2 Tawarikh 26

Panrajaion ni si Usia Raja Uzia
1 Dob ai ibuat ganup bangsa Juda ma si Usia, marumur sapuluh onom tahun ope, anjaha ipabangkit sidea ma ia gabe raja, gantih ni si Amasia, bapani ai. 1 Segenap bangsa Yehuda mengambil Uzia, yang masih berumur enam belas tahun dan menobatkan dia menjadi raja menggantikan ayahnya, Amazia.
2 Ia do na patoguhkon huta Elat, anjaha mulak bani Juda ibahen, dob modom raja ai rap pakon ompungni. 2 Ia memperkuat Elot dan mengembalikannya kepada Yehuda, sesudah raja mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya.
3 Marumur sapuluh onom tahun do si Usia, sanggah na bangkit raja ia, anjaha lima puluh dua tahun do dokahni manrajai Jerusalem; goran ni inangni si Jekolia do, hun Jerusalem. 3 Uzia berumur enam belas tahun pada waktu ia menjadi raja dan lima puluh dua tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yekholya, dari Yerusalem.
4 Ihorjahon do rosuh ni Jahowa, songon na binahen ni si Amasia, bapani ai. 4 Ia melakukan apa yang benar di mata TUHAN, tepat seperti yang dilakukan Amazia, ayahnya.
5 Sai iporluhon uhurni do mangindahi Jahowa sadokah manggoluh si Sakaria, na mangajarisi marhabiaran bani Naibata, anjaha sadokah ipindahi Jahowa, itumpak Naibata do ia. 5 Ia mencari Allah selama hidup Zakharia, yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari TUHAN, Allah membuat segala usahanya berhasil.
6 Ai bingkat do ia marporang dompak halak Palistim, anjaha irumbakkon do tembok ni huta Gat, tembok ni huta Jabne ampa tembok ni huta Asdod; anjaha itombei ma huta-huta i tanoh inggot ni Asdod pakon bani ianan na legan i tanoh ni halak Palistim. 6 Maka majulah ia berperang melawan orang-orang Filistin dan membongkar tembok Gat, Yabne dan Asdod, lalu mendirikan kota-kota di sekitar Asdod dan di lain-lain wilayah orang Filistin.
7 Itumpak Naibata do ia mangimbang halak Palistim ampa halak Arab, na marianan i Gur-Baal ampa mangimbang halak Maoni. 7 Allah menolongnya terhadap orang Filistin, dan terhadap orang Arab yang tinggal di Gur-Baal, dan terhadap orang Meunim.
8 Manggalar sohei do halak Ammon hubani si Usia, gabe tarambilan ma goranni das hu Masir, ai lambin margogoh do ia. 8 Orang-orang Amon membayar upeti kepada Uzia. Namanya termasyhur sampai ke Mesir, karena kekuatannya yang besar.
9 Ambahni ai ipauli si Usia do menara i Jerusalem, i atas ni Horbangan Parsuhi-suhi, i atas ni Horbangan Habungan ampa bani ganup suhi-suhi, anjaha ipatoguh ma ai. 9 Uzia mendirikan menara di Yerusalem di atas Pintu Gerbang Sudut di atas Pintu Gerbang Lebak dan di atas Penjuru, serta mengokohkannya.
10 Ipauli do homa menara i halimisan anjaha ihurak buei parigi, ai buei do pinahan i tanoh bornoh ampa i pamah, ambahni ai adong do bani parhorja i juma ampa i pohon anggur, i tanoh dolog ampa i tanoh na lambutan, ai rosuh do uhurni marjuma-juma. 10 Ia mendirikan juga menara-menara di padang gurun dan menggali banyak sumur, karena banyak ternaknya, baik di Dataran Rendah maupun di Dataran Tinggi. Juga ia mempunyai petani-petani dan penjaga-penjaga kebun anggur, di gunung-gunung dan di tanah yang subur, karena ia suka pada pertanian.
11 Ambahni ai buei do bala ni si Usia na tarlatih marporang, na bingkat hu parporangan marbanjei-banjei mangihutkon buei ni bilangan ni sidea, na tinontuhon ni si Jehiel, jurutulis ai ampa si Maseya panuturi ai, na binobahon ni si Hananya, sada humbani kopala-kopala ni raja ai. 11 Selain itu Uzia mempunyai tentara yang sanggup berperang, yang maju berperang dalam laskar-laskar menurut jumlah anak buah yang dicatat oleh panitera Yeiel dan penata usaha Maaseya, di bawah pimpinan Hananya, salah seorang panglima raja.
12 Bilangan ni ganup kopalani mar sasaompung, humbani puanglima dua ribu onom ratus halak do. 12 Kepala-kepala puak pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa itu seluruhnya berjumlah dua ribu enam ratus orang.
13 Sidea do mambobahon bala, tolu ratus pitu ribu lima halak bueini, na gopas marporang anjaha gogoh tumang, laho mangurupi raja ai mangimbang munsuh. 13 Di bawah pimpinan mereka terdapat satu balatentara, terdiri dari tiga ratus tujuh ribu lima ratus orang yang gagah perkasa dalam berperang, untuk membantu raja dalam menghadapi musuh.
14 Ihatahon si Usia ma paulihon bani haganup bala ai gantar-gantar, tanja, tangkuluk, baju partahanan, panah pakon batu ni umbalang. 14 Uzia memperlengkapi seluruh tentara itu dengan perisai, tombak, ketopong, baju zirah, busur dan batu umban.
15 Ipauli do homa i Jerusalem parugas porang, na tinukangan ni halak na pandei-pandei, na ninahkon hubani menara ampa hubani suhi-suhi, laho manembakkon panah ampa batu bolon. Jadi tarambilan tumang ma ia das hubani na daoh, ai dapotan pangurupion na tarsulur do ia, gabe markuasa tumang ma ia. 15 Ia membuat juga di Yerusalem alat-alat perang, ciptaan seorang ahli, yang dapat menembakkan anak panah dan batu besar, untuk ditempatkan di atas menara-menara dan penjuru-penjuru. Nama raja itu termasyhur sampai ke negeri-negeri yang jauh, karena ia ditolong dengan ajaib sehingga menjadi kuat.
Gadamon Raja Usia ampa Parmateini
16 Tapi dob markuasa ia, gijang ma uhurni gabe hamagouanni; ai mardousa do ia dompak Jahowa, Naibatani, ai imasuki do Rumah ni Jahowa, laho manutung dahupa i atas anjapanjap pardahupaan. 16 Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada TUHAN, Allahnya, dan memasuki bait TUHAN untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan.
17 Iirikkon Malim Asarya do ia namin hubagas rap pakon ualuh puluh malim ni Jahowa na markuasa. 17 Tetapi imam Azarya mengikutinya dari belakang bersama-sama delapan puluh imam TUHAN, orang-orang yang tegas;
18 Ilanglangi sidea do Raja Usia, nini sidea ma bani, “Ham Usia! Seng patut ham manutung dahupa bani Jahowa, tapi pitah malim, anak ni si Aron do, na dob niuras hubani horja on. Luar ma ham humbani ianan na mapansing on, ai na salah do na binahenmu in. Seng tumaram marmulia ham bahenon ni Naibata Jahowa marhitei in.” 18 mereka berdiri di depan raja Uzia dan berkata kepadanya: “Hai, Uzia, engkau tidak berhak membakar ukupan kepada TUHAN, hanyalah imam-imam keturunan Harun yang telah dikuduskan yang berhak membakar ukupan! Keluarlah dari tempat kudus ini, karena engkau telah berubah setia! Engkau tidak akan memperoleh kehormatan dari TUHAN Allah karena hal ini.”
19 Dob ai manggila ma si Usia, anjaha ijolom ma batil pardahupaan ai ibagas tanganni laho manutung dahupa. Tapi sanggah manggila ope ia dompak malim ai, tubuh ma gadam i pardompakanni i lobei ni malim-malim ai ibagas Rumah ni Jahowa i lambung ni anjapanjap pardahupaan ai. 19 Tetapi Uzia, dengan bokor ukupan di tangannya untuk dibakar menjadi marah. Sementara amarahnya meluap terhadap para imam, timbullah penyakit kusta pada dahinya di hadapan para imam di rumah TUHAN, dekat mezbah pembakaran ukupan.
20 Dob ai marhusor ma Sintua ni malim Asarya ampa haganup malim ai mandompakkonsi, hape, tonggor ma, domma gadamon ia bani pardompakanni. Jadi tarolos ma sidea palahohonsi hunjai; ia pe tarolos ma laho hu darat, halani na dob nilonsing ni Naibata ia. 20 Imam kepala Azarya dan semua imam lainnya memandang kepadanya, dan sesungguhnya, ia sakit kusta pada dahinya. Cepat-cepat mereka mengusirnya dari sana, dan ia sendiri tergesa-gesa keluar, karena TUHAN telah menimpakan tulah kepadanya.
21 Jadi lanjar gadamon ma Raja Usia das hubani parmateini, gabe punjung ma ia marianan ibagas sada rumah halani na gadamon ai, ai ipabali do homa ia hun Rumah ni Jahowa. Jadi si Jotam, anakni ai ma haondosan ni rumah ni raja ai, pakon na manguhum ganup bangsa na i tanoh ai. 21 Raja Uzia sakit kusta sampai kepada hari matinya, dan sebagai orang yang sakit kusta ia tinggal dalam sebuah rumah pengasingan, karena ia dikucilkan dari rumah TUHAN. Dan Yotam, anaknya, mengepalai istana raja dan menjalankan pemerintahan atas rakyat negeri itu.
22 Barita na legan ai ope humbani si Usia, humbani mungkahni das hubani ujungni, Nabi Jesaya, anak ni si Amos do manuratkon. 22 Selebihnya dari riwayat Uzia, dari awal sampai akhir, ditulis oleh nabi Yesaya bin Amos.
23 Dob ai modom ma si Usia rap pakon ompungni, anjaha itanom sidea ma ia rap pakon ompungni i juma pananoman ni raja-raja, ai nini sidea do, “Na gadamon do ia.” Jadi si Jotam, anakni ai ma bangkit raja manggantihsi. 23 Kemudian Uzia mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di samping nenek moyangnya di ladang dekat pekuburan raja-raja, karena ia berpenyakit kusta, kata orang. Maka Yotam, anaknya, menjadi raja menggantikan dia.
<< 2 Tawarikh 25 2 Tawarikh 27 >>