2 Raja-raja 15

15:1 Padua-puluh-pitu-tahunkon dob gabe raja i Israel si Jerobeam, bangkit raja ma i Juda, si Asarya anak ni si Amasia. (bd. 14:21.) 15:1 Dalam tahun kedua puluh tujuh zaman Yerobeam, raja Israel, Azarya, anak Amazia raja Yehuda menjadi raja.
15:2 Marumur sapuluh onom tahun do ia sanggah bangkit raja ia, anjaha lima puluh dua tahun do ia manrajai i Jerusalem; goran ni inangni, si Jekolyah do, hun Jerusalem. 15:2 Ia berumur enam belas tahun pada waktu ia menjadi raja dan lima puluh dua tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yekholya, dari Yerusalem.
15:3 Ihorjahon do rosuh ni uhur ni Jahowa, songon na binahen ni si Amasia, bapani ai. 15:3 Ia melakukan apa yang benar di mata TUHAN, tepat seperti yang dilakukan Amazia, ayahnya.
15:4 Pitah panumbahan na iatas buntu-buntu do na so iparreong; sai tong ope manggalang anjaha manutung dahupa halak simbuei iatas ni panumbahan, na iatas ni buntu-buntu. (bd. 14:3, 4.) 15:4 Namun demikian, bukit-bukit pengorbanan tidaklah dijauhkan. Bangsa itu masih mempersembahkan dan membakar korban di bukit-bukit itu.
15:5 Jadi ibogbog Jahowa ma raja ai, gabe gadamon ma ia das ronsi parmateini, gabe punjung ma ia marianan ibagas sada rumah, gabe si Jotam anak ni raja ai ma manrajai rumahni ampa manguhum bangsa parnagori in. (3 Mus. 13:46.) 15:5 Maka TUHAN menimpakan tulah kepada raja, sehingga ia sakit kusta sampai hari kematiannya, dan tinggal dalam sebuah rumah pengasingan. Dan Yotam, anak raja, mengepalai istana dan menjalankan pemerintahan atas rakyat negeri itu.
15:6 Barita na legan ope pasal si Asarya pakon haganup na binahenni, ai lang tarsurat do ai ibagas buku barita ni raja-raja ni Juda? 15:6 Selebihnya dari riwayat Azarya, dan segala yang dilakukannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Yehuda?
15:7 Dob ai modom ma si Asarya rap pakon ompungni, gabe itanom sidea ma ia ilambung ni ompungni, i huta ni si Daud, anjaha si Jotam anakni ai ma manrajai manggantihsi. (ay. 32.) 15:7 Kemudian Azarya mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di samping nenek moyangnya di kota Daud. Maka Yotam, anaknya, menjadi raja menggantikan dia.
15:8 Patolu-puluh-ualuh-tahunkon dob raja i Juda si Asarya, bangkit raja ma si Sakarya, anak ni si Jerobeam, manggomgom Israel i Samaria, onom bulan dokahni. (bd. 14:29.) 15:8 Dalam tahun ketiga puluh delapan zaman Azarya, raja Yehuda, Zakharia, anak Yerobeam, menjadi raja atas Israel di Samaria. Ia memerintah enam bulan lamanya.
15:9 Ihorjahon do sogam ni uhur ni Jahowa usih songon na binahen ni ompungni. Seng ipadaoh uhurni humbani dousa ni si Jerobeam, anak ni si Nebat, na mambahen Israel mardousa. (bd. 14:24; 1 Raj. 12:26-33.) 15:9 Ia melakukan apa yang jahat di mata TUHAN seperti yang telah dilakukan oleh nenek moyangnya. Ia tidak menjauh dari dosa-dosa Yerobeam bin Nebat, yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula.
15:10 Martahi-tahi ma si Sallum, anak ni si Jabes dompaksi, lanjar ibunuh ma raja ai i Jibleam, gabe ia ma bangkit raja manggantihsi. (ay. 14, 25; Ams. 7:9.) 15:10 Salum bin Yabesh mengikat persepakatan melawan dia, membunuh dia di Yibleam, kemudian menjadi raja menggantikan dia.
15:11 Barita na legan ope pasal si Sakarya, tonggor ma, tarsurat do ai ibagas buku barita ni raja-raja ni Israel. 15:11 Selebihnya dari riwayat Zakharia, sesungguhnya semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Israel.
15:12 On do hata, na binagahkon ni Jahowa hinan hubani si Jehu: Maningon anakmu do ronsi sundut paompathon hundul iatas paratas ni Israel. Jadi saud ma sonai. (bd. 10:30.) 15:12 Bukankah begini firman TUHAN yang diucapkan-Nya kepada Yehu: “Anak-anakmu sampai kepada keturunan yang keempat akan duduk di atas takhta Israel!” Dan terjadilah demikian.
15:13 Patolu-puluh-siah-tahunkon dob gabe raja i Juda si Usia, bangkit raja ma si Sallum, anak ni si Jabes, anjaha pitah sabulan do dokahni manrajai i Samaria. 15:13 Salum bin Yabesh menjadi raja dalam tahun yang ketiga puluh sembilan zaman Uzia, raja Yehuda. Ia memerintah sebulan lamanya di Samaria.
15:14 Ai tangkog do si Menahem, anak ni si Gadi hun Tirsah, anjaha das ma ia hu Samaria, ibunuh ma si Sallum, anak ni si Jabes i Samaria, gabe ia ma bangkit raja manggantihsi. (1 Raj. 15:33; 16:17.) 15:14 Sesudah itu majulah Menahem bin Gadi dari Tirza, lalu sampai ke Samaria. Ia membunuh Salum bin Yabesh di Samaria, kemudian menjadi raja menggantikan dia.
15:15 Barita na legan ai ope pasal si Sallum pakon partahi-tahian na binahenni ai, tonggor ma, tarsurat do ai ibagas buku barita ni raja-raja ni Israel. 15:15 Selebihnya dari riwayat Salum dan persepakatan yang diadakannya, sesungguhnya semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Israel.
15:16 Ijai ma iparseda si Menahem huta Tapuah, anjaha ibunuhi ganup pangisini pakon nagori na masuk hujai, singgan ni Tirsa, halani seng ra sidea mangungkab horbanganni. Ibunuhi do sidea anjaha ilapah do ganup naboru na boratan rumah. (bd. 8:12; Ams. 1:13.) 15:16 Pada waktu itu, dengan mulai dari Tirza, Menahem memusnahkan Tifsah dan semua orang yang ada di dalamnya serta daerahnya, sebab orang tidak membuka pintu kota baginya. Maka dimusnahkannyalah kota itu dan dibelahnya semua perempuannya yang mengandung.
15:17 Patolu-puluh-siah-tahunkon dob gabe raja i Juda si Asarya, bangkit raja ma si Menahem, anak ni si Gadi, manggomgom Israel i Samaria, sapuluh tahun dokahni. 15:17 Dalam tahun ketiga puluh sembilan zaman Azarya, raja Yehuda, Menahem bin Gadi menjadi raja atas Israel. Ia memerintah sepuluh tahun lamanya di Samaria.
15:18 Ihorjahon do sogam ni uhur ni Jahowa; seng ipadaoh uhurni sadokah manggoluh ia humbani dousa ni si Jerobeam, anak ni si Nebat, na mambahen Israel mardousa. (ay. 9.) 15:18 Ia melakukan apa yang jahat di mata TUHAN. Sepanjang umurnya ia tidak menjauh dari dosa-dosa Yerobeam bin Nebat, yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula.
15:19 Roh do si Pul, raja ni Assur, mamorang tanoh ai, jadi ibere si Menahem ma saribu talenta pirak hubani si Pul, ase iurupi ia pajonamkon harajaon ai bani. (bd. 16:7, 8; 1 Kron. 5:26; Hos. 7:11; 8:9.) 15:19 Pul, raja Asyur, datang menyerang negeri itu, lalu Menahem memberi seribu talenta perak kepada Pul, supaya dibantunya dia mengokohkan kerajaan itu di tangannya.
15:20 Halak Israel do ihatahon si Menahem manggugui duit ai, ai ma lima puluh sekel pirak sahalak, siberehonon hubani raja ni Assur. Dob ai mulak ma raja Assur, seng tading ia i nagori ai. (bd. 23:35.) 15:20 Menahem mengeluarkan uang ini atas beban Israel dan atas beban semua orang yang kaya raya untuk diberikan kepada raja Asyur: lima puluh syikal perak dari setiap orang. Lalu pulanglah raja Asyur dan ia tidak tinggal di sana, di negeri itu.
15:21 Barita na legan ai ope pasal si Menahem rap pakon ganup na hinorjahonni, ai lang tarsurat do ai ibagas buku barita ni raja-raja ni Israel? 15:21 Selebihnya dari riwayat Menahem dan segala yang dilakukannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Israel?
15:22 Dob ai modom ma si Menahem rap pakon ompungni, gabe si Pekaya, anakni ai ma bangkit raja manggantihsi. 15:22 Kemudian Menahem mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya. Maka Pekahya, anaknya, menjadi raja menggantikan dia.
15:23 Palima-puluh-tahunkon dob gabe raja i Juda si Asarya, bangkit raja ma si Pekaya, anak ni si Menahem, manggomgom Israel i Samaria, dua tahun dokahni. 15:23 Dalam tahun kelima puluh zaman Azarya, raja Yehuda, Pekahya, anak Menahem, menjadi raja atas Israel di Samaria. Ia memerintah dua tahun lamanya.
15:24 Ihorjahon do sogam ni uhur ni Jahowa; seng ipadaoh uhurni humbani dousa ni si Jerobeam, anak ni si Nebat, na mambahen Israel mardousa. (ay. 9:18.) 15:24 Ia melakukan apa yang jahat di mata TUHAN. Ia tidak menjauh dari dosa-dosa Yerobeam bin Nebat, yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula.
15:25 Dob ai martahi-tahi ma si Peka, anak ni si Remalya, puanglima ai mangimbangsi, rap pakon lima puluh halak hun Gilead hasomanni, ibunuh ma ia i Samaria, ibagas benteng rumah ni raja ai, sonai homa si Argob pakon si Arye; dob ibunuh, ia ma raja manggantihsi. (ay. 10:14, 30; 1 Raj. 16:18.) 15:25 Lalu perwiranya, yakni Pekah bin Remalya, mengadakan persepakatan melawan dia dan membunuh dia di Samaria di puri istana raja; beserta dia ada Argob dan Arye serta lima puluh orang dari bani Gilead; dibunuhnyalah Pekahya, kemudian menjadi raja menggantikan dia.
15:26 Barita na legan ai ope pasal si Pekaya pakon ganup na binahenni, tonggor ma, tarsurat do ai ibagas buku barita ni raja-raja Israel. 15:26 Selebihnya dari riwayat Pekahya dan segala yang dilakukannya, sesungguhnya semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Israel.
15:27 Palima-puluh-dua-tahunkon dob gabe raja i Juda si Asarya, bangkit raja ma si Peka, anak ni si Remalya, manggomgom Israel i Samaria, dua puluh tahun dokahni. 15:27 Dalam tahun kelima puluh dua zaman Azarya, raja Yehuda, Pekah bin Remalya menjadi raja atas orang Israel di Samaria. Ia memerintah dua puluh tahun lamanya.
15:28 Ihorjahon do sogam ni uhur ni Jahowa; seng ipadaoh uhurni humbani dousa ni si Jerobeam, anak ni si Nebat, na mambahen Israel mardousa. (ay. 9, 24.) 15:28 Ia melakukan apa yang jahat di mata TUHAN. Ia tidak menjauh dari dosa-dosa Yerobeam bin Nebat, yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula.
15:29 Sanggah panorang ni si Peka, raja ni Israel, roh ma si Tiglat-Pileser raja ni Assur, itaban ma Iyon, Abel-Bet-Maahat, Janoa, Kedes, Hazor, Gilead, Galilea pakon ganup tanoh Naftali, anjaha ibuang ma pangisini ai hu Assur. (bd. 16:7; 1 Raj. 15:20; 1 Kron. 5:26; 2 Kron. 16:4.) 15:29 Dalam zaman Pekah, raja Israel, datanglah Tiglat-Pileser, raja Asyur; direbutnyalah Iyon, Abel-Bet-Maakha, Yanoah, Kedesh dan Hazor, Gilead dan Galilea, seluruh tanah Naftali, lalu diangkutnyalah penduduknya ke Asyur ke dalam pembuangan.
15:30 Dob ai martahi-tahi ma si Hosea, anak ni si Ela mangimbang si Peka, anak ni si Remalya, ibunuh ma ia, gabe ia ma bangkit raja manggantihsi, padua-puluh-tahunkon dob raja si Jotam, anak ni si Usia. (ay. 25; bd. 17:1.) 15:30 Hosea bin Ela mengadakan persepakatan melawan Pekah bin Remalya; dibunuhnyalah dia, kemudian dia menjadi raja menggantikannya dalam tahun kedua puluh zaman Yotam bin Uzia.
15:31 Barita na legan ai ope pasal si Peka pakon ganup na binahenni, tonggor ma, tarsurat do ai ibagas buku barita ni raja-raja Israel. (2 Kron. 28:6-15.) 15:31 Selebihnya dari riwayat Pekah dan segala yang dilakukannya, sesungguhnya semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Israel.
15:32 Padua-tahunkon dob gabe raja i Israel si Peka, anak ni si Remalya, bangkit raja ma i Juda si Jotam, anak ni si Usia. (ay. 5, 7.) 15:32 Dalam tahun kedua zaman Pekah bin Remalya, raja Israel, Yotam, anak Uzia raja Yehuda menjadi raja.
15:33 Marumur dua puluh lima tahun do ia sanggah na bangkit raja ai, anjaha sapuluh onom tahun do ia manrajai i Jerusalem. Goran ni inangni si Jerusa do, boru ni si Sadok. 15:33 Ia berumur dua puluh lima tahun pada waktu ia menjadi raja dan enam belas tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yerusa, anak Zadok.
15:34 Ihorjahon do rosuh ni uhur ni Jahowa, romban hubani na binahen ni si Usia bapani ai. (bd. 14:3, 4; 15:3, 4.) 15:34 Ia melakukan apa yang benar di mata TUHAN, tepat seperti yang dilakukan Uzia, ayahnya.
15:35 Pitah panumbahan na iatas buntu-buntu seng iparreong; sai manggalang anjaha manutung dahupa ope halak simbuei iatas panumbahan na iatas buntu-buntu. Ia do na padearhon horbangan parhuluan bani rumah ni Jahowa. 15:35 Namun demikian, bukit-bukit pengorbanan tidaklah dijauhkan. Bangsa itu masih mempersembahkan dan membakar korban di bukit-bukit itu. Ia mendirikan Pintu Gerbang Tinggi di rumah TUHAN.
15:36 Barita na legan ai ope pasal si Jotam pakon ganupan na hinorjahonni, ai lang tarsurat do ai ibagas buku barita ni raja-raja ni Juda? 15:36 Selebihnya dari riwayat Yotam, apa yang dilakukannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Yehuda?
15:37 Bani panorang ai ma ipungkah Jahowa marsuruh si Resin, raja ni Aram pakon si Peka, anak ni si Remalya mangimbang Juda. (ay. 27; bd. 16:5.) 15:37 Mulai zaman itu TUHAN menyuruh Rezin, raja Aram, dan Pekah bin Remalya, menyerang Yehuda.
15:38 Dob ai modom ma si Jotam rap pakon ompungni, anjaha itanom ma ia ilambung ni ompungni, i huta ni si Daud, ompungni ai. Jadi si Ahas, anakni ai ma bangkit raja manggantihsi. 15:38 Kemudian Yotam mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di samping nenek moyangnya di kota Daud, bapa leluhurnya. Maka Ahas, anaknya, menjadi raja menggantikan dia.
<< 2 Raja-raja 14 2 Raja-raja 16 >>