2 Tawarikh 29

Iuras Raja Hiskia Rumah Panumbahan Raja Hizkia
1 Marumur dua puluh lima tahun do si Hiskia, sanggah na bangkit raja ia, anjaha dua puluh siah tahun do dokahni manrajai i Jerusalem. Goran ni inangni si Abia do, boru ni si Sakarya. 1 Hizkia berumur dua puluh lima tahun pada waktu ia menjadi raja dan dua puluh sembilan tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Abia, anak Zakharia.
2 Ihorjahon do rosuh ni Jahowa, romban hubani haganup na binahen ni ompungni si Daud. 2 Ia melakukan apa yang benar di mata TUHAN, tepat seperti yang dilakukan Daud, bapa leluhurnya.
Hizkia menguduskan kembali rumah TUHAN
3 Mintor ihatahon do ungkabon labah ni Rumah ni Jahowa, anjaha ipabayu ma ai bani bulan sada, bani tahun parlobei dob gabe raja ia. 3 Pada tahun pertama pemerintahannya, dalam bulan yang pertama, ia membuka pintu-pintu rumah TUHAN dan memperbaikinya.
4 Ihatahon ma roh malim ampa halak Levi, anjaha ipatumpu ma sidea i alaman hampit hapoltakan, 4 Ia mendatangkan para imam dan orang-orang Lewi, dan mengumpulkan mereka di halaman sebelah timur.
5 anjaha nini ma dompak sidea, “Tangihon nasiam ma ahu, nasiam halak Levi. Uras nasiam ma diri nasiam, anjaha uras nasiam ma Rumah ni Jahowa, Naibata ni ompung nasiam, anjaha padarat nasiam ma sagala na butak hun rumah na mapansing in. 5 Katanya kepada mereka: “Dengarlah, hai orang-orang Lewi! Sekarang kuduskanlah dirimu dan kuduskanlah rumah TUHAN, Allah nenek moyangmu! Keluarkanlah kecemaran dari tempat kudus!
6 Ai banggal do dousa ni ompungta, anjaha ihorjahon sidea do sogam ni uhur ni Jahowa, Naibatanta; itadingkon sidea do Ia, anjaha ipadaoh sidea do bohi ni sidea humbani ianan ni Jahowa, itundali do ai. 6 Karena nenek moyang kita telah berubah setia. Mereka melakukan apa yang jahat di mata TUHAN, Allah kita, telah meninggalkan-Nya, mereka telah memalingkan muka dari kediaman TUHAN dan membelakangi-Nya.
7 Ambahni ai ikunsi sidea do labah ni surambih ai, iintopi sidea do suluh, seng be itutung sidea dahupa, anjaha seng be igalangkon sidea galangan na mapansing hubani Naibata ni Israel. 7 Bahkan mereka menutup pintu-pintu balai rumah TUHAN dan memadamkan segala pelita. Mereka tidak membakar korban ukupan dan tidak mempersembahkan korban bakaran bagi Allah orang Israel di tempat kudus,
8 Halani ai, do ase roh ringis ni Jahowa hubani Juda ampa Jerusalem, gabe ibahen ma sidea hirjat-hirjaton, marhabiaran ampa gabe siapas-apason, songon na boi idahon nasiam marhitei panonggor nasiam. 8 sehingga murka TUHAN menimpa Yehuda dan Yerusalem. Ia membuat mereka menjadi kengerian, kedahsyatan dan sasaran suitan seperti yang kamu lihat dengan matamu sendiri.
9 Ai tonggor nasiam ma, rasei do ompungta ibahen podang anjaha anakta pakon borunta ampa parinangonta tarbuang do halani ai. 9 Karena hal itulah nenek moyang kita tewas oleh pedang, dan anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan kita beserta isteri-isteri kita menjadi tawanan.
10 Isurahon uhurhu do sonari sihol mambahen padan bani Jahowa, Naibata ni Israel, ase andohar surut humbanta pargajag ni ringis-Ni. 10 Sekarang aku bermaksud mengikat perjanjian dengan TUHAN, Allah Israel, supaya murka-Nya yang menyala-nyala itu undur dari pada kita.
11 Halani ai, nasiam anakku, ulang ma nasiam lansei, ai nasiam do na pinilih ni Jahowa jongjong i lobei-Ni, laho marugas Bani, anjaha nasiam do siparugas Bani ampa situtung dahupa Bani.” 11 Anak-anakku, sekarang janganlah kamu lengah, karena kamu telah dipilih TUHAN untuk berdiri di hadapan-Nya untuk melayani Dia, untuk menyelenggarakan kebaktian dan membakar korban bagi-Nya.”
12 Dob ai jongjong ma halak Levi: Si Mahat, anak ni si Amasi pakon si Joel, anak ni si Asarya humbani ginompar ni si Kahat; humbani ginompar ni si Merari: Si Kis, anak ni si Jehallelel; humbani ginompar ni si Gersom: Si Joah, anak ni si Sima pakon si Eden, anak ni si Joah. 12 Lalu bangunlah orang-orang Lewi itu, yakni dari bani Kehat: Mahat bin Amasai dan Yoel bin Azaria, dari bani Merari: Kish bin Abdi dan Azaria bin Yehaleleel, dari orang Gerson: Yoah bin Zima dan Eden bin Yoah,
13 Humbani ginompar ni si Elisapan: Si Simri pakon si Jehiel; humbani ginompar ni si Asap: Si Sakarya pakon si Matanya. 13 dari bani Elisafan: Simri dan Yeiel, dari bani Asaf: Zakharia dan Matanya,
14 Humbani ginompar ni si Heman: Si Jehiel pakon si Simei; humbani ginompar ni si Jedutun: Si Semaya pakon si Usiel. 14 dari bani Heman: Yehiel dan Simei, dan dari bani Yedutun: Semaya dan Uziel.
15 Ipatumpu sidea ma sanina ni sidea ai, anjaha iuras sidea ma diri ni sidea; dob ai masuk ma sidea romban hubani tonah ni raja ai, sihol manguras Rumah ni Jahowa romban hubani hata ni Jahowa. 15 Mereka mengumpulkan saudara-saudaranya dan menguduskan dirinya. Kemudian mereka datang menurut perintah raja, sesuai dengan firman TUHAN, lalu mentahirkan rumah TUHAN.
16 Masuk ma malim ai hubagas Rumah ni Jahowa laho manguras ai, anjaha ipadarat sidea ma sagala na mabutak, na jumpah sidea ibagas Rumah ni Jahowa, hu alaman ni Rumah ni Jahowa; ibuat halak Levi ma ai, anjaha iboan sidea ma ai hu Bah Kidron. 16 Sesudah itu masuklah para imam ke bagian dalam rumah TUHAN untuk mentahirkannya. Semua yang najis, yang didapati mereka di dalam bait TUHAN, dibawa ke pelataran rumah TUHAN; orang-orang Lewi menerimanya untuk diangkut ke luar, ke lembah Kidron.
17 Bani ari sada bulan sada do ipungkah sidea na manguras ai, anjaha paualuharihon bani bulan ai masuk ma sidea hu surambih ni Jahowa, laho manguras surambih ni Jahowa, anjaha iuras sidea ma Rumah ni Jahowa ibagas na ualuh ari ai; bani ari sapuluh onom bulan sada salosei ma horja ni sidea. 17 Pekerjaan menguduskan itu dimulai pada tanggal satu bulan yang pertama. Pada hari kedelapan bulan itu mereka sampai ke balai rumah TUHAN dan menguduskan seluruh rumah TUHAN dalam delapan hari. Mereka selesai pada hari keenam belas bulan pertama.
18 Dob ai masuk ma sidea marayak Raja Hiskia, nini ma, “Domma iuras hanami ganup Rumah ni Jahowa, anjapanjap panggalangan ni galangan situtungon ampa ganup parugasni, meja hatibalan ni ruti sigalangkonon ampa ganup parugasni. 18 Lalu masuklah mereka menghadap raja Hizkia dan berkata: “Kami telah mentahirkan seluruh rumah TUHAN, juga mezbah korban bakaran dengan segala perkakasnya dan meja roti sajian dengan segala perkakasnya.
19 Ambahni ai sagala parugas, na dob niambukkon ni Raja Ahas sadokah manrajai ia, sanggah na mardousa ai ia, domma ipasirsir anjaha iuras hanami, anjaha tonggor ham ma, ganupan ai domma i lobei ni anjapanjap ni Jahowa.” 19 Dan segala perkakas, yang dibuang raja Ahas, ketika ia berubah setia pada masa pemerintahannya, telah kami sediakan dan kami kuduskan. Sekarang semuanya itu ada di depan mezbah TUHAN!”
20 Dob ai ipagirah Raja Hiskia ma puho, anjaha ipatumpu ma kopala-kopala ni huta ai, laho tangkog hu Rumah ni Jahowa. 20 Maka pagi-pagi raja Hizkia mengumpulkan pemimpin-pemimpin kota, dan pergi ke rumah TUHAN.
21 Anjaha iboan sidea do pitu lombu jonggi, pitu biribiri tunggal, pitu anak ni biribiri pakon pitu hambing tunggal bahen galangan pardousaon bani parrumah ni raja ai, bani ianan na mapansing ai ampa bani Juda. Dob ai ihatahon raja ai ma dompak ginompar ni si Aron, ai ma malim-malim ai, ase igalangkon sidea ai iatas anjapanjap ni Jahowa. 21 Mereka membawa tujuh ekor lembu jantan, tujuh ekor domba jantan, tujuh ekor domba muda dan tujuh ekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa untuk keluarga raja, untuk tempat kudus dan untuk Yehuda. Ia memerintahkan anak-anak Harun, yakni para imam, untuk mempersembahkannya di atas mezbah TUHAN.
22 Isayat sidea ma lombu ai, ibuat malim ai ma darohni, anjaha ipispiskon ma ai bani anjapanjap; biribiri tunggal ai pe isayat ma, anjaha darohni ai ipispiskon bani anjapanjap; anak ni biribiri tunggal ai pe isayat ma, anjaha darohni ai pe ipispiskon ma bani anjapanjap. 22 Lalu mereka menyembelih lembu-lembu itu; para imam menerima darahnya dan menyiramkannya pada mezbah. Kemudian mereka, menyembelih domba-domba jantan dan menyiramkan darahnya pada mezbah. Sesudah itu mereka menyembelih domba-domba muda dan menyiramkan darahnya pada mezbah.
23 Dob ai iboan ma use hambing tunggal bahen galangan pardousaon hu lobei ni raja ai ampa hu lobei ni tumpuan ai, anjaha itampeihon sidea ma tanganni hu atasni. 23 Selanjutnya mereka membawa kambing-kambing jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa ke hadapan raja dan jemaah. Mereka meletakkan tangannya ke atas kambing-kambing itu.
24 Isayat malim ai ma ai, anjaha ibahen ma darohni ai gabe galangan pardousaon i atas ni anjapanjap ai, laho mambahen pardearan bani haganup Israel; ai ihatahon raja ai do manggalangkon galangan situtungon pakon galangan pardousaon ai bani ganup halak Israel. 24 Dan para imam menyembelihnya dan mempersembahkan darahnya di atas mezbah sebagai korban penghapus dosa untuk mengadakan pendamaian bagi seluruh Israel. Sebab raja telah memerintahkan untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban penghapus dosa itu bagi seluruh Israel.
25 Ipajongjong raja ai ma homa halak Levi ibagas Rumah ni Jahowa marhasoman arbap, sordam pakon husapi mangihutkon tonah ni si Daud, pakon si Gad, halak na marpanonggoran bani raja ai, ampa Nabi Natan; ai tonah ni Jahowa do ai marhitei pamangan ni nabi. 25 Ia menempatkan orang-orang Lewi di rumah TUHAN dengan ceracap, gambus, dan kecapi sesuai dengan perintah Daud dan Gad, pelihat raja, dan nabi Natan, karena dari Tuhanlah perintah itu, dengan perantaraan nabi-nabi-Nya.
26 Jongjong ma tongon halak Levi pajolom-jolom parugas musik ni si Daud, anjaha malim-malim manjolom tarompit. 26 Maka berdirilah orang-orang Lewi dengan alat-alat musik Daud, demikian pula para imam dengan nafiri.
27 Dob ai ihatahon si Hiskia ma na manggalangkon galangan situtungon i atas ni anjapanjap. Jadi sanggah ipungkah na manggalangkon galangan situtungon ai, ipungkah homa ma mandodingkon doding puji-pujian bani Jahowa rap pakon tarompit ihasomani parugas musik ni si Daud, raja ni Israel. 27 Lalu Hizkia memerintahkan untuk mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah. Pada saat persembahan korban bakaran dimulai, mulailah pula dinyanyikan nyanyian bagi TUHAN dan dibunyikan nafiri, dengan iringan alat-alat musik Daud, raja Israel.
28 Manrogop ma ganup tumpuan ai, anjaha pandoding mandoding, partarompitni martarompit; sai inunuti sidea ma mambahen sonai haganup, paima dob galangan situtungon ai. 28 Seluruh jemaah sujud menyembah sementara nyanyian dinyanyikan dan nafiri dibunyikan. Semuanya itu berlangsung sampai korban bakaran habis terbakar.
29 Jadi saloseihonsi na manggalang ai, manrogop ma raja ai ampa haganup halak na rap pakonsi, lanjar martonggo ma sidea. 29 Sehabis korban bakaran dipersembahkan, raja dan semua orang yang hadir bersama-sama dia berlutut dan sujud menyembah.
30 Dob ai ihatahon Raja Hiskia ampa kopala-kopala ai ma halak Levi mandodingkon puji-pujian bani Jahowa, domu hubani na hinatahon ni si Daud ampa si Asap, halak na marpanonggoran ai. Jadi marmalas ni uhur ma sidea mandodingkon puji-pujian, manrogop ma sidea anjaha martonggo. 30 Lalu raja Hizkia dan para pemimpin memerintahkan orang-orang Lewi menyanyikan puji-pujian untuk TUHAN dengan kata-kata Daud dan Asaf, pelihat itu. Maka mereka menyanyikan puji-pujian dengan sukaria, lalu berlutut dan sujud menyembah.
31 Dob ai nini si Hiskia ma, “Domma iuras nasiam use diri nasiam bani Jahowa, padohor nasiam ma, boan nasiam ma galangan sisayaton ampa galangan puji-pujian hu Rumah ni Jahowa.” Jadi iboan tumpuan ai ma galangan sisayaton ampa galangan puji-pujian; anjaha sagala na tarojur uhurni mamboan galangan situtungon. 31 Kemudian berbicaralah Hizkia: “Sekarang kamu telah mentahbiskan dirimu untuk TUHAN. Mendekatlah dan bawalah korban-korban sembelihan dan korban-korban syukur ke rumah TUHAN!” Lalu jemaah membawa korban-korban sembelihan dan korban-korban puji-pujian; setiap orang yang rela hati membawa juga korban-korban bakaran.
32 Ia buei ni galangan situtungon, na binoan ni tumpuan ai, ai ma pitu puluh lombu, saratus biribiri tunggal, pakon dua ratus anak ni biribiri. Ganupan ai bahen galangan situtungon bani Jahowa; 32 Jumlah korban bakaran yang dibawa jemaah ialah: lembu tujuh puluh ekor, domba jantan seratus ekor dan domba muda dua ratus ekor. Semuanya sebagai korban bakaran bagi TUHAN.
33 ambahni ai sibere-bere na mapansing, onom ratus lombu ampa tolu ribu biribiri. 33 Persembahan-persembahan kudus terdiri dari: lembu sapi enam ratus ekor dan kambing domba tiga ribu ekor.
34 Tapi maotiktu do malim, gabe seng tarbobaki sidea ganup galangan situtungon ai, gabe halak Levi, anggi ni sidea ai ma na mangurupi sidea paima dob horja ai, paima iuras malim na legan ai homa dirini; ai bujuran do halak Levi manguras humbani buei malim. 34 Tetapi jumlah imam terlalu sedikit, sehingga mereka tidak sanggup menguliti semua korban bakaran. Oleh sebab itu saudara-saudara mereka, orang-orang Lewi, membantu mereka sampai pekerjaan itu selesai dan sampai para imam menguduskan dirinya. Sebab orang-orang Lewi itu lebih bersungguh-sungguh menguduskan dirinya dari pada para imam.
35 Ambahni ai buei tumang do homa ijai galangan situtungon ampa taboh-taboh ni galangan pardameian ampa galangan siinumon hasoman ni galangan situtungon. Sonai ma gabe mulak dear use horja ai i Rumah ni Jahowa. 35 Lagipula korban bakaran itu banyak, dengan segala lemak korban keselamatan dan segala korban curahan pada korban-korban bakaran itu. Demikianlah ibadah di rumah TUHAN ditetapkan kembali.
36 Jadi marmalas ni uhur ma si Hiskia ampa haganup bangsa ai, halani haganup na dob binahen ni Naibata bani bangsa ai; ai podas do masa ganupan ai. 36 Hizkia dan seluruh rakyat bersukacita akan apa yang telah ditetapkan Allah bagi bangsa itu, karena hal itu terjadi dengan tak disangka-sangka.
<< 2 Tawarikh 28 2 Tawarikh 30 >>