2 Raja-raja 18

18:1 Patolu-tahunkon dob gabe raja i Israel si Hosea, anak ni si Ela, bangkit raja ma i Juda si Hiskia, anak ni si Ahas. (bd. 16:20.) 18:1 Maka dalam tahun ketiga zaman Hosea bin Ela, raja Israel, Hizkia, anak Ahas raja Yehuda menjadi raja.
18:2 Marumur dua puluh lima tahun do ia sanggah na bangkit raja ai, anjaha dua puluh siah tahun do ia manrajai i Jerusalem; ia goran ni inangni si Abi do, boru ni si Sakarya. (2 Kron. 29:1, 2.) 18:2 Ia berumur dua puluh lima tahun pada waktu ia menjadi raja dan dua puluh sembilan tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Abi, anak Zakharia.
18:3 Ihorjahon do rosuh ni uhur ni Jahowa, usih songon na binahen ni si Daud ompungni ondi. (bd. 20:3; 22:2; 1 Raj. 11:6; Jes. 38:3.) 18:3 Ia melakukan apa yang benar di mata TUHAN, tepat seperti yang dilakukan Daud, bapa leluhurnya.
18:4 Ia do na parseda panumbahan na iatas buntu-buntu, na mambolahi gana-gana, na manroboh Ashera pakon na manrosaki ulog tombaga, na pinauli ni si Musa, ai ronsi panorang ai, sai manutung dahupa do halak Israel hujai, anjaha igoran do ai Nehustan. (bd. 17:9, 10; 15:35; 4 Mus. 21:8, 9; 2 Kron. 31:1.) 18:4 Dialah yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan yang meremukkan tugu-tugu berhala dan yang menebang tiang-tiang berhala dan yang menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa, sebab sampai pada masa itu orang Israel memang masih membakar korban bagi ular itu yang namanya disebut Nehustan.
18:5 Marhatengeran do ia hubani Jahowa, Naibata ni Israel, anjaha seng dong songonsi raja humbani raja-raja ni Juda na i pudini, barang raja na parlobei humbani. (bd. 19:15-19; 23:25; 2 Kron. 32:8.) 18:5 Ia percaya kepada TUHAN, Allah Israel, dan di antara semua raja-raja Yehuda, baik yang sesudah dia maupun yang sebelumnya, tidak ada lagi yang sama seperti dia.
18:6 Sai marsijoloman do uhurni hubani Jahowa, seng ipadaoh uhurni humbani, anjaha iramotkon do tonahni, na binerehon ni Jahowa hubani si Musa. (1 Sam. 12:20.) 18:6 Ia berpaut kepada TUHAN, tidak menyimpang dari pada mengikuti Dia dan ia berpegang pada perintah-perintah TUHAN yang telah diperintahkan-Nya kepada Musa.
18:7 Halani ai sai ihasomani Jahowa do ia; barang huja pe ia manlangkah sai manjadi do. Ilawan do raja ni Assur, seng ra ia mambalosisi. (1 Sam. 18:5, 14; 2 Kron. 31:21.) 18:7 Maka TUHAN menyertai dia; ke mana pun juga ia pergi berperang, ia beruntung. Ia memberontak kepada raja Asyur dan tidak lagi takluk kepadanya.
18:8 Italuhon do halak Palistim das ronsi Gasa pakon nagorini, singgan ni manara panjagaan das hu huta na binatar-bataran. (bd. 17:9; Jes. 14:29.) 18:8 Dialah yang mengalahkan orang Filistin sampai ke Gaza dan memusnahkan daerahnya, baik menara-menara penjagaan maupun kota-kota yang berkubu.
18:9 Paompat-tahunkon dob gabe raja si Hiskia, ai ma papitu-tahunkon dob gabe raja i Israel si Hosea, anak ni si Ela, tangkog ma si Salmanasar raja ni Assur marporang dompak Samaria, anjaha ihubu ma ia, (bd. 17:3-6.) 18:9 Dalam tahun keempat zaman raja Hizkia — itulah tahun ketujuh zaman Hosea bin Ela, raja Israel — majulah Salmaneser, raja Asyur, menyerang Samaria dan mengepungnya.
18:10 anjaha dob salpu tolu tahun itaban ma ai. Paonom-tahunkon dob raja si Hiskia, ai ma pasiah-tahunkon dob raja si Hosea, raja ni Israel, ijai ma tartaban Samaria. (bd. 17:5, 6.) 18:10 Direbutlah itu sesudah lewat tiga tahun; dalam tahun keenam zaman Hizkia — itulah tahun kesembilan zaman Hosea, raja Israel — direbutlah Samaria.
18:11 Ibuangkon raja Assur ma halak Israel hu Assur, anjaha ibahen ma sidea marianan i Hala, pakon bani bah Habor, bani bah ni tanoh Gosan pakon i huta-huta ni halak Madai, 18:11 Raja Asyur mengangkut orang Israel ke dalam pembuangan ke Asyur dan menempatkan mereka di Halah, pada sungai Habor, yakni sungai negeri Gozan, dan di kota-kota orang Madai,
18:12 halani na so tinangihon ni sidea sora ni Jahowa, Naibata ni sidea, tapi ilanggar do padanni pakon ganup na tinonahkon ni si Musa juak-juak ni Jahowa; seng itangihon anjaha ibalosi sidea ai. (bd. 17:12.) 18:12 oleh karena mereka tidak mau mendengarkan suara TUHAN, Allah mereka, dan melanggar perjanjian-Nya, yakni segala yang diperintahkan oleh Musa, hamba TUHAN; mereka tidak mau mendengarkannya dan tidak mau melakukannya.
18:13 Pasapuluh-ompat-tahunkon dob gabe raja si Hiskia, tangkog ma si Sanherib, raja ni Assur, marporang dompak ganup huta ni Juda na marbatar-batar, anjaha italuhon ma ai. 18:13 Dalam tahun keempat belas zaman raja Hizkia majulah Sanherib, raja Asyur, menyerang segala kota berkubu negeri Yehuda, lalu merebutnya.
18:14 Dob ai isuruh si Hiskia, raja ni Juda ma suruhanni hu Lakis marayak raja ni Assur, nini ma hubani: Domma mardousa ahu, surut ma ham humbangku; barang aha na pinabobankonmu bangku, sai galaronku do ai. Jadi ipabobankon raja ni Assur ma hubani si Hiskia raja ni Juda tolu ratus talenta pirak pakon tolu puluh talenta omas. (ay. 7; bd. 14:19.) 18:14 Hizkia, raja Yehuda, mengutus orang kepada raja Asyur di Lakhis dengan pesan: “Aku telah berbuat dosa; undurlah dari padaku; apa pun yang kaubebankan kepadaku akan kupikul.” Kemudian raja Asyur membebankan kepada Hizkia, raja Yehuda, tiga ratus talenta perak dan tiga puluh talenta emas.
18:15 Jadi ibere si Hiskia ma ganup pirak na jumpah ibagas rumah ni Jahowa pakon na ibagas kamar parartaan ni rumah ni raja ai. (bd. 12:19; 16:8.) 18:15 Hizkia memberikan segala perak yang terdapat dalam rumah TUHAN dan dalam perbendaharaan istana raja.
18:16 Bani panorang ia ma ilikliki si Hiskia raja ni Juda sagala omas hun labah ni rumah ni Jahowa pakon humbani tiang na nilampisni sandiri, anjaha ibere ma ai hubani raja ni Assur. (1 Raj. 6:32, 35; 2 Kron. 29:3.) 18:16 Pada waktu itu Hizkia mengerat emas dari pintu-pintu dan dari jenang-jenang pintu bait TUHAN, yang telah dilapis oleh Hizkia, raja Yehuda; diberikannyalah semuanya kepada raja Asyur.
18:17 Tapi isuruh raja Assur ma Tartam, Rabsaris pakon Rabsake rap pakon buei bala hun Lakis hu Jerusalem marayak raja Hiskia. Jadi tangkog ma sidea, anjaha das ma sidea dohorhon bondar ni bongbongan parhuluan ai, ilambung ni dalan na bolon hu ladang pamurihan. (bd. 20:20; Jes. 7:3; 20:1.) 18:17 Sesudah itu raja Asyur mengirim panglima, kepala istana dan juru minuman agung dari Lakhis kepada raja Hizkia di Yerusalem disertai suatu tentara yang besar. Mereka maju dan sampai ke Yerusalem. Setelah mereka maju dan sampai di situ, mereka mengambil tempat dekat saluran kolam atas yang di jalan raja pada Padang Tukang Penatu.
18:18 Dob dilo-dilo sidea hubani raja ai, mintor luar ma marayak sidea si Eliakim, anak ni si Hilkia, siramotkon rumah ai, pakon si Sebna, jurutulis ai, ampa si Joah, anak ni si Asap panuturi ai. (bd. 15:5; 2 Sam. 8:16, 17; 1 Raj. 4:6; Jes. 22:20.) 18:18 Dan ketika mereka memanggil-manggil kepada raja, keluarlah mendapatkan mereka Elyakim bin Hilkia, kepala istana, dan Sebna, panitera negara, serta Yoah bin Asaf, bendahara negara.
18:19 Nini Rabsake ai ma hubani sidea: Hatahon nasiam ma hubani si Hiskia: Sonon do hata ni raja na bolon in, raja ni Assur: Ai aha do hatengeran, na pinangunsagahkohmin? (Jes. 10:8; Hes. 26:7; Dan. 2:37; Hos. 8:10.) 18:19 Lalu berkatalah juru minuman agung kepada mereka: “Baiklah katakan kepada Hizkia: Beginilah kata raja agung, raja Asyur: Kepercayaan macam apakah yang kaupegang ini?
18:20 Nini uhurmu gakni sungkup ma hata ni bibir tumang gabe haputusan ampa kuasa hamunsuhon? On pe, hubani ise do ho marhatengeran, ase pag ho marbalik humbangku? 18:20 Kaukira bahwa hanya ucapan bibir saja dapat merupakan siasat dan kekuatan untuk perang! Sekarang, kepada siapa engkau berharap, maka engkau memberontak terhadap aku?
18:21 Tonggor ma, marhatengeran do ho hubani tungkot tolong na marosak, ai ma Masir, na manolpusi tangan ni jolma na martungkothonsi. Sonai do pambahen ni Parao, raja ni Masir, hubani haganup halak na marhatengeran hubani. (Jes. 42:3; Hes. 29:6.) 18:21 Sesungguhnya, engkau berharap kepada tongkat bambu yang patah terkulai itu, yaitu Mesir, yang akan menusuk dan menembus tangan orang yang bertopang kepadanya. Begitulah keadaan Firaun, raja Mesir, bagi semua orang yang berharap kepadanya.
18:22 Tapi anggo ihatahon ho hubangku: Marhatengeran hubani Jahowa Naibatanami do hanami, ai lang ia do ai, na dob iparseda si Hiskia panombahanni na i buntu-buntu, sonai anjap-anjapni, anjaha na mangkatahon hubani Juda pakon hu Jerusalem: Maningon ilobei ni anjap-anjap on do nasiam marsombah i Jerusalem? (2 Mus. 20:24; 5 Mus. 12:5, 11, 14; 1 Raj. 3:2.) 18:22 Dan apabila kamu berkata kepadaku: Kami berharap kepada TUHAN, Allah kami, — bukankah Dia itu yang bukit-bukit pengorbanan-Nya dan mezbah-mezbah-Nya telah dijauhkan oleh Hizkia sambil berkata kepada Yehuda dan Yerusalem: Di depan mezbah yang di Yerusalem inilah kamu harus sujud menyembah!
18:23 On pe, martaruh ma ho pakon tuanku raja Assur: Hubere ma bam dua ribu huda, naha sungkup do tarbere ho halak na mangajak ai? 18:23 Maka sekarang, baiklah bertaruh dengan tuanku, raja Asyur: Aku akan memberikan dua ribu ekor kuda kepadamu, jika engkau sanggup memberikan dari pihakmu orang-orang yang mengendarainya.
18:24 Naha ma panahanmu mangimbang sahalak gelah humbani juak-juak ni tuanku sietekan? Marhatengeran hu Masir do ho tene, halani gareta pakon bala siajak hudani? (Jes. 31:3.) 18:24 Bagaimanakah mungkin engkau memukul mundur satu orang perwira tuanku yang paling kecil? Padahal engkau berharap kepada Mesir dalam hal kereta dan orang-orang berkuda!
18:25 Ambahni ai, na so marhasoman Jahowa gakni ahu laho tangkog hu tanoh on, laho maniapkon on? Jahowa do mangkatahon hubangku: Tangkog ma ho hu tanoh on, anjaha siapkon ma in! 18:25 Sekarang pun, adakah di luar kehendak TUHAN aku maju melawan tempat ini untuk memusnahkannya? TUHAN telah berfirman kepadaku: Majulah menyerang negeri itu dan musnahkanlah itu!”
18:26 Dob ai nini si Eliakim, anak ni si Hilkia pakon si Sebna ampa si Joah ma hubani Rabsake ai: Mahua hata Aram ma hatahon ham hubani juak-juakmu on, ai iarusi hanami do in; ulang ma hatahon ham hata Jahudi bannami ilobei ni halak na mabuei, na iatas tembok in. (1 Mus. 31:47; Esr. 4:7; Jer. 5:15.) 18:26 Lalu berkatalah Elyakim bin Hilkia, Sebna dan Yoah kepada juru minuman agung: “Silakan berbicara dalam bahasa Aram kepada hamba-hambamu ini, sebab kami mengerti; tetapi janganlah berbicara dengan kami dalam bahasa Yehuda sambil didengar oleh rakyat yang ada di atas tembok.”
18:27 Tapi nini Rabsake ai ma hubani sidea: Ai hubani tuanmu gakni pakon hubam ahu isuruh tuanku mangkatahon hata on, ai lang dihut do hubani dalahi na iatas tembok in, na maningon mangankon ginagatni anjaha na manginum bah niinumni rap pakon hanima? 18:27 Tetapi juru minuman agung berkata kepada mereka: “Adakah tuanku mengutus aku untuk mengucapkan perkataan-perkataan ini hanya kepada tuanmu dan kepadamu saja? Bukankah juga kepada orang-orang yang duduk di atas tembok, yang memakan tahinya dan meminum air kencingnya bersama-sama dengan kamu?”
18:28 Dob ai jongjong ma Rabsake ai ipagogoh ma sorani mangkatahon ibagas hata Jahudi: Tangihon nasiam ma hata ni raja na bolon on, raja ni Assur! (ay. 19.) 18:28 Kemudian berdirilah juru minuman agung dan berserulah ia dengan suara nyaring dalam bahasa Yehuda. Ia berkata: “Dengarlah perkataan raja agung, raja Asyur!
18:29 Sonon do hata ni raja ai: Ulang ma ra nasiam paoto-otoon ni si Hiskia, ai lang tolapsi paluahkon nasiam humbagas tanganku. 18:29 Beginilah kata raja: Janganlah Hizkia memperdayakan kamu, sebab ia tidak sanggup melepaskan kamu dari tanganku!
18:30 Anjaha ulang ma ra nasiam ojur-ojuron ni si Hiskia marhatengeran bani Jahowa, marhitei na mangkatahon: Sai paluahon ni Jahowa do hita, seng anjai ondoskononni huta on hubagas tangan ni raja Assur. 18:30 Janganlah Hizkia mengajak kamu berharap kepada TUHAN dengan mengatakan: Tentulah TUHAN akan melepaskan kita; dan kota ini tidak akan diserahkan ke dalam tangan raja Asyur.
18:31 Ulang ma tangihon nasiam hata ni si Hiskia, ai sonon do hata ni raja Assur: Mardamei ma nasiam pakon ahu, anjaha luar ma nasiam manjumpahkon ahu, ase ganup nasiam bulih mangan humbani hayu anggurni pakon humbani jambuni, anjaha ganup nasiam bulih minum humbani parigini, (ay. 14; 1 Raj. 5:5; Pod. 5:15.) 18:31 Janganlah dengarkan Hizkia, sebab beginilah kata raja Asyur: Adakanlah perjanjian penyerahan dengan aku dan datanglah ke luar kepadaku, maka setiap orang dari padamu akan makan dari pohon anggurnya dan dari pohon aranya serta minum dari sumurnya,
18:32 paima roh ahu mangalop nasiam hu tanoh na songon tanohnasiam on, hu tanoh hatubuhan ni gandum pakon anggur, hu tanoh na lobihan bani ruti pakon pohon anggur, bani hayu jetun pakon manisan ni huramah, ase manggoluh nasiam, ulang matei. Sai ulang ma tangihon nasiam si Hiskia, ai paoto-otohon nasiam do ia anggo ihatahon: Sai paluahon ni Jahowa do hita! (5 Mus. 8:8.) 18:32 sampai aku datang dan membawa kamu ke suatu negeri seperti negerimu ini, suatu negeri yang bergandum dan berair anggur, suatu negeri yang beroti dan berkebun anggur, suatu negeri yang berpohon zaitun, berminyak dan bermadu; dengan demikian kamu hidup dan tidak mati. Tetapi janganlah dengarkan Hizkia, sebab ia membujuk kamu dengan mengatakan: TUHAN akan melepaskan kita!
18:33 Naha, mintor tarpaluah naibata ni bangsa sipajuh begu-begu ma nagori ni sidea bei hun tangan ni raja Assur? (bd. 17:26; Jes. 10:10, 11.) 18:33 Apakah pernah para allah bangsa-bangsa melepaskan negerinya masing-masing dari tangan raja Asyur?
18:34 Ija do naibata ni Hamat pakon Arpad? Ija do naibata ni Separwaim, Hena pakon Iwa? Ai tarpaluah sidea do Samaria hun tanganku? (bd. 17:24.) 18:34 Di manakah para allah negeri Hamat dan Arpad? Di manakah para allah negeri Sefarwaim, Hena dan Iwa? Apakah mereka telah melepaskan Samaria dari tanganku?
18:35 Ise ma humbani naibata ni nagori ondi na tolap paluahkon tanoh ni sidea hun tanganku? Mintor tarpaluah Jahowa ma Jerusalem humbani tanganku? 18:35 Siapakah di antara semua allah negeri-negeri yang telah melepaskan negeri mereka dari tanganku, sehingga TUHAN sanggup melepaskan Yerusalem dari tanganku?”
18:36 Jadi sip bei ma halak na mabuei ai, anjaha sangkababah hata pe lang ibalosi sidea ia, ai domma iparentahkon raja ai: Ulang balosi nasiam ia! 18:36 Tetapi rakyat itu berdiam diri dan tidak menjawab dia sepatah kata pun, sebab ada perintah raja, bunyinya: “Jangan kamu menjawab dia!”
18:37 Dob ai roh ma si Eliakim, anak ni si Hilkia, haondosan ni rumah ai, pakon si Sebna jurutulis ai ampa si Joah, anak ni si Asap, panuturi ai, marayak si Hiskia marhiou na marigat, laho patugahkon hubani haganup hata ni Rabsake ai. (ay. 18.) 18:37 Kemudian pergilah Elyakim bin Hilkia, kepala istana, dan Sebna, panitera negara, dan Yoah bin Asaf, bendahara negara, menghadap Hizkia, dengan pakaian yang dikoyakkan, lalu memberitahukan kepadanya perkataan juru minuman agung.
<< 2 Raja-raja 17 2 Raja-raja 19 >>