2 Tawarikh 25

Hamonangan ni si Amasia dompak Edom pakon Partaluni dompak Israel Raja Amazia
1 Marumur dua puluh lima tahun do si Amasia, sanggah na bangkit ai ia gabe raja, anjaha dua puluh siah tahun do dokahni manrajai i Jerusalem; ia goran ni inangni, ai ma si Joaddan, hun Jerusalem. 1 Amazia berumur dua puluh lima tahun pada waktu ia menjadi raja dan dua puluh sembilan tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem; nama ibunya ialah Yoadan, dari Yerusalem.
2 Ihorjahon do harosuh ni Jahowa, tapi seng humbani bulat ni uhurni. 2 Ia melakukan apa yang benar di mata TUHAN, hanya tidak dengan segenap hati.
3 Jadi dob totap harajaon ai ibagas tanganni, ibunuh ma juakjuakni, na mambunuh raja, bapani ondi. 3 Segera sesudah kuasa kerajaan itu kokoh di tangannya, dibunuhnyalah pegawai-pegawainya yang telah membunuh raja, yaitu ayahnya.
4 Tapi anggo anak ni sidea seng ibunuh, romban hubani na tarsurat ibagas buku titah na binahen ni si Musa, songon na tinonahkon ni Jahowa hu bani, “Seng bulih matei sada halak halani anakni, anjaha seng bulih matei sada anak halani bapani, tapi ganup do maningon matei halani dousani sandiri.” 4 Tetapi anak-anak mereka tidak dihukum mati olehnya, melainkan ia bertindak sesuai dengan apa yang tertulis dalam Taurat, yakni kitab Musa, di mana TUHAN telah memberi perintah: “Janganlah ayah mati karena anaknya, janganlah juga anak mati karena ayahnya, melainkan setiap orang harus mati karena dosanya sendiri.”
5 Dob ai ipatumpu si Amasia ma halak Juda, anjaha ipaodor ma mar sasaompung bahen kopala ni sisaribu pakon sisaratus halak bani sab Juda pakon Benjamin. Ibilangi ma sidea olat ni na marumur dua puluh tahun ampa lobih hunjai, gabe jumpahsi ma tolu ratus ribu halak na pinilih, na gopas marporang, na boi manjolom tanja pakon gantar-gantar. 5 Lalu Amazia mengumpulkan orang Yehuda dan menyuruh mereka, yakni seluruh orang Yehuda dan Benyamin, berdiri menurut puak-puaknya di bawah kepala-kepala pasukan seribu dan kepala-kepala pasukan seratus. Ketika ia menghitung mereka yang berumur dua puluh tahun ke atas, didapatinya tiga ratus ribu teruna yang sanggup keluar berperang dengan tombak dan perisai.
6 Ambahni ai iupahi ope humbani Israel saratus ribu halak bala na borani marhitei saratus talenta pirak. 6 Selain itu ia menyewa seratus ribu pahlawan yang gagah perkasa dari Israel dengan bayaran seratus talenta perak.
7 Tapi roh ma sada halak ni Naibata marayaksi, nini ma, “Ham rajanami, ulang ma lopas ham bingkat bala ni halak Israel rap pakon ham, ai seng tarhasomani Jahowa halak Israel ampa ganup halak Efraim. 7 Tetapi seorang abdi Allah datang kepadanya dan berkata: “Ya raja, janganlah tentara Israel dibiarkan bergabung kepada tuanku, karena TUHAN tidak menyertai Israel, yakni semua bani Efraim ini.
8 Tapi anggo ninuhurmu monang do ham marhitei dalan na sonon, talu ma ham bahenon ni Naibata i lobei ni munsuh; ai markuasa do Naibata mangurupi barang mandabuhkon.” 8 Dan jikalau mereka bergabung juga, bagaimanapun juga perbuatan dan kekuatanmu di dalam perang, Allah akan menggelincirkan engkau di depan musuh, sebab Allah mempunyai kuasa untuk menolong dan menggelincirkan!”
9 Nini si Amasia ma dompak halak ni Naibata ai, “Tapi sonaha ma sisaratus talenta, na dob hubere ai hubani bala ni Israel?” Nini halak ni Naibata ai ma mambalosi, “Boi do Naibata mambere bamu lobih hunjai.” 9 Lalu kata Amazia kepada abdi Allah itu: “Bagaimana dengan seratus talenta yang telah kuberikan kepada pasukan-pasukan Israel itu?” Jawab abdi Allah itu: “TUHAN dapat memberikan lebih dari pada itu kepadamu!”
10 Dob ai ipapulig si Amasia ma bala na roh hu bani hun Efraim, ase mulak sidea hu hutani. Tapi manggila tumang ma sidea bani Juda; ibagas gila mulak ma sidea hu huta ni sidea. 10 Kemudian Amazia memisahkan pasukan yang datang bergabung kepadanya dari Efraim, supaya mereka kembali ke tempat tinggalnya. Maka sangat marahlah mereka terhadap Yehuda. Mereka kembali ke tempat tinggalnya dengan marah yang menyala-nyala.
11 Tapi iboranihon si Amasia ma dirini mambobahon balani hu parporangan, das ma ia hu Pamah Pargaraman, anjaha ibunuh ma humbani halak Seir salaksa halak. 11 Amazia mendapat keberanian lalu memimpin rakyatnya ke Lembah Asin dan memukul kalah sepuluh ribu orang dari bani Seir.
12 Ambahni ai itangkap halak Juda ope salaksa halak manggoluh, iboan sidea ma sidea hu pakpak ni sada dolog batu, anjaha idabuhkon ma sidea hun pakpak ni dolog batu ai, gabe maropuk ma sidea haganup. 12 Selain itu sepuluh ribu orang ditawan hidup-hidup oleh bani Yehuda dan dibawa ke suatu puncak bukit batu, lalu mereka dicampakkan dari puncak bukit batu itu, sehingga hancurlah mereka semua.
13 Tapi anggo bala, na pinaulak ni si Amasia, na so pinalopasni laho rap pakonsi marporang, idorab sidea ma huta-huta ni Juda olat ni Samaria das hu Bet-Horon, anjaha ibunuh sidea ma tolu ribu halak hunjai anjaha buei taban-taban iboan. 13 Tetapi orang-orang dari pasukan yang dipulangkan Amazia, dan yang tidak diperbolehkan ikut berperang dengan dia, menyerbu kota-kota di Yehuda dari jurusan Samaria sampai ke Bet-Horon, dan menewaskan tiga ribu orang penduduknya dan merampas banyak jarahan.
14 Dob mulak si Amasia humbani na manaluhon halak Edom, iboan ma naibata ni halak Seir, ipajongjong ma ai, isombah ma anjaha igalangi ma ai. 14 Ketika Amazia kembali, setelah mengalahkan orang-orang Edom itu, ia mendirikan para allah bani Seir, yang dibawanya pulang, sebagai allahnya. Ia sujud menyembah kepada allah-allah itu dan membakar korban untuk mereka.
15 Jadi manringis tumang ma Jahowa mangidah si Amasia, anjaha isuruh ma bani sada nabi, na mangkatahon dompaksi, “Mase ma dompakkonon nasiam naibata ni sada bangsa, na so boi paluahkon bangsani sandiri humbani tangan nasiam?” 15 Maka bangkitlah murka TUHAN terhadap Amazia; Ia menyuruh seorang nabi kepadanya yang berkata: “Mengapa engkau mencari allah sesuatu bangsa yang tidak dapat melepaskan bangsanya sendiri dari tanganmu?”
16 Sanggah na marsahap ope ia, nini raja ai ma hu bani, “Ai adong ipabangkit hanami ho gabe panuturi ni raja? Sip! Mase rahanan tarbunuh ho?” Jadi sip ma nabi ai, pitah on mando ihatahon, “Domma huidah, na dob iputuskon Naibata, sihol mangagou ham, halani sonin pambahenanmu, anjaha lang ibalosi ham podahku.” 16 Waktu nabi sedang berbicara, berkatalah Amazia kepadanya: “Apakah kami telah mengangkat engkau menjadi penasihat raja? Diamlah! Apakah engkau mau dibunuh?” Lalu diamlah nabi itu setelah berkata: “Sekarang aku tahu, bahwa Allah telah menentukan akan membinasakan engkau, karena engkau telah berbuat hal ini, dan tidak mendengarkan nasihatku!”
17 Dob ai manriah ma si Amasia, raja ni Juda, anjaha isuruh ma suruhanni marayak si Joas, anak ni si Joahas, anak ni si Jehu, raja ni Israel, nini ma, “Eta, marsidohoran ma lobei hita!” 17 Kemudian Amazia, raja Yehuda, mengadakan perundingan, lalu menyuruh orang kepada Yoas bin Yoahas bin Yehu, raja Israel, mengatakan: “Mari kita mengadu tenaga!”
18 Tapi isuruh si Joas, raja ni Israel ma suruhanni marayak si Amasia, raja ni Juda, mambalosi, “Isuruh hayu na marduri i Libanon ma sipanririt marayak hayu ares na i Libanon, nini ma, ?Bere ma borumin bahen parinangon ni anakku;? hape roh ma binatang na i atas dolog Libanon, idorab ma hayu na marduri ai lanjar idogei-dogei. 18 Tetapi Yoas, raja Israel, menyuruh orang kepada Amazia, raja Yehuda, mengatakan: “Onak yang di gunung Libanon mengirim pesan kepada pohon aras yang di gunung Libanon, bunyinya: Berikanlah anakmu perempuan kepada anakku laki-laki menjadi isterinya. Tetapi binatang-binatang hutan yang ada di gunung Libanon itu berjalan lewat dari sana, lalu menginjak onak itu.
19 Nini uhurmu, ?Tonggor ma, domma hutaluhon halak Edom,? gabe ipagijang ham uhurmu, sihol mambuat puji-pujian. Mahua tading ma ham rahanan i rumahmu, mase rahanan jombaonmu hamagouan, gabe rasei ham, ham rap pakon Juda?” 19 Pikirmu, engkau sudah mengalahkan Edom, sebab itu hatimu mengangkat-angkat dirimu untuk mendapat kehormatan. Sekarang, tinggal saja di rumah. Untuk apa engkau menantang malapetaka, sehingga engkau jatuh dan Yehuda bersama-sama engkau?”
20 Tapi seng ra si Amasia manangihon ai, ai marharorohan humbani Naibata do ai, laho mangondoskon sidea hubagas tangan ni munsuh, halani na pinindahan ni sidea naibata ni halak Edom. 20 Tetapi Amazia tidak mau mendengarkan; sebab hal itu telah ditetapkan Allah yang hendak menyerahkan mereka ke dalam tangan Yoas, karena mereka telah mencari allah orang Edom.
21 Jadi tangkog ma si Joas, raja ni Israel, gabe marsisubaan ma ia pakon si Amasia, raja ni Juda, i Betsemes, na i tanoh Juda. 21 Sebab itu majulah Yoas, raja Israel, lalu mengadu tenagalah mereka, ia dan Amazia, raja Yehuda, di Bet-Semes yang termasuk wilayah Yehuda.
22 Tapi talu ma halak Juda ibahen halak Israel, gabe maporus ma sidea ganup hu lampolampo ni sidea bei. 22 Yehuda terpukul kalah oleh Israel, sehingga masing-masing lari ke kemahnya.
23 Tapi tartangkap ma si Amasia, raja ni Juda, anak ni si Joas, anak ni si Joahas, i Betsemes, ibahen si Joas, raja ni Israel, gabe iboan ma ia hu Jerusalem, anjaha irongrongkon ma tembok ni Jerusalem, olat ni Horbangan Efraim das hu Horbangan Parsuhi-suhi, ompat ratus asta ganjangni. 23 Yoas, raja Israel, menangkap Amazia, raja Yehuda, anak Yoas bin Yoahas, di Bet-Semes. Lalu Yoas membawa dia ke Yerusalem. Ia membongkar tembok Yerusalem dari Pintu Gerbang Efraim sampai ke Pintu Gerbang Sudut, empat ratus hasta panjangnya.
24 Ibuat do homa haganup omas pakon pirak ampa haganup na jumpah i Rumah ni Naibata, na niramotkon ni si Obed-Edom; ibuat do homa arta na i rumah ni raja ai, ambahni ai halak gabe borot, dob ai mulak ma ia hu Samaria. 24 Sesudah itu ia mengambil segala emas dan perak dan segala perkakas yang terdapat dalam rumah Allah dan yang berada di bawah pengawasan keluarga Obed-Edom, juga perbendaharaan istana raja dan orang-orang sandera, kemudian pulanglah ia ke Samaria.
25 Tapi anggo si Amasia, anak ni si Joas, raja ni Juda, manggoluh ope sapuluh lima tahun nari dob matei si Joas, anak ni si Joahas, raja hun Israel. 25 Amazia bin Yoas, raja Yehuda, masih hidup lima belas tahun lamanya sesudah Yoas bin Yoahas, raja Israel, mati.
26 Barita na legan ai ope pasal pambahenan ni si Amasia, hun mungkahni das hu ujungni, ai lang tarsurat do ai ibagas buku Barita ni Raja-raja Juda ampa Israel? 26 Selebihnya dari riwayat Amazia, dari awal sampai akhir, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab raja-raja Yehuda dan Israel?
27 Olat ni na dob surut si Amasia humbani Jahowa, ibahen halak ma partahi-tahian mangimbangsi i Jerusalem, gabe maporus ma ia hu Lakis. Tapi isuruh sidea ma halak na mangirikkonsi hu Lakis, gabe ibunuh ma ia ijai. 27 Sejak Amazia menjauhi TUHAN, orang mengadakan persepakatan melawan dia di Yerusalem, sebab itu larilah ia ke Lakhis. Tetapi mereka menyuruh mengejar dia ke Lakhis, lalu dibunuhlah ia di sana.
28 Dob ai iboan ma ia i atas ni huda, anjaha itanom ma ia i lambung ni ompungni, ibagas huta ni si Daud. 28 Ia diangkut dengan kuda, lalu dikuburkan di samping nenek moyangnya di kota Daud.
<< 2 Tawarikh 24 2 Tawarikh 26 >>