2 Raja-raja 7

7:1 Tapi nini si Elisa ma: Tangar nasiam ma hata ni Jahowa! Sonon do hata ni Jahowa: Sonon patar, marharga sasekel ma satapongan topung, anjaha dua tapongan andolei sada sekel homa i horbangan ni Samaria. (ay. 16; bd. 6:25.) 7:1 Lalu berkatalah Elisa: “Dengarlah firman TUHAN. Beginilah firman TUHAN: Besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesyikal dan dua sukat jelai akan berharga sesyikal di pintu gerbang Samaria.”
7:2 Dob ai nini puanglima sipanrabin raja ai ma hubani halak ni Naibata ai: Tonggor ma, porini pe ibahen Jahowa jandela i langit, naha ma bulih jadi ai? Tapi nini ma: Idahonmu do ai marhitei panonggormu, tapi seng dihut ho mangankon ai. (ay. 17; bd. 5:18; 1 Mus. 7:11; Mat. 3:10.) 7:2 Tetapi perwira, yang menjadi ajudan raja, menjawab abdi Allah, katanya: “Sekalipun TUHAN membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi?” Jawab abdi Allah: “Sesungguhnya, engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa dari padanya.”
7:3 Adong ma ompat halak na gadamon ilambung horbangan ni huta ai. Nini sidea ma samah sidea: Aha ma gunani ijon hita ronsi matei hita? (bd. 15:5; 4 Mus. 5:3; 5 Mus. 13:46.) 7:3 Empat orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah yang seorang kepada yang lain: “Mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati?
7:4 Porini masuk pe hita hu huta, lohei do masa i huta in, matei do holi hita ijai, anjaha porini soh hita ijon, matei do hita homa. Halani ai laho ma hita hu parsaranan ni halak Aram; anggo ipaturut sidea hita manggoluh, jadi manggoluh ma hita; anggo ibunuh sidea hita, matei pe dear. (bd. 25:11; Esr. 4:16.) 7:4 Jika kita berkata: Baiklah kita masuk ke kota, padahal dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang, marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup, dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati.”
7:5 Samun ari bingkat ma sidea hu parsaranan ni halak Aram, tapi daskonsi sidea hu topi ni parsaranan ni halak Aram ai, tonggor ma, sahalak pe lang dong ijai. 7:5 Lalu pada waktu senja bangkitlah mereka masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Tetapi ketika mereka sampai ke pinggir tempat perkemahan orang Aram itu, tampaklah tidak ada orang di sana.
7:6 Ai domma ipabogeihon Tuhan in hubani bala ni halak Aram sora ni gareta pakon huda, sora ni buei bala, gabe nini sidea ma samah sidea: Tonggor ma, domma iupahi raja Israel mangimbang hita raja-raja ni halak Het pakon raja-raja ni halak Masir laho mandorab hita. (bd. 6:17; 19:7.) 7:6 Sebab TUHAN telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar, sehingga berkatalah yang seorang kepada yang lain: “Sesungguhnya raja Israel telah mengupah raja-raja orang Het dan raja-raja orang Misraim melawan kita, supaya mereka menyerang kita.”
7:7 Halani ai laho ma sidea maporus sanggah samun ari, anjaha itadingkon sidea do lampo-lampo ni sidea, hudani, halodeni pakon parsaranan ai songon haadongonni hinan, maporus ma sidea marsipaluah hosahni bei. (1 Raj. 19:3.) 7:7 Karena itu bangkitlah mereka melarikan diri pada waktu senja dengan meninggalkan kemah dan kuda dan keledai mereka serta tempat perkemahan itu dengan begitu saja; mereka melarikan diri menyelamatkan nyawanya.
7:8 Jadi dob masuk na gadamon ai hu topi ni parsaranan ai, imasuki sidea ma sada lampo-lampo ai, mangan ma sidea anjaha minum, ibuat sidea ma pirak, omas pakon pakeian, anjaha laho ma sidea mamonopkon ai; dob ai mulak ma sidea, imasuki sidea ma lampo-lampo na legan, ibuat sidea ma ugas-ugas hunjai, dob ai laho ma sidea mamonopkon ai. 7:8 Ketika orang-orang yang sakit kusta itu sampai ke pinggir tempat perkemahan, masuklah mereka ke dalam sebuah kemah, lalu makan dan minum. Sesudah itu mereka mengangkut dari sana emas dan perak dan pakaian, kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu datanglah mereka kembali, masuk ke dalam kemah yang lain dan mengangkut juga barang-barang dari sana, kemudian pergilah mereka menyembunyikannya.
7:9 Dob sonai nini sidea ma samah sidea: Seng patut sonin pambahenta. Ari ni barita na madear do ari on. Anggo sip hita ronsi patar, tontu marsalah ma hita ijai, halani ai laho ma hita mamboan barita ai hu rumah ni raja ai. (4 Mus. 32:23.) 7:9 Lalu berkatalah yang seorang kepada yang lain: “Tidak patut yang kita lakukan ini. Hari ini ialah hari kabar baik, tetapi kita ini tinggal diam saja. Apabila kita menanti sampai terang pagi, maka hukuman akan menimpa kita. Jadi sekarang, marilah kita pergi menghadap untuk memberitahukan hal itu ke istana raja.”
7:10 Jadi dob das sidea hu huta ai, dilo-dilo ma sidea hubani sijaga horbangan ni huta ai, anjaha ibaritahon sidea ma hubani, nini ma: Domma das hanami hu parsaranan ni halak Aram, hape tonggor ma, seng dong sahalak jolma taridah, barang sora ni jolma tarbogei ijai, huda ampa halode tambat do ijai, anjaha lampo-lampo ai pe songon haadonganni hinan. (2 Sam. 18:26.) 7:10 Mereka pergi, lalu berseru kepada penunggu pintu gerbang kota dan menceritakan kepada orang-orang itu, katanya: “Kami sudah masuk ke tempat perkemahan orang Aram, dan ternyata tidak ada orang di sana, dan tidak ada suara manusia kedengaran, hanya ada kuda dan keledai tertambat dan kemah-kemah ditinggalkan dengan begitu saja.”
7:11 Dob ai idilohon sijaga horbangan ai ma barita ai, anjaha adong ma na patugahkon ai hu rumah ni raja ai. 7:11 Para penunggu pintu gerbang menyerukan dan memberitahukan hal itu ke istana raja.
7:12 Jadi puho ma raja ai bornginni ai, anjaha nini ma hubani juak-juakni: Pabotohkononku ma hubani nasiam, na sihol bahenon ni halak Aram hubanta. Ibotoh sidea do, masa lohei banta, halani ai do ase luar sidea hun parsaranan ni sidea marponop i ladang, ai nini uhur ni sidea do: Anggo luar sidea hun huta ai, tangkap hita ma sidea manggoluh, anjaha masuki hita ma huta ai. (bd. 6:25.) 7:12 Sekalipun masih malam, raja bangun juga, lalu berkata kepada para pegawainya: “Baiklah kuterangkan kepadamu apa maksud orang Aram itu terhadap kita. Mereka tahu bahwa kita ini menderita kelaparan, sebab itu mereka keluar dari tempat perkemahan untuk menyembunyikan diri di padang, sambil berpikir: Apabila orang Israel keluar dari dalam kota, kita akan menangkap mereka hidup-hidup, kemudian kita masuk ke dalam kota.”
7:13 Jadi marbalos ma sahalak humbani juak-juakni: Mahua nabuat ma piga-piga huda na tading ai, ai adong ope piga-piga nari na tading (atap masa bani sidea songon na bani halak Israel na tading on ijon, atap masa bani sidea songon na bani ganup halak Israel, na dob rasei ai); sidea ma nasuruh laho papangkeihon! 7:13 Lalu salah seorang pegawainya menjawab: “Baiklah kita ambil lima ekor dari kuda yang masih tinggal di dalam kota ini; tentulah keadaannya seperti seluruh khalayak ramai Israel yang sudah habis mati itu! Biarlah kita suruh saja orang pergi, supaya kita lihat.”
7:14 Jadi ibuat sidea ma dua gareta pakon huda, lanjar isuruh raja ai ma sidea marayak bala ni halak Aram, nini ma: Laho ma nasiam papangkeihon! 7:14 Sesudah itu mereka mengambil dua kereta kuda, kemudian raja menyuruh mereka menyusul tentara Aram sambil berkata: “Pergilah melihatnya!”
7:15 Jadi iayaki sidea ma bala ai ronsi Jordan; tonggor ma, gok do ganup dalan ai bani pakeian ampa parugas, ai ma na pinangambukkon ni halak Aram ai sanggah na maporus ai sidea. Dob ai mulak ma suruhan ai, patugahkon barita ai hubani raja ai. 7:15 Lalu pergilah mereka menyusul orang-orang itu sampai ke sungai Yordan, dan tampaklah seluruh jalan itu penuh dengan pakaian dan perkakas yang dilemparkan oleh orang Aram pada waktu mereka lari terburu-buru. Kemudian pulanglah suruhan-suruhan itu dan menceritakan hal itu kepada raja.
7:16 Jadi luar ma bangsa ai, irampas sidea ma parsaranan ni halak Aram, jadi saud ma satapongan topung marharga sada sekel, anjaha dua tapongan andolei sada sekel do homa hargani, songon na dob hinatahon ni Jahowa. (ay. 1.) 7:16 Maka keluarlah penduduk kota itu menjarah tempat perkemahan orang Aram. Karena itu sesukat tepung yang terbaik berharga sesyikal dan dua sukat jelai berharga sesyikal, sesuai dengan firman TUHAN.
7:17 Tapi domma isuruh raja ai hinan puanglima sipanrabinsi ai, manjaga horbangan ai, tapi idogei halak ma ia i horbangan ai gabe matei, romban hubani hata ni halak ni Naibata, na dob nilumbahonni hinan, sanggah na tuad raja ai marayaksi. 7:17 Adapun raja telah menempatkan perwira yang menjadi ajudannya itu mengawasi pintu gerbang, tetapi rakyat menginjak-injak dia di pintu gerbang, lalu ia mati sesuai dengan perkataan abdi Allah yang mengatakannya pada waktu raja datang mendapatkan dia.
7:18 Halani sanggah na hinatahon ni halak ni Naibata ai hubani raja ai: Marharga ma dua tapongan andolei sada sekel ampa sada tapongan topung sada sekel sonon patar i horbangan ni Samaria, 7:18 Dan terjadi juga seperti yang dikatakan abdi Allah itu kepada raja: “Dua sukat jelai akan berharga sesyikal dan sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesyikal, besok kira-kira waktu ini di pintu gerbang Samaria.”
7:19 gabe nini puanglima ai do mambalosi halak ni Naibata ai: Tonggor ma, porini pe ibahen Jahowa jandela i langit, sonaha ma boi jadi ai? Tapi nini do: Tonggor ma, idahonmu do ai namin marhitei panonggormu, tapi seng dihut ho mangankon ai. 7:19 Pada waktu itu si perwira menjawab abdi Allah itu: “Sekalipun TUHAN membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi?”, tetapi Elisa berkata: “Sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa dari padanya.”
7:20 Jadi sonai ma masa hubani, ai idogei halak do ia i horbangan ai, gabe matei ma ia. 7:20 Demikianlah terjadi kepada orang itu: Rakyat menginjak-injak dia di pintu gerbang, lalu matilah ia.
<< 2 Raja-raja 6 2 Raja-raja 8 >>