2 Tawarikh 17

Raja Yosafat — Pengokohan kerajaan
1 Dob ai si Josafat, anakni ai ma bangkit raja manggantihsi, anjaha ipongutkon do mangimbang Israel. 1 Maka Yosafat, anaknya, menjadi raja menggantikan dia. Sebagai pemimpin Israel ia memperkuat dirinya
2 Ibagihon do bala bani ganup huta ni Juda na pinatoguh ai, pakon pangawalan i Juda ampa i huta-huta ni Efraim, sagala na tinaluhon ni si Asa, bapani ai. 2 dengan menempatkan tentara di semua kota yang berkubu di Yehuda dan pasukan-pasukan pendudukan di tanah Yehuda serta di kota-kota Efraim yang direbut oleh Asa, ayahnya.
3 Ihasomani Jahowa do si Josafat, ai marparlahou do ia songon parlahou ni si Daud, ompungni ai, bani mungkahni hinan; seng marsungkun ia bani Baal. 3 Dan TUHAN menyertai Yosafat, karena ia hidup mengikuti jejak yang dahulu dari Daud, bapa leluhurnya, dan tidak mencari Baal-baal,
4 Sai ipindahi uhurni do Naibata ni bapani anjaha marparlahou do ia domu hubani tonahni, seng songon pambahen ni halak Israel ibahen. 4 melainkan mencari Allah ayahnya. Ia hidup menurut perintah-perintah-Nya dan tidak berbuat seperti Israel.
5 Jadi ipatotap Jahowa ma harajaonni ibagas tanganni; ganup do halak Juda mambere sohei bani si Josafat; gabe bayak anjaha sangap tumang ma ia. 5 Oleh sebab itu TUHAN mengokohkan kerajaan yang ada di bawah kekuasaannya. Seluruh Yehuda memberikan persembahan kepada Yosafat, sehingga ia menjadi kaya dan sangat terhormat.
6 Lambin pongkut do uhurni mardalan bani dalan ni Jahowa; ambahni ai ipadaoh do panumbahan na i buntu-buntu pakon sisombahon Ashera hun Juda. 6 Dengan tabah hati ia hidup menurut jalan yang ditunjukkan TUHAN. Pula ia menjauhkan dari Yehuda segala bukit pengorbanan dan tiang berhala.
7 Patolu-tahunkon dob raja ia, isuruh ma pangopalai: Si Benhail, si Obaja, si Sakaria, si Nataneel pakon si Mikaya, laho mangajari i huta-huta ni Juda, 7 Pada tahun ketiga pemerintahannya ia mengutus beberapa pembesarnya, yakni Benhail, Obaja, Zakharia, Netaneel dan Mikha untuk mengajar di kota-kota Yehuda.
8 anjaha hasoman ni sidea humbani halak Levi: Si Semaya, si Netanya, si Sebaya, si Asael, si Semiramot, si Jonatan, si Adonia, si Tobia pakon si Tob-Adonia, ambahni ai malim Elisama pakon si Joram. 8 Bersama-sama mereka turut juga beberapa orang Lewi, yakni Semaya, Netanya, Zebaja, Asael, Semiramot, Yonatan, Adonia, Tobia dan Tob-Adonia disertai imam-imam Elisama dan Yoram.
9 Jadi mangajari ma sidea i Juda, iboan sidea do buku titah ni Jahowa; isiari sidea do ganup huta ni Juda inggot anjaha iajari ma halak simbuei ai. 9 Mereka memberikan pelajaran di Yehuda dengan membawa kitab Taurat TUHAN. Mereka mengelilingi semua kota di Yehuda sambil mengajar rakyat.
10 Jadi sogop ma biar humbani Jahowa hubani haganup harajaon inggot ni Juda, gabe seng dong na mambahen parporangan dompak si Josafat. 10 Ketakutan yang dari TUHAN menimpa semua kerajaan di negeri-negeri sekeliling Yehuda, sehingga mereka tidak berani berperang melawan Yosafat.
11 Deba humbani halak Palistim mambahen siluah do hubani si Josafat pakon pirak bahen sohei, sonai homa halak Arab iboan do bani pinahan, pitu ribu pitu ratus biribiri tunggal, ampa pitu ribu pitu ratus hambing tunggal. 11 Dari antara orang-orang Filistin ada yang membawa kepada Yosafat persembahan, dan perak sebagai upeti. Juga orang-orang Arab membawa kepadanya kambing domba, domba jantan tujuh ribu tujuh ratus ekor dan kambing jantan tujuh ribu tujuh ratus ekor.
12 Jadi lambin dokah lambin timbul ma si Josafat. Ipauli ma i Juda benteng-benteng pakon huta parbohalan. 12 Yosafat makin lama makin kuat, menjadi luar biasa kuat. Di Yehuda ia membangun benteng-benteng dan kota-kota perbekalan.
13 Buei tumang do bohal ipatumpu i huta-huta ni Juda, anjaha adong do tentarani, halak na borani-borani i Jerusalem. 13 Banyak perbekalannya di kota-kota Yehuda. Orang-orang perangnya ada di Yerusalem, semuanya pahlawan yang gagah perkasa.
14 Anjaha on do bilangan ni sidea mar sasaompung. Humbani si Juda, kopala ni mar sasaribu: Kopala Adna rap pakon tolu ratus ribu halak tentara na borani-borani; 14 Inilah daftar kesatuan mereka menurut puak-puak mereka; panglima-panglima dari Yehuda ialah panglima Adna dengan tiga ratus ribu pahlawan yang gagah perkasa;
15 hasomanni kopala Johanan, rap pakonsi dua ratus ualuh puluh ribu halak; 15 di samping dia panglima Yohanan dengan dua ratus delapan puluh ribu orang;
16 hasomanni use, ai ma si Amasya, anak ni si Sikri, na mangondoskon dirini hubani Jahowa humbani gok ni uhurni, rap pakonsi dua ratus ribu halak tentara na borani-borani. 16 dan di samping dia Amasia bin Zikhri, yang dengan sukarela telah menyerahkan dirinya kepada TUHAN, dengan dua ratus ribu pahlawan yang gagah perkasa.
17 Humbani Benjamin, si Elyada, halak na borani ai, rap pakon dua ratus ualuh puluh ribu halak, na marpanah ampa margantar-gantar. 17 Dan dari Benyamin ialah Elyada, seorang pahlawan yang gagah perkasa, dengan dua ratus ribu orang yang bersenjatakan busur dan perisai.
18 Ambahni ai si Josabat rap pakon saratus ualuh puluh ribu halak, na gopas bingkat hu parporangan. 18 Di samping dia Yozabad, dengan seratus delapan puluh ribu orang yang bersenjata untuk berperang.
19 Ai ma siparugas bani raja ai, sobali na binagihon ni raja ai hubagas huta-huta na pinatoguh bani sab Juda. 19 Mereka itulah yang bertugas pada raja, selain dari pada mereka yang ditempatkan raja di kota-kota yang berkubu di seluruh Yehuda.
<< 2 Tawarikh 16 2 Tawarikh 18 >>