2 Tawarikh 32

Pamorangon ni si Sanherib pakon Parmisirni Yerusalem dikepung oleh Sanherib
1 Jadi dob salpu na masa ai ampa na pataridahkon horja hasintonganni si Hiskia ai, roh ma si Sanherib, raja ni Assur, imasuki ma Juda anjaha ihubu huta na pinatoguh; isura uhurni do sihol manaban ai. 1 Setelah peristiwa yang menunjukkan kesetiaan Hizkia itu datanglah Sanherib, raja Asyur, menyerbu Yehuda. Ia mengepung kota-kota berkubu, dan berniat merebutnya.
2 Jadi dob iidah si Hiskia, na dob roh si Sanherib marsura-sura sihol marporang dompak Jerusalem, 2 Ketika Hizkia mengetahui, bahwa Sanherib datang hendak memerangi Yerusalem,
3 manriah ma raja ai rap pakon kopala-kopalani ampa puanglima, sihol mambongbong bah tubuh na i darat ni huta ai; jadi iurupi sidea ma ia. 3 ia berunding dengan para panglima dan pahlawannya untuk menutup segala mata air yang terdapat di luar kota dan mereka itu bersedia membantunya.
4 Ai martumpu do buei halak, gabe ibongbong sidea ma sagala bah tubuh ampa bah bolon, na mardalan hun tanoh ai, nini sidea do, “Mase ma buei bah jumpahon ni raja Assur, anggo roh ia?” 4 Maka berkumpullah banyak orang. Mereka menutup semua mata air dan sungai yang mengalir dari tengah-tengah negeri itu. Kata mereka: “Mengapa raja-raja Asyur harus mendapat banyak air, kalau mereka datang?”
5Dob ai ipatenger raja ai ma uhurni, ipatoguh ma sagala tembok na dob marongrong, ipauli ma menara i atasni, anjaha i daratni ai ipauli ma tembok na legan; anjaha Milo, na i huta ni si Daud ai, ipatoguh do. Ipauli do homa buei tumang tanja ampa gantar-gantar. 5 Dengan sekuat tenaga Hizkia membangun kembali seluruh tembok yang telah terbongkar, mendirikan menara-menara di atasnya dan tembok yang lain di luarnya. Ia memperkuat juga Milo di kota Daud dan membuat lembing dan perisai dalam jumlah yang besar.
6Anjaha ipabangkit do kopala-kopala porang mambobahon bangsa ai, anjaha ipatumpu ma sidea hu lambungni i alaman dohorhon horbangan ni huta ai, anjaha marsahap ma ia patengerhon uhur ni sidea, 6 Ia mengangkat panglima-panglima perang yang mengepalai rakyat, menyuruh mereka berkumpul kepadanya di halaman pintu gerbang kota dan menenangkan hati mereka dengan kata-kata:
7“Tenger ma uhur nasiam anjaha marsijoloman, ulang ma nasiam mabiar, anjaha ulang ma gobir uhur nasiam i lobei ni raja Assur barang i lobei ni ganup balani na rap pakonsi, ai gogohan do sihasomani hita ase ia. 7 “Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu! Janganlah takut dan terkejut terhadap raja Asyur serta seluruh laskar yang menyertainya, karena yang menyertai kita lebih banyak dari pada yang menyertai dia.
8Tangan na mardaging do hasomanni, tapi anggo hasomanta Jahowa Naibatanta do, na mangurupi anjaha na mambobahon parporanganta.” Jadi tenger ma uhur ni bangsa ai halani hata ni si Hiskia, raja ni Juda ai. 8 Yang menyertai dia adalah tangan manusia, tetapi yang menyertai kita adalah TUHAN, Allah kita, yang membantu kita dan melakukan peperangan kita.” Oleh kata-kata Hizkia, raja Yehuda itu, rakyat mendapat kepercayaannya kembali.
9Dob ai roh ma si Sanherib, raja ni Assur, na mangkubu huta Lakis rap pakon ganup balani, isuruh ma juakjuakni hu Jerusalem marayak si Hiskia, raja ni Juda, ampa haganup halak Juda, na i Jerusalem, nini ma, 9 Sesudah itu Sanherib, raja Asyur, yang sedang mengepung Lakhis dengan seluruh kekuatan tentaranya, mengutus beberapa pegawai ke Yerusalem, kepada Hizkia, raja Yehuda, dan kepada semua orang Yehuda yang ada di Yerusalem, dengan pesan:
10“Sonon do hata ni si Sanherib, raja ni Assur, ?Marhatengeran hubani aha do nasiam, ase marianan ope nasiam i Jerusalem, ibagas huta na hinubu inggot? 10 “Beginilah titah Sanherib, raja Asyur: Apakah yang kamu harapkan, maka kamu tinggal saja di Yerusalem yang terkepung ini?
11Ai lang si Hiskia do na pakahouhon nasiam, laho mangondoskon nasiam hu hamatean, lohei ampa horah, anggo ihatahon hubani nasiam, “Jahowa Naibatanta do na paluahkon hita humbani tangan ni raja Assur?” 11 Bukankah Hizkia memperdayakan kamu, supaya kamu mati kelaparan dan kehausan, dengan mengatakan: TUHAN, Allah kita, akan melepaskan kita dari tangan raja Asyur?
12Ai lang ia, si Hiskia do, na dob na padaohkon panumbahanni na i buntu-buntu ampa anjapanjapni, hape ihatahon ope hubani Juda ampa Jerusalem, “I lobei ni anjapanjap na sada on do nasiam marsombah, anjaha i atasni on do nasiam manutung dahupa?” 12 Bukankah Hizkia ini yang menjauhkan segala bukit pengorbanan dan mezbah TUHAN itu, dan berkata kepada Yehuda dan Yerusalem: Hanya di depan satu mezbah kamu harus sujud menyembah dan membakar korban di atasnya?
13Ai lang ibotoh nasiam barang aha na dob hubahen ampa na binahen ni ompung hubani haganup bangsa ni tanoh na legan? Ai adong do naibata ni bangsa ni tanoh ai, na boi paluahkon nagori ni sidea hun tanganku? 13 Tidakkah kamu ketahui apa yang aku dan nenek moyangku lakukan terhadap semua bangsa negeri-negeri lain? Apakah para allah bangsa-bangsa segala negeri itu pernah berhasil melepaskan negeri mereka dari tanganku?
14Ise ma humbani haganup naibata ni bangsa sipajuh begu-begu, na siniapkon ni ompung, na boi paluahkon bangsani hun tanganku? Mintor mubah ma gakni Naibata nasiam, tarpaluah-Si ma nasiam hun tanganku? 14 Siapa dari pada semua allah bangsa-bangsa yang sudah ditumpas nenek moyangku itu dapat melepaskan bangsanya dari tanganku? Masakan Allahmu dapat melepaskan kamu dari tanganku?
15Ai pe, ulang ma ra nasiam sonai paoto-otoon ni si Hiskia, barang pakahouonni! Ulang ma haporsayai nasiam ia! Ai lang adong age sada naibata ni ganup bangsa-bangsa barang harajaon ai, na boi paluahkon bangsani hun tanganku barang hun tangan ni ompung. Samintolah Naibata nasiam ai ma, mintor tarpaluah-Si ma nasiam hun tanganku??” 15 Sekarang, janganlah Hizkia memperdayakan dan membujuk kamu seperti ini! Janganlah percaya kepadanya, karena tidak ada allah dari bangsa atau kerajaan manapun yang dapat melepaskan bangsanya dari tanganku dan dari tangan nenek moyangku, lebih-lebih lagi Allahmu itu takkan dapat melepaskan kamu dari tanganku!”
16Lambin inunut juakjuakni ai ope mangkatahon hatani mangapasi Naibata Jahowa ampa si Hiskia, juakjuak-Ni ai. 16 Dan masih banyak lagi yang diucapkan pegawai-pegawai Sanherib itu menentang TUHAN Allah dan menentang Hizkia, hamba-Nya.
17Ambahni ai domma isurat hinan sada surat laho mangapasi Jahowa, Naibata ni Israel, ampa mangkatahon hatani hu Bani, “Songon naibata ni bangsa-bangsa ni tanoh na legan ai seng tarpaluahsi bangsani hun tanganku, sonai ma seng tarpaluah Naibata ni si Hiskia bangsa-Ni humbani tanganku.” 17 Ia menulis juga surat yang penuh cela dan hujat terhadap TUHAN, Allah Israel, bunyinya: “Sebagaimana para allah bangsa-bangsa segala negeri lain tidak dapat melepaskan bangsanya dari tanganku, demikian pula Allah Hizkia takkan dapat melepaskan bangsa-Nya dari tanganku.”
18Anjaha idilohon sidea do ai gogoh ibagas hata Jahudi hubani pangisi ni Jerusalem, na i atas ni tembok ai, mambibiari ampa mambahen gobir sidea, ase andohar boi taluhononni huta ai. 18 Dan mereka berseru dengan suara nyaring dalam bahasa Yehuda kepada rakyat Yerusalem yang ada di atas tembok, untuk menakutkan dan mengejutkan mereka, supaya mereka dapat merebut kota itu.
19Sonai ma parsahap ni sidea dompak Naibata ni Jerusalem, songon parsahap ni sidea dompak naibata ni bangsa sipajuh begu-begu, ai ma naibata na tinukangan ni tangan ni jolma tumang. 19 Mereka berbicara tentang Allah Yerusalem seperti tentang para allah bangsa-bangsa di dunia, adalah buatan tangan manusia.
Yerusalem luput dari tangan Sanherib
20 Dob ai martonggo ma Raja Hiskia ampa Nabi Jesaya, anak ni si Amos, halani hata ai anjaha doruh-doruh dompak nagori atas. 20 Tetapi oleh karena itu raja Hizkia dan nabi Yesaya bin Amos berdoa dan berseru kepada sorga.
21Dob ai isuruh Jahowa ma sada malekat-Ni maniapkon ganup puanglima, raja-raja ampa kopala-kopala i parsaranan ni raja Assur. Dob ai mulak ma ia, mela tumang hu tanohni. Jadi dob mulak ia hu rumah ni naibatani, roh ma piga-piga anakni sandiri mamunuhsi marhitei podang. 21 Lalu TUHAN mengirim malaikat yang melenyapkan semua pahlawan yang gagah perkasa, pemuka dan panglima yang ada di perkemahan raja Asyur, sehingga ia kemalu-maluan kembali ke negerinya. Kemudian ia ditewaskan dengan pedang oleh anak-anak kandungnya sendiri ketika ia memasuki rumah allahnya.
22Ase Jahowa do na paluahkon si Hiskia ampa pangisi ni Jerusalem hun tangan ni si Sanherib, raja ni Assur, ampa hun tangan ni haganup munsuhni; anjaha sonang ma sidea ibahen inggot. 22 Demikianlah TUHAN menyelamatkan Hizkia dan penduduk Yerusalem dari tangan Sanherib, raja Asyur, dan dari tangan semua musuhnya. Dan Ia mengaruniakan keamanan kepada mereka di segala penjuru.
23Jadi buei ma halak na maboban sibere-bere hubani Jahowa i Jerusalem ampa na maharga hubani si Hiskia, raja ni Juda, gabe timbul ma ia olatni ai iidah sagala bangsa sipajuh begu-begu. 23 Banyak orang membawa persembahan ke Yerusalem untuk TUHAN dan barang-barang berharga untuk Hizkia, raja Yehuda itu. Sejak itu ia diagungkan oleh semua bangsa.
Gijang ni Uhur ni si Hiskia; Parmateini Tahun-tahun terakhir dari pemerintahan Hizkia
24Boritan ma ijia si Hiskia pala laho matei; dob ai martonggo ma ia hubani Jahowa, ibalosi Jahowa ma ia anjaha ibere ma bani sada tanda halongangan. 24 Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit, sehingga hampir mati. Ia berdoa kepada TUHAN, dan TUHAN berfirman kepadanya dan memberikannya suatu tanda ajaib.
25Tapi seng maruhur tarima kasih si Hiskia pasal idop ni uhur na jinaloni ai, ai ipagijang do uhurni. Halani ai, roh ma ringis hu bani, hubani Juda ampa Jerusalem. 25 Tetapi Hizkia tidak berterima kasih atas kebaikan yang ditunjukkan kepadanya, karena ia menjadi angkuh, sehingga ia dan Yehuda dan Yerusalem ditimpa murka.
26Dob ai ipaunduk si Hiskia ma uhurni, halani gijang ni uhurni ai, ia ampa pangisi ni huta Jerusalem, gabe seng be saud sogop ringis ni Jahowa bani sidea, sanggah bani goluh ni si Hiskia. 26 Tetapi ia sadar akan keangkuhannya itu dan merendahkan diri bersama-sama dengan penduduk Yerusalem, sehingga murka TUHAN tidak menimpa mereka pada zaman Hizkia.
27Bayak tumang do si Hiskia anjaha sangap; ipadear ma bani kamar parartaan, ianan ni pirak, omas, mata intan, rium-riuman, gantar-gantar ampa marbagei-bagei parugas na maharga. 27 Hizkia mendapat kekayaan dan kemuliaan yang sangat besar. Ia membuat perbendaharaan-perbendaharaan untuk emas, perak, batu permata yang mahal-mahal, rempah-rempah, perisai-perisai dan segala macam barang yang indah-indah,
28Ipauli do homa rumah panimpanan ni gogoh ni tanoh ai, omei, anggur pakon minak, sonai ampa harang ni pinahan. 28 juga tempat perbekalan untuk hasil gandum, untuk anggur dan minyak, dan kandang-kandang untuk berbagai jenis hewan besar dan kandang-kandang untuk kawanan kambing domba.
29Ambahni ai ipauli ma bani huta-huta; buei tumang do pinahanni, ai ma biribiri pakon lombu, ai ibere Naibata do arta bani buei tumang. 29 Ia mendirikan kota-kota, memperoleh banyak kambing domba dan lembu sapi, karena Allah mengaruniakan dia harta milik yang amat besar.
30Si Hiskia do homa na mambongbong harohan ni Bah Gihon na parbuntu, anjaha ipadalan ma ai hun toruh ni tanoh hu huta ni si Daud na hampit hasundutan. Mardohar do si Hiskia bani ganup horjani. 30 Hizkia ini juga telah membendung aliran Gihon di sebelah hulu, dan menyalurkannya ke hilir, ke sebelah barat, ke kota Daud. Hizkia berhasil dalam segala usahanya.
31Tapi dob roh suruhan ni raja hun Babel, ai ma na sinuruh marayaksi, laho manungkun tanda halongangan na dob masa i nagori ai, jadi itadingkon Naibata ma ia, laho manlajousi anjaha laho mangidah haganup atap aha na adong ibagas uhurni. 31 Demikianlah juga ketika utusan-utusan raja-raja Babel datang kepadanya untuk menanyakan tentang tanda ajaib yang telah terjadi di negeri, ketika itu Allah meninggalkan dia untuk mencobainya, supaya diketahui segala isi hatinya.
32Ia barita na legan pasal si Hiskia ampa pambahenanni na dear ai, tonggor ma, tarsurat do ai ibagas Buku Pangungkabon ni Nabi Jesaya, anak ni si Amos, ampa ibagas Buku ni Raja-raja Juda pakon Israel. 32 Selebihnya dari riwayat Hizkia dan perbuatan-perbuatannya yang setia, sesungguhnya semuanya itu tertulis dalam penglihatan nabi Yesaya bin Amos, dalam kitab raja-raja Yehuda dan Israel.
33Dob ai modom ma si Hiskia rap pakon ompungni, anjaha itanom sidea ma ia i raboyon ni tanoman ni ginompar ni si Daud, anjaha roh bei ma ganup halak Juda ampa pangisi ni Jerusalem pasangapkon raja ai bani parmateini ai. Jadi si Manasse, anakni ai ma bangkit raja manggantihsi. 33 Kemudian Hizkia mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan dikuburkan di pendakian ke pekuburan anak-anak Daud. Pada waktu kematiannya seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem memberi penghormatan kepadanya. Maka Manasye, anaknya, menjadi raja menggantikan dia.
<< 2 Tawarikh 31 2 Tawarikh 33 >>