2 Tawarikh 28

Panrajaion ni si Ahas na Mabajan Raja Ahas
1 Marumur dua puluh tahun do si Ahas, sanggah na bangkit raja ia, anjaha sapuluh onom tahun do dokahni manrajai i Jerusalem. Tapi seng ihorjahon rosuh ni Jahowa, songon si Daud ompungni ai, 1 Ahas berumur dua puluh tahun pada waktu ia menjadi raja dan enam belas tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia tidak melakukan apa yang benar di mata TUHAN seperti Daud, bapa leluhurnya,
2 tapi mardalan do ia bani dalan ni raja-raja ni Israel. Ipauli do gana-gana tuangan bani Baal; 2 tetapi ia hidup menurut kelakuan raja-raja Israel, bahkan ia membuat patung-patung tuangan untuk para Baal.
3 manutung dahupa do ia i Habungan Ben-Hinnom, anjaha itutung do anakni bahen galangan, romban hubani adat na masambor bani bangsa sipajuh begu-begu, na pinabali ni Jahowa hun lobei ni halak Israel. 3 Ia membakar juga korban di Lebak Ben-Hinom dan membakar anak-anaknya sebagai korban dalam api, sesuai dengan perbuatan keji bangsa-bangsa yang telah dihalaukan TUHAN dari depan orang Israel.
4 Manggalang anjaha manutung dahupa do homa ia i atas ni panumbahan na i dolog-dolog, i buntu-buntu ampa i toruh ni sagala hayu na tabun. 4 Ia mempersembahkan dan membakar korban di bukit-bukit pengorbanan dan di atas tempat-tempat yang tinggi dan di bawah setiap pohon yang rimbun.
5 Halani ai, ipadas Jahowa, Naibatani ma ia hubagas tangan ni raja Aram; italuhon sidea ma ia, anjaha itaban buei humbani rayatni lanjar iboan hu Damaskus. Iondoskon do homa ia hubagas tangan ni raja Israel, gabe talu tumang ibahen. 5 Sebab itu TUHAN, Allahnya, menyerahkannya ke dalam tangan raja orang Aram. Mereka mengalahkan dia dan menawan banyak orang dari padanya, yang diangkut ke Damsyik. Kemudian ia diserahkan pula ke dalam tangan raja Israel dan mengalami kekalahan yang besar.
6 Ibunuh si Peka, anak ni si Remalya do humbani halak Juda ibagas na sadari saratus dua puluh ribu halak; haganup ai halak na somal marmunsuh do, halani na tinadingkon ni sidea Jahowa, Naibata ni ompung ni sidea. 6 Sebab dalam sehari Pekah bin Remalya menewaskan di Yehuda seratus dua puluh ribu orang, semuanya orang-orang yang tangkas, oleh karena mereka telah meninggalkan TUHAN, Allah nenek moyang mereka.
7 Sonai homa si Sikri, puanglima na hun Epraim ai, ibunuh do si Maaseya, anak ni raja ai, pakon si Asrikam siramotkon rumahni, ampa si Elkana panuturi ni raja ai. 7 Dan Zikhri, pahlawan dari Efraim, membunuh Maaseya, anak raja, Azrikam, kepala istana, dan Elkana orang kedua di bawah raja.
8 Ambahni ai ibuangkon halak Israel do humbani sanina ni sidea ai dua ratus ribu naboru, anak ampa boru, ambahni ai buei tumang taban-taban ibuat sidea, anjaha iboan sidea hu Samaria. 8 Orang Israel menawan dari saudara-saudaranya dua ratus ribu orang, yakni perempuan-perempuan serta anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan. Mereka merampas juga banyak harta milik dari pada orang-orang itu, dan membawa rampasan itu ke Samaria.
9 Tapi adong ma sada ijai nabi ni Jahowa, na margoran si Oded; luar ma ia manjumpahkon bala na mulak ai hu Samaria, nini ma dompak sidea, “Tonggor ma, halani manringis do Jahowa Naibata ni ompung nasiam hubani halak Juda, ase iondoskon sidea hubagas tangan nasiam; hape ibagas gila ibunuh nasiam sidea, pala das hu nagori atas doruh-doruh ai. 9 Tetapi di sana ada seorang nabi TUHAN yang bernama Oded. Ia pergi menemui tentara yang pulang ke Samaria dan berkata kepada mereka: “Lihatlah, karena kehangatan murka-Nya kepada Yehuda, TUHAN, Allah nenek moyangmu, menyerahkan mereka ke dalam tanganmu, dan kamu telah mengadakan pembunuhan di antara mereka dengan kegeraman yang sampai ke langit.
10 Sonari isurahon nasiam ope patundukkon halak Juda ampa Jerusalem bahen jabolon dalahi ampa jabolon naboru nasiam. Ai lang borat tumang do age salah nasiam dompak Jahowa, Naibata nasiam? 10 Dan sekarang kamu bermaksud menaklukkan orang Yehuda dan Yerusalem menjadi hambamu laki-laki dan perempuan. Tidak adakah pada kamu sendiri kesalahan yang besar terhadap TUHAN, Allahmu?
11 Halani ai, tangihon nasiam ma ahu, anjaha paulak nasiam ma jolma na tartangkap in, na binoan nasiam humbani hasoman sabangsa nasiam, ai domma manggila Jahowa mangidah nasiam.” 11 Maka sekarang, dengarkanlah kataku ini: kembalikanlah orang-orang yang kamu tawan dari saudara-saudaramu itu, karena murka Allah menyala-nyala terhadap kamu.”
12 Dob ai jongjong ma deba kopala-kopala humbani halak Efraim, ai ma: Si Asarya anak ni si Johanan, si Berekya anak ni si Mesilemot, si Hiskia anak ni si Salum, pakon si Amasa anak ni si Hedlai, ijumpahkon sidea ma bala na mulak hun parporangan ai, 12 Lalu bangkitlah beberapa pemimpin bani Efraim, yakni: Azarya bin Yohanan, Berekhya bin Mesilemot, Yehizkia bin Salum dan Amasa bin Hadlai menghadapi orang-orang yang pulang dari perang,
13 nini ma dompak sidea, “Seng bulih boanon nasiam hujon na tartangkap in, ai na mambahen marsalah do hita dompak Jahowa marhitei sura-sura nasiam in, manambahi dousa ampa salahta sisonari; ai lang domma banggal salahta, anjaha gajag ringis ni Jahowa dompak Israel?” 13 dan berkata kepada mereka: “Jangan bawa tawanan-tawanan itu ke mari, sebab maksudmu itu menjadikan kita bersalah terhadap TUHAN dan menambah dosa dan kesalahan kita! Sudah cukup besar kesalahan kita, dan murka yang menyala-nyala telah menimpa Israel.”
14 Dob ai iberehon bala na marsinjata ai ma halak na tartaban ai ampa taban-taban ai i lobei ni kopala-kopala ampa tumpuan ai. 14 Lalu orang-orang yang bersenjata itu meninggalkan tawanan dan barang-barang rampasannya di muka para pemimpin dan seluruh jemaah.
15 Jadi jongjong ma dalahi-dalahi na ginoranan ondi manjalo halak na tarboan ai; iparhioui sidea ma sagala na so marhiou humbani taban-taban ai, ibere ma sidea hiou, sipatu, sipanganon ampa siinumon, iminaki ma sidea, ipahundul ma hu halode sagala halak na galek, anjaha iboan ma sidea hu Jeriko, hu huta parhalambiran ai, hubani sanina ni sidea. Dob ai mulak ma sidea hu Samaria. 15 Dan orang-orang yang ditunjuk dengan disebut namanya bangkit, lalu menjemput para tawanan itu. Semua orang yang telanjang mereka berikan pakaian dari rampasan itu. Orang-orang itu diberi pakaian, kasut, makanan dan minuman. Mereka diurapi dengan minyak dan semua yang terlalu payah untuk berjalan diangkut dengan keledai, dan dibawa ke Yerikho, ke kota pohon korma, dekat saudara-saudara mereka. Sesudah itu orang Israel itu pulang ke Samaria.
16 Ijia isuruh Raja Ahas ma suruhanni marayak raja Assur, andohar iurupi ia. 16 Pada waktu itu raja Ahas menyuruh utusan kepada raja negeri Asyur untuk memohon bantuan.
17 Ai iulaki halak Edom do use roh mamunuhi halak Juda, anjaha iboan do homa buei halak hu habuangan. 17 Karena orang Edom telah datang pula dan mengalahkan Yehuda serta mengangkut tawanan-tawanan.
18 Sonai homa halak Palistim idorab do huta-huta ni Juda, na i tanoh bornoh ampa na i tanoh Dangsina, anjaha italuhon sidea ma Betsemes, Ayalon, Gederot pakon Soko ampa dusunni, Timna ampa dusunni, pakon Gimso ampa dusunni, lanjar marianan ma sidea ijai. 18 Orang-orang Filistin juga telah menyerbu kota-kota di Daerah Bukit dan di Tanah Negeb Yehuda. Merekapun merebut Bet-Semes, Ayalon, Gederot, Sokho dengan segala anak kotanya, Timna dengan segala anak kotanya dan Gomzo dengan segala anak kotanya, dan menetap di kota-kota itu.
19 Ai ipatoruh Jahowa do Juda halani si Ahas, raja ni Juda, ai sambor do pambahenanni i Juda, anjaha seng bujur ia dompak Jahowa. 19 Demikianlah TUHAN merendahkan Yehuda oleh karena Ahas, raja Israel itu, membiarkan kebiadaban berlaku di Yehuda dan berubah setia kepada TUHAN.
20 Jadi roh ma mangimbangsi si Tiglat-Pilneser, raja ni Assur, isosak-sosak ma ia, seng iurupi ia. 20 Maka datanglah Tilgat-Pilneser, raja negeri Asyur, kepadanya, hanya bukan membantu dia, melainkan menyesakkannya.
21 Ai domma ibuat si Ahas namin ugas-ugas hun Rumah ni Jahowa, hun rumah ni raja ai ampa humbani kopala-kopala, anjaha ibere ai hubani raja ni Assur, hape lanjar do lang iurupi ia. 21 Walaupun Ahas merampas barang-barang dari rumah TUHAN, dari rumah raja dan dari rumah-rumah para pemimpin dan menyerahkan semua itu kepada raja negeri Asyur, namun perbuatannya itu tidak menguntungkan dia.
22 Tapi inunut raja Ahas do marjahat dompak Jahowa bani panorang hasosakanni ai. 22 Dalam keadaan terdesak itu raja Ahas ini, malah semakin berubah setia terhadap TUHAN.
23 Ai manggalang do ia hubani naibata ni Damaskus, na manaluhonsi, nini, “Halani naibata ni raja-raja Aram do manolongi sidea, dihut ma ahu manggalang hujai, andohar dihut ahu iurupi sidea,” hape gabe hadabuhan do ai bani ampa bani ganup halak Israel. 23 Ia mempersembahkan korban kepada para allah orang Damsyik yang telah mengalahkan dia. Pikirnya: “Yang membantu raja-raja orang Aram adalah para allah mereka; kepada merekalah aku akan mempersembahkan korban, supaya mereka membantu aku juga.” Tetapi allah-allah itulah yang menjadi sebab keruntuhan bagi dia dan bersama-sama dengan dia bagi seluruh Israel.
24 Dob ai ipatumpu si Ahas ma parugas ni Rumah ni Naibata anjaha ibolahi ma ai; itutup ma labah ni Rumah ni Jahowa, anjaha ipauli ma bani anjapanjap bani ganup suhi-suhi ni Jerusalem. 24 Ahas mengumpulkan perkakas-perkakas rumah Allah dan menghancurkannya. Ia menutup pintu rumah TUHAN, lalu membuat mezbah-mezbah bagi dirinya di segenap penjuru Yerusalem.
25 Ipauli do homa bani ganup huta ni Juda panumbahan i buntu-buntu, panggalangan bani naibata na legan, gabe ipuhoi ma marhitei ai ringis ni Jahowa, Naibata ni ompungni. 25 Di tiap-tiap kota di Yehuda ia membuat bukit-bukit pengorbanan untuk membakar korban bagi allah lain. Dengan demikian ia menyakiti hati TUHAN, Allah nenek moyangnya.
26 Barita na legan ai ope pasalsi, na binahenni humbani mungkahni das hubani ujungni, tarsurat do ai ibagas Buku ni Raja-raja Juda ampa Israel. 26 Selebihnya dari riwayatnya dan seluruh tingkah langkahnya, dari awal sampai akhir, sesungguhnya semuanya itu tertulis dalam kitab raja-raja Yehuda dan Israel.
27 Dob ai modom ma si Ahas rap pakon ompungni, anjaha itanom sidea ma ia i huta Jerusalem; seng itanom sidea ia hu tanoman ni raja-raja Juda. Jadi si Hiskia, anakni ai ma bangkit raja manggantihsi. 27 Kemudian Ahas mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan dikuburkan di dalam kota, di Yerusalem; tetapi ia tidak dibawa ke pekuburan raja-raja Israel. Maka Hizkia, anaknya, menjadi raja menggantikan dia.
<< 2 Tawarikh 27 2 Tawarikh 29 >>