2 Tawarikh 20

Hamonangan ni si Josafat Marimbang Halak Moab pakon Halak Ammon Kemenangan atas Moab dan Amon Akhir pemerintahan Yosafat
1Jadi dob salpu ai, roh ma halak Maob pakon Ammon anjaha hasoman ni sidea, halak Meunim, marporang dompak si Josafat. 1 Setelah itu bani Moab dan bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim.
2Dob ai roh ma halak na patugahkon barita ai hubani si Josafat, “Roh do mandorab ham buei bala hun dipar ni laut, hun Edom, anjaha tonggor ma, domma das sidea i Haseson-Tamar, ai ma Engedi.” 2 Datanglah orang memberitahukan Yosafat: “Suatu laskar yang besar datang dari seberang Laut Asin, dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hazezon-Tamar,” yakni En-Gedi.
3Jadi gobir ma si Josafat, anjaha iputuskon ma ibagas uhurni mangindahi Jahowa, anjaha isuruh ma na maningtingkon, ase marpuasa ganup Juda. 3 Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari TUHAN. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa.
4Dob ai martumpu ma ganup Juda mangindo pangurupion bani Jahowa; roh do homa halak humbani ganup huta ni Juda mangelek-elek Jahowa. 4 Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan dari pada TUHAN. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari TUHAN.
5Dob ai jongjong ma si Josafat i tongah-tongah ni tumpuan ni Juda pakon Jerusalem, i Rumah ni Jahowa, i lobei ni alaman na baru ai, 5 Lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaah Yehuda dan Yerusalem di rumah TUHAN, di muka pelataran yang baru
6nini ma, “Ham Jahowa, Naibata ni ompungnami, Ham do Naibata i nagori atas, anjaha Ham do na manggomgomi ganup harajaon ni bangsa sipajuh begu-begu; ibagas tangan-Mu do kuasa pakon hagogohon, anjaha ise pe lang na tahan i lobei-Mu. 6 dan berkata: “Ya TUHAN, Allah nenek moyang kami, bukankah Engkau Allah di dalam sorga? Bukankah Engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tangan-Mu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan Engkau.
7Ai lang domma iusir Ham, alo Naibatanami, isi ni tanoh on hun lobei ni bangsa-Mu halak Israel, anjaha ai lang domma ilayak-layakkon Ham tanoh on bani ginompar ni si Abraham, huan-huan-Mu in, ronsi sadokah ni dokahni? 7 Bukankah Engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umat-Mu Israel, dan memberikannya kepada keturunan Abraham, sahabat-Mu itu, untuk selama-lamanya?
8Domma marianan sidea ijin, anjaha domma pala ipajongjong bani goran-Mu sada rumah na mapansing, ai ninuhur ni sidea, 8 Lalu mereka mendiami tanah itu, dan mendirikan bagi-Mu tempat kudus untuk nama-Mu. Kata mereka:
9Anggo sogop bannami hamagouan, podang, papa, sampar barang lohei, maningon jongjong do hanami i lobei ni rumah on pakon i lobei ni bohi-Mu, ai marianan ibagas rumah on do goran-Mu, anjaha dilo-dilo Bamu ibagas hasosakannami, gabe tangihonon-Mu anjaha urupan-Mu do hanami. 9 Bila sesuatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang, penghukuman, penyakit sampar atau kelaparan, kami akan berdiri di muka rumah ini, di hadapan-Mu, karena nama-Mu tinggal di dalam rumah ini. Dan kami akan berseru kepada-Mu di dalam kesesakan kami, sampai Engkau mendengar dan menyelamatkan kami.
10Anjaha sonari, tonggor Ham ma, roh do halak Ammon pakon Moab ampa halak na hun dolog Seir, ai ma halak na so manlopas halak Israel mamontas hun tanoh ni sidea, sanggah na roh sidea hun tanoh Masir; tapi ilembangi do sidea, anjaha seng isiapkon sidea. 10 Sekarang, lihatlah, bani Amon dan Moab, dan orang-orang dari pegunungan Seir ini! Ketika orang Israel datang dari tanah Mesir, Engkau melarang mereka memasuki negerinya. Oleh sebab itu mereka menjauhinya dan tidak memusnahkannya.
11Tonggor Ham ma, sihol mambahen na masambor do sidea bennami nuan, roh do sidea sihol mangusir hanami hun parbagianan-Mu, na dob binere-Mu bannami. 11 Lihatlah, sebagai pembalasan mereka datang mengusir kami dari tanah milik yang telah Engkau wariskan kepada kami.
12Ham Naibatanami, ai seng mambalas Ham dompak sidea? Ai seng margogoh hanami mangimbang bala na buei on, na roh mangimbang hanami. Seng ibotoh hanami barang aha na sihol bahenonnami, tapi mangkawah dompak Ham do matanami.” 12 Ya Allah kami, tidakkah Engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini, yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepada-Mu.”
13Sanggah ai jongjong do ganup halak Juda i lobei ni Jahowa, rap pakon na etek-etek ni sidea, parinangon ni sidea ampa anak ni sidea, 13 Sementara itu seluruh Yehuda berdiri di hadapan TUHAN, juga segenap keluarga mereka dengan isteri dan anak-anak mereka.
14jadi sogop ma Tonduy ni Jahowa i tongah-tongah ni tumpuan ai hubani si Jehasiel, anak ni si Sakaria, ai ma anak ni si Benaya, ai ma anak ni si Jehiel, ai ma anak ni si Matanya, halak Levi humbani ginompar ni si Asap, 14 Lalu Yahaziel bin Zakharia bin Benaya bin Matanya, seorang Lewi dari bani Asaf, dihinggapi Roh TUHAN di tengah-tengah jemaah,
15anjaha nini ma, “Tangar nasiam ma, nasiam halak Juda ganup ampa nasiam isi ni Jerusalem ampa ham Raja Josafat! Sonon do hata ni Jahowa hubani nasiam, ?Ulang nasiam mabiar, anjaha ulang ma gobir nasiam dompak hulanan na bolon ai, ai seng nasiam suhut bani porang on, tapi Naibata do.? 15 dan berseru: “Camkanlah, hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku raja Yosafat, beginilah firman TUHAN kepadamu: Janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang melainkan Allah.
16Patar ma nasiam bingkat mandorab sidea; tonggor ma, tangkog do sidea hun tangkogan Sis, anjaha jumpah nasiam ma sidea bani ujung ni habungan ai i lobei ni pamah Jeruel. 16 Besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Mereka akan mendaki pendakian Zis, dan kamu akan mendapati mereka di ujung lembah, di muka padang gurun Yeruel.
17Sabonar seng pala nasiam marporang bani parporangan on; jongjong ma nasiam soh, anjaha idah nasiam ma hamonangan, na sihol bereon ni Naibata bani nasiam, nasiam halak Juda pakon Jerusalem. Ulang ma nasiam mabiar anjaha ulang gobir! Patar jumpahkon nasiam ma sidea, anjaha sai hasomanan ni Naibata do nasiam.” 17 Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur. Hai Yehuda dan Yerusalem, tinggallah berdiri di tempatmu, dan lihatlah bagaimana TUHAN memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka, TUHAN akan menyertai kamu.”
18Jadi marrogop ma si Josafat, pala dais bohini hu tanoh, anjaha ganup halak Juda ampa isi ni Jerusalem pe manrogop bei do i lobei ni Jahowa, laho martonggo bani Jahowa. 18 Lalu berlututlah Yosafat dengan mukanya ke tanah. Seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalempun sujud di hadapan TUHAN dan menyembah kepada-Nya.
19Dob ai jongjong bei ma halak Levi humbani ginompar ni si Kahat pakon humbani ginompar ni si Korah, laho mamuji Jahowa, Naibata ni Israel, marhasoman sora na gogoh tumang. 19 Kemudian orang Lewi dari bani Kehat dan bani Korah bangkit berdiri untuk menyanyikan puji-pujian bagi TUHAN, Allah Israel, dengan suara yang sangat nyaring.
20Jadi patarni ai girah ma sidea sogod bingkat hu pamah Tekoa, anjaha sanggah na bingkat ai sidea, jongjong ma si Josafat anjaha nini ma, “Tangihon nasiam ma ahu, nasiam halak Juda anjaha nasiam isi ni Jerusalem! Porsaya ma nasiam bani Jahowa Naibata nasiam, ase totap nasiam; haporsayai nasiam ma nabi-Ni, ase monang nasiam.” 20 Keesokan harinya pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat, dan berkata: “Dengar, hai Yehuda dan penduduk Yerusalem! Percayalah kepada TUHAN, Allahmu, dan kamu akan tetap teguh! Percayalah kepada nabi-nabi-Nya, dan kamu akan berhasil!”
21Dob ai manriah ma raja ai pakon halak sipandoding bani Jahowa, anjaha ipuji ma Ia marpakeian hapansingon, sanggah na mardalan ai sidea i lobei ni bala ai, anjaha nini ma, “Mangkatahon tarima kasih ma nasiam bani Jahowa, ai ronsi sadokah ni dokahni do idop ni uhur-Ni.” 21 Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk TUHAN dan memuji TUHAN dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata, sambil berkata: “Nyanyikanlah nyanyian syukur bagi TUHAN, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya!”
22Jadi sanggah mamungkah sidea marolob-olob pakon mamuji-muji, ihatahon Jahowa ma roh halak sipanggompangi hun parponopan, mandorab halak Ammon, Moab, pakon halak na hun dolog Seir, ai ma na roh mamorang Juda namin, gabe italuhon ma sidea. 22 Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap bani Amon dan Moab, dan orang-orang dari pegunungan Seir, yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah.
23Ai roh do halak Ammon ampa halak Moab manlawan pangisi ni dolog Seir, siap tumang do sidea ibahen, anjaha dob isiapkon sidea pangisi ni Seir ai, marsibunuhan ma sidea samah sidea. 23 Lalu bani Amon dan Moab berdiri menentang penduduk pegunungan Seir hendak menumpas dan memunahkan mereka. Segera sesudah mereka membinasakan penduduk Seir, mereka saling bunuh-membunuh.
24Jadi dob das halak Juda hu panatapan na i halimisan ai, itatap sidea ma dompak munsuh na buei ai, hape tonggor ma, marrageian do bangkei i tanoh ai, sada pe lang maluah. 24 Ketika orang Yehuda tiba di tempat peninjauan di padang gurun, mereka menengok ke tempat laskar itu. Tampaklah semua telah menjadi bangkai berhantaran di tanah, tidak ada yang terluput.
25Jadi dob roh si Josafat rap pakon bangsani, laho mambuat taban-taban, jumpah sidea ma pinahan buei tumang, ugas-ugas, pakeian, ampa barang na maharga, anjaha marsibuat na bani bei ma, pala seng tarboan sidea be. Tolu ari sidea marbagi taban-taban, sonai ma bueini. 25 Lalu Yosafat dan orang-orangnya turun untuk menjarah barang-barang mereka. Mereka menemukan banyak ternak, harta milik, pakaian dan barang-barang berharga. Yang mereka rampas itu lebih banyak dari pada yang dapat dibawa. Tiga hari lamanya mereka menjarah barang-barang itu, karena begitu banyaknya.
26Paompat-arihon martumpu ma sidea i pamah pamuji-mujian, ai ijai do ipuji sidea Jahowa; halani ai do ase ibahen halak goran ni ianan ai Pamah Pamuji-mujian ronsi sadari on. 26 Pada hari keempat mereka berkumpul di Lembah Pujian. Di sanalah mereka memuji TUHAN, dan itulah sebabnya orang menamakan tempat itu Lembah Pujian hingga sekarang.
27Dob ai mulak ma sidea ganup, halak Juda pakon pangisi ni Jerusalem ibobahon si Josafat; marmalas ni uhur do sidea na mulak ai, ai domma malas uhur ni sidea mangidah munsuh ni sidea ibahen Jahowa. 27 Lalu pulanglah sekalian orang Yehuda dan Yerusalem dengan Yosafat di depan. Mereka kembali ke Yerusalem dengan sukacita, karena TUHAN telah membuat mereka bersukacita karena kekalahan musuh mereka.
28Masuk ma sidea hu Jerusalem marhasoman arbap, sordam pakon tarompit, laho hu Rumah ni Jahowa. 28 Mereka masuk ke Yerusalem dengan gambus dan kecapi dan nafiri, lalu menuju rumah TUHAN.
29Anjaha sogop ma biar na humbani Naibata hubani haganup harajaon na i nagori ai, dob ibogei sidea, Jahowa do na marporang dompak munsuh ni Israel. 29 Ketakutan yang dari Allah menghinggapi semua kerajaan negeri-negeri lain, ketika mereka mendengar, bahwa TUHAN yang berperang melawan musuh-musuh Israel.
30Jadi sonang ma harajaon ni si Josafat, ai ibere Naibatani do hu bani hasonangan inggot. 30 Dan kerajaan Yosafat amanlah, karena Allahnya mengaruniakan keamanan kepadanya di segala penjuru.
Ujung ni Panrajaion ni si Josafat
31Sonai ma panrajaion ni si Josafat bani Juda. Marumur tolu puluh lima tahun ia sanggah bangkit raja, anjaha dua puluh lima tahun do ia manrajai i Jerusalem. Goran ni inangni si Asuba do, boru ni si Silhi. 31 Yosafat memerintah atas Yehuda. Ia berumur tiga puluh lima tahun pada waktu ia menjadi raja dan dua puluh lima tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Azuba, anak Silhi.
32Mardalan do ia bani dalan ni bapani, si Asa, anjaha lang manlembang ia hunjai; ihorjahon do na pintor bani uhur ni Jahowa. 32 Ia hidup mengikuti jejak Asa, ayahnya; ia tidak menyimpang dari padanya, dan melakukan apa yang benar di mata TUHAN.
33Tapi panumbahan na bani buntu-buntu seng iparseda ope, ai seng marsijoloman ope uhur ni halak na mabuei ai bani Naibata ni ompung ni sidea. 33 Hanya bukit-bukit pengorbanan tidak dijauhkan. Bangsa itu belum mengarahkan hatinya kepada Allah nenek moyang mereka.
34Barita na tading ai ope humbani si Josafat, humbani mungkahni das bani ujungni, tonggor ma, tarsurat do ai ibagas buku Barita ni si Jehu, anak ni si Hanani, ai ma na sinuratkonni hubagas Buku ni Raja-raja Israel. 34 Selebihnya dari riwayat Yosafat, dari awal sampai akhir, sesungguhnya semuanya itu tertulis di dalam riwayat Yehu bin Hanani, yang tercantum di dalam kitab raja-raja Israel.
35Dob salpu ai, mardos ni uhur ma si Josafat, raja ni Juda pakon si Ahasya, raja ni Israel, ai ma sada halak sihorjahon na jahat. 35 Kemudian Yosafat, raja Yehuda, bersekutu dengan Ahazia, raja Israel, yang fasik perbuatannya.
36Mardos ni uhur do ia pakonsi paulihon kapal, na marlayar hu Tarsis. I Ezeon-Geber do itukangi sidea kapal ai. 36 Ia bersekutu dengan Ahazia untuk membuat kapal-kapal yang dapat berlayar ke Tarsis. Kapal-kapal itu dibuat mereka di Ezion-Geber.
37Tapi roh ma si Elieser, anak ni si Dodia hun Maresa, manjahai dompak si Josafat, nini ma, “Halani mardos ni uhur ham pakon si Ahasya, parsedaon ni Jahowa do holi na hinorjahonmu in. Jadi marropukan ma kapal ai, gabe seng tarbahensi marlayar hu Tarsis.” 37 Tetapi Eliezer bin Dodawa dari Maresa bernubuat terhadap Yosafat, katanya: “Karena engkau bersekutu dengan Ahazia, maka TUHAN akan merobohkan pekerjaanmu.” Lalu kapal-kapal itu pecah, dan tak dapat berlayar ke Tarsis.
<< 2 Tawarikh 19 2 Tawarikh 21 >>