2 Tawarikh 18

Parpadanan ni si Josafat pakon si Ahab Ahab memerangi Ramot-Gilead Nabi TUHAN berhadapan dengan nabi-nabi palsu
1 Jadi dob bayak anjaha sangap si Josafat, ipungkah ma martondong hubani si Ahab. 1 Ketika Yosafat kaya dan sangat terhormat, ia menjadi besan Ahab.
2 Dob piga-piga tahun tuad ma ia hu Samaria hubani si Ahab. Dob ai ihatahon si Ahab ma sayaton bani raja ai pakon bani hasomanni buei biribiri pakon lombu, dob ai iojur ma ia tangkog mangimbang Ramot-Gilead. 2 Beberapa tahun kemudian, pergilah ia kepada Ahab di Samaria. Ahab menyembelih banyak kambing domba dan lembu sapi untuk dia dan rombongannya, dan mengajaknya untuk menyerang Ramot-Gilead.
3 Nini si Ahab, raja ni Israel ai ma bani si Josafat, raja ni Juda, “Ra do ham tangkog rap pakon ahu hu Ramot-Gilead?” Nini ma mambalosi, “Ia sonin ham, sonai do ahu, ai sonin bangsamu sonai do homa bangsangku. Dihut pe ahu rap pakon ham bingkat hu parmunsuhan.” 3 Berkatalah Ahab, raja Israel, kepada Yosafat, raja Yehuda: “Maukah engkau pergi ke Ramot-Gilead bersama-sama aku?” Jawabnya kepadanya: “Kita sama-sama, aku dan engkau, rakyatmu dan rakyatku, aku akan bersama-sama engkau di dalam perang.”
4 Ambahni ai nini si Josafat do dompak raja ni Israel, “Mahua ma sungkun hita lobei hata ni Jahowa.” 4 Tetapi Yosafat berkata kepada raja Israel: “Baiklah tanyakan dahulu firman TUHAN.”
5 Dob ai ipatumpu raja ni Israel ma nabi-nabi ompat ratus halak, anjaha isungkun ma sidea, “Bulih do ahu bingkat marporang dompak Ramot-Gilead, barang sabonar na so bulih do?” Nini sidea ma, “Bingkat ma, ondoskonon ni Naibata ma huta ai hubagas tangan ni raja in.” 5 Lalu raja Israel mengumpulkan para nabi, empat ratus orang banyaknya, kemudian bertanyalah ia kepada mereka: “Apakah kami boleh pergi berperang melawan Ramot-Gilead atau aku membatalkannya?” Jawab mereka: “Majulah! Allah akan menyerahkannya ke dalam tangan raja.”
6 Tapi nini si Josafat ma, “Ai seng adong be ijon age sada nabi ni Jahowa, ase ia sungkun hita?” 6 Tetapi Yosafat bertanya: “Tidak adakah lagi di sini seorang nabi TUHAN, supaya dengan perantaraannya kita dapat meminta petunjuk?”
7 Nini raja ni Israel ma dompak si Josafat, “Adong ope ijon sada halak nari, marhiteihonsi tarsungkun do Jahowa, tapi sogam do uhurhu mangidahsi, ai seng dong ongga na madear panjahaionni bangku, pitah hamagouan do tong, ai ma si Mika, anak ni si Jimla.” Nini si Josafat ma, “Ulang ma sonai hata ni raja in.” 7 Jawab raja Israel kepada Yosafat: “Masih ada seorang lagi yang dengan perantaraannya dapat diminta petunjuk TUHAN. Tetapi aku membenci dia, sebab tidak pernah ia menubuatkan yang baik tentang aku, melainkan selalu malapetaka. Orang itu ialah Mikha bin Yimla.” Kata Yosafat: “Janganlah raja berkata demikian.”
8 Dob ai idilo raja ai ma sada halak siramotkon rumahni, nini ma, “Alopi ma podas hujon si Mika, anak ni si Jimla.” 8 Kemudian raja Israel memanggil seorang pegawai istana, katanya: “Jemputlah Mikha bin Yimla dengan segera!”
9 Sanggah na hundul ai raja ni Israel pakon si Josafat, raja ni Juda, bani pardogeian, bani labah ni horbangan ni Samaria, ganup hundul bani paratasni bei marpakeian harajaon, anjaha ganupan nabi ai manjahai i lobei ni sidea, 9 Sementara raja Israel dan Yosafat, raja Yehuda, duduk masing-masing di atas takhtanya dengan pakaian kebesaran, di suatu tempat pengirikan di depan pintu gerbang Samaria, sedang semua nabi itu bernubuat di depan mereka,
10 ipadear si Sedekia, anak ni si Kenana ma bani sada tanduk bosi, anjaha nini ma, “Sonon do hata ni Jahowa: Marhitei on ma duguonmu halak Aram, ronsi siap sidea bahenonmu.” 10 maka Zedekia bin Kenaana membuat tanduk-tanduk besi, lalu berkata: “Beginilah firman TUHAN: Dengan ini engkau akan menanduk Aram sampai engkau menghabiskan mereka.”
11 Ganupan nabi ai sonai do panjahaion ni sidea, nini sidea do, “Tangkog ma ham hu Ramot-Gilead, sai na monang do ham; sai na ondoskonon ni Jahowa do ai hubagas tangan ni raja in.” 11 Juga semua nabi itu bernubuat demikian, katanya: “Majulah ke Ramot-Gilead, dan engkau akan beruntung; TUHAN akan menyerahkannya ke dalam tangan raja.”
12 Tapi nini suruhan, na sinuruh mangalopi si Mika ai ma hu bani, “Tonggor ma, sahata do nabi-nabi ai mangkatahon na madear hubani raja ai, on pe hatahon ham ma songon hata ni sidea ai ganup, anjaha ambilankon ham ma na madear.” 12 Suruhan yang pergi memanggil Mikha itu berkata kepadanya: “Ketahuilah, nabi-nabi itu sudah sepakat meramalkan yang baik bagi raja, hendaklah engkau juga berbicara seperti salah seorang dari pada mereka dan meramalkan yang baik.”
13 Tapi nini si Mika ma, “Songon sintongni manggoluh Jahowa, barang aha na hinatahon ni Naibatangku, ai do hatahononku.” 13 Tetapi Mikha menjawab: “Demi TUHAN yang hidup, sesungguhnya, apa yang akan difirmankan Allahku, itulah yang akan kukatakan.”
14 Jadi dob das ia hu lobei ni raja ai, nini raja ai ma hubani, “Atene Mika, bulih do hanami tangkog hu Ramot-Gilead barang sabonar na so bulih do?” Nini ma mambalosi, “Tangkog ma nasiam, sai na monang do nasiam! Sai na ondos do sidea hubagas tangan nasiam.” 14 Setelah ia sampai kepada raja, bertanyalah raja kepadanya: “Mikha, apakah kami boleh pergi berperang melawan Ramot-Gilead atau aku membatalkannya?” Jawabnya: “Majulah dan kamu akan beruntung, sebab mereka akan diserahkan ke dalam tanganmu!”
15 Tapi nini raja ai ma hu bani, “Maningon piga hali on do ham pabijaonku, paboa na so hatahononmu hubangku sobali hasintongan marhitei goran ni Jahowa?” 15 Tetapi raja berkata kepadanya: “Sampai berapa kali aku menyuruh engkau bersumpah, supaya engkau mengatakan kepadaku tidak lain dari kebenaran?”
16 Dob ai nini si Mika ma, “Domma hutatap haganup Israel, mambur merap i atas ni dolog, songon biribiri na so marparmahan. Anjaha nini Jahowa do, ?Seng martuan be ganupan in; mulak bei ma ganup ibagas damei!?” 16 Lalu jawabnya: “Telah kulihat seluruh Israel bercerai-berai di gunung-gunung seperti kambing domba yang tidak mempunyai gembala, sebab itu TUHAN berfirman: Mereka ini tidak punya tuan; baiklah masing-masing pulang ke rumahnya dengan selamat.”
17 Dob ai nini raja ni Israel ma dompak si Josafat, “Ai lang domma hupatugah hinan bamu, na so tumaram madear panjahaionni hubangku, tapi pitah hamagouan do?” 17 Kemudian raja Israel berkata kepada Yosafat: “Bukankah telah kukatakan kepadamu: Tidak pernah ia menubuatkan yang baik tentang aku, melainkan hanya malapetaka?”
18 Nini si Mika ma, “Seng sonai! Tangihon ma hata ni Jahowa. Huidah do Jahowa hundul i atas paratas-Ni, anjaha ganup bala ni nagori atas jongjong i siamun-Ni pakon i sambilou-Ni. 18 Kata Mikha: “Sebab itu dengarkanlah firman TUHAN. Aku telah melihat TUHAN sedang duduk di atas takhta-Nya dan segenap tentara sorga berdiri di sebelah kanan-Nya dan di sebelah kiri-Nya.
19 Nini Jahowa ma, ?Ise ma na ra mangojur-ojur si Ahab, raja ni Israel, ase tangkog ia hu Ramot-Gilead, ase matei ia ijai? Dob ai marsihatahon hatani bei ma sidea.? 19 Dan TUHAN berfirman: Siapakah yang akan membujuk Ahab, raja Israel, untuk maju berperang, supaya ia tewas di Ramot-Gilead? Maka yang seorang berkata begini, yang lain berkata begitu.
20 Dob ai luar ma sada tonduy anjaha jongjong i lobei ni Jahowa, nini ma, ?Ahu ma na mangojur-ojursi.? Nini Jahowa ma hubani, ?Marhitei aha?? 20 Kemudian tampillah suatu roh, lalu berdiri di hadapan TUHAN. Ia berkata: Aku ini akan membujuknya. TUHAN bertanya kepadanya: Dengan apa?
21 Nini ma mambalosi, ?Luar ma ahu gabe tonduy sipaoto-oto ibagas pamangan ni ganup nabini.? Dob ai nini Jahowa ma, ?Ho ma na mangojursi, anjaha monang ma ho, luar ma ho anjaha bahen ma sonai!? 21 Jawabnya: Aku akan keluar dan menjadi roh dusta dalam mulut semua nabinya. Ia berfirman: Biarlah engkau membujuknya, dan engkau akan berhasil pula. Keluarlah dan perbuatlah demikian!
22 On pe, tonggor ma, domma inahkon Jahowa tonduy sipaoto-oto ibagas pamangan ni nabi-nabimu on, ai domma ilumbahon Jahowa hinan roh hamagouan on bamu.” 22 Karena itu, sesungguhnya TUHAN telah menaruh roh dusta ke dalam mulut nabi-nabimu ini, sebab TUHAN telah menetapkan untuk menimpakan malapetaka kepadamu.”
23 Dob ai roh ma hun dohor si Sedekia, anak ni si Kenana, itompas ma huyum ni si Mika, anjaha nini ma, “Hun dalan ja minsah Tonduy ni Jahowa humbangku, laho marsahap hubam?” 23 Sesudah itu tampillah Zedekia bin Kenaana; ditamparnyalah pipi Mikha serta berkata: “Bagaimana mungkin Roh TUHAN pindah dari padaku untuk berbicara kepadamu?”
24 Nini si Mika ma mabalosi, “Tonggor ma, sampang ope idahonmu bani ari ai, sanggah na laho ho hu kamar parbagas laho manrogop.” 24 Tetapi Mikha menjawab: “Sesungguhnya engkau akan melihatnya pada hari engkau lari dari satu kamar ke kamar yang lain untuk menyembunyikan diri.”
25 Dob ai nini raja ni Israel ma, “Tangkap nasiam ma si Mika, anjaha boan nasiam ma ia mulak hubani si Amon, walikota ai, pakon hubani si Joas, anak ni raja in, 25 Berkatalah raja Israel: “Tangkaplah Mikha, bawa dia kembali kepada Amon, penguasa kota, dan kepada Yoas, anak raja,
26 anjaha hatahon ma, ?Sonon do hata ni raja in: Nahkon nasiam ma ia hu tutupan, anjaha bere nasiam ma bani ruti pakon bah otik-otik, paima mulak ahu mardamei-damei.?” 26 dan katakan: Beginilah titah raja: Masukkan orang ini dalam penjara dan beri dia makan roti dan minum air serba sedikit sampai aku pulang dengan selamat.”
27 Nini si Mika ma, “Anggo marsonang-sonang do ham mulak, tongon ma, seng Jahowa na marsahap marhitei ahu. Tangar ma, nasiam bangsa-bangsa haganup.” 27 Tetapi jawab Mikha: “Jika benar-benar engkau pulang dengan selamat, tentulah TUHAN tidak berfirman dengan perantaraanku!” Lalu disambungnya: “Dengarlah, hai bangsa-bangsa sekalian!”
28 Dob ai tangkog ma raja ni Israel pakon si Josafat, raja ni Juda hu Ramot-Gilead. 28 Sesudah itu majulah raja Israel dengan Yosafat, raja Yehuda, ke Ramot-Gilead.
29 Jadi nini raja ni Israel ma dompak si Josafat, “Paubah rupa ma ahu laho hu parporangan, tapi anggo ham pakeianmu hinan ma pakei ham.” Ase paubah rupa ma raja ni Israel, jadi laho ma sidea hu parporangan. 29 Raja Israel berkata kepada Yosafat: “Aku akan menyamar dan masuk pertempuran, tetapi engkau, pakailah pakaian kebesaranmu.” Lalu menyamarlah raja Israel, kemudian mereka masuk ke pertempuran.
30 Tapi domma iparentahkon raja ni Aram hinan hubani kopala ni gareta porangni, “Seng bulih dorabon nasiam atap ise, na etek barang na banggal, pitah raja ni Israel do.” 30 Adapun raja negeri Aram telah memberi perintah kepada para panglima pasukan keretanya demikian: “Janganlah kamu berperang melawan sembarang orang, melainkan melawan raja Israel saja.”
31 Jadi dob iidah kopala ni gareta porang ai si Josafat, nini uhur ni sidea ma, “Seng tarbahen lang ai do raja ni Israel.” Jadi iinggoti sidea ma ia laho mandorabsi. Mandoruhi ma si Josafat, iurupi Jahowa ma ia, anjaha ipaundur Naibata ma sidea humbani. 31 Segera sesudah para panglima pasukan kereta itu melihat Yosafat, mereka berkata: “Itu raja Israel!” Lalu mereka mengepung dia, untuk menyerang dia, tetapi Yosafat berteriak dan TUHAN menolongnya. Allah membujuk mereka pergi dari padanya.
32 Dob iidah kopala ni gareta porang ai, sedo hape ia raja ni Israel, surut ma sidea humbani. 32 Segera sesudah para panglima pasukan kereta itu melihat, bahwa dia bukanlah raja Israel, maka undurlah mereka dari padanya.
33 Tapi adong ma sada halak na manembakkon panahni songon gijig-gijig borngin, gabe ihonai ma raja ni Israel bani pardomuan ni baju partahanan ai. Dob ai nini ma dompak sais ni gareta ai, “Husor, boan ma ahu hun parporangan on, ai domma ugahan ahu.” 33 Tetapi seseorang menarik panahnya dan menembak dengan sembarangan saja, dan mengenai raja Israel di antara sambungan baju zirahnya. Kemudian ia berkata kepada pengemudi keretanya: “Putar! Bawa aku keluar dari pertempuran, sebab aku sudah luka.”
34 Halani na lambin garani do porang ai bani na sadari ai, lanjar jongjong do raja ai, itungkol ibagas garetani padompak-dompak pakon halak Aram layur ronsi bod ari; tapi sanggah parsundut ni mataniari matei ma ia. 34 Tetapi pertempuran itu bertambah seru pada hari itu, dan raja Israel tetap berdiri di dalam kereta berhadapan dengan orang Aram itu sampai petang. Ia mati ketika matahari terbenam.
<< 2 Tawarikh 17 2 Tawarikh 19 >>