob ai nini Jahowa ma hubani si Jehu: Halani dear pambahenanmu, ai ma marhitei na mandalankon na pintor bani pangidahku, anjaha ibahen ho do hubani ginompar ni si Ahab romban hubani haganup na ibagas uhurhu, maningon anakmu do ronsi sundut na paompathon hundul bani paratas ni Israel. (bd. 15:12.) 10:30 Berfirmanlah TUHAN kepada Yehu: “Oleh karena engkau telah berbuat baik dengan melakukan apa yang benar di mata-Ku, dan telah berbuat kepada keluarga Ahab tepat seperti yang dikehendaki hati-Ku, maka anak-anakmu akan duduk di atas takhta Israel sampai keturunan yang keempat.”
10:31 Tapi seng marsijoloman uhurni si Jehu manramotkon titah ni Jahowa, Naibata ni Israel, humbani gok ni uhurni; seng itundalhon dousa ni si Jerobeam, na mambahen Israel mardousa. (ay. 29; Jer. 48:10.) 10:31 Tetapi Yehu tidak tetap hidup menurut hukum TUHAN, Allah Israel, dengan segenap hatinya; ia tidak menjauh dari dosa-dosa Yerobeam yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula.
10:32 Bani ari ai ipungkah Jahowa ma paetekkon Israel. Italuhon si Hasael ma sidea bani ganup tanoh parbalogan ni Israel; (bd. 8:12; 1 Raj. 19:17; 20:42.) 10:32 Pada zaman itu mulailah TUHAN menggunting daerah Israel, sebab Hazael mengalahkan mereka di seluruh daerah Israel
10:33 hampit hapoltakan ni bah Jordan ganup tanoh Gilead, tanoh ni halak Gad, Ruben pakon Manasse, singgan ni Aroer na ilambung ni habungan Arnon, ai ma Gilead pakon Basan. (5 Mus. 3:8-17.) 10:33 di sebelah timur sungai Yordan dengan merebut seluruh tanah Gilead, tanah orang Gad, orang Ruben dan orang Manasye, mulai dari Aroër yang di tepi sungai Arnon, baik Gilead maupun Basan.
10:34 Barita ni si Jehu na tading ai pakon ganup na binahenni ampa haganup hagarangonni, ai lang tarsurat do ai ibagas buku barita ni raja-raja Israel? 10:34 Selebihnya dari riwayat Yehu dan segala yang dilakukannya dan segala kepahlawanannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Israel?
10:35 Dob ai modom ma si Jehu rap pakon ompungni, gabe itanom sidea ma ia i Samaria. Jadi si Joahas, anakni ai ma bangkit raja manggantihsi. (bd. 13:1.) 10:35 Kemudian Yehu mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di Samaria, maka Yoahas, anaknya, menjadi raja menggantikan dia.
10:36 Ia dokah ni si Jehu manrajai Israel i Samaria dua puluh ualuh tahun do. 10:36 Adapun lamanya Yehu menjadi raja atas Israel di Samaria adalah dua puluh delapan tahun.
<< 2 Raja-raja 9 2 Raja-raja 11 >>