2 Tawarikh 34

Habayuon na Binahen ni si Josia Raja Yosia — Pembaharuan yang dilakukan Yosia
1 Marumur ualuh tahun do si Josia, sanggah na bangkit raja ai ia, anjaha tolu puluh sada tahun do dokahni ia manrajai i Jerusalem. 1 Yosia berumur delapan tahun pada waktu ia menjadi raja dan tiga puluh satu tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem.
2 Ihorjahon do rosuh ni uhur ni Jahowa, anjaha mardalan do ia bani dalan ni si Daud, ompungni ai; seng manirpang ia hu siamun barang hu sambilou. 2 Ia melakukan apa yang benar di mata TUHAN dan hidup seperti Daud, bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri.
3 Ai paualuh-tahunkon dob manrajai ia, sanggah poso ope ia, ipungkah ma mangindahi Naibata ni si Daud, ompungni ai, anjaha pasapuluhdua-tahunkon ipungkah ma manguras Juda ampa Jerusalem humbani panumbahan na i buntu-buntu, sisombahon Ashera ampa gana-gana na niuhir ampa na tinuang. 3 Pada tahun kedelapan dari pemerintahannya, ketika ia masih muda belia, ia mulai mencari Allah Daud, bapa leluhurnya, dan pada tahun kedua belas ia mulai mentahirkan Yehuda dan Yerusalem dari pada bukit-bukit pengorbanan, tiang-tiang berhala, patung-patung pahatan dan patung-patung tuangan.
4 Ibolahi sidea do anjapanjap ni Baal i lobei ni raja ai; anjaha anjapanjap pardahupaan na i atas ni ai iparreongkon do, anjaha iropuki do sisombahon Ashera ampa gana-gana na niuhir ampa gana-gana na tinuang ai; ibahen ma ai gabe abuan anjaha itirtirhon ma hu atas ni tanoman ni halak na manggalang hujai. 4 Mezbah-mezbah para Baal dirobohkan di hadapannya; ia menghancurkan pedupaan-pedupaan yang ada di atasnya; ia meremukkan dan menghancurluluhkan tiang-tiang berhala, patung-patung pahatan dan patung-patung tuangan, dan menghamburkannya ke atas kuburan orang-orang yang mempersembahkan korban kepada berhala-berhala itu.
5 Itutung do homa holi-holi ni malim i atas ni anjapanjap ni sidea ai. Sonai ma pangurupion pakon pangurasni bani Juda ampa Jerusalem. 5 Tulang-tulang para imam dibakarnya di atas mezbah-mezbah mereka. Demikianlah ia mentahirkan Yehuda dan Yerusalem.
6 Age huta-huta ni Manasse, Efraim, Simeon das hu Naptali, isiari ma ai inggot, 6 Juga di kota-kota Manasye, Efraim dan Simeon, sampai di kota-kota Naftali, yang di mana-mana telah menjadi reruntuhan,
7 iparreong ma anjapanjapni, iropuki ma sisombahon Ashera ampa gana-gana, anjaha iroboh ma anjapanjap pardahupaan i sab tanoh ni Israel. Dob ai mulak ma ia hu Jerusalem. 7 ia merobohkan segala mezbah dan tiang berhala, meremukkan segala patung pahatan serta menghancurluluhkannya, dan menghancurkan semua pedupaan di seluruh tanah Israel. Sesudah itu ia kembali ke Yerusalem.
Kitab Taurat ditemukan kembali
8 Pasapuluhualuh-tahunkon dob manrajai ia, sanggah na manguras tanoh ampa rumah panumbahan ai ia, isuruh ma si Sapan, anak ni si Asalya, pakon si Maaseya, kopala ni huta ai, pakon si Joa, anak ni si Joahas, juru tulis ai, laho mangumban Rumah ni Jahowa, Naibatani ai. 8 Pada tahun kedelapan belas dari pemerintahannya, setelah selesai mentahirkan negeri dan rumah TUHAN, ia menyuruh Safan bin Azalya, dan Maaseya, penguasa kota, serta Yoah bin Yoahas, bendahara negara, untuk memperbaiki rumah TUHAN, Allahnya.
9 Jadi das ma sidea bani si Hilkia, sintua ni malim ai, anjaha ipadas sidea ma bani duit, na binoan hu rumah ni Naibata, na pinatumpu-tumpu ni halak Levi, sijaga labah ai, humbani halak sima-sima ni Israel ampa humbani ganup Juda ampa Jerusalem. 9 Maka datanglah mereka kepada imam besar Hilkia dan menyerahkan kepadanya uang yang telah dibawa ke rumah Allah dan yang telah dikumpulkan oleh orang-orang Lewi, yakni oleh para penjaga pintu, dari orang-orang Manasye dan Efraim, dan dari semua orang yang masih tinggal dari Israel, pula dari seluruh orang Yehuda dan Benyamin, dan dari penduduk Yerusalem.
10 Ipadas sidea ma ai use bani tukang sipareksa Rumah ni Jahowa; anjaha sidea use mambere ai hubani halak na mangkorja i Rumah ni Jahowa, laho mangumban ampa patoguhkon rumah ai. 10 Uang itu diberikan mereka ke tangan para pekerja yang diangkat untuk mengawasi rumah TUHAN; dan mereka itu, yang bekerja dalam rumah TUHAN, mengeluarkannya untuk membetulkan dan memperbaiki rumah itu.
11 Ibere sidea do ai hubani tukang batu ampa tukang hayu, laho mamboli batu na binarbar ampa parhayu bahen tutup tiang pakon tiang bani rumah ai, ai ma sagala na pinaturut ni raja-raja Juda maseda. 11 Mereka memberikannya kepada tukang-tukang kayu dan tukang-tukang bangunan, supaya tukang-tukang itu membeli batu pahat dan kayu untuk tupai-tupai dan untuk memasang balok-balok pada gedung-gedung, yang oleh raja-raja Yehuda dibiarkan roboh.
12 Bujur bei do dalahi ai mangkorjahon horja ai. Ia kopalani ai ma: Si Jahat pakon si Obaja halak Levi ai humbani ginompar ni si Merari, pakon si Sakaria ampa si Mesulam humbani ginompar ni si Kahat, ai ma sipamareksa. Anjaha halak Levi, haganup sidea na pandei manjolom parugas musik, 12 Orang-orang itu melakukan pekerjaan itu dengan setia. Orang-orang yang diangkat menjadi pengawas mereka ialah: Yahat dan Obaja, orang-orang Lewi dari bani Merari, sedangkan Zakharia dan Mesulam dari bani Kehat mengepalai semua. Dan semua orang Lewi yang pandai memainkan alat-alat musik,
13 sidea do kopala ni halak sipanarui ampa na mambobahon ganup halak sihorjahon horja na marbagei-bagei ai; adong do homa deba humbani halak Levi ai jurutulis, panuturi ampa sijaga horbangan. 13 mengepalai kuli-kuli dan mengiringi semua tukang dalam pekerjaan apapun. Dari antara orang-orang Lewi itu ada yang menjadi panitera, pengatur atau penunggu pintu gerbang.
14 Jadi dob ipadarat sidea duit, na binoan hu Rumah ni Jahowa, jumpah Malim Hilkia ma buku titah ni Jahowa, na ibere marhitei si Musa. 14 Ketika mereka mengeluarkan uang yang telah dibawa ke rumah TUHAN, imam Hilkia menemukan kitab Taurat TUHAN, yang diberikan dengan perantaraan Musa.
15 Dob ai nini si Hilkia ma hubani si Sapan, jurutulis ai, “Domma jumpah ahu buku titah ibagas Rumah ni Jahowa.” Ibere si Hilkia ma buku ai hubani si Sapan. 15 Maka berkatalah Hilkia kepada Safan, panitera negara itu: “Aku telah menemukan kitab Taurat di rumah TUHAN!” Lalu Hilkia memberikan kitab itu kepada Safan,
16 Iboan si Sapan ma buku ai hubani raja ai, ambahni ai ipatugah ope hubani raja ai: Haganup na pinarentahkon hubani juakjuakmu, ihorjahon sidea do. 16 dan Safan membawa kitab itu kepada raja. Ia juga menyampaikan kabar kepada raja: “Segala sesuatu yang ditugaskan kepada hamba-hambamu, telah mereka laksanakan.
17 Domma iuseihon sidea duit na jumpah ai ibagas Rumah ni Jahowa, anjaha domma ipadas ai hubani halak sipamareksa ampa siparhorja ai. 17 Mereka telah mengambil seluruh uang yang terdapat di rumah TUHAN dan memberikannya ke tangan para pengawas dan para pekerja.”
18 Dob ai ipatugah si Sapan, jurutulis ai ma hubani raja ai, “Ibere Malim Hilkia do bangku sada buku.” Jadi ibasa si Sapan ma buku ai i lobei ni raja ai. 18 Safan, panitera negara itu, memberitahukan juga kepada raja: “Imam Hilkia telah memberikan kitab kepadaku,” lalu Safan membacakan sebagian di depan raja.
19 Jadi dob ibogei raja ai hata ni buku titah ai, irigati ma pakeianni. 19 Segera sesudah raja mendengar perkataan Taurat itu, dikoyakkannyalah pakaiannya.
20 Dob ai ihatahon raja ai ma hubani si Hilkia pakon si Ahikam, anak ni si Sapan, pakon si Abdan, anak ni si Mika, pakon si Sapan jurutulis ai, pakon si Asaya, juakjuak ni raja ai, nini ma, 20 Kemudian raja memberi perintah kepada Hilkia, kepada Ahikam bin Safan, kepada Abdon bin Mikha, kepada Safan, panitera negara itu, dan kepada Asaya, hamba raja, katanya:
21 “Laho ma nasiam, sungkun nasiam ma Jahowa pasal ahu ampa pasal jolma na tading i Israel ampa i Juda, pasal hata ni buku na jumpah ai, ai banggal tumang do ringis ni Jahowa na niuseihon-Ni banta, halani na so ihorjahon ompungta hata ni Jahowa, sihorjahononkon namin romban hubani sagala na tarsurat ibagas buku on.” 21 “Pergilah, mintalah petunjuk TUHAN bagiku, bagi yang masih tinggal di Israel dan di Yehuda tentang perkataan kitab yang ditemukan ini, sebab hebat kehangatan murka TUHAN yang dicurahkan kepada kita, oleh karena nenek moyang kita tidak memelihara firman TUHAN dengan berbuat tepat seperti yang tertulis dalam kitab ini!”
22 Dob ai laho ma si Hilkia rap pakon na sinuruh ni raja ai, marayak nabi naboru, si Hulda, parinangon ni si Salum, anak ni si Tokhat, anak ni si Hasra, sijaga pakeian. Tapi marianan do si Hulda i Jerusalem bani ianan ni naboru ai, jadi marsahap ma sidea pasal ai hu bani. 22 Maka pergilah Hilkia dengan orang-orang yang disuruh raja kepada nabiah Hulda, isteri seorang yang mengurus pakaian-pakaian, yaitu Salum bin Tokhat bin Hasra, penunggu pakaian-pakaian; nabiah itu tinggal di Yerusalem, di perkampungan baru. Mereka berbicara kepadanya sebagaimana yang diperintahkan.
23 Dob ai nini si Hulda ma dompak sidea, “Sonon do hata ni Jahowa, Naibata ni Israel, “Patugah nasiam ma hubani dalahi na marsuruh nasiam marayak ahu: 23 Perempuan itu menjawab mereka: “Beginilah firman TUHAN, Allah Israel! Katakanlah kepada orang yang menyuruh kamu kepada-Ku!
24 Sonon do hata ni Jahowa: Tonggor ma, parohon-Ku ma hamagouan hu huta on pakon hubani pangisini ai, romban hubani haganup papa-papa na tarsurat ibagas buku ai, ai ma na dob binasa i lobei ni raja ai. 24 Beginilah firman TUHAN: Sesungguhnya Aku akan mendatangkan malapetaka atas tempat ini dan atas penduduknya, yakni segala kutuk yang tertulis dalam kitab yang telah dibacakan di depan raja Yehuda,
25 Halani na tinadingkon ni sidea ai Ahu, anjaha manutung dahupa sidea hubani naibata na legan, laho mamuhoi ringis-Hu marhitei haganup pambahenan ni tangan ni sidea ai, halani ai maningon useihonon-Ku do ringis-Ku hu ianan on, anjaha seng be tarintopi. 25 karena mereka meninggalkan Aku dan membakar korban kepada allah lain dengan maksud menimbulkan sakit hati-Ku dengan segala pekerjaan tangan mereka; sebab itu nyala murka-Ku akan dicurahkan ke tempat ini dengan tidak padam-padam.
26 Tapi anggo dompak raja ni Juda na marsuruh nasiam laho manungkun Jahowa, sonon ma hatahon nasiam hu bani, ?Sonon do hata ni Jahowa, Naibata ni Israel: Ia pasal hata na dob binogeimu ai, 26 Tetapi kepada raja Yehuda yang telah menyuruh kamu untuk meminta petunjuk TUHAN, harus kamu katakan demikian: Beginilah firman TUHAN, Allah Israel: Mengenai perkataan yang telah kaudengar itu,
27 halani na dob mangahap uhurmu, anjaha ipaunduk ho uhurmu i lobei ni Naibata, dob ibogei ho hata na nilumbahon-Ni ai dompak huta on ampa dompak pangisini ai, anjaha ipaunduk ho do uhurmu i lobei ni bohing-Ku, irigati ho hioumu anjaha tangis ho i lobei-Hu, Ahu pe domma Hutangihon ho,? nini Jahowa. 27 oleh karena engkau sudah menyesal dan engkau merendahkan diri di hadapan Allah pada waktu engkau mendengar firman-Nya terhadap tempat ini dan terhadap penduduknya, oleh karena engkau merendahkan diri di hadapan-Ku, mengoyakkan pakaianmu dan menangis di hadapan-Ku, Akupun telah mendengarnya, demikianlah firman TUHAN,
28 Tonggor ma, patumpuon-Ku ma ho hubani ompungmu, ase marsonang-sonang ho patumpuonni hubagas tanomanmu, anjaha seng sampang idahon ni matamu ai, haganup hamagouan na sihol parohon-Ku hu huta on ampa hubai pangisini ai.” Jadi iboan sidea ma balos ai bani raja ai. 28 maka sesungguhnya Aku akan mengumpulkan engkau kepada nenek moyangmu, dan engkau akan dikebumikan ke dalam kuburmu dengan damai, dan matamu tidak akan melihat segala malapetaka yang akan Kudatangkan atas tempat ini dan atas penduduknya.” Lalu mereka menyampaikan jawab itu kepada raja.
29 Dob ai isuruh raja ai ma na patumpuhon haganup partua ni Juda ampa Jerusalem. 29 Sesudah itu raja menyuruh orang mengumpulkan semua tua-tua Yehuda dan Yerusalem.
30 Dob ai tangkog ma raja ai hu Rumah ni Jahowa, rap pakon haganup dalahi ni Juda ampa pangisi ni huta Jerusalem, malim-malim ampa halak Levi, haganup bangsa ai na banggal ampa na etek; anjaha ibasa ma itangar sidea haganup hata ni Buku Parpadanan, na jumpah ibagas Rumah ni Jahowa. 30 Kemudian pergilah raja ke rumah TUHAN bersama-sama semua orang Yehuda dan penduduk Yerusalem, para imam, orang-orang Lewi, dan seluruh orang awam, baik yang besar maupun yang masih kecil. Dengan didengar mereka ia membacakan segala perkataan dari kitab perjanjian yang ditemukan di rumah TUHAN itu.
31 Dob ai jongjong ma raja ai bani iananni ai, anjaha ibahen ma parpadanan i lobei ni Jahowa, paboa maningon irikkononkon Jahowa anjaha ramotkonon parentah-Ni, hasaksian-Ni ampa tonah-Ni humbani gok ni uhurni ampa humbani gok ni tonduyni, laho mandalankon hata ni parpadanan ai, na tarsurat ibagas buku ai. 31 Sesudah itu berdirilah raja pada tempatnya dan diikatnyalah perjanjian di hadapan TUHAN untuk hidup dengan mengikuti TUHAN, dan tetap menuruti perintah-perintah-Nya, peraturan-peraturan-Nya dan ketetapan-ketetapan-Nya dengan segenap hatinya dan dengan segenap jiwanya dan untuk melakukan perkataan perjanjian yang tertulis dalam kitab itu.
32 Dob ai ihatahon raja ai ma jongjong laho mangundukkon parpadanan ai haganup halak na adong i Jerusalem ampa i Benjamin. Jadi ibahen pangisi ni Jerusalem ma romban hubani hata ni parpadanan ni Naibata ni ompung ni sidea. 32 Ia menyuruh semua orang yang berada di Yerusalem dan Benyamin ikut serta dalam perjanjian itu. Dan penduduk Yerusalem berbuat menurut perjanjian Allah, yakni Allah nenek moyang mereka.
33 Dob ai ipadaoh si Josia ma haganup sihagigihononkon humbani ganup nagori na niianan ni halak Israel, anjaha ibahen ma haganup jolma na adong i Israel, mambalosi bani Jahowa, Naibata ni sidea. Jadi sadokah manggoluh raja ai, seng surut sidea humbani Jahowa, Naibata ni ompung ni sidea. 33 Yosia menjauhkan segala dewa kekejian dari semua daerah orang Israel dan menyuruh semua orang yang ada di Israel beribadah kepada TUHAN, Allah mereka. Maka sepanjang hidup Yosia mereka tidak menyimpang mengikuti TUHAN, Allah nenek moyang mereka.
<< 2 Tawarikh 33 2 Tawarikh 35 >>