2 Raja-raja 2

Minggu 29 Juli 2018: Ambilan Mateus 16: 24-28; Sibasaon 2 Raja-raja 2: 6-18
2:1 Sanggah na sihol alopon ni Jahowa si Elias hu nagori atas marhitei halisungsung, bingkat ma si Elias pakon si Elisa hu Gilgal. (bd. 4:38; Jos. 4:19; 1 Raj. 19:19.) 2:1 Menjelang saatnya TUHAN hendak menaikkan Elia ke sorga dalam angin badai, Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal.
2:2 Dob ai nini si Elias ma hubani si Elisa: Tading ma ho ijon, ai isuruh Jahowa do ahu laho hu Betel. Tapi nini si Elisa ma: Songon sintongni manggoluh Jahowa, anjaha manggoluh homa ham, seng anjai tadingkononku ham. Jadi tuad ma sidea hu Betel. (Rut 1:16; 2 Sam. 15:21.) 2:2 Berkatalah Elia kepada Elisa: “Baiklah tinggal di sini, sebab TUHAN menyuruh aku ke Betel.” Tetapi Elisa menjawab: “Demi TUHAN yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau.” Lalu pergilah mereka ke Betel.
2:3 Dob ai luar ma susian ni nabi na i Betel marayak si Elisa, nini sidea ma hubani: Domma ibotoh ham na sihol angkataon ni Jahowa ma tuanmu sadari on hun lambungmu? Jadi nini ma: Eak, domma hubotoh, sip ma nasiam! (bd. 3:11; 1 Mus. 5:24; 1 Raj. 20:35; Lah. 22:3.) 2:3 Pada waktu itu keluarlah rombongan nabi yang ada di Betel mendapatkan Elisa, lalu berkatalah mereka kepadanya: “Sudahkah engkau tahu, bahwa pada hari ini tuanmu akan diambil dari padamu oleh TUHAN terangkat ke sorga?” Jawabnya: “Aku juga tahu, diamlah!”
2:4 Nini si Elias ma use hubani: Mahua tading ma ho ijon Elisa, ai isuruh Jahowa do ahu hu Jeriko. Tapi nini si Elisa ma: Songon sintongni manggoluh Jahowa, anjaha manggoluh homa ham, seng anjai tadingkononku ham. Jadi das ma sidea hu Jeriko. 2:4 Berkatalah Elia kepadanya: “Hai Elisa, baiklah tinggal di sini, sebab TUHAN menyuruh aku ke Yerikho.” Tetapi jawabnya: “Demi TUHAN yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau.” Lalu sampailah mereka di Yerikho.
2:5 Dob ai roh ma susian ni nabi na i Jeriko marayak si Elisa, nini sidea ma hubani: Domma ibotoh ham, na sihol angkaton ni Jahowa ma tuanmu sadari on hun lambungmu? Jadi nini ma: Eak, domma hubotoh, sip ma nasiam! (ay. 3.) 2:5 Pada waktu itu mendekatlah rombongan nabi yang ada di Yerikho kepada Elisa serta berkata kepadanya: “Sudahkah engkau tahu, bahwa pada hari ini tuanmu akan diambil dari padamu oleh TUHAN terangkat ke sorga?” Jawabnya: “Aku juga tahu, diamlah!”
2:6 Nini si Elias ma use hubani: Mahua tading ma ho ijon, ai isuruh Jahowa do ahu hu Jordan. Tapi nini ma: Songon sintongni manggoluh Jahowa, anjaha manggoluh homa ham, seng anjai tadingkononku ham. Jadi rap mardalan ma sidea na dua ai. 2:6 Berkatalah Elia kepadanya: “Baiklah tinggal di sini, sebab TUHAN menyuruh aku ke sungai Yordan.” Jawabnya: “Demi TUHAN yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau.” Lalu berjalanlah keduanya.
2:7 Dihut do homa lima puluh halak humbani susian ni nabi ai laho, tapi mandaoh-daoh do sidea jongjong humbani sidea, sanggah na das ai na dua nabi ai i topi ni bah Jordan. 2:7 Lima puluh orang dari rombongan nabi itu ikut berjalan, tetapi mereka berdiri memandang dari jauh, ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan.
2:8 Dob ai ibuat si Elisa ma mantelni, isorpih ma ai, dob ai ibogbogkon ma hu bah ai, gabe manilah ma bah ai hu bornoh pakon hu buntu, jadi boi ma sidea na dua mandipar bani na horah. (bd. 1:8; 2 Mus. 14:22; Jos. 3:16.) 2:8 Lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulkannya ke atas air itu, maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana, sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering.
2:9 Jadi dob mandipar sidea, nini si Elias ma hubani si Elisa: Pangindo ma hubangku barang aha do sibahenonku bam, paima tarangkat ahu humbam. Nini si Elisa ma: Dua lompit ma namin humbani tonduymu sogop hubangku. (4 Mus. 11:17; 5 Mus. 21:17; 1 Raj. 3:5.) 2:9 Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa: “Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu, sebelum aku terangkat dari padamu.” Jawab Elisa: “Biarlah kiranya aku mendapat dua bagian dari rohmu.”
2:10 Nini si Elias ma mambalosisi: Na borat tumang do na pinindomai; ai pe anggo iidah ho do tarboan ahu hun lambungmu, sai dapot ho ma ai, tapi anggo seng iidah ho ahu, seng dapot ho ai. (5 Mus. 1:17; 2 Kor. 1:20.) 2:10 Berkatalah Elia: “Yang kauminta itu adalah sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat dari padamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian, dan jika tidak, tidak akan terjadi.”
2:11 Jadi sanggah na mardalan ai sidea anjaha marsahapi, tonggor ma, roh ma sada gareta apuy pakon huda apuy, manirang sidea na dua. Jadi naik ma si Elias hu nagori atas marhitei halisungsung. (ay. 1; bd. 6:17; 1 Mus. 5:24.) 2:11 Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya, lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai.
2:12 Dob iidah si Elisa ai, dilo-dilo ma ia: Bapa! bapa! Gareta ni Israel pakon siajak hudani! Dob ai seng iidah be ia. Dob ai ibuat ma hiouni, anjaha iribaki ma ai bolah dua. (bd. 6:21; 13:14; 1 Mus. 5:24.) 2:12 Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia: “Bapaku, bapaku! Kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda!” Kemudian tidak dilihatnya lagi, lalu direnggutkannya pakaiannya dan dikoyakkannya menjadi dua koyakan.
2:13 Ibuat ma mantel ni si Elias na madabuh ai hubani; mulak ma ia, anjaha jongjong ma ia itopi ni bah Jordan. (ay. 8; 1 Raj. 19:19.) 2:13 Sesudah itu dipungutnya jubah Elia yang telah terjatuh, lalu ia berjalan hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan.
2:14 Dob ai ibuat ma mantel ni si Elias na dob madabuh ai, ilibashon ma ai hubani bah ai, anjaha nini ma: Ija do nani Jahowa, Naibata ni si Elias? Jadi dob ilibas bah ai manilah ma bah ai hu bornoh pakon hu buntu; jadi mandipar ma si Elisa. 2:14 Ia mengambil jubah Elia yang telah terjatuh itu, dipukulkannya ke atas air itu sambil berseru: “Di manakah TUHAN, Allah Elia?” Ia memukul air itu, lalu terbagi ke sebelah sini dan ke sebelah sana, maka menyeberanglah Elisa.
2:15 Jadi dob iidah susian ni nabi na i Jeriko hun dipar bah ai na masa ai, nini sidea ma: Domma sogop tonduy ni si Elias hubani si Elisa. Dob ai ialo-alo sidea ma ia, anjaha manrogop hu tanoh laho manombahsi. (ay. 5, 7; Luk. 1:17.) 2:15 Ketika rombongan nabi yang dari Yerikho itu melihat dia dari jauh, mereka berkata: “Roh Elia telah hinggap pada Elisa.” Mereka datang menemui dia, lalu sujudlah mereka kepadanya sampai ke tanah.
2:16 Dob ai nini sidea ma hubani si Elisa: Tonggor ma, adong do na mangkasomani juak-juakmu on lima puluh halak na gogoh; mahua ma nasuruh sidea mangindahi tuanmu; ra iboan tonduy ni Jahowa do ia, anjaha idabuhkon ia use iatas ni sada dolog atap bani sada habungan. Tapi nini si Elisa ma: Ulang suruh nasiam sidea. (ay. 3; 1 Raj. 18:12.) 2:16 Mereka berkata: “Coba lihat! Di antara hamba-hambamu ini ada lima puluh orang laki-laki, orang-orang tangkas. Biarlah mereka itu pergi mencari tuanmu, jangan-jangan ia diangkat oleh Roh TUHAN dan dilemparkan-Nya ke atas salah satu gunung atau ke dalam salah satu lembah.” Elisa menjawab: “Janganlah suruh pergi!”
2:17 Tapi halani sai iompot sidea mangelek-eleksi, jadi nini ma: Suruh nasiam ma sidea! Jadi isuruh sidea ma lima puluh halak mangindahi tolu ari dokahni, tapi seng jumpah sidea ia. 2:17 Tetapi ketika mereka mendesak-desak dia sampai memalukan, maka berkatalah ia: “Suruhlah pergi!” Mereka menyuruh lima puluh orang. Orang-orang ini mencari tiga hari lamanya, tetapi tidak bertemu dengan Elia.
2:18 Jadi sanggah na mulak ai sidea hubani, si Elisa i Jeriko ope ia ijia tading, nini ma hubani sidea: Ai lang domma huhatahon hinan bani nasiam: Ulang suruh nasiam sidea laho? 2:18 Ketika mereka kembali kepada Elisa yang masih tinggal di kota Yerikho, berkatalah ia kepada mereka: “Bukankah telah kukatakan kepadamu: Jangan pergi?”
2:19 Dob ai nini dalahi na i huta ai ma bani si Elisa: Tonggor ma, dear do namin parianan ni huta on, songon na boi idahon ni tuannami; tapi lang dear bah, anjaha seng lambut tanoh on. 2:19 Berkatalah penduduk kota itu kepada Elisa: “Cobalah lihat! Letaknya kota ini baik, seperti tuanku lihat, tetapi airnya tidak baik dan di negeri ini sering ada keguguran bayi.”
2:20 Nini ma: Boan nasiam ma hubangku sada pinggan na bayu, nahkon nasiam ma hubagas garam. Jadi iboan sidea ma hubani pinggan ai. (bd. 20:7; Luk. 14:34.) 2:20 Jawabnya: “Ambillah sebuah pinggan baru bagiku dan taruhlah garam ke dalamnya.” Maka mereka membawa pinggan itu kepadanya.
2:21 Dob ai laho ma ia hu sumbul ni bah ai, anjaha iuseihon ma garam ai hujai, lanjar nini ma: Sonon do hata ni Jahowa, domma dear bah on hubahen; seng roh be hamateian barang na saburan rudang hunjon. (2 Mus. 15:25; Jos. 16:1.) 2:21 Kemudian pergilah ia ke mata air mereka dan melemparkan garam itu ke dalamnya serta berkata: “Beginilah firman TUHAN: Telah Kusehatkan air ini, maka tidak akan terjadi lagi olehnya kematian atau keguguran bayi.”
2:22 Jadi dear ma bah ai inumon ronsi sadari on, romban hubani hata na hinatahon ni si Elisa. (2 Mus. 15:25.) 2:22 Demikianlah air itu menjadi sehat sampai hari ini sesuai dengan firman yang telah disampaikan Elisa.
2:23 Dob ai tangkog ma si Elisa hunjai laho hu Betel; jadi sanggah na tangkog ai ia hu huta ai, luar ma dakdanak hun huta ai manreheisi, nini sidea ma: Tangkog ma ho, alo palpal ulu! Tangkog ma ho, alo palpal ulu! (1 Raj. 12:29.) 2:23 Elisa pergi dari sana ke Betel. Dan sedang ia mendaki, maka keluarlah anak-anak dari kota itu, lalu mencemoohkan dia serta berseru kepadanya: “Naiklah botak, naiklah botak!”
2:24 Dob ai marhusor ma si Elisa; jadi dob iidah sidea, ipapai ma sidea marhitei goran ni Jahowa. Dob ai luar ma dua gipul hun harangan ai, anjaha iparsilbag ma ompat puluh dua halak humbani dakdanak ai. (bd. 17:25; 3 Mus. 26:22.) 2:24 Lalu berpalinglah ia ke belakang, dan ketika ia melihat mereka, dikutuknyalah mereka demi nama TUHAN. Maka keluarlah dua ekor beruang dari hutan, lalu mencabik-cabik dari mereka empat puluh dua orang anak.
2:25 Hunjai laho ma ia hu dolog Karmel, anjaha hunjai mulak ma ia hu Samaria. (bd. 4:25.) 2:25 Dari sana pergilah ia ke gunung Karmel dan dari sana pula kembalilah ia ke Samaria.
<< 2 Raja-raja 1 2 Raja-raja 3 >>