2 Raja-raja 23

Minggu 1 November 2020, 21 Dob Trinitas: Ambilan 2 Raja-raja 23:1-14; Sibasaon 1 Korint 3:10-17
Tema: Reformasi Partonduyon
23:1 Dob ai isuruh raja ai ma na patumpuhon hu lobeini, haganup pangintuai ni Juda pakon Jerusalem. 23:1 Sesudah itu raja menyuruh orang mengumpulkan semua tua-tua Yehuda dan Yerusalem.
23:2 Dob ai tangkog ma raja ai hu rumah ni Jahowa rap pakon ganup dalahi na hun Juda ampa pangisi ni Jerusalem pakon malim ampa nabi, haganup bangsa ai, na etek na godang, gabe ibasa ma ibogei sidea sagala hata ni buku parpadanan, na jumpah i rumah ni Jahowa. 23:2 Kemudian pergilah raja ke rumah TUHAN dan bersama-sama dia semua orang Yehuda dan semua penduduk Yerusalem, para imam, para nabi dan seluruh orang awam, dari yang kecil sampai yang besar. Dengan didengar mereka ia membacakan segala perkataan dari kitab perjanjian yang ditemukan di rumah TUHAN itu.
23:3 Dob ai jongjong ma raja ai ilambung tiang ai, anjaha ibahen ma padan ilobei ni Jahowa, paboa maningon irikkononni do Jahowa, anjaha ramotkononni titahni, hasaksianni pakon aturanni, humbani gok ni uhurni pakon gok ni tonduyni, anjaha dalankononni do hata ni padan ai, na tarsurat ibagas buku ai. Haganup do bangsa ai mangeakkon padan ai. (ay. 24; bd. 11:14, 17; Jos. 24:25; 2 Kron. 15:12.) 23:3 Sesudah itu berdirilah raja dekat tiang dan diadakannyalah perjanjian di hadapan TUHAN untuk hidup dengan mengikuti TUHAN, dan tetap menuruti perintah-perintah-Nya, peraturan-peraturan-Nya dan ketetapan-ketetapan-Nya dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa dan untuk menepati perkataan perjanjian yang tertulis dalam kitab itu. Dan seluruh rakyat turut mendukung perjanjian itu.
23:4 Dob ai iparentahkon raja ai ma si Hilkia, sintua ni malim ai pakon malim paidua pakon sijaga pintu, ase ipadarat sidea hun rumah ni Jahowa ganup parugas, na pinauli bani Baal pakon bani Ashera pakon bani ganup bala ni langit; itutung ma ai idarat ni Jerusalem bani ladang Kidron, anjaha iboan ma abuanni hu Betel. (bd. 21:3, 5, 7; 22:4; 25:18; 1 Raj. 15:13; Jer. 31:40.) 23:4 Raja memberi perintah kepada imam besar Hilkia dan kepada para imam tingkat dua dan kepada para penjaga pintu untuk mengeluarkan dari bait TUHAN segala perkakas yang telah dibuat untuk Baal dan Asyera dan untuk segala tentara langit, lalu dibakarnyalah semuanya itu di luar kota Yerusalem di padang-padang Kidron, dan diangkutnyalah abunya ke Betel.
23:5 Anjaha ilopaskon raja ai ma malim-malim ni naibata na legan ai, na pinabangkit ni raja-raja Juda, laho manutung dahupa bani panumbahan na iatas buntu-buntu, ibagas huta-huta ni Juda pakon inggot ni Jerusalem; sonai homa na manutung dahupa hubani Baal, hubani mata ni ari, bulan bintang pakon ganup bala ni langit. (Hos. 10:5; Sep. 1:4.) 23:5 Ia memberhentikan para imam dewa asing yang telah diangkat oleh raja-raja Yehuda untuk membakar korban di bukit pengorbanan di kota-kota Yehuda dan di sekitar Yerusalem, juga orang-orang yang membakar korban untuk Baal, untuk dewa matahari, untuk dewa bulan, untuk rasi-rasi bintang dan untuk segenap tentara langit.
23:6 Anjaha ipadarat ma Ashera ai humbani rumah ni Jahowa, hu darat ni Jerusalem, hu habungan ni bah Kidron, lanjar itutung ma ai i habungan ni bah Kidron, anjaha isaburhon ma abuanni ai hu tanoman ni halak simbuei. (ay. 4; 2 Mus. 32:20; 2 Kron. 34:4.) 23:6 Dibawanyalah tiang-tiang berhala dari rumah TUHAN ke luar kota Yerusalem, ke sungai Kidron, lalu dibakarnya di situ dan ditumbuknya halus-halus menjadi abu, kemudian dicampakkannyalah abunya ke atas kuburan rakyat jelata.
23:7 Ambahni ai iparreong do rumah, ianan ni dalahi marjolmahon dalahi, na dohor hu rumah ni Jahowa, partonunan ni naboru, manonun hiou lampo-lampo bani Ashera. (1 Raj. 14:24.) 23:7 Ia merobohkan petak-petak pelacuran bakti yang ada di rumah TUHAN, tempat orang-orang perempuan bertenun sarung untuk Asyera.
23:8 Dob ai ihatahon ma roh ganup malim hun huta ni Juda, anjaha ihatahon ma butakan panumbahan na iatas buntu-buntu, panutungan ni malim bani dahupa, singgan ni Geba das hu Berseba; anjaha iparseda do panumbahan ni begu juma na ihorbangan, na jongjong bani dalan masuk i horbangan Josua, kopala ni huta ai, hampit sambilou, anggo masuk halak hu horbangan ni huta ai. (ay. 14, 16, 20; bd. 10:27; 1 Raj. 22:26.) 23:8 Disuruhnyalah datang semua imam dari kota-kota Yehuda, lalu ia menajiskan bukit-bukit pengorbanan, tempat para imam itu membakar korban, dari Geba sampai Bersyeba; dirobohkannya pula bukit-bukit pengorbanan di pintu-pintu gerbang yang ada dekat lobang pintu gerbang Yosua, penguasa kota itu, yang ada pada sebelah kiri kalau orang memasuki pintu gerbang kota itu.
23:9 Tapi anggo malim ni sisumbah-sumbahan, seng bulih sidea manggalang iatas ni anjap-anjap ni Jahowa na i Jerusalem, tapi bulih do sidea mangan ruti na so niigaran itongah-tongah ni saninani. (Hes. 44:10, 11.) 23:9 Tetapi para imam bukit-bukit pengorbanan itu tidak boleh naik ke mezbah TUHAN di Yerusalem, hanya mereka boleh memakan roti yang tidak beragi di tengah-tengah saudara-saudara mereka.
23:10 Ibutaki do homa parapuyan na i habungan Ben-Hinnom, ase ulang tarbahen barang ise be manutung anakni barang boruni bahen galangan hubani Molooh. (bd. 16:3; 17:17; 3 Mus. 18:21; Jos. 15:8; Jes. 30:33; Jer. 7:31, 32.) 23:10 Ia menajiskan juga Tofet yang ada di lembah Ben-Hinom, supaya jangan orang mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban dalam api untuk dewa Molokh.
23:11 Anjaha ipadaoh do huda na pinapulig ni raja-raja Juda laho pasangapkon mata ni ari, na ilambung labah hamasukan hu rumah ni Jahowa, hu kamar ni Netan-Melek siparugas ai, na marianan i rumah na rapat hujai; anjaha itutung ma gareta ni mata ni ari ai bani apuy. (1 Kron. 9:6; 26:18.) 23:11 Dibuangnyalah kuda-kuda yang ditaruh oleh raja-raja Yehuda untuk dewa matahari di pintu masuk ke rumah TUHAN, dekat bilik Natan-Melekh, pegawai istana, yang tinggal di gedung samping; juga kereta-kereta dewa matahari dibakarnya dengan api.
23:12 Sonai homa anjap-anjap na iatas tayub ni kamar pardatas ni si Ahas, na pinauli ni raja-raja Juda, pakon anjap-anjap, na pinauli ni si Manasse bani alaman ni rumah ni Jahowa na dua ai, iparseda do ai anjaha iropuki, anjaha isaburhon ma abuanni ai hu bah Kidron. (bd. 16:10, 11; 21:5; 2 Mus. 32:20; 2 Kron. 28:24; Jer. 9:13.) 23:12 Mezbah-mezbah, yang ada di atas sotoh, tempat peranginan Ahas, yang dibuat oleh raja-raja Yehuda, dan mezbah-mezbah, yang dibuat Manasye di kedua pelataran rumah TUHAN, dirobohkan oleh raja, dan diremukkan di sana, lalu dicampakkannya abunya ke sungai Kidron.
23:13 Ibutaki raja ai do panumbahan na iatas buntu-buntu na hampit hapoltakan ni Jerusalem, na hampit dangsina ni dolog Jetun, na pinauli ni si Salomo raja ni Israel, bani Astarot, gana-gana ni halak Sidon, pakon bani Kamos gana-gana ni halak Moab, ampa bani Milkom, gana-gana ni halak Ammon, haganupan ai ibutaki raja ai do. (3 Mus. 20:2; 1 Raj. 11:5, 7; Sep. 1:5.) 23:13 Bukit-bukit pengorbanan yang ada di sebelah timur Yerusalem di sebelah selatan bukit Kebusukan dan yang didirikan oleh Salomo, raja Israel, untuk Asytoret, dewa kejijikan sembahan orang Sidon, dan untuk Kamos, dewa kejijikan sembahan Moab, dan untuk Milkom, dewa kekejian sembahan orang Amon, dinajiskan oleh raja.
23:14 Iropuki do tiang sisombah-sombahon anjaha iroboh do sisombahon Ashera, anjaha igoki do hajongjonganni ai bani holi-holi ni na matei. (1 Raj. 14:23.) 23:14 Ia memecahkan tugu-tugu berhala dan menebang tiang-tiang berhala, lalu ditimbuninya tempat-tempat itu penuh dengan tulang-tulang manusia.
23:15 Sonai homa anjap-anjap na i Betel, ianan panumbahan na pinauli ni si Jerobeam, anak ni si Nebat, na mambahen Israel mardousa, age anjap-anjap on ampa panumbahan na i buntu-buntu ronsi batu-batuni irosaki do gabe orbuk; itutung do homa sisombahon Ashera ai. (1 Raj. 12:26-33.) 23:15 Juga mezbah yang ada di Betel, bukit pengorbanan yang dibuat oleh Yerobeam bin Nebat yang mengakibatkan orang Israel berdosa, mezbah dan bukit pengorbanan itu pun dirobohkannya dan batu-batunya dipecahkannya, lalu ditumbuknya halus-halus menjadi abu, dan dibakarnyalah tiang berhala.
23:16 Sanggah na marhusor ai si Josia, iidah ma tanoman ai i dolog ai; isuruh ma na mambuat holi-holi ai hun tanoman ai, anjaha itutung ma ai iatas ni anjap-anjap ai laho pabutakkon ai, romban hubani hata ni Jahowa, na dob pinatugah ni halak ni Naibata, na dob palumbahon pasal ai. (1 Raj. 13:2.) 23:16 Dan ketika Yosia berpaling, dilihatnyalah kuburan-kuburan yang ada di gunung di sana, lalu menyuruh orang mengambil tulang-tulang dari kuburan-kuburan itu, membakarnya di atas mezbah dan menajiskannya, sesuai dengan firman TUHAN yang telah diserukan oleh abdi Allah yang telah menyerukan hal-hal ini.
23:17 Dob ai nini raja ai ma: Patung aha do na huidah ai ijai? Jadi nini parhuta ai ma hubani: Tanoman ni halak ni Naibata do ai, na roh hun Juda, na palumbahon pasal na binahenmu on hubani anjap-anjap na i Betel. (Hes. 39:15; 1 Raj. 13:30.) 23:17 Ia berkata: “Apakah tanda keramat yang kulihat ini?” Lalu orang-orang di kota itu menjawab dia: “Itulah kuburan abdi Allah yang sudah datang dari Yehuda dan yang telah menyerukan segala hal yang telah kaulakukan terhadap mezbah Betel ini!”
23:18 Nini raja ai ma: Paturut ma ia; ulang ma dong na mangkahua holi-holini! Jadi seng be ikahua sidea holi-holini ai, rap pakon holi-holi ni nabi ai, na roh hun Samaria. (1 Raj. 13:11, 31.) 23:18 Lalu katanya: “Biarkanlah itu, janganlah ada orang yang menjamah tulang-tulangnya!” Jadi mereka tidak mengganggu tulang-tulangnya dan tulang-tulang nabi yang telah datang dari Samaria itu.
23:19 Ambah ni ai iparreong si Josia do ganup rumah ni sisumbahon na iatas buntu-buntu na i huta Samaria, sagala pinauli ni raja-raja Israel, laho mamuhoi ringis ni Jahowa; ibahen do hujai romban hubani na binahenni i Betel. (1 Raj. 12:31.) 23:19 Juga segala kuil di bukit-bukit pengorbanan yang di kota-kota Samaria yang dibuat oleh raja-raja Israel untuk menimbulkan sakit hati TUHAN, dijauhkan oleh Yosia dan dalam hal ini ia bertindak tepat seperti tindakannya di Betel.
23:20 Dob ai isayati ma ganup malim ni rumah panumbahan na iatas buntu-buntu ai, na adong ijai, iatas ni anjap-anjap ai, anjaha itutung ma holi-holi ni jolma i atasni. Dob ai mulak ma ia hu Jerusalem. (1 Raj. 13:2; 18:40.) 23:20 Ia menyembelih di atas mezbah-mezbah itu semua imam bukit-bukit pengorbanan yang ada di sana dan dibakarnya tulang-tulang manusia di atasnya, lalu pulanglah ia ke Yerusalem.
23:21 Dob ai nini raja ai ma hubani halak simbuei ai: Marpesta paska ma nasiam bani Jahowa, Naibatanasiam, songon na tarsurat ibagas buku parpadanan on. (ay. 2; 2 Mus. 12; 1 Kron. 35.) 23:21 Kemudian raja memberi perintah kepada seluruh bangsa itu: “Rayakanlah Paskah bagi TUHAN, Allahmu, seperti yang tertulis dalam kitab perjanjian ini!”
23:22 Ai seng ongga be marpesta paska sidea sonai singgan panorang ni panguhum na manguhumi halak Israel, barang sadokah panorang ni raja-raja Israel, barang raja-raja Juda pe. (2 Kron. 30:2, 3, 17.) 23:22 Sebab tidak pernah lagi dirayakan Paskah seperti itu sejak zaman para hakim yang memerintah atas Israel dan sepanjang zaman raja-raja Israel dan raja-raja Yehuda.
23:23 Pasapuluh-ualuh-tahunkon dob manrajai si Josia, ai pe ase marpesta paska sidea hubani Jahowa i Jerusalem. 23:23 Tetapi barulah dalam tahun kedelapan belas zaman raja Yosia Paskah ini dirayakan bagi TUHAN di Yerusalem.
23:24 Ipadaoh raja Josia ma homa haganup halak na siar-siaran, partondung, Terapim, gana-gana ampa haganup sihagigihononkon, na dapot idahon i tanoh Juda pakon i Jerusalem, laho pasaudkon hata ni titah ai, na tarsurat ibagas buku, na jumpah malim Hilkia ibagas rumah ni Jahowa. (bd. 21:6; 3 Mus. 20:27; 5 Mus. 29:16, 17; 1 Sam. 19:13.) 23:24 Para pemanggil arwah, dan para pemanggil roh peramal, juga terafim, berhala-berhala dan segala dewa kejijikan yang terlihat di tanah Yehuda dan di Yerusalem, dihapuskan oleh Yosia dengan maksud menepati perkataan Taurat yang tertulis dalam kitab yang telah didapati oleh imam Hilkia di rumah TUHAN.
23:25 Anjaha seng dong songonsi age sada raja na parlobei humbani, na paubahkon uhurni hubani Jahowa humbani gok ni uhurni, humbani gok ni tonduyni pakon humbani gok ni gogohni, romban hubani titah ni si Musa; sonai homa seng dong be songonsi raja na bangkit i pudini. (bd. 18:5; 5 Mus. 6:5.) 23:25 Sebelum dia tidak ada raja seperti dia yang berbalik kepada TUHAN dengan segenap hatinya, dengan segenap jiwanya dan dengan segenap kekuatannya, sesuai dengan segala Taurat Musa; dan sesudah dia tidak ada bangkit lagi yang seperti dia.
23:26 Age pe sonai seng marpangulaki uhur ni Jahowa humbani pargajag ni ringisni na banggal ai; sai gajag do ringisni dompak Juda, halani haganup pambahenan ni si Manasse na mamuhoi ringisni ai. (bd. 24:3, 4; 21:11-16.) 23:26 Tetapi TUHAN tidak beralih dari murka-Nya yang sangat bernyala-nyala itu yang telah bangkit terhadap Yehuda oleh karena segala sakit hati-Nya yang ditimbulkan Manasye.
23:27 Dob ai nini Jahowa ma: Age Juda padaohonku do hun lobei ni bohingku, songon Israel na dob hupadaoh, anjaha ambukkononku do huta on na dob hupilih on, ai ma Jerusalem pakon rumah na dob pala namin huhatahon pasal ai: Ijai do marianan goranku! (bd. 17:18; 1 Raj. 8:29.) 23:27 Lalu berfirmanlah TUHAN: “Juga orang Yehuda akan Kujauhkan dari hadapan-Ku seperti Aku menjauhkan orang Israel, dan Aku akan membuang kota yang Kupilih ini, yakni Yerusalem, dan rumah ini, walaupun Aku telah berfirman tentangnya: Nama-Ku akan tinggal di sana!”
23:28 Barita na legan ai ope pasal si Josia pakon ganup na hinorjahonni, ai lang tarsurat do ai ibagas buku barita ni raja-raja ni Juda? 23:28 Selebihnya dari riwayat Yosia dan segala yang dilakukannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Yehuda?
23:29 Bani panorangni ai tangkog do Parao Neko, raja ni Masir, laho marporang dompak raja ni Assur das hu bah Eufrat; laho ma raja Josia manjumpahkonsi, tapi italuhon Parao Neko do raja ai i Megiddo, dobkonsi iidah ia. (bd. 9:27; 14:8.) 23:29 Dalam zamannya itu majulah Firaun Nekho, raja Mesir, melawan raja Asyur di tepi sungai Efrat; raja Yosia pergi menghadapi dia; tetapi Firaun membunuhnya di Megido, segera sesudah ia melihatnya.
23:30 Dob ai iboan juak-juakni ma bangkei ni raja ai iatas gareta, hun Megiddo hu Jerusalem, anjaha itanom ma ia ibagas tanomanni. Dob ai ipabangkit bangsa parnagori in ma si Joahas, anak ni si Josia, anjaha iminaki ma ia pabangkitkonsi gabe raja, gantih ni bapani ai. (bd. 9:28; 2 Kron. 36; Jer. 22:11.) 23:30 Pegawai-pegawainya mengangkut mayatnya dengan kereta dari Megido dan membawanya ke Yerusalem, kemudian mereka menguburkannya dalam kuburnya sendiri. Maka rakyat negeri itu menjemput Yoahas, anak Yosia, mengurapi dia dan mengangkat dia menjadi raja menggantikan ayahnya.
23:31 Marumur dua puluh tolu tahun do si Joahas sanggah na bangkit raja ai ia, anjaha tolu bulan do ia manrajai i Jerusalem; si Hamutal do goran ni inangni, boru ni si Jeremia, hun Libna. (bd. 24:18.) 23:31 Yoahas berumur dua puluh tiga tahun pada waktu ia menjadi raja dan tiga bulan lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Hamutal binti Yeremia, dari Libna.
23:32 Ihorjahon do sogam ni uhur ni Jahowa, songon na binahen ni ompungni. (bd. 24:9, 19.) 23:32 Ia melakukan apa yang jahat di mata TUHAN tepat seperti yang dilakukan oleh nenek moyangnya.
23:33 Dob ai ihatahon Parao Neko ma na manranteisi i Ribla, i tanoh Hamat, ase ulang be manrajai ia i Jerusalem, anjaha hona dangdang ma pangisi ni tanoh ai ibahen saratus talenta pirak pakon sada talenta omas. (Hes. 19:4.) 23:33 Firaun Nekho mengurung dia di Ribla, di tanah Hamat, supaya jangan ia memerintah di Yerusalem; lagi Firaun membebankan kepada negeri itu denda sebesar seratus talenta perak dan sepuluh talenta emas.
23:34 Dob ai ipabangkit Parao Neko ma si Eliakim, anak ni si Josia gabe raja gantih ni bapani ai, anjaha ipaubah ma goranni gabe si Joyakim; tapi anggo si Joahas iboan do hu tanoh Masir, lanjar matei ijai do ia. (bd. 24:17; Jer. 22:11, 12; Hes. 19:4; Dan. 1:7.) 23:34 Firaun Nekho mengangkat Elyakim, anak Yosia, menjadi raja menggantikan Yosia, ayahnya, dan menukar namanya dengan Yoyakim. Tetapi Yoahas dibawanya; Yoahas tiba di Mesir dan mati di sana.
23:35 Ibere si Joyakim ma pirak pakon omas ai hubani Parao; tapi pangisi ni tanoh ai do ihatahon manggugui pirak siberehononni ai, na hinatahon ni Parao ai. Ganup pangisi ni tanoh ai manggugui pirak pakon omas ai romban hubani gogohni bei, siberehonon hu Parao Neko. (bd. 15:20.) 23:35 Yoyakim memberi emas dan perak itu kepada Firaun, tetapi ia menarik pajak dari negeri supaya dapat memberi uang itu, sesuai dengan titah Firaun. Ia menagih emas dan perak itu dari rakyat negeri, dari setiap orang menurut jumlah ketetapan pajaknya, untuk memberikannya kepada Firaun Nekho.
23:36 Marumur dua puluh lima tahun do si Joyakim sanggah na bangkit raja ai ia, anjaha sapuluh sada tahun do ia manrajai i Jerusalem; goran ni inangni si Zebuda do, boru ni si Pedaya, hun Ruma. 23:36 Yoyakim berumur dua puluh lima tahun pada waktu ia menjadi raja dan sebelas tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Zebuda binti Pedaya, dari Ruma.
23:37 Ihorjahon do sogam ni uhur ni Jahowa, usih songon na binahen ni ompungni. (ay. 32.) 23:37 Ia melakukan apa yang jahat di mata TUHAN tepat seperti yang dilakukan oleh nenek moyangnya.
<< 2 Raja-raja 22 2 Raja-raja 24 >>