2 Tawarikh 4

Parugas-parugas i Rumah Panumbahan
1 Ipauli do homa sada anjapanjap tombaga, dua puluh asta ganjangni, dua puluh asta bolagni anjaha sapuluh asta gijangni. 1 Lalu ia membuat mezbah tembaga yang dua puluh hasta panjangnya, dan dua puluh hasta lebarnya dan sepuluh hasta tingginya.
2 Dob ai ipauli ma laut tuangan ai; gemong do ai, sapuluh asta hun bibir na sada hu na sada nari, gijangni lima asta, anjaha tolu puluh asta do ganjang ni panlilitini inggot. 2 Kemudian dibuatnyalah “laut” tuangan yang sepuluh hasta dari tepi ke tepi, bundar keliling, lima hasta tingginya, dan yang dapat dililit berkeliling oleh tali yang tiga puluh hasta panjangnya.
3 Anjaha i toruh ni bibirni ai adong do gambaran ni lombu, tolu puluh asta ganjangni, inggot laut ai; dua baris do lombu ai, rap ituang pakon laut tuangan ai. 3 Di sebelah bawah tepinya ada gambar lembu-lembu yang mengelilinginya sama sekali, sepuluh dalam sehasta, merangkum “laut” itu berkeliling; lembu itu dua jajar, dituang setuangan dengan bejana itu.
4 Jongjong do ai i atas ni sapuluh dua lombu, tolu mandompakkon utara, tolu mandompakkon hasundutan, tolu mandompakkon dangsina, tolu mandompakkon hapoltakan; i atas ni lombu ai do inahkon laut tuangan ai, anjaha dompak bagas do ihur ni lombu ai. 4 “Laut” itu menumpang di atas dua belas lembu, tiga menghadap ke utara dan tiga menghadap ke barat, tiga menghadap ke selatan dan tiga menghadap ke timur; “laut” itu menumpang di atasnya, sedang segala buntut lembu itu menuju ke dalam.
5 Ia hapalni santopak do; bibirni ai songon bibir ni panginuman do, songon bunga ni silundat, siat do ijai tolu ribu bat. 5 Tebal “laut” itu setapak tangan dan tepinya serupa tepi piala, seperti bunga bakung yang berkembang. “Laut” itu dapat memuat tiga ribu bat air.
6 Ipauli do homa sapuluh tong parburihan, anjaha inahkon ma ai lima hampit siamun, lima hampit sambilou, ijai ma iburihi sidea sipakeion bani galangan situtungon; ia laut ai bahen parburihan ni malim do. 6 Lagipula dibuatnya sepuluh bejana pembasuhan dan ditaruhnya lima pada sisi kanan dan lima pada sisi kiri sebagai tempat pembasuhan; di situ orang membasuh apa yang diperlukan untuk korban bakaran, sedang “laut” itu adalah untuk para imam sebagai tempat membasuh.
7 Ipauli do homa sapuluh parpalitaan omas, mardomu hubani na dob niaturhon hinan, anjaha inahkon ma ai hubagas rumah panumbahan ai, lima hampit siamun anjaha lima hampit sambilou. 7 Ia membuat sepuluh kandil emas sesuai dengan rancangannya dan menaruhnya di dalam Bait Suci, lima di sebelah kanan dan lima di sebelah kiri.
8 Ipauli do homa sapuluh meja, anjaha inahkon ma ai hubagas rumah panumbahan ai, lima hampit siamun anjaha lima hampit sambilou. Ipauli do homa saratus mangkuk pangurasan omas. 8 Selanjutnya ia membuat sepuluh meja dan menempatkannya di dalam Bait Suci, lima di sebelah kanan dan lima di sebelah kiri; ia membuat pula seratus bokor penyiraman dari emas.
9 Ipadear do homa alaman bani malim ampa alaman bolag, sonai homa labah laho hu alaman ai ipauli do, anjaha ilampis ma ai bani tombaga. 9 Ia membuat juga pelataran para imam, halaman besar dan pintu-pintu halaman itu; pintu-pintu itu dilapisinya dengan tembaga.
10 Ia laut ai inahkon do ai hampit suhi-suhi paranggoni ni rumah ai. 10 “Laut” itu ditaruhnya pada sisi kanan, arah tenggara.
11 Ipauli si Huram do homa hudon, suyuk-suyuk ampa mangkuk pangurasan. Jadi salosei ma ibahen si Huram horja silahoanni ai bani Raja Salomo pasal Rumah ni Naibata: 11 Dan Huram membuat juga kuali-kuali, penyodok-penyodok dan bokor-bokor penyiraman. Demikianlah Huram menyelesaikan pekerjaan yang harus dilakukannya bagi raja Salomo di rumah Allah,
12 Na dua tiang ai ampa na dua ulu na i atas ni tiang na dua ai; na dua jala-jala ai, na manrungkub na dua ulu na i atas ni tiang ai; 12 yakni kedua tiang, dengan kedua bulatan ganja di kepala tiang itu, kedua jala-jala yang menutup kedua bulatan ganja itu;
13 siompat ratus buah ni dalima, na bani jala-jala na dua ai, dua baris buah dalima bani sada jala-jala, bahen panrungkub ni ulu na dua i atas ni tiang na dua ai. 13 keempat ratus buah delima untuk kedua jala-jala itu, dua jajar buah delima untuk satu jala-jala guna menutupi kedua bulatan ganja yang di atas tiang itu.
14 Ipauli do homa panatang ampa tong na i atas ni ai, 14 Juga telah dibuatnya kereta-kereta penopang dan bejana-bejana pembasuhan yang di atas kereta-kereta itu;
15 pakon laut na sada ai, ampa lombu sisapuluh dua na i toruh ni ai. 15 “laut” yang satu itu dan kedua belas lembu di bawahnya.
16 Sonai homa hudon, suyuk-suyuk pakon garpu ampa haganup parugas na masuk hujai ipauli si Huram-Abi humbani tombaga bani Raja Salomo, ai ma haporluan bani Rumah ni Jahowa. 16 Kuali-kuali, penyodok-penyodok, garpu-garpu dan segala perlengkapan lain yang dibuat Huram-Abi bagi raja Salomo untuk rumah TUHAN adalah dari tembaga upaman.
17 Bani pamah ni Jordan do isuruh raja ai tuangon ai bani tuangan na humbani tanoh halampung, i holang-kolang ni Sukot pakon Sartan. 17 Raja menuang semuanya itu di Lembah Yordan di dalam tanah liat antara Sukot dan Zereda.
18 Buei tumang do parugas na pinauli ni si Salomo ai, pala seng tartimbang borat ni tombaga ai. 18 Salomo membuat segala perlengkapan itu dalam jumlah yang amat besar, sehingga berat tembaga itu tidaklah terhitung.
19 Ihatahon si Salomo do homa paulihon ganup parugas na i Rumah ni Naibata; anjapanjap omas, meja ni ruti sigalangkonon ai, 19 Salomo membuat juga segala perlengkapan yang ada di rumah Allah, yakni mezbah dan meja-meja tempat menaruh roti sajian,
20 parpalitaan ai ampa palitani humbani omas pitah, sipagaraon i lobei ni kamar na pansing sahalian ai, songon na dob tinonahkon hinan, 20 lagipula kandil-kandil dari emas murni dengan pelita-pelitanya, untuk dinyalakan di depan ruang belakang sesuai dengan peraturan;
21 pakon bungani, palitani ampa rasipni humbani omas pitah; 21 kembang-kembangnya, pelita-pelitanya dan sepit-sepitnya, dari emas, semuanya dari emas murni;
22 ambah ni ai pisou, mangkuk pangurason, pinggan pardahupaan, ampa balanga parapuyan humbani omas pitah; sonai homa engsel ni rumah ai, na bani labah parbagas laho hu kamar na pansing ai pakon na bani labah ni kamar na pansing ai humbani omas do. 22 pisau-pisaunya, bokor-bokor penyiramannya, cawan-cawannya dan perbaraan-perbaraannya, dari emas murni; juga pintu masuk rumah itu, dan pintu-pintu yang di sebelah dalam ke tempat maha kudus, dan pintu-pintu ke ruang besar Bait Suci, semuanya dari emas.
<< 2 Tawarikh 3 2 Tawarikh 5 >>