2 Raja-raja 17

17:1 Pasapuluh-dua-tahunkon dob gabe raja i Juda si Ahas, bangkit raja ma si Hosea, anak ni si Ela manggomgom Israel i Samaria, siah tahun dokahni. (bd. 15:30.) 17:1 Dalam tahun kedua belas zaman Ahas, raja Yehuda, Hosea bin Ela menjadi raja di Samaria atas Israel. Ia memerintah sembilan tahun lamanya.
17:2 Ihorjahon do sogam ni uhur ni Jahowa, tapi seng songon raja-raja ni Israel na parlobei humbani. 17:2 Ia melakukan apa yang jahat di mata TUHAN, tetapi bukan seperti raja-raja Israel yang mendahului dia.
17:3 Tangkog ma si Salmanasar, raja ni Assur mangimbangsi; tapi ipaunduk ma dirini mambalosisi anjaha igalar ma bani sohei. (bd. 16:8; 18:9-12.) 17:3 Salmaneser, raja Asyur maju melawan dia; Hosea takluk kepadanya serta membayar upeti.
17:4 Tapi dob tardapot raja Assur si Hosea mambahen partahi-tahian (ai isuruh do suruhanni marayak raja So, raja ni Masir, anjaha seng be ibere sohei hubani raja Assur, songon na somal ganup tahun ibahen), isuruh ma na manangkapsi, anjaha irantei ma ia ibagas tutupan. (Hos. 7:11; 12:2.) 17:4 Tetapi kedapatanlah oleh raja Asyur, bahwa di pihak Hosea ada persepakatan, karena Hosea telah mengirimkan utusan-utusan kepada So, raja Mesir, dan tidak mempersembahkan lagi upeti kepada raja Asyur, seperti biasanya tahun demi tahun; sebab itu raja Asyur menangkap dia dan membelenggu dia dalam penjara.
17:5 Dob ai iporang raja Assur ma ganup tanoh ai, anjaha das ma ia hu Samaria, anjaha ihubu ma huta ai tolu tahun dokahni. (bd. 18:9, 10.) 17:5 Kemudian majulah raja Asyur menjelajah seluruh negeri itu, ia menyerang Samaria dan mengepungnya tiga tahun lamanya.
17:6 Pasiah-tahunkon dob raja si Hosea, italuhon raja Assur ma Samaria, anjaha ibuangkon ma halak Israel hu Assur; ihatahon ma sidea marianan i Halah pakon itopi ni bah Habor, ai ma bah na i tanoh Gosan ampa i huta-huta ni halak Madai. (bd. 15:29; Jer. 39:9, 10.) 17:6 Dalam tahun kesembilan zaman Hosea maka raja Asyur merebut Samaria. Ia mengangkut orang-orang Israel ke Asyur ke dalam pembuangan dan menyuruh mereka tinggal di Halah, di tepi sungai Habor, yakni sungai negeri Gozan, dan di kota-kota orang Madai.
17:7 Masa pe sonai, halani na dob mardousa do halak Israel dompak Jahowa, Naibata ni sidea, na mangarahkon sidea tangkog hun tanoh Masir, humbani kuasa ni Parao, raja ni Masir, anjaha marsombah sidea hubani naibata na legan; 17:7 Hal itu terjadi, karena orang Israel telah berdosa kepada TUHAN, Allah mereka, yang telah menuntun mereka dari tanah Mesir dari kekuasaan Firaun, raja Mesir, dan karena mereka telah menyembah allah lain,
17:8 anjaha iirikkon sidea do adat ni halak sipajuh begu-begu, na dob pinabali ni Jahowa hun lobei ni halak Israel, pakon hasomalan na tinombei ni raja-raja ni Israel. (bd. 16:3; 21:2.) 17:8 dan telah hidup menurut adat istiadat bangsa-bangsa yang telah dihalau TUHAN dari depan orang Israel, dan menurut ketetapan yang telah dibuat raja-raja Israel.
17:9 Marponop-ponop do halak Israel mambahen na so talup ilobei ni Jahowa, Naibata ni sidea. Ipauli sidea do panumbahan iatas buntu-buntu, ibagas ganup huta ni sidea, singgan ni manara parjagaan ronsi huta na binatar-bataran. 17:9 Dan orang Israel telah menjalankan hal-hal yang tidak patut terhadap TUHAN, Allah mereka. Mereka mendirikan bukit-bukit pengorbanan di mana pun mereka diam, baik dekat menara penjagaan maupun di kota yang berkubu;
17:10 Ipajongjong sidea do bani sidea tiang sisombah-sombahon pakon Ashera bani ganup buntu-buntu na gijang pakon itoruh ni ganup hayu na tabun. (bd. 16:4; 1 Raj. 14:23.) 17:10 mereka mendirikan tugu-tugu berhala dan tiang-tiang berhala di atas setiap bukit yang tinggi dan di bawah setiap pohon yang rimbun;
17:11 Manutung dahupa do sidea ijai iatas ni ganup buntu-buntu, usih songon pambahenan ni bangsa sipajuh begu-begu, na dob pinabali ni Jahowa hun lobei ni sidea. Ihorjahon sidea do horja hajahaton, laho mamuhoi ringis ni Jahowa; (ay. 8; bd. 16:3.) 17:11 di sana di atas segala bukit itu mereka membakar korban seperti bangsa-bangsa yang telah diangkut TUHAN tertawan dari depan mereka; mereka melakukan hal-hal yang jahat sehingga mereka menimbulkan sakit hati TUHAN;
17:12 marsombah do sidea hubani gana-gana, age domma ilumbahon Jahowa pasal ai bani sidea: Seng bulih horjahononnima na sonin! (2 Mus. 20:2, 3; 23:13.) 17:12 mereka beribadah kepada berhala-berhala, walaupun TUHAN telah berfirman kepada mereka: “Janganlah kamu berbuat seperti itu!”
17:13 Domma ipalumba Jahowa homa Israel pakon Juda marhitei sagala nabini pakon sagala halak na marpanonggoran, nini: Paubah hanima ma uhurnima humbani dalannima na bajan in, anjaha ramotkon hanima ma tonahku romban hubani ganup titah, na dob hutitahkon hubani ompungnima, anjaha na dob hutongoskon bannima marhitei humbani juak-juakku, nabi-nabi in. (Jes. 31:6; Jer. 25:5.) 17:13 TUHAN telah memperingatkan kepada orang Israel dan kepada orang Yehuda dengan perantaraan semua nabi dan semua tukang tilik: “Berbaliklah kamu dari pada jalan-jalanmu yang jahat itu dan tetaplah ikuti segala perintah dan ketetapan-Ku, sesuai dengan segala undang-undang yang telah Kuperintahkan kepada nenek moyangmu dan yang telah Kusampaikan kepada mereka dengan perantaraan hamba-hamba-Ku, para nabi.”
17:14 Tapi seng ra sidea manangihon, lambin ipahengkeng sidea do uhurni usih songon hengkeng ni uhur ni ompung ni sidea, na so porsaya bani Jahowa Naibata ni sidea. (2 Mus. 32:9; 2 Kron. 33:10; 36:15, 16; Sak. 1:4; Jes. 48:4.) 17:14 Tetapi mereka tidak mau mendengarkan, melainkan mereka menegarkan tengkuknya seperti nenek moyangnya yang tidak percaya kepada TUHAN, Allah mereka.
17:15 Anjaha iteoskon uhur ni sidea do titahni pakon padan na binahenni ai hubani ompung ni sidea, pakon lumba-lumba na nilumbahonni hubani sidea. Iirikkon sidea do gana-gana na so margagan, gabe ihorjahon homa na so margagan, anjaha itiru sidea do homa parlahou ni bangsa inggot ni sidea, age pe domma iparentahkon Jahowa hubani sidea, ase ulang songon sidea marparlahou sidea. (2 Mus. 23:24; 3 Mus. 18:24; 1 Sam. 12:21; Jer. 2:5; Rom 1:21.) 17:15 Mereka menolak ketetapan-Nya dan perjanjian-Nya, yang telah diadakan dengan nenek moyang mereka, juga peraturan-peraturan-Nya yang telah diperingatkan-Nya kepada mereka; mereka mengikuti dewa kesia-siaan, sehingga mereka mengikuti bangsa-bangsa yang di sekeliling mereka, walaupun TUHAN telah memerintahkan kepada mereka: janganlah berbuat seperti mereka itu.
17:16 Tapi itadingkon uhur ni sidea do ganup tonah ni Jahowa, Naibata ni sidea, anjaha ibahen sidea do bani sidea dua gana-gana lombu na tinuang; ipauli sidea do sada Ashera, anjaha isombah sidea do ganup bala na i langit, sonai homa ibalosi sidea do Baal. (5 Mus. 4:19; 17:3; 1 Raj. 12:28; 16:33.) 17:16 Mereka telah meninggalkan segala perintah TUHAN, Allah mereka, dan telah membuat dua anak lembu tuangan; juga mereka membuat patung Asyera, sujud menyembah kepada segenap tentara langit dan beribadah kepada Baal.
17:17 Itutung sidea do anakni pakon boru ni sidea bahen galangan, ihorjahon sidea do panjahaion pakon partondungon, anjaha ijualhon sidea do dirini mangkorjahon sogam ni uhur ni Jahowa, laho mamuhoi ringis ni Jahowa. (bd. 16:3; 21:3; 4 Mus. 23:23; 5 Mus. 18:10; 1 Raj. 21:20.) 17:17 Tambahan pula mereka mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban dalam api dan melakukan tenung dan telaah dan memperbudak diri dengan melakukan yang jahat di mata TUHAN, sehingga mereka menimbulkan sakit hati-Nya.
17:18 Jadi marringis tumang ma Jahowa mangidah Israel, gabe ipadaoh ma sidea hun lobeini; seng dong na tading sobali ni marga Juda tumang. 17:18 Sebab itu TUHAN sangat murka kepada Israel, dan menjauhkan mereka dari hadapan-Nya; tidak ada yang tinggal kecuali suku Yehuda saja. —
17:19 Halak Juda pe homa seng iramotkon sidea tonah ni Jahowa Naibata ni sidea, tapi iirikkon sidea do hasomalan na tinombei ni halak Israel sandiri. (Hes. 16:46-51; Hos. 4:16.) 17:19 Juga Yehuda tidak berpegang pada perintah TUHAN, Allah mereka, tetapi mereka hidup menurut ketetapan yang telah dibuat Israel,
17:20 Halani ai iambukkon Jahowa ma ganup ginompar ni Israel, ipatoruh ma sidea anjaha iondoskon hubagas tangan ni parrampok, paima iambukkon sidea ganup hun lobeini. (bd. 13:23; Panguh. 2:14; Jer. 7:15.) 17:20 jadi TUHAN menolak segenap keturunan Israel: Ia menindas mereka dan menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok-perampok, sampai habis mereka dibuang-Nya dari hadapan-Nya. —
17:21 Ai dob isirangkon Israel dirini humbani ginompar ni si Daud, anjaha irajahon sidea si Jerobeam, anak ni si Nebat, gabe marbalik ma Israel humbani Jahowa ibahen si Jerobeam, anjaha iojur sidea mambahen dousa banggal. (1 Raj. 12:19, 20.) 17:21 Ketika Ia mengoyakkan Israel dari pada keluarga Daud, maka mereka mengangkat Yerobeam bin Nebat menjadi raja, tetapi Yerobeam membuat orang Israel menyimpang dari pada mengikuti TUHAN dan mengakibatkan mereka melakukan dosa yang besar.
17:22 Jadi ihorjahon halak Israel ma ganup dousa ni si Jerobeam, na binahenni ai, anjaha seng ipasurut sidea dirini hunjai, 17:22 Demikianlah orang Israel hidup menurut segala dosa yang telah dilakukan Yerobeam; mereka tidak menjauhinya,
17:23 paima ipadaoh Jahowa Israel hun lobeini, songon na dob nilumbahonni marhitei juak-juakni, ai ma nabi-nabini. Sonai ma parbuang ni halak Israel hun tanohni hu Assur ronsi sadari on. (5 Mus. 28:63, 64; 1 Raj. 14:15; Jes. 28:3; Hos. 1:6; Ams. 3:11, 12; 5:27; Mik. 1:6.) 17:23 sampai TUHAN menjauhkan orang Israel dari hadapan-Nya seperti yang telah difirmankan-Nya dengan perantaraan semua hamba-Nya, para nabi. Orang Israel diangkut dari tanahnya ke Asyur ke dalam pembuangan. Demikianlah sampai hari ini.
17:24 Dob ai iboan raja Assur ma halak hun Babel, Kutah, Awa, Hamat, pakon Separwaim, gabe ihatahon ma sidea marianan i huta Samaria gantih ni halak Israel, isoluk sidea ma Samaria anjaha marianan ibagas huta-huta ai. (bd. 18:32, 34; Esr. 4:2, 10.) 17:24 Raja Asyur mengangkut orang dari Babel, dari Kuta, dari Awa, dari Hamat dan Sefarwaim, lalu menyuruh mereka diam di kota-kota Samaria menggantikan orang Israel; maka orang-orang itu pun menduduki Samaria dan diam di kota-kotanya.
17:25 Tapi bani mungkahni marianan ma sidea ijai, seng marhabiaran sidea, bani Jahowa, gabe itongos Jahowa ma singa hu tongah-tongah ni sidea, na mambunuhi deba humbani sidea. (5 Mus. 32:24; Hes. 14:15.) 17:25 Pada mulanya waktu mereka diam di sana tidaklah mereka takut kepada TUHAN, sebab itu TUHAN melepaskan singa-singa ke antara mereka yang membunuh beberapa orang di antara mereka.
17:26 Dob ai nini sidea ma hubani raja ni Assur: Bangsa sipajuh begu-begu, na binoan anjaha nisolukkonmu in marianan ibagas huta na i Samaria, seng ibotoh sidea titah ni Naibata ni tanoh ia, halani ai itongos do singa hu tongah-tongah ni sidea, anjaha tonggor ma, domma ibunuhi sidea, halani na so binotoh ni sidea titah ni Naibata ni tanoh in. (bd. 18:33; 1 Raj. 20:23.) 17:26 Lalu berkatalah orang kepada raja Asyur: “Bangsa-bangsa yang tuanku angkut tertawan dan yang tuanku suruh diam di kota-kota Samaria tidaklah mengenal hukum beribadah kepada Allah negeri itu, sebab itu dilepaskan-Nyalah singa-singa ke antara mereka yang sesungguhnya membunuh mereka, oleh karena mereka tidak mengenal hukum beribadah kepada Allah negeri itu.”
17:27 Dob ai iparentahkon raja ni Assur ma: Arahkon nasiam ma hujai sada halak humbani malim, na dob binuangkon nasiam hunjai, ase laho ia marianan hujai, anjaha iajarhon titah ni Naibata ni tanoh ai. 17:27 Lalu raja Asyur memberi perintah: “Suruhlah pergi ke sana salah seorang imam yang telah kamu angkut dari sana ke dalam pembuangan. Biarlah ia pergi dan diam di sana dan mengajarkan kepada mereka hukum beribadah kepada Allah negeri itu!”
17:28 Jadi roh ma sada halak humbani malim na binuangkon ai hun Samaria, anjaha marianan ma ia i Betel, anjaha iajarhon ma bani sidea naha marhabiaran hubani Jahowa. (1 Raj. 12:31; Hos. 10:5, 6.) 17:28 Salah seorang imam yang telah mereka angkut dari Samaria ke dalam pembuangan pergi dan diam di Betel. Ia mengajarkan kepada mereka bagaimana seharusnya berbakti kepada TUHAN.
17:29 Tapi ganup bangsa ai marsibahen naibatani, anjaha ipannahkon ma ai hubagas rumah panumbahan na iatas buntu-buntu, na pinauli ni halak Samaria, ganup bangsa ibagas huta na niianan ni sidea bei. 17:29 Tetapi setiap bangsa itu telah membuat allahnya sendiri dan menempatkannya di kuil di atas bukit-bukit pengorbanan, yang dibuat oleh orang-orang Samaria; setiap bangsa bertindak demikian di kota-kota yang mereka diami:
17:30 Halak Babel paulihon Sukot-Benot, halak Kut paulihon Nergal, halak Hamat paulihon Asima, 17:30 orang-orang Babel membuat patung Sukot-Benot, orang-orang Kuta membuat patung Nergal, orang-orang Hamat membuat patung Asima,
17:31 halak Awa paulihon Nibhas pakon Tartak; anjaha halak Separwaim manutungi anakni ibagas apuy hubani Adrammelek pakon hubani Anamelek, ai ma naibata ni halak Separwaim. (ay. 17; bd. 16:3.) 17:31 dan orang-orang Awa membuat patung Nibhas dan Tartak. Orang-orang Sefarwaim membakar anak-anak mereka sebagai korban bagi Adramelekh dan Anamelekh, para allah di Sefarwaim.
17:32 Ihabiari sidea do homa Jahowa, gabe ipabangkit sidea ma hun tongah-tongah ni sidea sahalak gabe malim bani rumah panumbahan na iatas ni buntu-buntu, na manggalang bani sidea i rumah panumbahan na iatas buntu-buntu ai. (1 Raj. 12:31.) 17:32 Di samping itu mereka berbakti kepada TUHAN dan mengangkat dari kalangan mereka imam untuk bukit-bukit pengorbanan, maka orang-orang inilah yang melakukan ibadah bagi mereka di kuil di atas bukit-bukit pengorbanan itu.
17:33 Marhabiaran do sidea bani Jahowa, tapi ibalosi sidea do homa naibata ni sidea, romban hubani hasomalan ni ganup bangsa sipajuh begu-begu, harorohan ni sidea ai. 17:33 Mereka berbakti kepada TUHAN, tetapi dalam pada itu mereka beribadah kepada allah mereka sesuai dengan adat bangsa-bangsa yang dari antaranya mereka diangkut tertawan.
17:34 Ronsi sadari on ibahen sidea romban hubani hasomalan ni sidea sapari. Seng marhabiaran sidea hubani Jahowa, anjaha seng iirikkon sidea ruhut barang aturan barang titah atap parentah, na pinarentahkon ni Jahowa hubani ginompar ni si Jakob, na ginorananni Israel. (1 Raj. 18:31.) 17:34 Sampai hari ini mereka berbuat sesuai dengan adat yang dahulu. Mereka tidak berbakti kepada TUHAN dan tidak berbuat sesuai dengan ketetapan, hukum, undang-undang dan perintah yang diperintahkan TUHAN kepada anak-anak Yakub yang telah dinamai-Nya Israel.
17:35 Ibahen Jahowa do padan bani sidea, anjaha iparentahkon bani sidea: Seng bulih marhabiaran hanima bani naibata na legan, barang marsombah hanima hujai barang balosannima ai barang manggalang hanima hujai, (2 Mus. 23:24; Panguh. 6:8-11.) 17:35 TUHAN telah mengadakan perjanjian dengan mereka dan memberi perintah kepada mereka: “Janganlah berbakti kepada allah lain, janganlah sujud menyembah kepadanya, janganlah beribadah kepadanya dan janganlah mempersembahkan korban kepadanya.
17:36 tapi maningon marhabiaran do hanima bani Jahowa, na mangarahkon hanima luar hun tanoh Masir marhitei hagogohon bolon pakon tangan na gostong, maningon hubani do hanima manggalang. 17:36 Tetapi TUHAN yang menuntun kamu dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang teracung, kepada-Nyalah kamu harus berbakti, kepada-Nyalah kamu harus sujud menyembah dan mempersembahkan korban.
17:37 Anjaha aturanni pakon uhumni pakon titahni ampa parentahni, na sinuratkonni bannima, maningon tulimat do hanima tongtong mangkorjahon ai. Seng bulih hanima marhabiaran bani naibata na legan, 17:37 Tetapi kamu harus berpegang kepada ketetapan-ketetapan, peraturan-peraturan, hukum dan perintah yang telah ditulis-Nya bagimu dengan melakukannya senantiasa dengan setia, dan janganlah kamu berbakti kepada allah-allah lain.
17:38 anjaha seng bulih halupahononnima padan na hubahen in bannima. Seng bulih hanima marhabiaran bani naibata na legan, 17:38 Janganlah kamu melupakan perjanjian yang telah Kuadakan dengan kamu dan janganlah kamu berbakti kepada allah lain,
17:39 tapi maningon habiarannima do Jahowa Naibatanima, ase Ia paluahkon hanima humbani tangan ni ganup munsuhnima. (5 Mus. 16:12-19; 1 Sam. 12:24.) 17:39 melainkan kepada TUHAN, Allahmu, kamu harus berbakti, maka Ia akan melepaskan kamu dari tangan semua musuhmu.”
17:40 Tapi age pe sonai, seng ra sidea manangihon, sai ihorjahon sidea do romban hubani hasomalan ni sidea sapari. 17:40 Tetapi mereka tidak mau mendengarkan, melainkan mereka berbuat sesuai dengan adat mereka yang dahulu.
17:41 Ase marhabiaran do bangsa on bani Jahowa, tapi isombah sidea do homa gana-gana ni sidea; sonai homa anak ni sidea pakon pahompu ni sidea, songon na binahen ni bapa ni sidea, sonai do ibahen sidea ronsi sadari on. 17:41 Demikianlah bangsa-bangsa ini berbakti kepada TUHAN, tetapi dalam pada itu mereka beribadah juga kepada patung-patung mereka; baik anak-anak mereka maupun cucu cicit mereka melakukan seperti yang telah dilakukan nenek moyang mereka, sampai hari ini.
<< 2 Raja-raja 16 2 Raja-raja 18 >>