2 Tawarikh 30

Pamestahon ni si Hiskia bani Pesta Paskah Hizkia merayakan Paskah
1 Dob ai isuruh si Hiskia ma suruhanni hubani ganup Israel pakon Juda, itongos ma homa surat hu Efraim pakon Manasse, ase roh bei sidea hu Rumah ni Jahowa i Jerusalem, laho marpesta Paskah bani Jahowa, Naibata ni Israel. 1 Kemudian Hizkia mengirim pesan kepada seluruh Israel dan Yehuda, bahkan menulis surat kepada Efraim dan Manasye supaya mereka datang merayakan Paskah bagi TUHAN, Allah orang Israel, di rumah TUHAN di Yerusalem.
2 Ai domma manriah hinan raja ai rap pakon kopala-kopala ampa ganup tumpuan ai i Jerusalem, laho marpesta Paskah bani bulan dua. 2 Raja bersama-sama para pemimpin dan seluruh jemaah di Yerusalem merancangkan untuk merayakan Paskah pada bulan kedua,
3 Ai lang tarbahen sidea mamestahon ai bani panorangni hinan, halani na so sungkup ope bilangan ni malim manguras dirini, sonai homa halak simbuei ai seng ope tumpu i Jerusalem. 3 karena mereka tidak dapat merayakannya pada waktunya, sebab para imam belum menguduskan diri dalam jumlah yang cukup dan rakyat belum terkumpul di Yerusalem.
4 Rosuh do uhur ni raja ai ampa ganup tumpuan ai bani riah ai. 4 Rancangan itu diterima baik oleh raja dan seluruh jemaah.
5 Jadi mardos ni uhur ma sidea maningtingkon ai hu sab Israel, olat ni Berseba das hu Dan, ase roh bei sidea hu Jerusalem marpesta Paskah bani Jahowa, Naibata ni Israel, ai domma dokah seng riap sidea marpesta, romban hubani na tarsurat. 5 Mereka memutuskan untuk menyiarkan maklumat di seluruh Israel, dari Bersyeba sampai Dan, supaya masing-masing datang ke Yerusalem merayakan Paskah bagi TUHAN, Allah Israel, karena mereka belum merayakannya secara umum seperti yang ada tertulis.
6 Dob ai bingkat ma suruhan mamboan surat tangan ni raja ai ampa kopala-kopalani maningtingkon hu sab Israel, ampa hu Juda, romban hubani na pinarentahkon ni raja ai, “Nasiam halak Israel, mulak ma nasiam hubani Jahowa, Naibata ni si Abraham, si Isak pakon si Israel, ase mulak Ia hubani jolma, simasima nasiam, na maluah humbani tangan ni raja Assur. 6 Maka berangkatlah pesuruh-pesuruh cepat ke seluruh Israel dan Yehuda membawa surat dari raja dan para pemimpin, dan mengatakan sesuai dengan perintah raja: “Hai, orang Israel, kembalilah kepada TUHAN, Allah Abraham, Ishak dan Israel, maka Ia akan kembali kepada yang tertinggal dari pada kamu, yakni mereka yang terluput dari tangan raja-raja Asyur.
7 Ulang ma nasiam songon ompung ampa sanina nasiam na mardousa dompak Jahowa, Naibata ni ompung ni sidea, gabe iondoskon sidea hu hamagouan, songon na niidah nasiam nuan. 7 Janganlah berlaku seperti nenek moyangmu dan saudara-saudaramu yang berubah setia terhadap TUHAN, Allah nenek moyang mereka, sehingga Ia membuat mereka menjadi kedahsyatan seperti yang kamu lihat sendiri.
8 Ai pe, ulang ma pahengkeng nasiam uhur nasiam, songon na binahen ni ompung nasiam, tapi ondoskon nasiam ma diri nasiam bani Jahowa, anjaha roh ma nasiam hubani ianan hapansingon-Ni, na dob pinapansing-Ni ronsi sadokah ni dokahni, anjaha balosi nasiam ma Jahowa, Naibata nasiam, ase surut humbani nasiam pargajag ni ringis-Ni. 8 Sekarang, janganlah tegar tengkuk seperti nenek moyangmu. Serahkanlah dirimu kepada TUHAN dan datanglah ke tempat kudus yang telah dikuduskan-Nya untuk selama-lamanya, serta beribadahlah kepada TUHAN, Allahmu, supaya murka-Nya yang menyala-nyala undur dari padamu.
9 Ai anggo mulak nasiam bani Jahowa, jumpahan idop ni uhur ma sanina nasiam ampa anak nasiam humbani na mambuangkon sidea, anjaha mulak ma sidea hu tanoh on. Ai paridop ni uhur anjaha pardear layak do Jahowa, Naibata nasiam, anjaha seng anjai padaohon-Ni bohi-Ni humbani nasiam, anggo mulak nasiam hu Bani. 9 Karena bilamana kamu kembali kepada TUHAN, maka saudara-saudaramu dan anak-anakmu akan mendapat belas kasihan dari orang-orang yang menawan mereka, sehingga mereka kembali ke negeri ini. Sebab TUHAN, Allahmu, pengasih dan penyayang: Ia tidak akan memalingkan wajah-Nya dari pada kamu, bilamana kamu kembali kepada-Nya!”
10 Jadi mardalan ma suruhan ai hun huta na sada hu huta na sada nari i tanoh Efraim pakon Manasse das hu Sebulon; tapi ipartawai halak do sidea anjaha iapasi. 10 Ketika pesuruh-pesuruh cepat itu pergi dari kota ke kota, melintasi tanah Efraim dan Manasye sampai ke Zebulon, mereka ditertawakan dan diolok-olok.
11 Otik do hansa halak hun Asser, Manasse ampa Sebulon, na paunduk uhurni anjaha roh hu Jerusalem. 11 Namun beberapa orang dari Asyer, Manasye dan Zebulon merendahkan diri, dan datang ke Yerusalem.
12 Tapi itumpaki tangan ni Jahowa do Juda, ibere do bani sidea sada ni uhur, laho mangkorjahon parentah ni raja ai ampa kopala-kopala ai, romban hubani hata ni Jahowa. 12 Di Yehuda nyata pula tangan Allah yang membulatkan hati mereka untuk melakukan perintah raja dan para pemimpin sesuai dengan firman TUHAN.
13 Jadi martumpu ma i Jerusalem buei tumang halak, laho mamestahon pesta ruti na so niigaran bani bulan dua; banggal tumang do tumpuan ai. 13 Maka berkumpullah di Yerusalem banyak orang, suatu jemaah yang sangat besar, untuk merayakan hari raya Roti Tidak Beragi pada bulan yang kedua.
14 Jadi marhorja ma sidea, anjaha ireongkon sidea ma anjapanjap na adong i Jerusalem, sonai homa anjapanjap panutungan ni dahupa iparpadaoh sidea do, ipanggijigkon hu habungan Kidron. 14 Lalu bangunlah mereka menjauhkan mezbah-mezbah yang ada di Yerusalem; juga semua mezbah korban ukupan disingkirkan dan dibuang ke lembah Kidron.
15 Dob ai isayat sidea ma biribiri Paskah bani ari sapuluh opat bulan dua. Jadi maila ma malim ampa halak Levi, iuras sidea ma dirini, laho mamboan galangan situtungon hubagas Rumah ni Jahowa. 15 Kemudian disembelihlah domba Paskah pada tanggal empat belas bulan kedua. Maka para imam dan orang-orang Lewi merasa malu, lalu menguduskan dirinya dan membawa korban bakaran ke rumah TUHAN.
16 Jadi jongjong ma sidea bani hajongjonganni bei hinan romban hubani titah ni si Musa, halak ni Naibata. Ipispiskon malim ai ma daroh ai, na jinalo ni sidea hun tangan ni halak Levi. 16 Mereka berdiri pada tempatnya menurut peraturan yang berlaku bagi mereka masing-masing, sesuai dengan Taurat Musa, abdi Allah itu; para imam menyiramkan darah yang diterimanya dari orang-orang Lewi.
17 Ai buei do halak i tumpuan ai, na so manguras dirini ope, halani ai maningon sayaton ni halak Levi biribiri Paskah, laho manguras halak na so hona uras ope, ase pansing sidea bani Jahowa. 17 Sebab ada banyak di antara jemaah yang tidak menguduskan dirinya, sehingga menjadi tugas orang Lewi untuk menyembelih domba-domba Paskah bagi setiap orang yang tidak dapat menguduskannya bagi TUHAN karena ia tidak tahir.
18 Ai buei tumang do humbani na martumpu ai, sibueinan, ai ma hun Efraim, Manasse, Isasar ampa Sebulon, seng manguras ope; age sonai ipangan sidea do Paskah ai, seng romban hubani na tarsurat ai. Jadi martonggo ma si Hiskia mangapiti sidea, nini ma, “Pardear layak do Jahowa, sai marpangulaki ma uhur-Ni 18 Sebab sebagian besar dari rakyat–terutama dari Efraim, Manasye, Isakhar dan Zebulon–tidak mentahirkan diri. Namun mereka memakan Paskah, walaupun tidak sesuai dengan apa yang ada tertulis. Tetapi Hizkia berdoa untuk mereka, katanya: “TUHAN, yang baik itu, kiranya mengadakan pendamaian bagi semua orang,
19 mangidah halak na mangindahi humbani gok ni uhurni Naibata Jahowa, Naibata ni ompungni, age pe seng romban ai hubani pangurasion na sapatutni bani ianan na mapansing.” 19 yang sungguh-sungguh berhasrat mencari Allah, yakni TUHAN, Allah nenek moyangnya, walaupun ketahiran mereka tidak sesuai dengan tempat kudus.”
20 Jadi itangihon Jahowa do tonggo ni si Hiskia ai, anjaha ipamalum do bangsa ai. 20 TUHAN mendengar Hizkia dan membiarkan bangsa itu selamat.
21 Sonai ma halak Israel na martumpu i Jerusalem, marpesta ruti na so niigaran pitu ari dokahni ibagas malas ni uhur banggal; anggo halak Levi ampa malim, mamuji-muji Jahowa do ari-ari marhasoman hinsah ni uhur i lobei ni Jahowa. 21 Tujuh hari lamanya orang Israel yang berada di Yerusalem merayakan hari raya Roti Tidak Beragi dengan kesukaan yang besar, sedang orang-orang Lewi dan para imam setiap hari menyanyikan puji-pujian bagi TUHAN dengan sekuat tenaga.
22 Jadi mangkatahon hata tarima kasih ma si Hiskia hubani halak Levi, na mandalankon horja ai bani Jahowa ibagas pantas ni uhur. Ipestahon sidea ma pesta ai pitu ari dokahni, ai ma marhitei na manggalangkon galangan pardameian ampa mamuji-muji Jahowa, Naibata ni ompung ni sidea. 22 Hizkia mengucapkan kata-kata pujian kepada semua orang Lewi yang menunjukkan akal budi yang baik dalam melayani TUHAN. Demikianlah orang memakan makanan perayaan selama tujuh hari, sambil mempersembahkan korban keselamatan dan mengucapkan syukur kepada TUHAN, Allah nenek moyang mereka.
23 Dob ai mardos ni uhur ma ganup tumpuan ai, sihol marpesta ope pitu ari nari; saud ma sidea marpesta pitu ari nari ibagas malas ni uhur. 23 Kemudian seluruh jemaah sepakat untuk berhari raya tujuh hari lagi. Lalu mereka berhari raya tujuh hari lagi dengan sukaria.
24 Ai domma ilayak-layakkon si Hiskia, raja ni Juda, hubani tumpuan ai, saribu lombu jonggi pakon pitu ribu biribiri bahen sigalangkonon; anjaha kopala-kopala ai pe domma ilayak-layakkon hubani tumpuan ai saribu lombu jonggi ampa salaksa biribiri. Anjaha malim pe domma buei tumang na manguras dirini. 24 Sebab Hizkia, raja Yehuda, telah menyumbangkan kepada jemaah seribu ekor lembu jantan dan tujuh ribu kambing domba. Juga para pemimpin menyumbangkan kepada jemaah seribu ekor lembu jantan dan sepuluh ribu ekor kambing domba. Dan sebagian besar para imam telah menguduskan diri.
25 Jadi marmalas ni uhur ma ganup tumpuan ni Juda, sonai homa malim, halak Levi, haganup tumpuan, na roh hun Israel, halak dagang, na roh hun Israel ampa halak dagang, na marianan i Juda. 25 Seluruh jemaah Yehuda bersukaria, juga para imam dan orang-orang Lewi, dan seluruh jemaah yang datang dari Israel, serta orang-orang asing, baik yang datang dari tanah Israel, maupun yang tinggal di Yehuda.
26 Masa do malas ni uhur banggal i Jerusalem; ai olat ni panorang ni si Salomo, anak ni si Daud, raja ni Israel, seng ongga masa sonai i Jerusalem. 26 Maka besarlah kesukaan di Yerusalem, karena sejak Salomo bin Daud, raja Israel, tidak pernah terjadi peristiwa semacam itu di Yerusalem.
27 Dob ai jongjong ma malim ampa halak Levi mamasu-masu bangsa ai, anjaha itangihon Naibata do sora ni sidea, ai das do tonggo ni sidea ai bani ianan na mapansing i nagori atas. 27 Sesudah itu para imam Lewi bangun berdiri dan memberkati rakyat. Suara mereka didengar TUHAN dan doa mereka sampai ke tempat kediaman-Nya yang kudus di sorga.
<< 2 Tawarikh 29 2 Tawarikh 31 >>