2 Tawarikh 24

Panggomgomion ni si Joas Raja Yoas
1 Marumur pitu tahun do si Joas, sanggah na bangkit raja ai ia, anjaha ompat puluh tahun do dokahni ia manrajai i Jerusalem; goran ni inangni, ai ma si Sibya, hun Berseba. 1 Yoas berumur tujuh tahun pada waktu ia menjadi raja, dan empat puluh tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Zibya, dari Bersyeba.
2 Ihorjahon si Joas do rosuh ni uhur ni Jahowa, sadokah manggoluh Malim Joyada. 2 Yoas melakukan apa yang benar di mata TUHAN selama hidup imam Yoyada.
3 Ibuat si Joyada ma dua naboru bahen parinangonni, gabe tubuhan anak pakon boru ma ia. 3 Yoyada mengambil dua orang isteri bagi dia; dari mereka ia mendapat anak laki-laki dan anak perempuan.
4 Dob salpu ai tubuh ma uhur ni si Joas sihol mangumban Rumah ni Jahowa. 4 Kemudian Yoas bermaksud untuk membaharui rumah TUHAN.
5 Ipatumpu ma malim pakon halak Levi, nini ma dompak sidea, “Laho ma nasiam marayak huta-huta ni Juda, anjaha patumpu nasiam ma pirak humbani ganup halak Israel, laho mangumban Rumah ni Naibata nasiam ganup tahun; anjaha oloskon nasiam ma horja ai,” tapi seng ra halak Levi ai mangoloskon. 5 Ia mengumpulkan para imam dan orang Lewi dan berkata kepada mereka: “Pergilah kamu ke kota-kota Yehuda dan kumpulkanlah uang dari seluruh orang Israel untuk memperbaiki rumah Allahmu setiap tahun. Lakukanlah hal itu dengan segera!” Tetapi orang Lewi itu tidak melakukannya dengan segera.
6 Dob ai idilo raja ai ma Sintua ni malim Joyada, nini ma dompaksi, “Mase ma lang iojur ham halak Levi, ase iboan sidea hun Juda pakon hun Jerusalem guguan, songon na tinitahkon ni si Musa, juakjuak ni Jahowa, hubani halak Israel bahen haporluan ni lampolampo hasaksian in?” 6 Lalu raja memanggil imam kepala Yoyada dan bertanya kepadanya: “Mengapa engkau tidak menuntut kepada orang-orang Lewi untuk membawa dari Yehuda dan dari Yerusalem pajak yang dikenakan Musa, hamba Allah itu, kepada jemaah Israel untuk Kemah tempat hukum Allah?
7 Ai domma hona bongkar Rumah ni Naibata ibahen anak ni si Atalya na jahat ondi, anjaha ganup parugas na mapansing na i Rumah ni Jahowa, domma ipakei manggalang bani Baal. 7 Sebab anak-anak Atalya, perempuan fasik itu, telah membongkar rumah Allah, bahkan memakai barang-barang kudus rumah TUHAN untuk para Baal.”
8 Dob ai ihatahon raja ai ma mambahen sada poti, anjaha itibalhon ma ai idarat ni horbangan ni Rumah ni Jahowa. 8 Sesudah itu raja memerintahkan supaya dibuat sebuah peti dan ditempatkan di depan pintu gerbang rumah TUHAN,
9 Anjaha ihatahon ma na maningtingkon i Juda pakon i Jerusalem, ase iboan bei bani Jahowa guguan na tinitahkon ni si Musa, juakjuak ni Naibata bani halak Israel i halimisan. 9 lalu menyuruh mengumumkan di Yehuda dan di Yerusalem, bahwa orang harus membawa bagi TUHAN pajak yang dikenakan Musa, hamba Allah itu, kepada orang Israel di padang gurun.
10 Jadi marmalas ni uhur ma ganup kopala-kopala pakon ganup bangsa ai, iboan sidea ma guguanni bei, ipandabuhkon ma ai hubagas poti ai ronsi gok. 10 Maka bersukacitalah semua pemimpin dan seluruh rakyat; mereka datang membawa pajaknya dan memasukkannya ke dalam peti itu sampai penuh.
11 Ia dob jumpah adanganni, boanon ni halak Levi poti ai hubani gamot-gamot ni raja ai, anjaha iidah sidea domma buei duit ibagas, jadi roh ma jurutulis ni raja ai pakon wakil ni sintua ni malim, ipalumei ma poti ai anjaha ipaulak ma use ai bani iananni ai. Jadi sonai ma ibahen sidea marnombas-nombas, gabe buei ma duit tumpu. 11 Setiap kali peti itu dibawa masuk untuk diperiksa oleh orang-orang Lewi atas nama raja, dan apabila mereka melihat bahwa sudah banyak uang di dalamnya, maka datanglah panitera raja dan kuasa usaha imam kepala mengeluarkan isi peti itu; kemudian mereka mengangkat peti itu, lalu menaruhnya pula di tempatnya. Demikianlah mereka lakukan setiap kali, dan banyaklah uang yang dikumpulkan.
12 Dob ai iondoskon raja ai pakon si Joyada ma ai hubani halak haondosan ni horja, laho paulihon Rumah ni Jahowa; sidea ma na manggaji tukang batu pakon tukang hayu, laho mangumban Rumah ni Jahowa, sonai homa tukang bosi pakon tombaga, laho paulihon Rumah ni Jahowa. 12 Raja dan Yoyada menyerahkan uang itu kepada mereka yang memanduri pekerjaan pada rumah TUHAN. Mereka ini mengupah tukang-tukang pahat dan tukang-tukang kayu untuk membaharui rumah TUHAN; juga tukang-tukang besi dan tembaga untuk memperbaiki rumah TUHAN.
13 Jadi marhorja bei ma tukang ai, anjaha dear do pardalan ni pangumbanon ai marhitei tangan ni sidea; mulak ma rumah panumbahan ai ibahen sidea songon haadongonni hinan, anjaha toguh ibahen. 13 Setelah itu mulailah tukang-tukang itu bekerja; pekerjaan perbaikan maju di bawah tangan mereka. Mereka membangun kembali rumah Allah menurut keadaannya semula dan mengokohkannya.
14 Jadi siaphonsi horja ni sidea, iboan sidea ma duit na tading ai hu lobei ni raja ai pakon si Joyada; hunjai ma ipauli parugas bani Rumah ni Jahowa, ai ma parugas bani horja parugason ampa laho manggalangkon galangan situtungon, pakon batil ampa parugas humbani omas ampa pirak. Dob ai igalangkon sidea ma tongtong galangan situtungon i Rumah ni Jahowa sadokah manggoluh si Joyada. 14 Setelah mereka selesai, mereka membawa uang yang kelebihan kepada raja dan Yoyada. Uang itu dipakai untuk membuat perkakas-perkakas rumah TUHAN, yakni: perkakas-perkakas untuk penyelenggaraan kebaktian, perkakas-perkakas untuk korban bakaran, juga cawan-cawan dan perkakas-perkakas emas dan perak. Sepanjang umur Yoyada korban bakaran tetap dipersembahkan dalam rumah TUHAN.
15 Jadi dob sayur matua si Joyada anjaha sobalan ia bani hagoluhan on, matei ma ia; saratus tolu puluh tahun ma umurni, sanggah na matei ai ia. 15 Yoyada menjadi tua, dan lanjut umur, lalu matilah ia. Seratus tiga puluh tahun umurnya ketika ia mati.
16 Itanom sidea ma ia i huta ni si Daud, i lambung ni raja-raja, halani na madear, na binahen ni ai i Israel, sonai homa bani Naibata ampa bani rumah panumbahan ai. 16 Ia dikuburkan di kota Daud di samping raja-raja, karena perbuatan-perbuatannya yang baik di Israel terhadap Allah dan rumah-Nya.
17 Dob matei si Joyada, roh bei ma kopala-kopala ni Juda marsombah hubani raja ai; itangihon raja ai do pangindoan ni sidea ai. 17 Sesudah Yoyada mati, pemimpin-pemimpin Yehuda datang menyembah kepada raja. Sejak itu raja mendengarkan mereka.
18 Dob ai itadingkon sidea ma Rumah ni Jahowa, Naibata ni ompung ni sidea, gabe ibalosi sidea ma sisombahon Ashera ampa gana-gana. Jadi roh ma ringis ni Naibata hubani Juda ampa hubani Jerusalem halani dousa ni sidea ai. 18 Mereka meninggalkan rumah TUHAN, Allah nenek moyang mereka, lalu beribadah kepada tiang-tiang berhala dan patung-patung berhala. Oleh karena kesalahan itu Yehuda dan Yerusalem tertimpa murka.
19 Isuruh Jahowa ma nabi bani sidea, laho mangarahkon sidea mulak hubani Jahowa; gogoh do sidea ipaingat, tapi seng iparimbagaskon sidea. 19 Namun TUHAN mengutus nabi-nabi kepada mereka, supaya mereka berbalik kepada-Nya. Nabi-nabi itu sungguh-sungguh memperingatkan mereka, tetapi mereka tidak mau mendengarkannya.
20 Dob ai sogop ma Tonduy ni Naibata hubani si Sakaria, anak ni Malim Joyada; jongjong ma ia i lobei ni bangsa ai anjaha nini ma dompak sidea, “Sonon do hata ni Naibata: Mase ma ilanggar nasiam titah ni Jahowa, na mambahen gabe seng marhasonangan nasiam? Halani na tinadingkon nasiam ai Jahowa, ai do ase itadingkon nasiam.” 20 Lalu Roh Allah menguasai Zakharia, anak imam Yoyada. Ia tampil di depan rakyat, dan berkata kepada mereka: “Beginilah firman Allah: Mengapa kamu melanggar perintah-perintah TUHAN, sehingga kamu tidak beruntung? Oleh karena kamu meninggalkan TUHAN, Iapun meninggalkan kamu!”
21 Hape gabe marbulawan ma sidea mangimbangsi, pala ipargijig sidea ia bani batu iparentahkon raja ai, i alaman ni Rumah ni Jahowa. 21 Tetapi mereka mengadakan persepakatan terhadap dia, dan atas perintah raja mereka melontari dia dengan batu di pelataran rumah TUHAN.
22 Ase domma lupa Raja Joas bani holong ni si Joyada, bapa ni si Sakaria hu bani, ai ibunuh do anakni. Sanggah na laho matei ia, nini si Sakaria ma, “Naibata ma na mangidah anjaha na mambalaskon ai!” 22 Raja Yoas tidak mengingat kesetiaan yang ditunjukkan Yoyada, ayah Zakharia itu, terhadap dirinya. Ia membunuh anak Yoyada itu, yang pada saat kematiannya berseru: “Semoga TUHAN melihatnya dan menuntut balas!”
23 Jadi bani ujung ni tahun ai, tangkog ma bala ni halak Aram marporang dompaksi, pala das sidea hu Juda ampa hu Jerusalem, anjaha isiapkon sidea ma ganup kopala-kopala ni bangsa ai, anjaha sagala taban-taban na jumpah sidea, itongoskon ma ai bani raja ni Damaskus. 23 Pada pergantian tahun tentara Aram maju menyerang Yoas dan masuk ke Yehuda dan Yerusalem. Dari bangsa itu semua pemimpin habis dibunuh mereka dan segala jarahan dikirim mereka kepada raja negeri Damsyik.
24 Age pe otik bala ni halak Aram na roh ai, iondoskon Jahowa do hubagas tangan ni sidea sada bala bolon tumang, halani na tinadingkon ni sidea ai Jahowa, Naibata ni ompung ni sidea. Sonai ma halak Aram pasaudkon uhum bani si Joas. 24 Walaupun tentara Aram itu datang dengan sedikit orang, namun TUHAN menyerahkan tentara yang sangat besar kepada mereka, karena orang Yehuda telah meninggalkan TUHAN, Allah nenek moyang mereka. Demikianlah orang Aram melakukan penghukuman kepada Yoas.
25 Jadi dob laho sidea manadingkonsi, parah tumang do ugahni ai itadingkon, marbulawan ma juakjuakni mangimbangsi, halani daroh ni anak ni Malim Joyada, anjaha ibunuh sidea ma ia i atas podomanni. Jadi matei ma ia, anjaha itanom sidea ma ia i huta ni si Daud, tapi seng i tanoman ni raja-raja. 25 Ketika mereka pergi dari padanya, –mereka meninggalkannya dengan luka-luka berat–pegawai-pegawainya mengadakan persepakatan terhadap dia karena darah anak imam Yoyada itu, lalu membunuhnya di atas tempat tidurnya. Ia mati dan dikuburkan di kota Daud, tetapi tidak di pekuburan raja-raja.
26 Ia halak na marbulawan mangimbangsi ai, ai ma: Si Sabad, anak ni si Simeat boru Ammon, pakon si Josabad, anak ni si Simrit boru Moab. 26 Mereka yang mengadakan persepakatan terhadap dia ialah: Zabad, anak Simeat perempuan Amon, dan Yozabad, anak Simrit perempuan Moab.
27 Tapi anggo pasal anakni pakon buei ni sohei na pinaporsankonni, ampa parpaulini ai bani Rumah ni Naibata, tonggor ma, tarsurat do ai ibagas buku Barita ni Raja-raja. Jadi si Amasia, anakni ai ma bangkit raja manggantihsi. 27 Tentang anak-anaknya dan ucapan-ucapan ilahi yang banyak terhadap dia, serta tentang perbaikan rumah Allah, semua itu tertulis dalam tafsiran kitab raja-raja. Maka Amazia, anaknya, menjadi raja menggantikan dia.
<< 2 Tawarikh 23 2 Tawarikh 25 >>