2 Tawarikh 21

Panrajaion ni si Joram na Mabajan
1 Dob ai modom ma si Josafat rap pakon ompungni, anjaha itanom ma ia i lambung ni ompungni i huta ni si Daud. Jadi si Joram, anakni ai ma bangkit raja gantihni. 1 Kemudian Yosafat mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di samping nenek moyangnya di kota Daud. Maka Yoram, anaknya, menjadi raja menggantikan dia.
Raja Yoram
2 Adong do saninani, anak ni si Josafat, ai ma: Si Asarya, si Hehiel, si Sakarya, si Asaryahu, si Mikael pakon si Sepatya; ganupan ai anak ni si Josafat, raja ni Juda ai. 2 Saudara-saudaranya, anak-anak Yosafat, ialah: Azarya, Yehiel, Zakharia, Azariahu, Mikhael dan Sefaca. Mereka semua anak-anak Yosafat, raja Israel.
3 Ibere bapa ni sidea do bani sidea buei sibere-bere pirak, omas pakon arta na maharga, sonai homa huta na pinatoguh i Juda; tapi anggo harajaon ai hubani si Joram do ibere, ai ia do bunga tubuhni. 3 Ayahnya memberikan kepada mereka banyak pemberian, berupa emas dan perak dan barang-barang berharga, juga kota-kota berkubu di Yehuda. Tetapi kedudukan raja diberikannya kepada Yoram, karena dialah anak sulungnya.
4 Jadi dob ondos bani si Joram harajaon ni bapani ai, anjaha lambin markuasa ia, ibunuh ma ganup saninani ai bani podang, sonai homa deba humbani kopala-kopala ni Israel. 4 Sesudah Yoram memegang pemerintahan atas kerajaan ayahnya dan merasa dirinya kuat, ia membunuh dengan pedang semua saudaranya dan juga beberapa pembesar Israel.
5 Marumur tolu puluh dua tahun do si Joram, sanggah na bangkit raja ai ia, anjaha ualuh tahun do dokahni ia manrajai i Jerusalem. 5 Yoram berumur tiga puluh dua tahun pada waktu ia menjadi raja dan delapan tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem.
6 Mardalan do ia bani dalan ni raja-raja Israel, songon na binahen ni ginompar ni si Ahab; ai boru ni si Ahab do parinangonni. Anjaha ihorjahon do sogam ni uhur ni Jahowa. 6 Ia hidup menurut kelakuan raja-raja Israel seperti yang dilakukan keluarga Ahab, sebab yang menjadi isterinya adalah anak Ahab. Ia melakukan apa yang jahat di mata TUHAN.
7 Tapi seng ra Jahowa mangagou ginompar ni si Daud, halani padan na dob binahen-Ni hubani si Daud, anjaha halani na dob binagahkon-Ni ai hu bani pakon hubani ginomparni, mambere panondang ronsi sadokah ni dokahni. 7 Namun demikian, TUHAN tidak mau memusnahkan keluarga Daud oleh karena perjanjian yang diikat-Nya dengan Daud, sesuai dengan yang dijanjikan-Nya, bahwa Ia hendak memberikan keturunan kepadanya dan kepada anak-anaknya untuk selama-lamanya.
8 Sanggah bani panorang ni si Joram mamulig ma halak Edom humbani gomgoman ni Juda, lanjar ipabangkit sidea ma sada raja manggomgom sidea. 8 Pada zamannya memberontaklah Edom terhadap kekuasaan Yehuda dan mereka mengangkat seorang raja atas mereka sendiri.
9 Dob ai mandipar ma si Joram rap pakon puanglimani ampa haganup garetani, jadi jongjong ma ia bornginni ai mamboiskon halak Edom, na manginggotisi ai, ampa kopala ni gareta porangni. 9 Maka majulah Yoram dengan panglima-panglimanya serta seluruh keretanya; pada waktu malam bangunlah ia, lalu bersama-sama dengan para panglima pasukan kereta ia menerobos barisan orang Edom yang mengepung dia.
10 Tapi age sonai lanjar mamulig do halak Edom humbani gomgoman ni Juda ronsi sadari on. Mamulig do homa ijia Libna, ai domma itadingkon raja ai Jahowa, Naibata ni ompung ni sidea. 10 Demikianlah Edom memberontak kekuasaan Yehuda dan terlepas sampai sekarang ini. Lalu Libnapun memberontak terhadap kekuasaannya pada masa itu juga. Itu disebabkan karena ia telah meninggalkan TUHAN, Allah nenek moyangnya.
11 Ambahni ai ipauli do panumbahan i buntu-buntu, i tanoh pardologan ni Juda; ibobahon do pangisi ni Jerusalem hubani parnaibataon na legan anjaha ipakahou do Juda. 11 Lagipula ia membuat bukit-bukit pengorbanan di gunung-gunung Yehuda. Ia membujuk penduduk Yerusalem untuk berzinah dan ia menyesatkan Yehuda.
12 Tapi das ma hubani sada surat humbani nabi Elia, na mangkatahon, “Sonon do hata ni Jahowa, Naibata ni ompungmu, si Daud: Halani na so mardalan ai ham ibagas dalan ni bapamu si Josafat, atap ibagas dalan ni si Asa, raja ni Juda, 12 Lalu sampailah kepadanya sebuah surat dari nabi Elia yang bunyinya: “Beginilah firman TUHAN, Allah Daud, bapa leluhurmu: Karena engkau tidak hidup mengikuti jejak Yosafat, ayahmu, dan Asa, raja Yehuda,
13 tapi mardalan do ham bani dalan ni raja-raja Israel, anjaha ibobahon ham do Juda ampa pangisi ni Jerusalem hubani parnaibataon na legan, songon ginompar ni si Ahab, na mambobai Israel hu parnaibataon na legan, ambahni ai ibunuh ham do saninamu, ginompar ni bapamu, na dearan maruhur ase ham, 13 melainkan hidup menurut kelakuan raja-raja Israel dan membujuk Yehuda dan penduduk-penduduk Yerusalem untuk berzinah, sama seperti yang dilakukan keluarga Ahab, dan juga karena engkau telah membunuh saudara-saudaramu, seluruh keluarga ayahmu yang lebih baik dari padamu,
14 tonggor ma, pasogopon ni Jahowa ma sada hamagouan bolon bani bangsamu, hubani anakmu, hubani parinangonmu ampa hubani haganup na dong bamu. 14 maka TUHAN akan mendatangkan tulah besar atas rakyatmu, anak-anakmu, isteri-isterimu, dan atas semua harta milikmu.
15 Anjaha ham sandiri honaan ni naborit na parah do, ai ma naborit ibagas boltokmu, pala martahun-tahun, ronsi mandarat boltokmu halani naborit ai.” 15 Dan engkau sendiri akan menderita penyakit yang dahsyat, suatu penyakit usus, hingga selang beberapa waktu ususmu keluar oleh karena penyakit itu.”
16 Dob ai ipuhoi Jahowa ma ringis ni halak Palistim ampa halak Arab, na marianan dohorhon halak Etiopia, mangimbang si Joram. 16 Lalu TUHAN menggerakkan hati orang Filistin dan orang Arab yang tinggal berdekatan dengan orang Etiopia untuk melawan Yoram.
17 Tangkog ma sidea dompak Juda, anjaha imasuki ma, itaban sidea ma sagala ugas-ugas na jumpah i rumah ni raja ai, sonai homa anakni ampa parinangonni, gabe seng dong be tading anak bani, sobali si Joahas, anakni sianggian ai. 17 Maka mereka maju melawan Yehuda, memasukinya dan mengangkut segala harta milik yang terdapat di dalam istana raja sebagai jarahan, juga anak-anak dan isteri-isterinya, sehingga tidak ada seorang anak yang tinggal padanya kecuali Yoahas, anaknya yang bungsu.
18 Ambahni haganupan ai, ipapai Jahowa ma ia marhitei naborit ibagas boltokni, na so tartambari. 18 Sesudah semuanya ini TUHAN menulahinya dengan penyakit usus yang tidak dapat sembuh.
19 Dob lambin dokah, ai ma dob salpu dua tahun, mandarat ma bituhani halani naborit ai, gabe matei ma ia ibagas sitaronon na parngit tumang. Seng pala ipagara bangsani bani apuy laho pasangapkonsi, songon apuy, na pinagara bani ompungni. 19 Beberapa waktu berselang, kira-kira sesudah lewat dua tahun, keluarlah ususnya karena penyakitnya itu, lalu ia mati dengan penderitaan yang hebat. Rakyatnya tidak menyalakan api baginya seperti yang diperbuat mereka bagi nenek moyangnya.
20 Marumur tolu puluh dua tahun do ia sanggah na bangkit raja, anjaha ualuh tahun do dokahni manrajai i Jerusalem. Dob ai matei ma ia, sada pe lang na marpusok ni uhur. Itanom sidea ma ia i huta ni si Daud, tapi seng i tanoman ni raja-raja. 20 Ia berumur tiga puluh dua tahun pada waktu ia menjadi raja dan delapan tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia meninggal dengan tidak dicintai orang. Ia dikuburkan di kota Daud, tetapi tidak di dalam pekuburan raja-raja.
<< 2 Tawarikh 20 2 Tawarikh 22 >>