2 Raja-raja 3

3:1 Ia si Joram, anak ni si Ahab, bangkit ma gabe raja manggomgom Israel i Samaria pasapuluh-ualuh-tahunkon dob gabe raja si Josafat i Juda, anjaha sapuluh dua tahun do ia manrajai. (bd. 1:17.) 3:1 Yoram, anak Ahab, menjadi raja di Samaria atas Israel dalam tahun kedelapan belas zaman Yosafat, raja Yehuda, dan ia memerintah dua belas tahun lamanya.
3:2 Ihorjahon do sogam ni uhur ni Jahowa, tapi seng songon bapani barang inangni; ai ipadaoh do gana-gana Baal, na pinauli ni bapani hinan. (1 Raj. 16:32.) 3:2 Ia melakukan apa yang jahat di mata TUHAN, tetapi bukan seperti ayahnya dan seperti ibunya: ia menjauhkan tugu berhala Baal yang didirikan ayahnya.
3:3 Tapi longkot do uhurni hubani dousa ni si Jerobeam, anak ni si Nebat, na mambahen Israel mardousa; seng surut ia hunjai. (bd. 10:28, 29; 1 Raj. 12:30.) 3:3 Namun demikian, ia masih berpaut kepada dosa Yerobeam bin Nebat yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula; ia tidak menjauhinya.
3:4 Ia si Mesa, raja ni Moab, sipiara biri-biri do; maningon galaronni do utang sombah hubani raja ni Israel ibagas satahun saratus ribu anak ni biri-biri pakon ambulu ni saratus ribu biri-biri tunggal. (2 Sam. 8:2; Jes. 16:1.) 3:4 Mesa, raja Moab, adalah seorang peternak domba; sebagai upeti ia membayar kepada raja Israel seratus ribu anak domba dan bulu dari seratus ribu domba jantan.
3:5 Tapi dob matei si Ahab marbalik ma raja ni halak Moab humbani raja ni halak Israel. (bd. 1:1.) 3:5 Tetapi segera sesudah Ahab mati, memberontaklah raja Moab terhadap raja Israel.
3:6 Halani ai luar ma ijia raja Joram hun Samaria, jadi iharah ma ganup halak Israel. 3:6 Keluarlah raja Yoram pada waktu itu dari Samaria, lalu ia memeriksa barisan seluruh orang Israel.
3:7 Anjaha isuruh ma suruhanni marayak si Josafat, raja ni Juda, nini ma hubani: Domma marbalik raja ni Moab humbangku; ra do ham laho pakon anu mamorang Moab? Jadi nini ma: Ra do ahu, ia sonin bangsamu sonai do bangsangku, ia sonin hudamu sonai do homa hudangku. (1 Raj. 2:4.) 3:7 Selanjutnya ia menyuruh orang kepada Yosafat, raja Yehuda, dengan pesan: “Raja Moab telah memberontak terhadap aku! Maukah engkau bersama-sama aku berperang melawan Moab?” Jawabnya: “Aku akan maju. Kita sama-sama, aku dan engkau, rakyatku dan rakyatmu, kudaku dan kudamu.”
3:8 Dob ai nini ma: Hun dalan ja do hita tangkog? Balos ni si Joram: Hun dalan na i halimisan Edom. 3:8 Lagi ia bertanya: “Melalui jalan manakah kita akan maju?” Jawabnya: “Melalui padang gurun Edom!”
3:9 Jadi bingkat ma raja ni Israel, pakon raja ni Juda ampa raja ni Edom. Jadi dob pitu ari sidea mardalan na maringgot ai, hurangan bah ma bala ai pakon pinahan na mangirikkon sidea ai. (1 Raj. 22:48.) 3:9 Maka berjalanlah raja Israel dan raja Yehuda dan raja Edom. Tetapi sesudah mereka berkeliling tujuh hari perjalanan jauhnya, maka tidak terdapat air untuk tentara dan untuk hewan yang mengikuti mereka.
3:10 Dob ai nini raja ni Israel ma: Domma idilo Jahowa hape raja na tolu on hujon laho mangondoskon sidea hubagas tangan ni halak Moab. 3:10 Lalu berkatalah raja Israel: “Wahai, TUHAN telah memanggil ketiga raja ini untuk menyerahkan mereka ke dalam tangan Moab!”
3:11 Jadi nini si Josafat ma: Ai seng dong nabi ni Jahowa ijon, ase sungkun hita Jahowa marhiteihonsi? Jadi ibalosi sahalak juak-juak ni raja Israel ma ia: Ijon do si Elisa, anak ni si Safat, siuseihon bah hubani tangan ni si Elias. (1 Raj. 19:19, 21; 22:5, 7.) 3:11 Tetapi bertanyalah Yosafat: “Tidak adakah di sini seorang nabi TUHAN, supaya dengan perantaraannya kita meminta petunjuk TUHAN?” Lalu salah seorang pegawai raja Israel menjawab, katanya: “Di sini ada Elisa bin Safat, yang dahulu melayani Elia.”
3:12 Nini si Josafat ma: Bani do tongon hata ni Jahowa. Jadi rap tuad ma raja ni Israel, si Josafat pakon raja ni Edom marayaksi. (1 Raj. 17:24.) 3:12 Berkatalah Yosafat: “Memang padanya ada firman TUHAN.” Sesudah itu pergilah raja Israel dan Yosafat dan raja Edom kepada Elisa.
3:13 Jadi nini si Elisa ma hubani raja ni Israel: Aha pardomuanku bam? Laho ma ham marayak nabi ni amangmu pakon inangmu. Tapi nini raja ni Israel ma hubani: Ulang sonai, ai Jahowa do na mandilo raja na tolu on laho mangondoskon sidea hubagas tangan ni Moab. 3:13 Tetapi berkatalah Elisa kepada raja Israel: “Apakah urusanku dengan engkau? Pergilah kepada para nabi ayahmu dan kepada para nabi ibumu.” Jawab raja Israel kepadanya: “Jangan begitu, sebab TUHAN memanggil ketiga raja ini untuk menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Moab!”
3:14 Dob ai nini si Elisa ma: Songon sintongni manggoluh Jahowa Zebaot, anjaha ahu jongjong marugas i lobeini, ambit ulang si Josafat, raja ni Juda na hutatap, seng tataponku barang na kawahkononku ham. (1 Raj. 17:1; 18:15; Ps. 15:4.) 3:14 Berkatalah Elisa: “Demi TUHAN semesta alam yang hidup, yang di hadapan-Nya aku menjadi pelayan: jika tidak karena Yosafat, raja Yehuda, maka sesungguhnya aku ini tidak akan memandang dan melihat kepadamu.
3:15 On pe, boan nasiam ma bangku sahalak parhusapi. Jadi sanggah na marhusapi ai parhusapi ai, sogop ma tangan ni Jahowa hubani. (1 Sam. 10:5; 16:16; 1 Raj. 18:46; Jes. 1:3.) 3:15 Maka sekarang, jemputlah bagiku seorang pemetik kecapi.” Pada waktu pemetik kecapi itu bermain kecapi, maka kekuasaan TUHAN meliputi dia.
3:16 Jadi nini ma: Sonon do hata ni Jahowa: Hurak nasiam ma lubang i habungan on! 3:16 Kemudian berkatalah ia: “Beginilah firman TUHAN: Biarlah di lembah ini dibuat parit-parit,
3:17 Ai sonon do hata ni Jahowa: Seng idahon nasiam roh udan barang logou, tapi maningon gok bah do habungan on, ase minum nasiam pakon bala nasiam ampa pinahan nasiam. 3:17 sebab beginilah firman TUHAN: Kamu tidak akan mendapat angin dan hujan, namun lembah ini akan penuh dengan air, sehingga kamu serta ternak sembelihan dan hewan pengangkut dapat minum.
3:18 Maotiktu ope ai, nini uhur ni Jahowa; ondoskononni ope halak Moab ai hubagas tangannasiam. (ay. 10, 13.) 3:18 Dan itu pun adalah perkara ringan di mata TUHAN; juga orang Moab akan diserahkan-Nya ke dalam tanganmu.
3:19 Maningon patundukonnasiam sagala huta na pinatoguh anjaha maningon robohonnasiam do sagala hayu na marbuah; maningon tambusannasiam do haganup bah tubuh, anjaha tarulang bahen nasiam ganup juma na lambutan marhitei batu. (5 Mus. 20:19, 20; 2 Kron. 32:3, 4.) 3:19 Kamu akan memusnahkan segala kota yang berkubu dan segala kota pilihan; kamu akan menumbangkan segala pohon yang baik; kamu akan menutup segala mata air dan kamu akan merusakkan segala ladang yang baik dengan batu-batu.”
3:20 Patarni ai, hira-hira panorang panggalangonkon bani galangan sipanganon, tonggor ma, roh ma bah hun Edom, gabe gok bah ma tanoh ai. (1 Raj. 18:29.) 3:20 Keesokan harinya ketika orang mempersembahkan korban, datanglah dengan tiba-tiba air dari arah Edom, lalu penuhlah negeri itu dengan air.
3:21 Dob ibogei ganup halak Moab barita ai, na dob tangkog raja-raja ai laho marporang dompak sidea, mintor iharah ma sagala na dob boi mamboan sinjata, humbani siposonan das hubani sitorasan, anjaha ipaodor ma sidea jongjong i parbalogan. 3:21 Ketika didengar seluruh orang Moab, bahwa ketiga raja itu telah maju memerangi mereka, maka dikerahkanlah semua orang yang masih sanggup menyandang pedang, bahkan orang-orang yang lebih tua juga, kemudian mereka ditempatkan di tepi perbatasan.
3:22 Jadi sanggah puho sidea girah sogod, anjaha marsinalsal mata ni ari bani bah ai, iidah halak Moab ma bah ilobei ni sidea, gerger songon daroh. 3:22 Keesokan harinya pagi-pagi, ketika matahari bersinar atas permukaan air itu, tampaklah kepada orang Moab itu, bahwa air di sebelah depannya merah seperti darah.
3:23 Jadi nini sidea ma: Daroh do ai; tontu na marsiporangan do raja-raja ai, anjaha marsibunuhan. Halani ai, alo halak Moab, ayob ma taban-taban ai! 3:23 Lalu berserulah mereka: “Itu darah! Tentulah raja-raja itu telah berbunuh-bunuhan, yang seorang membunuh yang lain. Maka sekarang, marilah menjarah, hai orang-orang Moab!”
3:24 Tapi daskonsi sidea hu parsaranan ni halak Israel, luar ma halak Israel anjaha idorab ma sidea, gabe maporus ma sidea, anjaha inunut mambunuhi halak Moab ai. 3:24 Tetapi ketika mereka sampai ke perkemahan orang Israel, maka bangkitlah orang Israel itu, lalu memukul orang-orang Moab, sehingga mereka lari dari situ. Dan makin jauhlah mereka menerobos ke dalam Moab sambil menewaskan orang-orang Moab itu.
3:25 Iparseda sidea ma huta-huta, anjaha hubani sagala juma na lambutan ipanggijigkon sidea bei ma batu, ronsi rungkub ai; itambusi sidea do sagala bah tubuh, anjaha iroboh sagala hayu na marbuah; pitah huta Kir-Hereset mando na tading martembok. Roh ma hujai parumbalang manginggoti lanjar manaluhon ai. (ay. 19; Jes. 16:7, 11.) 3:25 Mereka meruntuhkan kota-kota dan menutupi setiap ladang yang baik dengan batu, karena setiap orang melemparkan batu ke atasnya. Mereka menutup segala mata air dan menumbangkan segala pohon yang baik, sampai hanya Kir-Hareset saja yang ditinggalkan, tetapi kota ini ditembaki oleh orang-orang pengumban dari segala penjuru.
3:26 Jadi dob iidah raja ni Moab, na so boi be ia monang, iharah ma pitu ratus halak siparpodang mandorab raja ni halak Edom, tapi seng tolap. (Panguh. 8:10.) 3:26 Ketika raja Moab melihat, bahwa peperangan itu terlalu berat baginya, diambilnyalah tujuh ratus orang pemegang pedang bersama-sama dia untuk menerobos ke jurusan raja Edom, tetapi tidak berhasil.
3:27 Jadi ibuat ma anak bunga tubuhni, sirajahonon holi manggantihsi, gabe igalangkon ma ia bahen galangan situtungon iatas ni tembok ai. Jadi sogop ma songgot banggal bani Israel; surut ma sidea humbani, anjaha mulak hu tanohni. (Mik. 6:7.) 3:27 Kemudian ia mengambil anaknya yang sulung yang akan menjadi raja menggantikan dia, lalu mempersembahkannya sebagai korban bakaran di atas pagar tembok. Tetapi kegusaran besar menimpa orang Israel, sehingga mereka berangkat meninggalkan dia dan pulang ke negeri mereka.
<< 2 Raja-raja 2 2 Raja-raja 4 >>