2 Raja-raja 8

8:1 Tapi domma marsahap hinan si Elisa hubani naboru, paranak na dob pinagoluhni ai, sonon: Bingkat ma ham, bungkas rap pakon parrumahmu, manginsolat atap ija marosuh ham, ai domma ihatahon Jahowa roh lohei, anjaha tongon do masa i nagori ai, pitu tahun dokahni. (bd. 4:35; 1 Mus. 41:30; Panguh. 17:8-9.) 8:1 Elisa telah berbicara kepada perempuan yang anaknya dihidupkannya kembali, katanya: “Berkemaslah dan pergilah bersama-sama dengan keluargamu, dan tinggallah di mana saja engkau dapat menetap sebagai pendatang, sebab TUHAN telah mendatangkan kelaparan, yang pasti menimpa negeri ini tujuh tahun lamanya.”
8:2 Jadi bingkat ma naboru ai anjaha ibahen ma romban hubani hata ni halak ni Naibata ai, gabe bingkat ma ia pakon parrumahni, anjaha manginsolat ma i tanoh ni halak Palistim pitu tahun dokahni. 8:2 Lalu berkemaslah perempuan itu dan dilakukannyalah seperti perkataan abdi Allah itu. Ia pergi bersama-sama dengan keluarganya, lalu tinggal menetap sebagai pendatang di negeri orang Filistin tujuh tahun lamanya.
8:3 Tapi dob salpu na pitu tahun ai, mulak ma naboru ai hun tanoh ni halak Palistim; anjaha laho ma ia mangadu-adu hubani raja ai laho mangindo mulak rumahni pakon jumani. (bd. 6:26; Rut 1:6.) 8:3 Dan setelah lewat ketujuh tahun itu, pulanglah perempuan itu dari negeri orang Filistin. Kemudian ia pergi mengadukan perihal rumahnya dan ladangnya kepada raja.
8:4 Tudu sangah marsahapi do raja ai pakon si Gehasi, juak-juak ni halak ni Naibata ai, nini: Pajojor ma hubangku ganup horja habanggalon na binahen ni si Elisa! (bd. 6:15.) 8:4 Raja sedang berbicara kepada Gehazi, bujang abdi Allah itu, katanya: “Cobalah ceritakan kepadaku tentang segala perbuatan besar yang dilakukan Elisa.”
8:5 Anjaha sanggah na binaritahonni ai hubani raja ai, na pinagoluhni ai na dob matei, roh ma naboru simada anak na dob pinagoluh ai mangadu-adu hubani raja ai laho mangindo mulak rumahni pakon jumani. Jadi nini si Gehasi ma: Tuannami anjaha rajanami! On ma naboru ai, anjaha on ma anakni na pinagoluh ni si Elisa. 8:5 Sedang ia menceritakan kepada raja tentang Elisa menghidupkan anak yang sudah mati itu, tampaklah perempuan yang anaknya dihidupkan itu datang mengadukan perihal rumahnya dan ladangnya kepada raja. Lalu berkatalah Gehazi: “Ya tuanku raja! Inilah perempuan itu dan inilah anaknya yang dihidupkan Elisa.”
8:6 Anjaha ipatae raja ai ma ia, gabe ipajojor naboru ai ma pasal ai bani. Dob sonai isuruh raja ai ma sada halak pangulu pakonsi, nini ma: Paulak ma hubani haganup rupeini hinan, sonai homa ulih ni tanohni singgan ni parbungkasni hinan hun nagori on ronsi sonari. (1 Raj. 22:9.) 8:6 Lalu raja bertanya-tanya, dan perempuan itu menceritakan semuanya kepadanya. Kemudian raja menugaskan seorang pegawai istana menyertai perempuan itu dengan pesan: “Pulangkanlah segala miliknya dan segala hasil ladang itu sejak ia meninggalkan negeri ini sampai sekarang.”
8:7 Sanggah das si Elisa hu Damaskus, tudu do si Benhadad, raja ni Aram boritan. Dob adong na patugahkon bani: Roh do halak ni Naibata ai hu huta on! (bd. 6:24; 1 Raj. 19:15.) 8:7 Elisa masuk ke Damsyik, dan pada waktu itu Benhadad, raja Aram, sedang sakit. Ketika dikabarkan kepada raja: “Sudah datang abdi Allah ke mari,”
8:8 Nini raja ai ma hubani si Hasael: Buat ma siluah, laho ma ham manjumpahkon halak ni Naibata ai anjaha sungkun ma Jahowa marhiteihonsi sonon: Malum ope gakni huahap humbani naborit on? (bd. 1:2; 1 Raj. 14:3.) 8:8 berkatalah ia kepada Hazael: “Ambillah persembahan, pergilah menyongsong abdi Allah itu dan mintalah petunjuk TUHAN dengan perantaraannya: Sembuhkah aku dari penyakit ini?”
8:9 Dob ai laho ma si Hasael manjumpahkonsi, iboan ma hubani sagala ugas na maharga na adong i Damaskus, boratan ompat puluh unta. Dob das ia hulobei ni si Elisa, nini ma: Isuruh anakmu si Benhadad, raja ni Aram do ahu bamu manungkun: Malum ope gakni huahap humbani naborit on? (bd. 6:21; Panguh. 17:10.) 8:9 Lalu pergilah Hazael menyongsong dia, diambilnyalah persembahan berupa segala barang yang indah-indah dari Damsyik, sebanyak muatan empat puluh ekor unta. Sesudah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata: “Anakmu Benhadad, raja Aram, menyuruh aku menanyakan kepadamu: Apakah aku akan sembuh dari penyakit ini?”
8:10 Dob ai ihatahon si Elisa ma hubani: Laho ma ham, patugah ma hubani: Maningon malum do ahapkononmu! Tapi tene domma ipatalar Jahowa bangku, maningon matei do ia. (bd. 1:4.) 8:10 Jawab Elisa kepadanya: “Pergilah, katakanlah kepadanya: Pastilah engkau sembuh. Namun demikian, TUHAN telah memperlihatkan kepadaku, bahwa ia pasti mati dibunuh.”
8:11 Dob ai kawah ma si Elisa dompaksi, pala songgotan ia. Salpu ai tangis ma halak ni Naibata ai. (Luk. 19:41.) 8:11 Elisa menatap dengan lama ke depan, lalu menangislah abdi Allah itu.
8:12 Jadi nini si Hasael ma: Mase tangis tuannami? Nini ma mambalosi: Halani domma hubotoh hamagouan na sihol bahenonmu hubani halak Israel; surbuyonmu do bani apuy huta ni sidea na marbatar-batar ai, bunuhonmu do anak garama ni sidea marhitei podang, ropukonmu do na etek-etek ni sidea anjaha lapahonmu do naboru ni sidea na boratan rumah. (bd. 10:32; 12:18; 13:7; 15:16; Ps. 137:9; Ams. 1:13.) 8:12 Hazael berkata: “Mengapa tuanku menangis?” Jawab Elisa: “Sebab aku tahu bagaimana malapetaka yang akan kaulakukan kepada orang Israel: kotanya yang berkubu akan kaucampakkan ke dalam api, terunanya akan kaubunuh dengan pedang, bayinya akan kauremukkan dan perempuannya yang mengandung akan kaubelah.”
8:13 Dob ai nini si Hasael ma: Ise ma ahu juak-juakmu on, baliang on, ase bahenonni ma pahara na sonin banggalni? Nini si Elisa ma mambalosi: Domma ipataridahkon Jahowa hubangku paboa ham do bangkit raja manggomgom Aram. (1 Sam. 24:15; 1 Raj. 19:15.) 8:13 Sesudah itu berkatalah Hazael: “Tetapi apakah hambamu ini, yang tidak lain dari anjing saja, sehingga ia dapat melakukan hal sehebat itu?” Jawab Elisa: “TUHAN telah memperlihatkan kepadaku, bahwa engkau akan menjadi raja atas Aram.”
8:14 Dob ai misir ma ia humbani si Elisa, anjaha das ma ia hubani tuanni, na mangkatahon hubani: Aha do ihatahon si Elisa bamu? Jadi nini ma mambalosi: Ihatahon do hubangku, paboa maningon malum do ahapkononmu. 8:14 Lalu ia pergi dan meninggalkan Elisa dan setelah ia sampai kepada tuannya, berkatalah raja kepadanya: “Apakah dikatakan Elisa kepadamu?” Jawabnya: “Ia berkata kepadaku, bahwa pastilah engkau sembuh.”
8:15 Tapi patarni ai ibuat ma salimut, isornobkon ma ai hubagas bah anjaha irungkubhon ma ai hu bohini, gabe matei ma ia. Jadi si Hasael ma bangkit manggantihsi. 8:15 Tetapi keesokan harinya ia mengambil sehelai selimut yang telah dicelupkannya ke dalam air dan membentangkannya ke atas muka raja. Jadi matilah raja, dan Hazael menjadi raja menggantikan dia.
8:16 Palima-tahunkon dob manrajai si Joram, anak si Ahab, raja ni Israel bangkit raja ma si Joram, anak ni si Josafat, raja ni Juda. (1 Raj. 22:51.) 8:16 Dalam tahun kelima zaman Yoram, anak Ahab raja Israel — pada waktu itu Yosafat adalah raja Yehuda — Yoram, anak Yosafat raja Yehuda menjadi raja.
8:17 Marumur tolu puluh dua tahun do ia bangkit raja ai, anjaha ualuh tahun do dokahni manrajai i Jerusalem. 8:17 Ia berumur tiga puluh dua tahun pada waktu ia menjadi raja dan delapan tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem.
8:18 Anjaha dalan ni raja-raja Israel do iirikkon, songon na binahen ni ginompar ni si Ahab, ai boru ni si Ahab do parinangonni. Ihorjahon do sogam ni uhur ni Jahowa. (ay. 26, 27; 1 Raj. 16:33.) 8:18 Ia hidup menurut kelakuan raja-raja Israel seperti yang dilakukan keluarga Ahab, sebab yang menjadi isterinya adalah anak Ahab. Ia melakukan apa yang jahat di mata TUHAN.
8:19 Tapi seng ra Jahowa mangagou Juda halani si Daud juak-juakni ai, songon na pinarbagahni ai hinan bani, paboa bereonni do sada suluh bani pakon hubani anakni tongtong. (2 Sam. 7:11-16; 1 Raj. 11:36.) 8:19 Namun demikian, TUHAN tidak mau memusnahkan Yehuda oleh karena Daud, hamba-Nya, sesuai dengan yang dijanjikan-Nya kepada Daud, bahwa Ia hendak memberikan keturunan kepadanya dan kepada anak-anaknya untuk selama-lamanya.
8:20 Bani panorangni marbalik do Edom humbani panggomgomion ni Juda, anjaha ipabangkit sidea do sada raja bani sidea. (bd. 3:9; 1 Mus. 27:40.) 8:20 Pada zamannya memberontaklah Edom dan melepaskan diri dari kekuasaan Yehuda dan mereka mengangkat seorang raja atas mereka sendiri.
8:21 Jadi bingkat ma si Joram hu Zair rap pakon ganup garetani; borngin-borngin laho ma ia pakon kopala-kopala ni gareta porang mandorab halak Edom, na manginggoti sidea ai, gabe maporus ma bangsa ai hu lampo-lamponi bei. 8:21 Maka majulah Yoram ke Zair bersama-sama dengan seluruh keretanya; pada waktu malam bangunlah ia, lalu bersama-sama dengan para panglima pasukan kereta ia menerobos barisan orang Edom yang mengepung dia, tetapi rakyatnya melarikan diri pulang ke kemahnya.
8:22 Tapi age pe sonai lanjar marbalik do Edom humbani panggomgomion ni Juda das hubani sadari on. Dob ai marbalik ma homa Libna bani panorang ai. (4 Mus. 33:20.) 8:22 Demikianlah Edom memberontak dan terlepas dari kekuasaan Yehuda sampai sekarang ini. Lalu Libna pun memberontak pada masa itu juga.
8:23 Barita na legan pasal si Joram pakon ganup na binahenni, ai lang tarsurat do ai ibagas buku barita ni raja-raja Juda? 8:23 Selebihnya dari riwayat Yoram dan segala yang dilakukannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Yehuda?
8:24 Dob ai modom ma si Joram pakon ompungni, anjaha tartanom ma ia ilambung ni ompungni, i huta ni si Daud, jadi si Ahasya, anakni ai ma bangkit raja manggantihsi. 8:24 Kemudian Yoram mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di samping nenek moyangnya di kota Daud. Maka Ahazia, anaknya, menjadi raja menggantikan dia.
8:25 Pasapuluh-dua-tahunkon dob manrajai si Joram, anak ni si Ahab, raja ni Israel, bangkit raja ma si Ahasya, anak ni si Joram, manggomgom Juda. 8:25 Dalam tahun kedua belas zaman Yoram, anak Ahab raja Israel, Ahazia, anak Yoram raja Yehuda, menjadi raja.
8:26 Marumur dua puluh dua tahun do si Ahasya, sanggah na bangkit ai ia gabe raja, anjaha satahun do ia manrajai i Jerusalem. Ia goran ni inangni, si Atalya do, pahompu ni si Omri, raja ni Israel. (ay. 18; bd. 11:1; 1 Raj. 16:25.) 8:26 Ia berumur dua puluh dua tahun pada waktu ia menjadi raja dan setahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Atalya, cucu Omri raja Israel.
8:27 Ia pe iirikkon do dalan ni ginompar ni si Ahab, ihorjahon do sogam ni uhur ni Jahowa, songon ginompar ni si Ahab, ai hela ni ginompar ni si Ahab do ia. (ay. 18.) 8:27 Ia hidup menurut kelakuan keluarga Ahab dan ia melakukan apa yang jahat di mata TUHAN sama seperti keluarga Ahab, sebab ia adalah seorang menantu dari keluarga itu.
8:28 Bingkat do ia pakon si Joram, anak ni si Ahab, marporang dompak si Hasael, raja ni Aram i Ramot-Gilead, ija si Joram luha ibahen halak Aram. (1 Raj. 22:4.) 8:28 Ia pergi bersama-sama Yoram bin Ahab untuk berperang melawan Hazael, raja Aram, di Ramot-Gilead. Tetapi orang-orang Aram melukai Yoram.
8:29 Dob ai mulak ma raja Joram hu Jesreel, laho patambarhon luhani, na binahen ni halak Aram ai i Ramot, sanggah marporang ia dompak si Hasael, raja ni Aram. Jadi tuad ma si Ahasya, anak ni si Joram, raja ni Juda, sihol manungkir si Joram, anak ni si Ahab, i Jesreel, ai boritan do ia. (bd. 9:5; 16:21; 2 Sam. 13:5, 6; 1 Raj. 19:17.) 8:29 Kemudian pulanglah raja Yoram ke Yizreel, supaya diobati luka-lukanya yang ditimbulkan orang Aram di Rama pada waktu ia berperang melawan Hazael, raja Aram. Dan Ahazia, anak Yoram raja Yehuda, pergi menjenguk Yoram bin Ahab di Yizreel, karena dia sakit.
<< 2 Raja-raja 7 2 Raja-raja 9 >>