2 Raja-raja 16

16:1 Pasapuluh-pitu-tahunkon dob gabe raja si Peka, anak ni si Remalya, bangkit raja ma i Juda si Ahas, anak ni si Jotam. (bd. 15:38.) 16:1 Dalam tahun ketujuh belas zaman Pekah bin Remalya, Ahas anak Yotam raja Yehuda menjadi raja.
16:2 Marumur dua puluh tahun do si Ahas sanggah na bangkit raja ai ia, anjaha sapuluh onom tahun do dokahni manrajai i Jerusalem; seng dong ihorjahon rosuh ni Jahowa, Naibatani, songon ompungni si Daud, (1 Raj. 14:8.) 16:2 Ahas berumur dua puluh tahun pada waktu ia menjadi raja dan enam belas tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia tidak melakukan apa yang benar di mata TUHAN, Allahnya, seperti Daud, bapa leluhurnya,
16:3 tapi sai mardalan do ia bani dalan ni raja-raja ni Israel. Ia pe itutung do anakni bahen galangan romban hubani adat hagigian ni bangsa-bangsa, na pinabali ni Jahowa ilobei ni halak Israel. (bd. 21:6; 3 Mus. 18:21; 5 Mus. 18:10.) 16:3 tetapi ia hidup menurut kelakuan raja-raja Israel, bahkan dia mempersembahkan anaknya sebagai korban dalam api, sesuai dengan perbuatan keji bangsa-bangsa yang telah dihalau TUHAN dari depan orang Israel.
16:4 Ambahni ai manggalang anjaha manutung dahupa do ia bani ianan panumbahan, na iatas buntu-buntu, iatas dolog pakon itoruh ni ganup hayu na ratah. (1 Raj. 14:23.) 16:4 Ia mempersembahkan dan membakar korban di bukit-bukit pengorbanan dan di atas tempat-tempat yang tinggi dan di bawah setiap pohon yang rimbun.
16:5 Ijia ma tangkog si Resin, raja ni Aram, pakon si Peka, anak ni si Remalya, raja ni Israel, laho marporang dompak Jerusalem, gabe ihubu sidea ma si Ahas, tapi seng tartaluhon sidea ia. (bd. 15:37; Jes. 7:1-9.) 16:5 Pada waktu itu majulah Rezin, raja Aram, dan Pekah bin Remalya, raja Israel, untuk memerangi Yerusalem. Dan mereka mengepung Ahas, tetapi mereka tidak dapat mengalahkan dia.
16:6 Bani panorang ia ipasuang raja ni Edom ma Elat mulak hubani Edom, anjaha ipabali halak Juda hun Elat; roh ma halak Edom hu Elat, lanjar marianan ijai ronsi sadari on. (bd. 14:22.) 16:6 Pada masa itu Rezin, raja Aram, mengembalikan Elat kepada Edom, lalu ia mengusir orang-orang Yehuda dari Elat. Datanglah orang-orang Edom ke Elat dan diam di sana sampai hari ini.
16:7 Tapi isuruh si Ahas ma suruhanni marayak Tiglat-Pileser, raja hun Assur, nini ma hubani: Jabolonmu anjaha anakmu do ahu. Tangkog ma ham, anjaha paluah ham ma ahu humbani tangan ni raja Aram, pakon humbani tangan ni raja Israel, na roh tangkog mangimbang ahu. (bd. 15:29; Jes. 7:4-13.) 16:7 Ahas menyuruh utusan-utusan kepada Tiglat-Pileser, raja Asyur, mengatakan: “Aku ini hambamu dan anakmu. Majulah dan selamatkanlah aku dari tangan raja Aram dan dari tangan raja Israel, yang telah bangkit menyerang aku.”
16:8 Ibuat si Ahas ma pirak pakon omas na jumpah ibagas rumah ni Jahowa pakon ibagas kamar parartaan ni rumah ni raja ai, anjaha itongoskon ma ai bahen siluah hubani raja ni Assur. (bd. 12:19; 18:15; 1 Raj. 5:1; 15:18.) 16:8 Ahas mengambil perak dan emas yang terdapat dalam rumah TUHAN dan dalam perbendaharaan istana raja, dan mengirimnya kepada raja Asyur sebagai persembahan.
16:9 Jadi ibalosi raja ni Assur ma pangindoanni ai; tangkog ma raja Assur marporang dompak Damaskus lanjar italuhon, anjaha pangisini ai ibuangkon ma hu Kir, anjaha ibunuh do anggo si Resin. (1 Raj. 15:20; Ams. 1:3-5; 9:7.) 16:9 Maka raja Asyur mendengarkan permintaannya dan maju melawan Damsyik, merebutnya dan mengangkut penduduknya tertawan ke Kir, tetapi Rezin dibunuhnya.
16:10 Dob ai laho ma si Ahas manjumpahkon Tiglat-Pileser, raja ni Assur hu Damaskus. Jadi dob iidah sada anjap-anjap i Damaskus, itongoshon raja Ahas ma sibaran pakon usihan ni anjap-anjap ai palgei-palgei hubani malim Uria. (Jes. 8:2.) 16:10 Sesudah itu pergilah raja Ahas menemui Tiglat-Pileser, raja Asyur, ke Damsyik. Setelah raja Ahas melihat mezbah yang ada di Damsyik, dikirimnyalah kepada imam Uria ukuran dan bagan mezbah itu, menurut buatannya yang tepat.
16:11 Jadi ipauli malim Uria ma sada anjap-anjap romban hubani haganup na tinongos ni raja Ahas hun Damaskus, sonai do ipauli malim Uria, taram lape roh raja Ahas hun Damaskus. 16:11 Lalu imam Uria mendirikan mezbah; tepat seperti keterangan yang dikirimkan raja Ahas dari Damsyik, demikianlah dibuat imam Uria menjelang datangnya raja Ahas dari Damsyik.
16:12 Dob roh raja ai hun Damaskus, anjaha iidah anjap-anjap ai, gabe ipadohor ma hubani anjap-anjap ai, lanjar naik ma ia hu atas. (1 Raj. 12:33.) 16:12 Setelah raja pulang dari Damsyik, maka raja melihat mezbah itu. Lalu mendekatlah raja kepada mezbah itu, naik ke atasnya,
16:13 Dob ai itutung ma galangan situtungonni pakon galangan sipanganonni, iuseihon ma galangan siinumonni, anjaha ipispiskon ma daroh ni galangan hatarimakasihonni hubani anjap-anjap ai. 16:13 membakar korban bakarannya dan korban sajiannya, mencurahkan korban curahannya di atas mezbah itu, dan menyiramkan darah korban keselamatannya kepadanya.
16:14 Anjaha anjap-anjap tombaga, na ilobei ni Jahowa, iosor ma ai hun lobei ni rumah ai, humbani ianan na iholang-holang ni anjap-anjap na baru ai pakon rumah ni Jahowa, anjaha inahkon ma ai hampit utara ni anjap-anjap ai. (2 Kron. 4:1; 7:7.) 16:14 Tetapi ia menyuruh menggeser mezbah tembaga yang ada di hadapan TUHAN dari depan rumah TUHAN, dari antara mezbah baru dengan rumah itu, dan menaruhnya di sebelah utara mezbah baru itu.
16:15 Dob ai iparentahkon raja Ahas ma hubani malim Uria: Maningon iatas ni anjap-anjap na bolon in do tutungonmu galangan situtungon sogod pakon galangan sipanganon bodari, galangan situtungon ni ganup bangsa pangisi ni tanoh in pakon ganup galangan sipanganon ampa galangan siinumon ni sidea; anjaha maningon pispiskononmu do hu atasni ganup daroh ni galangan situtungon pakon galangan sisayaton, tapi pasal anjap-anjap tombaga ai marpingkir ope ahu. 16:15 Kemudian raja Ahas memerintahkan kepada imam Uria: “Bakarlah di atas mezbah besar itu korban bakaran pagi dan korban sajian petang, juga korban bakaran dan korban sajian raja, lagi korban bakaran dan korban sajian dan korban-korban curahan seluruh rakyat negeri; dan siramkanlah kepadanya segenap darah korban bakaran dan segenap darah korban sembelihan; tetapi mezbah tembaga itu adalah urusanku.”
16:16 Jadi ibahen malim Uria ma ganup romban hubani na hinatahon ni raja Ahas. (2 Mus. 25:40; 26:30; 1 Kron. 28:19.) 16:16 Lalu imam Uria melakukan tepat seperti yang diperintahkan raja Ahas.
16:17 Isuruh raja Ahas ma homa na manrampingkon lais-lais ni hajongjongan ni parburihan ai, anjaha iosor ma parburihan ai hun datasni, ipatoruh ma homa bongbongan ai hun datas ni lombu tombaga ai, na i toruhni ai, anjaha ibahen ma dasor batu hajongjonganni. (2 Raj. 7:23-39.) 16:17 Sesudah itu raja Ahas memotong papan penutup kereta penopang dan menyingkirkan bejana pembasuhan dari atasnya, juga “laut” itu diturunkannya dari atas lembu tembaga yang mendukungnya dan ditaruhnya di atas alas batu.
16:18 Sonai homa surambih ari Sabat, na pinauli i rumah panumbahan pakon labah hamasukan ni raja hun darat laho hu rumah ni Jahowa, ipaubah do ai laho mambuat uhur ni raja Assur. (1 Raj. 10:5.) 16:18 Selanjutnya, demi raja Asyur, disingkirkannya dari rumah TUHAN serambi tertutup untuk hari Sabat yang telah didirikan pada rumah TUHAN, juga pintu masuk untuk raja yang di sebelah luar.
16:19 Barita na legan ai ope pasal si Ahas pakon ganup na hinorjahonni, ai lang tarsurat do ai ibagas buku barita ni raja-raja Juda? 16:19 Selebihnya dari riwayat Ahas dan apa yang dilakukannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Yehuda?
16:20 Dob ai modom ma si Ahas rap pakon ompungni, anjaha itanom rap pakon ompungni i huta ni si Daud, jadi si Hiskia anakni ai ma bangkit raja manggantihsi. (bd. 18:1.) 16:20 Kemudian Ahas mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di samping nenek moyangnya di kota Daud. Maka Hizkia, anaknya, menjadi raja menggantikan dia.
<< 2 Raja-raja 15 2 Raja-raja 17 >>