2 Raja-raja 12

Raja Joas Pajengeskon Rumah Panumbahan
1(12-2) Papitutahunkon dob jadi raja si Jehu, ijai ma bangkit raja si Joas, anjaha ompat puluh tahun do ia manrajai i Jerusalem; si Sibia do goran ni inangni, hun Berseba. 1 Dalam tahun ketujuh zaman Yehu, Yoas menjadi raja dan empat puluh tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Zibya, dari Bersyeba.
2(12-3) Ihorjahon si Joas do rosuh ni Jahowa sadokah manggoluh ia, ai Malim Joyada do mangajarisi. 2 Yoas melakukan apa yang benar di mata TUHAN seumur hidupnya, selama imam Yoyada mengajar dia.
3(12-4) Tapi seng iparseda anggo ianan parsumbahan na i atas buntu-buntu, sai manggalang anjaha manutung dahupa ope halak simbuei i atas ianan parsumbahan na i buntu-buntu. 3 Namun demikian, bukit-bukit pengorbanan tidaklah dijauhkan. Bangsa itu masih mempersembahkan dan membakar korban di bukit-bukit itu.
4(12-5) Nini si Joas ma hu bani malim-malim ai, “Sagala duit, na binoan hu Rumah ni Jahowa songon sibere-bere na pinapansing, ai ma duit, na binere ni halak bahen guguanni, sonai homa sagala duit, na binoan ni sada halak hun bani niojur ni uhurni hu Rumah ni Jahowa, 4 Berkatalah Yoas kepada para imam: “Segala uang yang dibawa ke dalam rumah TUHAN sebagai persembahan kudus, yakni uang masuk untuk pencatatan jiwa, uang tebusan jiwa menurut penilaian yang berlaku untuk seseorang, dan segala uang yang dibawa ke dalam rumah TUHAN karena dorongan hati seseorang,
5(12-6) bulih do jaloon ni malim ai, ganup malim hun bani na tinandani, anjaha ipakei ma ai padearhon rumah ai, atap ija na porlu sipadearon.” 5 baiklah para imam sendiri menerimanya, masing-masing dari kenalannya, dan memakainya untuk memperbaiki yang rusak pada rumah itu, di mana saja terdapat kerusakan.”
6(12-7) Ai domma pala dua puluh tolu tahun dob raja si Joas, tapi seng dong ope hun bani na maseda ipadear malim ai i rumah ai. 6 Tetapi dalam tahun kedua puluh tiga zaman raja Yoas para imam belum juga memperbaiki kerusakan rumah itu.
7(12-8) Jadi idilo Raja Joas ma Malim Joyada pakon malim-malim na legan, nini ma hu bani sidea, “Mase ma seng ipadear nasiam ope na maseda i rumah ai? Halani ai seng bulih simpanon nasiam duit na ijalo nasiam hun bani na tinanda nasiam, maningon berehon nasiam do ai, laho padearhon na maseda i rumah ai.” 7 Sebab itu raja Yoas memanggil imam Yoyada, dan imam-imam lain serta berkata kepada mereka: “Mengapa kamu tidak perbaiki kerusakan rumah itu? Maka sekarang, tidak boleh lagi kamu menerima uang dari kenalan-kenalanmu, tetapi serahkanlah itu untuk memperbaiki kerusakan rumah itu.”
8(12-9) Jadi ibalosi malim ai ma hata ai, na so jaloon ni sidea be duit hun bani halak simbuei ai, anjaha seng be sidea padearhon na maseda ai bani rumah ai. 8 Lalu setujulah para imam itu untuk tidak menerima uang dari rakyat, tetapi merekapun tidak usah lagi memperbaiki kerusakan rumah itu.
9(12-10) Dob ai ibuat Malim Joyada ma sada poti, anjaha ituhak ma tutupni ai, inahkon ma poti ai i lambung ni anjapanjap ai hampit siamun laho masuk halak hu Rumah ni Jahowa; anjaha inahkon malim na marjaga i lambung ni molmolan ai ma hujai ganup duit na binoan hu Rumah ni Jahowa. 9 Kemudian imam Yoyada mengambil sebuah peti, membuat lobang pada tutupnya dan menaruhnya di samping mezbah, di sebelah kanan apabila orang masuk ke rumah TUHAN. Para imam penjaga pintu menaruh ke dalamnya segala uang yang dibawa orang ke dalam rumah TUHAN.
10(12-11) Dob iidah sidea na dob buei ma duit ibagas poti ai, roh ma jurutulis ni raja ai rap pakon sintua ni malim ai, ibilang anjaha ibaluti sidea ma ibagas parduitan duit na dapot i rumah panumbahan ai. 10 Dan apabila dilihat mereka bahwa sudah banyak uang dalam peti itu, maka datanglah panitera raja beserta imam besar, lalu membungkus dan menghitung uang yang terdapat dalam rumah TUHAN itu.
11(12-12) Iondoskon sidea ma duit na dob tinimbang ai hu bani kopala ni sibobahon horja ai, na niangkat mardimata Rumah ni Jahowa, ase sidea ma na mambere gaji hu bani tuhang, na marhorja i Rumah ni Jahowa, 11 Mereka menyerahkan jumlah uang yang ditentukan ke tangan para pekerja yang diangkat mengawasi rumah TUHAN, dan mereka ini membayarkannya kepada tukang-tukang kayu, kepada tukang-tukang bangunan yang mengerjakan rumah TUHAN itu,
12(12-13) pakon hu bani tuhang batu pakon sibarbar batu, sonai homa mamboli parhayu pakon batu na dob binarbar laho padearhon na maseda i Rumah ni Jahowa, haganup tene harugian na porlu, laho padearhon Rumah ni Jahowa. 12 kepada tukang-tukang tembok dan kepada tukang-tukang pemahat batu; mereka memakainya juga bagi pembelian kayu dan batu pahat untuk memperbaiki rumah TUHAN dan bagi segala pengeluaran untuk memperbaiki rumah itu.
13(12-14) Tapi seng ipauli sidea bani Rumah ni Jahowa pinggan pirak, pisou, mangkuk parburihan, tarompet, barang parugas omas atap pirak pe hun bani duit na binoan hu Rumah ni Jahowa, 13 Tetapi untuk rumah TUHAN tidaklah dibuat pasu perak, pisau, bokor penyiraman, nafiri, atau sesuatu perkakas emas dan perak dari uang yang telah dibawa ke dalam rumah TUHAN itu.
14(12-15) tapi ibere do ai bani halak parhorja hansa na padearhon Rumah ni Jahowa. 14 Melainkan mereka menyerahkannya kepada para pekerja, supaya dipakai memperbaiki rumah TUHAN.
15(12-16) Anjaha seng pala mambahen parhiraan sidea pakon halak haondosan ni duit ai, na padaskon ai hu bani parhorja, ai martenger ni uhur do sidea samah sidea. 15 Mereka kemudian tidak mengadakan perhitungan dengan orang-orang yang diserahi uang itu untuk memberikannya kepada tukang-tukang, sebab mereka bekerja dengan jujur.
16(12-17) Tapi anggo duit hun bani galangan parsalahan pakon hun bani galangan pardousaon, seng iboan ai hu Rumah ni Jahowa, ai bani malim do ai. 16 Tetapi uang korban penebus salah dan uang korban penghapus dosa tidaklah dibawa ke dalam rumah TUHAN; semuanya itu adalah bagian para imam.
Parporangan ni si Joas pakon si Hasael; Matei Tarbunuh Ia
17(12-18) Tangkog ma ijia si Hasael, raja hun Aram, laho marporang dompak Gat, anjaha talu do ai ibahen. Dob ai idompakkon si Hasael ma bohini laho tangkog hu Jerusalem; 17 Pada waktu itu majulah Hazael, raja Aram, diperanginyalah Gat dan direbutnya. Kemudian Hazael berniat menyerang Yerusalem,
18(12-19) jadi ibuat si Joas, raja hun Juda ma sagala sibere-bere, na pinapansing ni ompung ni si Josafat, si Joram pakon si Ahasya, raja-raja ni Juda pakon sibere-bere pinapansing ni sandiri ampa omas na jumpah i parartaan ni Rumah ni Jahowa pakon na i rumah ni raja ai, anjaha itongoskon ma ai hu bani si Hasael, raja ni Aram, gabe mundur ma ia hun Jerusalem. 18 tetapi Yoas, raja Yehuda, mengambil segala persembahan kudus yang telah dikuduskan oleh para leluhurnya yakni Yosafat, Yoram dan Ahazia, raja-raja Yehuda, dan persembahan-persembahan kudusnya sendiri, juga segala emas yang terdapat dalam perbendaharaan rumah TUHAN dan istana raja. Dikirimkannyalah semuanya itu kepada Hazael, raja Aram, maka tidak jadi lagi Hazael menyerang Yerusalem.
19(12-20) Barita na tading ai ope pasal si Joas pakon ganup na hinorjahonni, ai lang tarsurat do ai ibagas buku barita ni Raja-raja ni Juda? 19 Selebihnya dari riwayat Yoas dan segala yang dilakukannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Yehuda?
20(12-21) Jadi mambahen partahi-tahian ma juakjuakni mangimbangsi, anjaha ibunuh sidea ma si Joas i rumah Milo. 20 Pegawai-pegawainya bangkit mengadakan persepakatan, lalu membunuh Yoas di rumah Milo yang letaknya di penurunan ke Sila.
21(12-22) Juakjuak ni si Josahar, anak ni si Simeat, pakon si Josabad, anak ni si Somer do na mambunuhsi; anjaha itanom sidea ma ia i lambung ni ompungni, i huta ni si Daud, anjaha si Amasia, anakni ai ma bangkit raja manggantihsi. 21 Yozakar, anak Simeat, dan Yozabad, anak Somer, ialah pegawai-pegawainya yang membunuh dia. Lalu ia dikuburkan di samping nenek moyangnya di kota Daud, maka Amazia, anaknya, menjadi raja menggantikan dia.
<< 2 Raja-raja 11 2 Raja-raja 13 >>