2 Tawarikh 12

Raja Sisak Mamorang Juda. Parmatei ni si Rehabeam Sisak menyerang Yerusalem
1 Dob lambin jonam harajaon ni si Rehabeam anjaha gogoh, itadingkon ma titah ni Jahowa, ia rap pakon ganup halak Israel. 1 Rehabeam beserta seluruh Israel meninggalkan hukum TUHAN, ketika kerajaannya menjadi kokoh dan kekuasaannya menjadi teguh.
2 Halani ai, palima-tahunkon dob raja si Rehabeam, tangkog ma raja Sisak, raja ni Masir, mandorab Jerusalem, halani na dob mardousa sidea dompak Jahowa, 2 Tetapi pada tahun kelima zaman raja Rehabeam, majulah Sisak, raja Mesir, menyerang Yerusalem–karena mereka berubah setia terhadap TUHAN–
3 rap pakon saribu dua ratus gareta porang pakon onom puluh ribu halak siajak huda. Anjaha seng habilangan anggo halak simbuei, na roh rap pakonsi hun tanoh Masir: halak Libia, Suki pakon Etiopia. 3 dengan seribu dua ratus kereta dan enam puluh ribu orang berkuda, sedang rakyat yang mengikutinya dari Mesir, yakni orang Libia, orang Suki dan orang Etiopia, tidak terhitung banyaknya.
4 Dob ai italuhon ma ganup huta na pinatoguh i Juda, pala das ia hu Jerusalem. 4 Ia merebut kota-kota benteng yang di Yehuda, bahkan mendekati Yerusalem.
5 Dob ai roh ma nabi Semaya marayak si Rehabeam pakon kopala-kopala hun Juda, na dob martumpu hu Jerusalem halani si Sisak, anjaha nini ma dompak sidea, “Sonon do hata ni Jahowa: Domma itadingkon hanima Ahu, Ahu pe tadingkonon-Ku ma hanima laho padaskon hubagas tangan ni si Sisak.” 5 Nabi Semaya datang kepada Rehabeam dan pemimpin-pemimpin Yehuda yang berkumpul di Yerusalem berhubung dengan ancaman Sisak, dan berkata kepada mereka: “Beginilah firman TUHAN: Kamu telah meninggalkan Aku, oleh sebab itu Akupun meninggalkan kamu juga dalam kuasa Sisak.”
6 Jadi ipaunduk kopala-kopala ni halak ni Israel pakon raja ai ma uhurni, nini sidea ma, “Bonar do Jahowa.” 6 Maka pemimpin-pemimpin Israel dan raja merendahkan diri dan berkata: “Tuhanlah yang benar!”
7 Dob iidah Jahowa na dob ipaunduk sidea uhur ni sidea, roh ma hata ni Jahowa hubani si Semaya sonon, “Domma ipaunduk sidea uhur ni sidea, halani ai seng be magou sidea bahenon-Ku, podas ma bereon-Ku haluahon bani sidea, anjaha seng be useihonon-Ku ringis-Hu hu Jerusalem marhitei tangan ni si Sisak. 7 Ketika TUHAN melihat bahwa mereka merendahkan diri, datanglah firman TUHAN kepada Semaya, bunyinya: “Mereka telah merendahkan diri, oleh sebab itu Aku tidak akan memusnahkan mereka. Aku segera akan meluputkan mereka dan kehangatan murka-Ku tidak akan dicurahkan atas Yerusalem dengan perantaraan Sisak.
8 Tapi maningon unduk do sidea bani, ase ibotoh sidea aha do artini na mambalosi Ahu pakon na mambalosi harajaon na i tanoh on.” 8 Tetapi mereka akan menjadi hamba-hambanya, supaya mereka tahu membedakan antara mengabdi kepada-Ku dan mengabdi kepada kerajaan-kerajaan duniawi.”
9 Ase tangkog ma raja Sisak hun Masir mandorab Jerusalem; ibuat ma arta hun Rumah ni Jahowa pakon arta na i rumah ni raja ai, sabonar haganup do ibuat ronsi gantar omas, na pinauli ni si Salomo. 9 Maka majulah Sisak, raja Mesir itu, menyerang Yerusalem. Ia merampas barang-barang perbendaharaan rumah TUHAN dan barang-barang perbendaharaan rumah raja; semuanya dirampasnya. Ia merampas juga perisai-perisai emas yang dibuat Salomo.
10 Dob ai ihatahon Raja Rehabeam ma paulihon gantar-gantar tombaga bahen gantihni, anjaha iondoskon ma ai hu tangan ni pambobai ni bala, na marjaga i lambung ni rumah ni raja ai. 10 Sebagai gantinya raja Rehabeam membuat perisai-perisai tembaga, yang dipercayakannya kepada pemimpin-pemimpin bentara yang menjaga pintu istana raja.
11 Barang piga hali pe raja ai masuk hu Rumah ni Jahowa, sai roh do parjaga ai mangusung gantar-gantar ai, dob ai ipaulak ma use ai hu kamar jaga. 11 Setiap kali raja masuk ke rumah TUHAN, bentara-bentara datang membawa masuk perisai-perisai itu, dan mereka pula yang mengembalikannya ke kamar jaga para bentara.
12 Halani na pinaundukni ai uhurni surut ma ringis ni Jahowa hun bani, gabe seng siap tumang ia ibahen; ambahni ai adong ope na madear i Juda. 12 Oleh sebab raja merendahkan diri, surutlah murka TUHAN dari padanya, sehingga ia tidak dimusnahkan-Nya sama sekali. Lagipula masih terdapat hal-hal yang baik di Yehuda.
13 Ase i Jerusalem do si Rehabeam marianan anjaha manrajai. Marumur ompat puluh sada tahun do si Rehabeam sanggah na bangkit raja ia, anjaha sapuluh pitu tahun do ia manrajai i Jerusalem, ai ma huta, na pinilih ni Jahowa hubani ganup marga Israel, bahen ianan ni goran-Ni. Ia goran ni inang ni raja ai si Naema do, boru Ammon. 13 Raja Rehabeam menunjukkan dirinya kuat dalam pemerintahannya di Yerusalem. Rehabeam berumur empat puluh satu tahun pada waktu ia menjadi raja, dan tujuh belas tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem, kota yang dipilih TUHAN dari antara segala suku Israel untuk membuat nama-Nya tinggal di sana. Nama ibunya ialah Naama, seorang perempuan Amon.
14 Dob ai ihorjahon raja ai ma hajahaton, ai seng idompakkon uhurni mangindahi Jahowa. 14 Ia berbuat yang jahat, karena ia tidak tekun mencari TUHAN.
15 Tapi anggo barita ni si Rehabeam, humbani mulani ronsi ujungni, ai lang tarsurat do ai ibagas Buku Barita ni Nabi Semaya, ampa si Iddo, halak na marpanonggoran ai? Tapi sai marnunut do tong hamunsuhon i holangkolang ni si Rehabeam ampa si Jerobeam. 15 Bukankah riwayat Rehabeam dari awal sampai akhir semuanya tertulis dalam riwayat Semaya, nabi itu, dan Ido, pelihat itu, –yang juga memuat daftar silsilah. Antara Rehabeam dan Yerobeam terus-menerus ada perang.
16 Dob ai modom ma si Rehabeam rap pakon ompungni, anjaha itanom ma ia ibagas huta ni si Daud; si Abia, anakni ai ma gabe raja manggantihsi. 16 Kemudian Rehabeam mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di kota Daud. Maka Abia, anaknya, menjadi raja menggantikan dia.
<< 2 Tawarikh 11 2 Tawarikh 13 >>