2 Tawarikh 5

1 Jadi saloseihonsi ganup horja, na hinorjahon ni si Salomo bani Rumah ni Jahowa, iboan si Salomo ma hubagas ganup parugas, na dob niuras ni bapani, si Daud, anjaha inahkon ma pirak, omas ampa haganup parugas ai hu kamar parartaan ni Rumah ni Naibata. 1 Maka selesailah segala pekerjaan yang dilakukan Salomo untuk rumah TUHAN itu. Kemudian Salomo memasukkan barang-barang kudus Daud, ayahnya, dan menaruh perak, emas dan barang-barang itu dalam perbendaharaan rumah Allah.
Pamongkotan bani Rumah Panumbahan Tabut perjanjian dipindahkan dan kemuliaan TUHAN memenuhi Bait Suci
2 Dob ai ipatumpu si Salomo ma pangintuai ni halak Israel pakon ganup pambobai ni halak Israel mar sasamarga ampa pambobai ni mar sasaompung hu Jerusalem, laho mamboan tangkog poti parpadanan ni Jahowa hun huta ni si Daud, ai ma Sion. 2 Pada waktu itu Salomo menyuruh para tua-tua Israel dan semua kepala suku, para pemimpin puak orang Israel, berkumpul di Yerusalem, untuk mengangkut tabut perjanjian TUHAN dari kota Daud, yaitu Sion.
3 Jadi martumpu ma hu lobei ni raja ai sagala dalahi i Israel bani ari pesta na bani bulan pitu. 3 Maka pada hari raya di bulan ketujuh berkumpullah di hadapan raja semua orang Israel.
4 Jadi dob roh ganup pangintuai ni Israel, iangkat halak Levi ma poti parpadanan ai, 4 Setelah semua tua-tua orang Israel datang, maka orang-orang Lewi mengangkat tabut itu.
5 iboan sidea ma poti ai tangkog pakon lampolampo partumpuan ai ampa ganup parugas na mapansing, na i lampolampo ai hinan. Iusung malim ampa halak Levi ma ai tangkog. 5 Mereka mengangkut tabut itu dan Kemah Pertemuan dan segala barang kudus yang ada dalam kemah itu; semuanya itu diangkut oleh imam-imam dan orang-orang Lewi.
6 Tapi anggo Raja Salomo ampa ganup tumpuan ni halak Israel ai, na martumpu i lambungni, jongjong do i lobei ni poti ai, anjaha manggalangkon biribiri ampa lombu, sonai ma bueini, pala lang tarbilang barang taretong. 6 Tetapi raja Salomo dan segenap umat Israel yang sudah berkumpul di hadapannya, berdiri di depan tabut itu, dan mempersembahkan kambing domba dan lembu sapi yang tidak terhitung dan tidak terbilang banyaknya.
7 Jadi das ma iboan malim ai poti parpadanan ni Jahowa hubani iananni, hubagas kamar parpudi ni rumah panumbahan ai, ai ma hubagas kamar na pansing sahalian ai, hu toruh ni habong ni Herub na dua ai, 7 Kemudian imam-imam membawa tabut perjanjian TUHAN itu ke tempatnya, di ruang belakang rumah itu, di tempat maha kudus, tepat di bawah sayap kerub-kerub;
8 anjaha ipaherbang Herub ai do habongni na dua ai hu babou ni hajongjongan ni poti ai, lanjar irungkub Herub ai do poti ai ampa lanja-lanjani. 8 jadi kerub-kerub itu mengembangkan kedua sayapnya di atas tempat tabut itu, sehingga kerub-kerub itu menudungi tabut serta kayu-kayu pengusungnya dari atas.
9 Sonai ma ganjang ni lanja-lanjani ai, pala boi idahon ujungni hun kamar na mapansing ai, i lobei ni kamar parpudi ai; tapi anggo hun darat seng taridah. Lanjar ijai do ai ronsi sadari on. 9 Kayu-kayu pengusung itu demikian panjangnya, sehingga ujungnya kelihatan dari tempat kudus, yang di depan ruang belakang itu, tetapi tidak kelihatan dari luar; dan di situlah tempatnya sampai hari ini.
10 Seng dong atap aha ibagas poti ai, sobali na dua batu panuratan ai, na ninahkon ni si Musa hujai sanggah i Horeb, sanggah na marpadan Jahowa hubani halak Israel, sanggah na luar sidea hun tanoh Masir. 10 Dalam tabut itu tidak ada apa-apa selain dari kedua loh yang ditaruh Musa ke dalamnya di gunung Horeb, ketika TUHAN mengikat perjanjian dengan orang Israel pada waktu perjalanan mereka keluar dari Mesir.
11 Tapi sanggah na luar ai malim ai hun kamar na mapansing ai, haganup malim na ijai ai domma manguras bei hinan, seng mangihutkon parbagiananni bei, 11 Lalu para imam keluar dari tempat kudus. Para imam yang ada pada waktu itu semuanya telah menguduskan diri, lepas dari giliran rombongan masing-masing.
12 sonai homa pandoding na humbani halak Levi, si Asap, si Heman, si Jedutun, anak ni sidea ampa sanina ni sidea, jongjong do sidea haganup, marpakeian hiou silopak na alus, anjaha manjolom tambur, arbap ampa husapi hampit hapoltakan ni anjapanjap ai, anjaha saratus dua puluh malim na manompul tarompit. 12 Demikian pula para penyanyi orang Lewi semuanya hadir, yakni Asaf, Heman, Yedutun, beserta anak-anak dan saudara-saudaranya. Mereka berdiri di sebelah timur mezbah, berpakaian lenan halus dan dengan ceracap, gambus dan kecapinya, bersama-sama seratus dua puluh imam peniup nafiri.
13 Anjaha sanggah na manompul tarompit ampa na mandoding ai sidea, songon sada sora do ai bogeion, laho mamuji ampa mangkatahon tarima kasih bani Jahowa; anjaha sanggah na tarbogei doding ai, marhasoman tarompit, arbap pakon parsora na laingan na legan, bahen puji-pujian bani Jahowa, “Ai pardear layak do Ia, ai ronsi sadokah ni dokahni do idop ni uhur-Ni, jadi gok ma Rumah ni Jahowa ai ibahen hombun, 13 Lalu para peniup nafiri dan para penyanyi itu serentak memperdengarkan paduan suaranya untuk menyanyikan puji-pujian dan syukur kepada TUHAN. Mereka menyaringkan suara dengan nafiri, ceracap dan alat-alat musik sambil memuji TUHAN dengan ucapan: “Sebab Ia baik! Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya.” Pada ketika itu rumah itu, yakni rumah TUHAN, dipenuhi awan,
14 gabe seng be tahan malim ai jongjong marugas ibahen hombun ai; ai hamuliaon ni Jahowa do manggoki Rumah ni Naibata. 14 sehingga imam-imam itu tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian oleh karena awan itu, sebab kemuliaan TUHAN memenuhi rumah Allah.
<< 2 Tawarikh 4 2 Tawarikh 6 >>