2 Tawarikh 11

Si Rehabeam Ilanglangi Nabi Semaya Marmunsuh dompak Israel
1Jadi dob das si Rehabeam i Jerusalem, ipatumpu ma ganup ginompar ni Juda pakon Benjamin, saratus ualuh puluh ribu halak siparmunsuh na pinilih, sihol marmunsuh dompak Israel, laho pasuangkon harajaon ai bani si Rehabeam. 1 Ketika Rehabeam datang ke Yerusalem, ia mengumpulkan kaum Yehuda dan Benyamin, seratus delapan puluh ribu teruna yang sanggup berperang untuk memerangi orang Israel dengan maksud mengembalikan kerajaan itu kepadanya.
2Tapi roh ma hata ni Jahowa hubani si Semaya, halak ni Naibata ai, sonon, 2 Tetapi datanglah firman TUHAN kepada Semaya, abdi Allah, demikian:
3“Hatahon ma hubani si Rehabeam, anak ni si Salomo, raja ni Juda pakon hubani ganup Israel, na i Juda ampa na i Benjamin. 3 “Katakanlah kepada Rehabeam, anak Salomo, raja Yehuda, dan kepada segenap orang Israel di Yehuda dan di Benyamin, demikian:
4Sonon do hata ni Jahowa, ?Seng bulih nasiam tangkog, laho marporang dompak sanina nasiam. Mulak ma nasiam ganup hu rumahni bei, ai hun Bangku do harorohan ni ai.?” Itangihon sidea do hata ni Jahowa, mulak ma sidea, seng saud laho sidea manjumpahkon si Jerobeam. 4 Beginilah firman TUHAN: Janganlah kamu maju dan janganlah kamu berperang melawan saudara-saudaramu. Pulanglah masing-masing ke rumahnya, sebab Akulah yang menyebabkan hal ini terjadi.” Maka mereka mendengarkan firman TUHAN dan pulang dengan tidak pergi menyerang Yerobeam.
Panrajaion ni si Rehabeam Raja Rehabeam — Pengokohan kerajaan; keluarga raja
5Marianan i Jerusalem do si Rehabeam. Jadi ipauli ma huta i Juda bahen partahanan, 5 Rehabeam diam di Yerusalem dan memperkuat kota-kota kubu di Yehuda.
6ai ma Betlehem, Etam, Tekoa, 6 Ia memperkuat Betlehem, Etam, Tekoa,
7Bet-Sur, Soko, Adullam, 7 Bet-Zur, Sokho, Adulam,
8Gat, Maresa, Sip, 8 Gat, Mares, Zif,
9Adoraim, Lakis, Aseka, 9 Adoraim, Lakhis, Azeka,
10Sorea, Ayalon ampa Hebron; ai ma huta na marbatar-batar i Juda pakon i Benjamin. 10 Zora, Ayalon dan Hebron, yang terletak di Yehuda dan di Benyamin, sebagai kota-kota berkubu.
11Ipatoguh do sagala benteng ai, anjaha inahkon hujai puanglima, ambahni ai bohal, minak pakon anggur. 11 Ia memperkokoh kota-kota kubu itu dan menempatkan di situ kepala-kepala pasukan dengan persediaan makanan, minyak dan anggur;
12Inahkon do homa hubagas ganup huta ai gantar pakon tanja, anjaha toguh tumang do sagala huta ai ibahen. Ase mambalosi hubani do Juda pakon Benjamin. 12 perisai dan tombakpun disediakan di tiap-tiap kota. Ia membuat kota-kota itu amat kokoh. Demikianlah Yehuda dan Benyamin menjadi daerah kekuasaannya.
Maporus Malim pakon Halak Levi hu Jerusalem
13Dob ai martumpu ma malim pakon halak Levi na i sab Israel, humbani ganup ianan, na niiankon ni sidea, laho marayak si Rehabeam. 13 Para imam dan orang Lewi di seluruh Israel datang menggabungkan diri dengan dia dari daerah-daerah kediaman mereka.
14Ai itadingkon halak Levi do tanoh ni sidea ampa ugas-ugas ni sidea, gabe laho ma sidea hu Juda pakon Jerusalem. Ai ipabali si Jerobeam ampa anakni ai do sidea hun jabatan hamalimon i lobei ni Jahowa, 14 Sebab orang Lewi meninggalkan tanah penggembalaan dan milik mereka, lalu pergi ke Yehuda dan Yerusalem, oleh karena Yerobeam dan anak-anaknya melarang mereka memegang jabatan imam TUHAN,
15anjaha ipabangkit ma malimni, i rumah panumbahan na i buntu-buntu, bani begu-begu juma pakon bani lombu na pinaulini ai. 15 dan mengangkat bagi dirinya imam-imam untuk bukit-bukit pengorbanan untuk jin-jin dan untuk anak-anak lembu jantan yang dibuatnya.
16Mangihut do homa hubani halak Levi humbani ganup marga ni halak Israel, halak na mangindahi Jahowa, Naibata ni Israel, humbani gok ni uhur ni sidea; roh do sidea hu Jerusalem manggalang hubani Jahowa, Naibata ni ompung ni sidea. 16 Dari segenap suku Israel orang datang ke Yerusalem mengikuti orang-orang Lewi itu, yakni orang yang telah membulatkan hatinya untuk mencari TUHAN Allah Israel; dan mereka datang untuk mempersembahkan korban kepada TUHAN, Allah nenek moyang mereka.
17Ipatoguh sidea ma harajaon ni Juda anjaha ipatotap sidea ma panrajaion ni si Rehabeam, anak ni si Salomo, tolu tahun dokahni; ai tolu tahun do sidea mardalan bani dalan ni si Daud ampa si Salomo. 17 Demikianlah mereka memperkokoh kerajaan Yehuda dan memperkuat pemerintahan Rehabeam bin Salomo selama tiga tahun, karena selama tiga tahun mereka hidup mengikuti jejak Daud dan Salomo.
Parinangon ampa Anak ni si Rehabeam
18Dob ai ibuat si Rehabeam ma si Mahalat, boru ni si Jerimot, anak ni si Daud, tinubuhkon ni si Abihail, boru ni si Eliab, anak ni si Isai, gabe parinangonni. 18 Rehabeam mengambil Mahalat, anak Yerimot bin Daud dan Abihail binti Elhiab bin Isai, menjadi isterinya,
19Jadi itubuhkon ma bani anak: Si Jehus, si Semarya pakon si Saham. 19 yang melahirkan baginya anak-anak lelaki ini: Yeush, Semarya dan Zaham.
20Dob ai ibuat use ma si Maeka, boru ni si Absalom, na manubuhkon bani: Si Abia, si Atai, si Sisa pakon si Selomit. 20 Sesudah Mahalat ia mengambil Maakha, anak Absalom, menjadi isterinya, yang melahirkan baginya Abia, Atai, Ziza dan Selomit.
21Tapi holongan do uhur ni si Rehabeam mangidah si Maeka, boru ni si Absalom ase mangidah haganup parinangonni pakon binuatni na legan, ai adong do sapuluh ualuh parinangonni anjaha onom puluh binuatni na legan anjaha itubuhkon ma bani dua puluh ualuh anak pakon onom puluh boru. 21 Rehabeam mencintai Maakha, anak Absalom itu, lebih dari pada semua isteri dan gundiknya–ia mengambil delapan belas isteri dan enam puluh gundik dan memperanakkan dua puluh delapan anak laki-laki dan enam puluh anak perempuan.
22Ipabangkit si Rehabeam do si Abia, anak ni si Maeka, gabe pambobai anjaha kopala i tongah-tongah ni saninani, ai ia do sihol pabangkitonni gabe raja. 22 Rehabeam mengangkat Abia, anak Maakha, sebagai pemuka, yakni sebagai pemimpin di antara saudara-saudaranya, karena ia bermaksud menjadikan dia raja.
23Anjaha pantas do pambahenanni, marhitei na nierapni deba humbani anakni hu sab tanoh Juda pakon Benjamin ibagas ganup huta na binatar-bataranni ai, anjaha ibere do bani sidea sipanganon marlobih-lobih anjaha iririd do bani sidea parinangon. 23 Oleh sebab itu ia mengambil kebijaksanaan untuk menyebarkan semua anaknya yang lain ke seluruh daerah Yehuda dan Benyamin, ke segala kota kubu. Ia memberikan mereka makanan dengan limpahnya dan menyediakan bagi mereka banyak isteri.
<< 2 Tawarikh 10 2 Tawarikh 12 >>