2 Raja-raja 22

22:1 Ualuh tahun do umur ni si Josia sanggah na bangkit ai ia gabe raja, anjaha tolu puluh sada tahun do ia gabe raja i Jerusalem. Si Jedida do goran ni inangni, boru ni si Adaya hun Boskat. (Jos. 15:39.) 22:1 Yosia berumur delapan tahun pada waktu ia menjadi raja dan tiga puluh satu tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yedida binti Adaya, dari Bozkat.
22:2 Ihorjahon do rosuh ni uhur ni Jahowa, anjaha iirikkon do ganup dalan ni si Daud ompungni ai, anjaha seng marinpang ia hu siamun barang hu sambilou. (bd. 18:3; 5 Mus. 5:29; Jos. 23:6.) 22:2 Ia melakukan apa yang benar di mata TUHAN dan hidup sama seperti Daud, bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri.
22:3 Dob marumur raja Josia sapuluh ualuh tahun, isuruh raja ai ma si Safan, anak ni si Asalya, anak ni si Mesullam, jurutulis ai, hu rumah ni Jahowa, nini ma: (2 Sam. 8:17.) 22:3 Dalam tahun yang kedelapan belas zaman raja Yosia maka raja menyuruh Safan bin Azalya bin Mesulam, panitera itu, ke rumah TUHAN, katanya:
22:4 Tangkog ma ham marayak sintua ni malim Hilkia, ase ihira buei ni duit na binoan hu rumah ni Jahowa, na pinatumpu-tumpu ni halak sijaga pintu humbani bangsa in; (bd. 12:10; 1 Kron. 5:39; 9:22; Neh. 12:25.) 22:4 “Pergilah kepada imam besar Hilkia; suruhlah ia menyerahkan seluruh uang yang telah dibawa ke dalam rumah TUHAN yang telah dikumpulkan dari pihak rakyat oleh penjaga-penjaga pintu;
22:5 anjaha ibere ma ai hubani halak haondosan ni horja i rumah ni Jahowa, lanjar isuruh ma sidea mamberehon ai hubani halak siparhorja i rumah ni Jahowa, na mangumban rumah ai, (bd. 12:12.) 22:5 baiklah itu diberikan mereka ke tangan para pekerja yang diangkat untuk mengawasi rumah TUHAN, supaya diberikan kepada tukang-tukang yang ada di rumah TUHAN untuk memperbaiki kerusakan rumah itu,
22:6 ai ma hubani tuhang hayu, hubani halak sipauli rumah ai, hubani tuhang batu pakon hubani halak siboli parhayu pakon batu na binarbar laho pabayuhon rumah ai. 22:6 yaitu kepada tukang-tukang kayu, tukang-tukang bangunan dan tukang-tukang tembok, juga bagi pembelian kayu dan batu pahat untuk memperbaiki rumah itu.
22:7 Tapi seng pala mambahen parhiraan sidea pakon halak haondosan ni duit ai, ai maningon marsihatengeran do sidea. (bd. 12:16.) 22:7 Tetapi tidak usahlah mengadakan perhitungan dengan mereka mengenai uang yang diberikan ke tangan mereka, sebab mereka bekerja dengan jujur.”
22:8 Dob ai nini si Hilkia, sintua ni malim ai ma hubani si Safan, jurutulis ai: Jumpah ahu do buku titah i rumah ni Jahowa. Jadi ibere si Hilkia ma buku ai hubani si Safan, anjaha ibasa ma ai. (5 Mus. 17:18, 19; 31:26.) 22:8 Berkatalah imam besar Hilkia, kepada Safan, panitera itu: “Telah kutemukan kitab Taurat itu di rumah TUHAN!” Lalu Hilkia memberikan kitab itu kepada Safan, dan Safan terus membacanya.
22:9 Jadi laho ma si Safan, jurutulis ai hubani raja ai, patugahkon barita ai hubani raja ai: Domma ibuat juak-juakmu duit na jumpah irumah ai, anjaha naondoskon do ai hubani halak haondosan ni horja i rumah ni Jahowa. 22:9 Kemudian Safan, panitera itu, masuk menghadap raja, disampaikannyalah kabar tentang itu kepada raja: “Hamba-hambamu ini telah mengambil seluruh uang yang terdapat di rumah TUHAN dan memberikannya ke tangan para pekerja yang diangkat mengawasi rumah itu.”
22:10 Ambahni ai nini si Safan jurutulis ai ope hubani raja ai: Ibere malim Hilkia do sada buku hubangku. Jadi ibasa si Safan ma buku ai ilobei ni raja ai. 22:10 Safan, panitera itu, memberitahukan juga kepada raja: “Imam Hilkia telah memberikan kitab kepadaku,” lalu Safan membacakannya di depan raja.
22:11 Jadi dob ibogei raja ai hata ni buku titah ai, irigati ma hiouni. (3 Mus. 26; 5 Mus. 28; Esr. 9:3; Jer. 36:24.) 22:11 Segera sesudah raja mendengar perkataan kitab Taurat itu, dikoyakkannyalah pakaiannya.
22:12 Dob ai iparentahkon raja ai ma hubani si Hilkia, malim ai, hubani si Ahikam, anak ni si Safan, si Akbor, anak ni si Mikaya, pakon hubani si Safan, jurutulis ai, ampa si Asaya, siparugas bani raja ai: (ay. 4; Jer. 26:24.) 22:12 Kemudian raja memberi perintah kepada imam Hilkia, kepada Ahikam bin Safan, kepada Akhbor bin Mikha, kepada Safan, panitera itu, dan kepada Asaya, hamba raja, katanya:
22:13 Laho ma nasiam, sungkun nasiam ma Jahowa pasal ahu, pasal bangsa in, pakon pasal ganup Juda, halani hata ni buku na jumpah on, ai banggal tumang do ringis ni Jahowa na gajak dompak hita, halani na so itangihon ompungta hata ni buku on, laho mangkorjahon romban hubani ganup na tarsurat ijon dompak hita. 22:13 “Pergilah, mintalah petunjuk TUHAN bagiku, bagi rakyat dan bagi seluruh Yehuda, tentang perkataan kitab yang ditemukan ini, sebab hebat kehangatan murka TUHAN yang bernyala-nyala terhadap kita, oleh karena nenek moyang kita tidak mendengarkan perkataan kitab ini dengan berbuat tepat seperti yang tertulis di dalamnya.”
22:14 Dob ai laho ma malim Hilkia, si Akbor, si Safan pakon si Ahikam, si Asaya marayak nabi naboru Hulda, parinangon ni si Sallum, siramotkon pakeian ai, anak ni si Tikwas, anak ni si Harhas. Marianan do ia i Jerusalem, bani huta na baru ai; jadi marsahap ma sidea pakonsi. (Panguh. 4:4; Neh. 11:9.) 22:14 Maka pergilah imam Hilkia, Ahikam, Akhbor, Safan dan Asaya kepada nabiah Hulda, isteri seorang yang mengurus pakaian-pakaian, yaitu Salum bin Tikwa bin Harhas; nabiah itu tinggal di Yerusalem, di perkampungan baru. Mereka memberitakan semuanya kepadanya.
22:15 Dob ai nini si Hulda ma hubani sidea: Sonon do hata ni Jahowa, Naibata ni Israel: Hatahon ma hubani halak na marsuruh nasiam hubangku: 22:15 Perempuan itu menjawab mereka: “Beginilah firman TUHAN, Allah Israel! Katakanlah kepada orang yang menyuruh kamu kepada-Ku!
22:16 Sonon do hata ni Jahowa: Tonggor ma, parohonku ma hamagouan hu huta on pakon hubani jolma pangisini in, romban hubani haganup hata ni buku on, na dob binasa ni raja Juda. (1 Raj. 14:10.) 22:16 Beginilah firman TUHAN: Sesungguhnya Aku akan mendatangkan malapetaka atas tempat ini dan atas penduduknya, yakni segala perkataan kitab yang telah dibaca oleh raja Yehuda;
22:17 Halani na dob tinadingkon ni sidea ai Ahu, anjaha manutung dahupa sidea hubani naibata na legan, laho mamuhoi ringisku marhitei ganup pambahenan ni tangan ni sidea, halani ai maningon gajak do ringisku dompak ianan on, anjaha seng be tarintopi. (5 Mus. 31:29; 32:21-23; Jer. 25:7; 7:20.) 22:17 karena mereka meninggalkan Aku dan membakar korban kepada allah lain dengan maksud menimbulkan sakit hati-Ku dengan segala pekerjaan tangan mereka; sebab itu kehangatan murka-Ku akan bernyala-nyala terhadap tempat ini dengan tidak padam-padam.
22:18 Tapi anggo hubani raja Juda, na marsuruh nasiam laho manungkun hubani Jahowa, sonon ma hatahon nasiam hubani: Sonon do hata ni Jahowa, Naibata ni Israel: Anggo pasal hata na dob binogeimin, 22:18 Tetapi kepada raja Yehuda, yang telah menyuruh kamu untuk meminta petunjuk TUHAN, harus kamu katakan demikian: Beginilah firman TUHAN, Allah Israel: Mengenai perkataan yang telah kaudengar itu,
22:19 halani na dob mangahap uhurmu, anjaha ipaunduk ho uhurmu ilobei ni Jahowa, sanggah na ibogei ho hata, na dob hulumbahon in dompak huta on, pakon dompak pangisini, paboa na maningon gabe halimisan do in, anjaha sibursikkonon ni halak, anjaha na dob irigati ho hioumu anjaha tangis ho ilobeihu, Ahu pe domma hutangihon ho, nini Jahowa. 22:19 oleh karena engkau sudah menyesal dan engkau merendahkan diri di hadapan TUHAN pada waktu engkau mendengar hukuman yang Kufirmankan terhadap tempat ini dan terhadap penduduknya, bahwa mereka akan mendahsyatkan dan menjadi kutuk, dan oleh karena engkau mengoyakkan pakaianmu dan menangis di hadapan-Ku, Aku pun telah mendengarnya, demikianlah firman TUHAN,
22:20 Halani ai, tonggor ma, Ahu sandiri do na patumpuhon ho hubani ompungmu, gabe sonang do patumpuon hubagas tanomanmu, ase seng sampang idahon ni matamu haganup hamagouan, na sihol parohonku hu huta on. Jadi iboan sidea ma hata ai hubani raja ai. (Panguh. 2:10; Jes. 57:1, 2.) 22:20 sebab itu, sesungguhnya Aku akan mengumpulkan engkau kepada nenek moyangmu, dan engkau akan dikebumikan ke dalam kuburmu dengan damai, dan matamu tidak akan melihat segala malapetaka yang akan Kudatangkan atas tempat ini.” Lalu mereka menyampaikan jawab itu kepada raja.
<< 2 Rajaa-raja 21 2 Raja-raja 23 >>