2 Raja-raja 11

11:1 Jadi dob iidah si Atalya, inang ni si Ahasya, na dob matei anakni ai, marhosei ma ia anjaha ibunuh ma ganup ginompar ni raja ai. (bd. 8:26; 9:27.) 11:1 Ketika Atalya, ibu Ahazia, melihat bahwa anaknya sudah mati, maka bangkitlah ia membinasakan semua keturunan raja.
11:2 Tapi ibuat si Joseba, boru ni raja Joram, botou ni si Ahasya ma si Joas, anak ni si Ahasya, anjaha iluahon ma ia hun tongah-tongah ni anak ni raja ai, sagala sibunuhon hinan, anjaha inahkon ma ia hu kamar podoman rap pakon parorotni. Sonai ma iponopkon ia humbani si Atalya, gabe seng saud hona bunuh ia. (bd. 8:19; Panguh. 9:5.) 11:2 Tetapi Yoseba, anak perempuan raja Yoram, saudara perempuan Ahazia, mengambil Yoas bin Ahazia, menculik dia dari tengah-tengah anak-anak raja yang hendak dibunuh itu, memasukkan dia dengan inang penyusunya ke dalam gudang tempat tidur, dan menyembunyikan dia terhadap Atalya, sehingga dia tidak dibunuh.
11:3 Jadi rapkonsi ma ia marponop i rumah panumbahan ai, onom tahun dokahni, anjaha si Atalya do manrajai i tanoh ai. 11:3 Maka tinggallah dia enam tahun lamanya bersama-sama perempuan itu dengan bersembunyi di rumah TUHAN, sementara Atalya memerintah negeri.
11:4 Tapi papitu-tahunkon isuruh si Joyada ma na mangalopi pambobai ni bala, kopala ni sisaratus halak pakon kopala ni tentara pangawal, ihatahon ma sidea masuk hu rumah ni Jahowa marayaksi, marpadan ma ia pakon sidea, anjaha ipabija ma sidea ibagas rumah ni Jahowa, anjaha ipatuduhkon ma bani sidea anak ni raja ai. (2 Sam. 8:18; 20:23; 1 Raj. 1:38.) 11:4 Dalam tahun yang ketujuh Yoyada mengundang para kepala pasukan seratus dari orang Kari dan dari pasukan bentara penunggu. Disuruhnyalah mereka datang kepadanya di rumah TUHAN, lalu diikatnya perjanjian dengan mereka dengan menyuruh mereka bersumpah di rumah TUHAN. Kemudian diperlihatkannyalah anak raja itu kepada mereka.
11:5 Iparentahkon ma hubani sidea: On ma sibahenonnasiam: Sapartolu humbani nasiam, siparjaga bani ari Sabat, maningon marjaga ibagas rumah ni raja in, 11:5 Sesudah itu ia memerintahkan kepada mereka: “Inilah yang harus kamu lakukan: sepertiga dari kamu, yakni yang selesai bertugas pada hari Sabat di sini, tetapi mengawal di istana raja —
11:6 anjaha na sapartolu nari marjaga ilambung ni horbangan Sur, anjaha na sapartolu nari use, ai ma na ilambung ni horbangan ipudi ni tentara pangawal, sidea ma na marjaga ilambung ni rumah panumbahan, margantih-gantih, 11:6 sepertiga lagi ada di pintu gerbang Sur dan sepertiga pula di pintu gerbang di belakang para bentara penunggu — haruslah mengawal di istana;
11:7 rap pakon na dua bagian nari humbani nasiam, ai ma na so martugas bani ari Sabat, maningon marjaga sidea i rumah ni Jahowa, ilambung ni raja ai; (ay. 5.) 11:7 dan kedua regu dari pada kamu, yakni semua orang yang bertugas di sini pada hari Sabat dan mengawal di rumah TUHAN,
11:8 maningon inggotan nasiam do raja ai, ganup marsinjata ibagas tanganni bei, anjaha barang ise na manosak odoran ai, maningon marutang hosah. Maningon hasomanannasiam do raja ai anggo luar barang masuk ia. 11:8 haruslah mengelilingi raja dari segala penjuru, masing-masing dengan senjatanya di tangannya, dan siapa yang mendatangi barisan haruslah mati dibunuh. Dan baiklah kamu menyertai raja setiap kali ia keluar atau masuk.”
11:9 Jadi ibahen pambobai ni sisaratus halak ma romban hubani na pinarentahkon ni malim Joyada, iarahkon bei ma hasomanni siparjaga bani ari Sabat rap pakon na so martugas bani ari Sabat, anjaha roh ma sidea marayak malim Joyada. 11:9 Para kepala pasukan seratus itu melakukan tepat seperti yang diperintahkan imam Yoyada. Masing-masing mengambil orang-orangnya yang selesai bertugas pada hari Sabat bersama-sama dengan orang-orang yang masuk bertugas pada hari itu, lalu datanglah mereka kepada imam Yoyada.
11:10 Anjaha ipambere malim ai ma hubani pambobai ni sisaratus halak tanja pakon gantar, na adong bani raja Daud hinan, na sinimpan i rumah ni Jahowa. (2 Sam. 8:7.) 11:10 Imam memberikan kepada para kepala pasukan seratus itu tombak-tombak dan perisai-perisai kepunyaan raja Daud yang ada di rumah TUHAN.
11:11 Anjaha jongjong ma pangawal ai, ganup pajolom-jolom sinjatani ibagas tanganni, hampit siamun ni rumah panumbahan ai ronsi hampit sambilou ni rumah panumbahan ai, ilambung ni anjap-anjap ai pakon ilambung ni rumah ai, inggot raja ai. (ay. 14.) 11:11 Kemudian para bentara itu, masing-masing dengan senjatanya di tangannya, mengambil tempatnya di lambung kanan sampai ke lambung kiri rumah itu, dengan mengelilingi mezbah dan rumah itu untuk melindungi raja.
11:12 Dob ai iarahkon ma anak ni raja ai hudarat, inahkon ma sortali ai huatas ni uluni, anjaha ibere ma bani buku hasaksian ai. Sonai ma parpabangkit ni sidea bani gabe raja; iminaki sidea ma ia, martopak ma sidea anjaha mangolobkon bei: Horas ma raja in! (5 Mus. 17:18, 19; Jes. 55:12.) 11:12 Sesudah itu Yoyada membawa anak raja itu ke luar, mengenakan jejamang kepadanya dan memberikan hukum Allah kepadanya. Mereka menobatkan dia menjadi raja serta mengurapinya, dan sambil bertepuk tangan berserulah mereka: “Hiduplah raja!”
11:13 Jadi dob ibogei si Atalya sora olob-olob ni pangawal pakon halak simbuei ai, laho ma ia hu rumah ni Jahowa, hubani halak simbuei ai; 11:13 Ketika Atalya mendengar suara bentara-bentara penunggu dan rakyat, pergilah ia mendapatkan rakyat itu ke dalam rumah TUHAN.
11:14 anjaha dob ipapangkei, tonggor ma, jongjong do raja ai ilambung ni tiang ai, domu bani hasomalan hinan anjaha pambobai ai pakon partarompet ai ilambung ni raja ai, anjaha ganup parnagori ai marmalas ni uhur, anjaha pahata tarompet. Jadi irigati si Atalya ma pakeianni anjaha dilo-dilo: Tahi-tahi! (bd. 23:3.) 11:14 Lalu dilihatnyalah raja berdiri dekat tiang menurut kebiasaan, sedang para pemimpin dengan para pemegang nafiri ada dekat raja. Dan seluruh rakyat negeri bersukaria sambil meniup nafiri. Maka Atalya mengoyakkan pakaiannya sambil berseru: “Khianat, khianat!”
11:15 Dob ai iparentahkon malim Joyada ma hubani pambobai ni sisaratus halak, pambobai ni bala ai, nini ma hubani sidea: Arahkon ma ia luar hun holang-holang ni odoran in, anjaha bunuh bani podang barang ise na mangirikkonsi! Ai domma ihatahon malim ai hinan: Seng bulih matei ia i rumah ni Jahowa. 11:15 Tetapi imam Yoyada memerintahkan para kepala pasukan seratus, yakni orang-orang yang mengepalai tentara, katanya kepada mereka: “Bawalah dia keluar dari barisan! Siapa yang memihak kepadanya bunuhlah dengan pedang!” Sebab tadinya imam itu telah berkata: “Janganlah ia dibunuh di rumah TUHAN!”
11:16 Jadi mangonai tangan ma sidea bani, sanggah mardalan ia hun dalan hamasukan ni huda hu rumah ni raja ai, ijai ma ia ibunuh. (ay. 20; Neh. 3:28.) 11:16 Lalu mereka menangkap perempuan itu. Pada waktu ia masuk ke istana raja dengan melalui pintu bagi kuda, dibunuhlah dia di situ.
11:17 Dob ai ibahen si Joyada ma sada padan itongah-tongah ni Jahowa pakon raja ampa halak simbuei ai, paboa maningon bangsa ni Jahowa do sidea, sonai homa itongah-tongah ni raja ai pakon halak simbuei. (bd. 23:3; 5 Mus. 4:20; 27:9-10; Jos. 24:25.) 11:17 Kemudian Yoyada mengikat perjanjian antara TUHAN dengan raja dan rakyat, bahwa mereka menjadi umat TUHAN; juga antara raja dengan rakyat.
11:18 Dob ai masuk ma ganup halak simbuei parnagori in hu rumah ni Baal, anjaha iparreong sidea ma ai, iropuki sidea ma anjap-anjapni pakon gana-ganani, anjaha ibunuh sidea ma si Mattan, malim ni Baal ai, ilobei ni anjap-anjap ai. Dob ai isuruh malim ai ma na manjaga ilobei ni rumah ni Jahowa. (bd. 10:26, 27; Panguh. 6:25.) 11:18 Sesudah itu masuklah seluruh rakyat negeri ke rumah Baal, lalu merobohkannya; mereka memecahkan sama sekali mezbah-mezbahnya dan patung-patung dan membunuh Matan, imam Baal, di depan mezbah-mezbah itu. Kemudian imam Yoyada mengangkat penjaga-penjaga untuk rumah TUHAN.
11:19 Dob ai iarahkon ma pambobai ni sisaratus halak, pangawal pakon ganup halak simbuei na i nagori in; ibobahon sidea ma raja ai tuad hun rumah ni Jahowa, mardalan manlopusi horbangan ni sipangawal, laho hu rumah ni raja ai, anjaha hundul ma ia bani paratas harajaon. (ay. 4, 6.) 11:19 Sesudah itu ia mengajak para kepala pasukan seratus orang-orang Kari dan para bentara penunggu dan seluruh rakyat negeri, lalu mereka membawa raja turun dari rumah TUHAN; mereka masuk ke istana raja melalui pintu gerbang para bentara; kemudian duduklah raja di atas takhta kerajaan.
11:20 Jadi marmalas ni uhur ma ganup bangsa parnagori in; anjaha sonang do huta ai, dob matei tarbunuh si Atalya marhitei podang ibagas rumah ni raja ai. 11:20 Bersukarialah seluruh rakyat negeri dan amanlah kota itu, setelah Atalya mati dibunuh dengan pedang di istana raja.
11:21 Yoas berumur tujuh tahun pada waktu ia menjadi raja.
<< 2 Raja-raja 10 2 Raja-raja 12 >>