2 Tawarikh 16

Parpadanan ni si Asa pakon Halak Aram Mangimbang Israel; Parmatei ni si Asa Perjanjian Asa dengan Aram
1 Patolupuluhonom-tahunkon dob manrajai si Asa, tangkog ma si Baesa, raja ni Israel mandorab Juda, anjaha ipatoguh ma Rama, ase ulang boi atap ise hujai-hujon marayak si Asa, raja ni Juda. 1 Pada tahun ketiga puluh enam pemerintahan Asa majulah Baesa, raja Israel, hendak berperang melawan Yehuda. Ia memperkuat Rama dengan maksud mencegah lalu lintas kepada Asa, raja Yehuda.
2 Dob ai ibuat si Asa ma humbani parartaan na i Rumah ni Jahowa pakon na i rumah ni raja ai omas pakon pirak, anjaha itongoshon ma ai hubani si Benhadad, raja ni Aram, na marianan i Damaskus, nini ma, 2 Lalu Asa mengeluarkan emas dan perak dari perbendaharaan rumah TUHAN dan dari perbendaharaan rumah raja dan mengirimnya kepada Benhadad, raja Aram yang diam di Damsyik dengan pesan:
3 “Domma adong hinan i tongah-tongahta parpadanan, sonai homa i tongah-tongah ni bapanta; tonggor ma, na manongos pirak pakon omas do ahu bamu; ai pe, putushon ham ma padanmu pakon si Baesa, raja hun Israel, ase surut ia humbangku.” 3 “Ada perjanjian antara aku dan engkau, antara ayahku dan ayahmu. Ini kukirim emas dan perak kepadamu. Marilah, batalkanlah perjanjianmu dengan Baesa, raja Israel, supaya ia undur dari padaku.”
4 Jadi itangihon si Benhadad ma hata ni raja Asa ai, anjaha isuruh ma pambobai ni balani mandorab huta-huta ni Israel, gabe itaban sidea ma huta Iyon, Dan, Abelmaim pakon ganup huta parbohalan na i Naptali. 4 Lalu Benhadad mendengarkan permintaan raja Asa; ia menyuruh panglima-panglimanya menyerang kota-kota Israel. Dan mereka memukul kalah Iyon, Dan, Abel-Maim dan segala tempat perbekalan kota-kota di Naftali.
5 Dob ibogei si Baesa ai, maronti ma ia patoguhkon Rama, ipasaran ma horjani ai. 5 Segera sesudah Baesa mendengar hal itu, ia berhenti memperkuat Rama; ia menghentikan usahanya itu.
6 Dob ai iharah raja Asa ma ganup Juda, anjaha ibuat sidea ma ganup batu pakon parhayu ni huta Rama, na pinakei ni si Baesa patoguh Rama, anjaha ipakei raja ai ma ai pauli huta Geba pakon Mispa. 6 Tetapi raja Asa mengerahkan segenap orang Yehuda, yang harus mengangkat batu dan kayu yang dipergunakan Baesa untuk memperkuat Rama itu. Ia mempergunakannya untuk memperkuat Geba dan Mizpa.
7 Ijia ma roh Nabi Hanani marayak si Asa, raja ni Juda, anjaha nini ma hu bani, “Halani marpangunsandeian ham hubani raja Aram, seng marpangunsandeian ham hubani Jahowa, Naibatamu, maluah ma bala ni raja Aram hun tanganmu. 7 Pada waktu itu datanglah Hanani, pelihat itu, kepada Asa, raja Yehuda, katanya kepadanya: “Karena engkau bersandar kepada raja Aram dan tidak bersandar kepada TUHAN Allahmu, oleh karena itu terluputlah tentara raja Aram dari tanganmu.
8 Ai lang buei tumang do bala ni halak Etiopia pakon halak Libia na ijia marhasoman buei tumang gareta porang pakon bala siparhuda? Tapi halani na marpangunsandeian ham bani Jahowa, iondoskon Jahowa do sidea hubagas tanganmu. 8 Bukankah tentara orang Etiopia dan Libia besar jumlahnya, kereta dan orang berkudanya sangat banyak? Namun TUHAN telah menyerahkan mereka ke dalam tanganmu, karena engkau bersandar kepada-Nya.
9 Ai manatap manonggor do mata ni Jahowa hu sab tanoh on, laho mambere gogoh hubani halak paruhur na marsijoloman hu Bani. Halani ai, horja haotoon do na binahenmu on, ai hunjon hujanan masa ma hamunsuhon tong dompak ham.” 9 Karena mata TUHAN menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatan-Nya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh, oleh sebab itu mulai sekarang ini engkau akan mengalami peperangan.”
10 Jadi manringis ma si Asa bani halak na marpanonggoran ai, ibayangkon ma ia ibagas tutupan, ai manggila do ia bani halani pahara ai; ambahni ai iarsik si Asa do piga-piga halak ijia humbani bangsa ai. 10 Maka sakit hatilah Asa karena perkataan pelihat itu, sehingga ia memasukkannya ke dalam penjara, sebab memang ia sangat marah terhadap dia karena perkara itu. Pada waktu itu Asa menganiaya juga beberapa orang dari rakyat.
11 Tonggor ma, barita ni si Asa humbani mungkahni das hubani ujungni, tarsurat do ai ibagas Buku ni Raja-raja Juda pakon Israel. 11 Sesungguhnya riwayat Asa dari awal sampai akhir tertulis dalam kitab raja-raja Yehuda dan Israel.
12 Patolupuluhsiah-tahunkon dob marrajai ia boritan ma si Asa bani naheini anjaha parah tumang do naboritni ai; age sanggah naboritan ai, seng ipindahi uhurni Jahowa, tapi sipanambari do. 12 Pada tahun ketiga puluh sembilan pemerintahannya Asa menderita sakit pada kakinya yang kemudian menjadi semakin parah. Namun dalam kesakitannya itu ia tidak mencari pertolongan TUHAN, tetapi pertolongan tabib-tabib.
13 Dob ai modom ma si Asa rap pakon ompungni; paompatpuluhsada-tahunkon dob manrajai ia, matei ma ia. 13 Kemudian Asa mendapat perhentian bersama-sama nenek moyangnya. Ia mati pada tahun keempat puluh satu pemerintahannya,
14 Itanom ma ia ibagas tanoman na pinahurakkonni bani sandiri i huta ni si Daud. Itibalhon ma ia bani apeini, na dob nigokan marhitei rium-riuman na marbagei-bagei, na pinasirsir ni tukang pulung; anjaha ipagara sidea do homa apuy bolon laho pasangapkonsi. 14 dan dikuburkan di kuburan yang telah digali baginya di kota Daud. Mereka membaringkannya di atas petiduran yang penuh dengan rempah-rempah dan segala macam rempah-rempah campuran yang dicampur menurut cara pencampur rempah-rempah, lalu menyalakan api yang sangat besar untuk menghormatinya.
<< 2 Tawarikh 15 2 Tawarikh 17 >>