2 Tawarikh 33

Panrajaion ni si Manasse Raja Manasye
1 Marumur sapuluh dua tahun do si Manasse sanggah na bangkit raja ai ia, anjaha lima puluh lima tahun do dokahni ia manrajai i Jerusalem. 1 Manasye berumur dua belas tahun pada waktu ia menjadi raja dan lima puluh lima tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem.
2 Dob ai ihorjahon raja ai ma sogam ni uhur ni Jahowa, romban hubani hagigi, na hinorjahon ni bangsa sipajuh begu-begu, na dob pinabali ni Jahowa i lobei ni halak Israel. 2 Ia melakukan apa yang jahat di mata TUHAN, sesuai dengan perbuatan keji bangsa-bangsa yang telah dihalaukan TUHAN dari depan orang Israel.
3 Ai iulaki raja ai do paulihon panumbahan i buntu-buntu, na dob pinarreong ni si Hiskia, bapani ai, anjaha ipajongjong do anjapanjap bani Baal anjaha ipauli sisombahon Ashera; isombah do ganup bala na i langit, anjaha ibalosi do ai. 3 Ia mendirikan kembali bukit-bukit pengorbanan yang telah dirobohkan oleh Hizkia, ayahnya; ia membangun mezbah-mezbah untuk para Baal, membuat patung-patung Asyera dan sujud menyembah kepada segenap tentara langit dan beribadah kepadanya.
4 Anjaha ipajongjong do anjapanjap ibagas Rumah ni Jahowa, pasal ai domma ihatahon Jahowa namin, “I Jerusalem do ianan ni goran-Ku ronsi sadokah ni dokahni.” 4 Ia mendirikan mezbah-mezbah di rumah TUHAN, walaupun sehubungan dengan rumah itu TUHAN telah berfirman: “Di Yerusalem nama-Ku akan tinggal untuk selama-lamanya!”
5 Ambah ni ai ipauli do anjapanjap bani haganup bala ni langit i alaman ni Rumah ni Jahowa na dua ai. 5 Dan ia mendirikan juga mezbah-mezbah bagi segenap tentara langit di kedua pelataran rumah TUHAN.
6 Itutung do homa anakni i habungan Ben-Hinnom, ihorjahon do partondungon, uti-utian, tabas-tabas, ipakei do jolma hasiaran ni begu-begu ampa sipanjahai. Buei tumang do ihorjahon sogam ni uhur ni Jahowa laho mamuhoi ringis-Ni. 6 Bahkan, ia mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban dalam api di Lebak Ben-Hinom; ia melakukan ramal, telaah dan sihir, dan menghubungi para pemanggil arwah dan para pemanggil roh peramal. Ia melakukan banyak yang jahat di mata TUHAN, sehingga ia menimbulkan sakit hati-Nya.
7 Ipajongjong do gana-gana batu ni naibata na legan, na pinaulini ai, hubagas Rumah ni Naibata; pasal ai do na hinatahon ni Naibata hubani si Daud ampa hubani si Salomo, anakni ai, “Ibagas rumah on do ampa i Jerusalem, na dob Hupilih ai humbani ganup marga ni Israel, patotapon-Ku goran-Ku ronsi sadokah ni dokahni. 7 Ia menaruh juga patung berhala yang telah dibuatnya dalam rumah Allah, walaupun Allah telah berfirman kepada Daud dan kepada Salomo, anaknya: “Dalam rumah ini dan di Yerusalem, yang telah Kupilih dari antara segala suku Israel, Aku akan menaruh nama-Ku untuk selama-lamanya!
8 Anjaha seng be paosoron-Ku nahei ni Israel, hun tanoh na dob Hutotapkon hubani ompung nasiam, asal ma iporluhon uhur ni sidea mangkorjahon haganup na dob Huparentahkon hubani sidea, ganupan titah, aturan pakon uhum ai, na binere marhitei si Musa.” 8 Aku tidak akan membuat pula orang Israel berjejak ke luar dari tanah yang telah Kutentukan untuk nenek moyangmu, asal saja mereka melakukan dengan setia segala yang telah Kuperintahkan kepada mereka dengan perantaraan Musa, yakni segala hukum, ketetapan dan peraturan.”
9 Tapi ipakahou si Manasse do halak Juda ampa isi ni Jerusalem, gabe ihorjahon sidea ma hajahaton, hasamboron humbani bangsa sipajuh begu-begu, na dob nisiapkon ni Jahowa i lobei ni halak Israel. 9 Tetapi Manasye menyesatkan Yehuda dan penduduk Yerusalem, sehingga mereka melakukan yang jahat lebih dari pada bangsa-bangsa yang telah dipunahkan TUHAN dari depan orang Israel.
10 Roh do namin hata ni Jahowa hubani si Manasse ampa hubani ganup bangsa-Ni, tapi seng iparimbagaskon sidea. 10 Kemudian berfirmanlah TUHAN kepada Manasye dan rakyatnya, tetapi mereka tidak menghiraukannya.
11 Halani ai, iparoh Jahowa ma dompak sidea kopala-kopala ni bala ni raja Assur, ai ma na manangkap si Manasse marhitei hait-kait, irantei ma ia bani rantei tombaga, anjaha iboan sidea ma ia hu Babel. 11 Oleh sebab itu TUHAN mendatangkan kepada mereka panglima-panglima tentara raja Asyur yang menangkap Manasye dengan kaitan, membelenggunya dengan rantai tembaga dan membawanya ke Babel.
12 Jadi dob tarsosak ia, ielek-elek ma Jahowa, Naibatani, anjaha ipaunduk botul ma uhurni i lobei ni Naibata ni ompungni. 12 Dalam keadaan yang terdesak ini, ia berusaha melunakkan hati TUHAN, Allahnya; ia sangat merendahkan diri di hadapan Allah nenek moyangnya,
13 Martonggo ma ia hu Bani, jadi marpangulaki ma uhur ni Naibata mangidahsi, itangihon ma tonggoni ai, anjaha iboan ma ia mulak hu Jerusalem, hu harajaonni ai hinan. Jadi mangahap ma si Manasse, Jahowa do hape Naibata. 13 dan berdoa kepada-Nya. Maka TUHAN mengabulkan doanya, dan mendengarkan permohonannya. Ia membawanya kembali ke Yerusalem dan memulihkan kedudukannya sebagai raja. Dan Manasye mengakui, bahwa TUHAN itu Allah.
14 Dob ai ipauli ma tembok hampit darat, i huta ni si Daud, hampit hasundutan ni Gihon, i habungan ai, laho masuk hu Horbangan Dengke; ipatorus ma ai manginggoti Opel, anjaha gijang tumang do ai ibahen. Ambahni ai inahkon do kopala-kopala ni bala marianan i ganup huta na pinatoguh i Juda. 14 Kemudian ia mendirikan tembok luar pada kota Daud, di sebelah Barat Gihon, di lembah, sampai dekat Pintu Gerbang Ikan, mengelilingi Ofel. Tembok itu dibuatnya sangat tinggi. Ia menempatkan juga panglima-panglima perang di tiap kota kubu di Yehuda.
15 Dob ai ipadaoh ma naibata na legan ampa gana-gana humbagas Rumah ni Jahowa ampa haganup anjapanjap na pinajongjong i dolog ianan ni Rumah ni Jahowa ampa na i Jerusalem; iambukkon ma ai hu darat ni huta ai. 15 Ia menjauhkan allah-allah asing dan berhala dari rumah TUHAN, juga segala mezbah yang didirikannya di atas gunung rumah TUHAN dan di Yerusalem, dan membuangnya ke luar kota.
16 Ipajongjong ma use anjapanjap ni Jahowa, anjaha igalangkon ma i atasni galangan pardameian ampa puji-pujian, anjaha iparentahkon ma Juda mambalosi Jahowa, Naibata ni Israel. 16 Ia menegakkan kembali mezbah TUHAN, mempersembahkan korban keselamatan dan korban syukur di atasnya, menyerukan kepada Yehuda untuk beribadah kepada TUHAN, Allah Israel.
17 Tapi tong ope bangsa ai manggalang i panumbahan na i buntu-buntu, tapi pitah hubani Jahowa, Naibata ni sidea ai mando. 17 Walaupun demikian, rakyat masih mempersembahkan korban di bukit-bukit pengorbanan, tetapi hanya kepada TUHAN, Allah mereka.
18 Tapi horja ni si Manasse na legan ai, ampa tonggoni hubani Naibatani ampa hata sipaingat ni nabi, na marsahap dompaksi ibagas goran ni Jahowa, Naibata ni Israel, tonggor ma, tarsurat do ai ibagas buku Barita ni Raja-raja Israel. 18 Selebihnya dari riwayat Manasye, doanya kepada Allahnya, dan ucapan-ucapan para pelihat yang berkata-kata kepadanya dengan nama TUHAN, Allah Israel, sesungguhnya semuanya itu terdapat dalam riwayat raja-raja Israel.
19 Sonai homa tonggoni ampa sonaha panangihon ni Naibata bani elek-elekni ai ampa haganup dousani ampa hajahatonni ampa tapak hajongjongan ni panumbahan na i buntu-buntu, na pinaulini ai, pakon sisombahon Ashera ampa gana-gana, paima ipaunduk uhurni, tonggor ma, tarsurat do ai ibagas buku Barita ni Halak na Marpanonggoran. 19 Doanya dan pengabulan doanya, segala dosa dan ketidaksetiaannya, semua tempat di mana ia telah membangun bukit-bukit pengorbanan serta mendirikan tiang-tiang berhala dan patung-patung sebelum ia merendahkan diri, sesungguhnya semuanya itu tertulis dalam riwayat para pelihat.
20 Dob ai modom ma si Manasse rap pakon ompungni, gabe itanom sidea ma ia ibagas rumahni; jadi si Amon, anakni ai ma bangkit raja manggantihsi. 20 Kemudian Manasye mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di dalam istananya. Maka Amon, anaknya, menjadi raja menggantikan dia.
Panrajaion ni si Amon Raja Amon
21 Marumur dua puluh dua tahun do si Amon, sanggah na bangkit raja ai ia, anjaha dua tahun do dokahni ia manrajai i Jerusalem. 21 Amon berumur dua puluh dua tahun pada waktu ia menjadi raja dan dua tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem.
22 Ihorjahon do sogam ni uhur ni Jahowa, songon na binahen ni si Manasse, bapani ai: Manggalang do si Amon hubani ganup gana-gana, na pinauli ni si Manasse, bapani ai, anjaha marsombah do ia hujai. 22 Ia melakukan apa yang jahat di mata TUHAN seperti yang telah dilakukan Manasye, ayahnya. Amon mempersembahkan korban kepada segala patung yang dibuat Manasye, ayahnya, dan beribadah kepada patung-patung itu.
23 Tapi seng ipaunduk si Amon uhurni i lobei ni Jahowa, songon na pinaunduk ni si Manasse, bapani ai, uhurni, tapi lambin ipabuei si Amon do tene salahni. 23 Tetapi ia tidak merendahkan diri di hadapan TUHAN seperti Manasye, ayahnya, merendahkan diri, malah Amon makin banyak kesalahannya.
24 Dob ai marbulawan ma juakjuakni mangimbangsi, anjaha ibunuh ma ia ibagas rumahni sandiri. 24 Maka pegawai-pegawainya mengadakan persepakatan melawan dia, dan membunuhnya di istananya.
25 Tapi roh ma bangsa pangisi ni nagori ai, ibunuh sidea ma halak na marbulawan mangimbang Raja Amon; jadi ipabangkit pangisi ni nagori ai ma si Josia, anakni ai, gabe raja manggantihsi. 25 Tetapi rakyat negeri itu membunuh semua orang yang mengadakan persepakatan melawan raja Amon; dan rakyat negeri itu mengangkat Yosia, anaknya, menjadi raja menggantikan dia.
<< 2 Tawarikh 32 2 Tawarikh 34 >>