2 Tawarikh 10

Bolah Dua Harajaon ai Pecahnya kerajaan itu
1 Dob ai laho ma si Rehabeam hu Sikem, ai domma roh ganup halak Israel hu Sikem sihol manrajahonsi. 1 Kemudian Rehabeam pergi ke Sikhem, sebab seluruh Israel telah datang ke Sikhem untuk menobatkan dia menjadi raja.
2 Jadi dob ibogei si Jerobeam, anak ni si Nebat barita ai, \it (ai i Masir do ia, hujai do ia maporus halani Raja Salomo)\it*, gabe mulak ma ia hun Masir; 2 Segera sesudah hal itu kedengaran kepada Yerobeam bin Nebat–ia ada di Mesir, sebab ia melarikan diri ke sana dari hadapan raja Salomo–maka kembalilah ia dari Mesir.
3 ai domma isuruh sidea hinan suruhanni mandilosi. Dob ai roh ma si Jerobeam rap pakon ganup Israel, marsahap ma sidea rap pakon si Rehabeam, nini ma, 3 Orang menyuruh memanggil dia, lalu datanglah Yerobeam dengan seluruh orang Israel dan berkata kepada Rehabeam:
4 “Borat do pasangannami ibahen bapanta. Ai pe pahampung ham ma rodi na borat, na binahen ni bapanta ai pakon pasangan na borat, na tinampeihonni ai bennami, ase ra hanami unduk bamu.” 4 “Ayahmu telah memberatkan tanggungan kami, maka sekarang ringankanlah pekerjaan yang sukar yang dibebankan ayahmu dan tanggungan yang berat yang dipikulkannya kepada kami, supaya kami menjadi hambamu.”
5 Tapi nini ma dompak sidea, “Roh ma nasiam hu bangku tolu ari nari.” Jadi laho ma bangsa ai. 5 Tetapi ia menjawab mereka: “Datanglah kembali kepadaku lusa.” Lalu pergilah rakyat itu.
6 Dob ai manriah raja Rehabeam rap pakon partua-partua, hasoman ni si Salomo, bapani ai, sapanriahan, sanggah bani goluhni, nini ma, “Naha do podah nasiam bangku, laho mambalosi bangsa on?” 6 Sesudah itu Rehabeam meminta nasihat dari para tua-tua yang selama hidup Salomo mendampingi Salomo, ayahnya, katanya: “Apakah nasihatmu untuk menjawab rakyat itu?”
7Jadi nini sidea ma hu bani, “Anggo basar ham bani bangsa on anjaha ihatahon ham hata na lamlam bani sidea, jadi pambalosi ma sidea bamu sadokah ham manggoluh.” 7 Mereka berkata kepadanya: “Jika engkau mau berlaku ramah terhadap rakyat itu, mau menyenangkan mereka dan mengatakan kata-kata yang baik kepada mereka, maka mereka menjadi hamba-hambamu sepanjang waktu.”
8 Tapi seng itangihon podah, na pinodahkon ni partua-partua ai bani, jadi laho ma ia manriah rap pakon halak siposonan, hasomanni magodang, na marugas i lobeini. 8 Tetapi ia mengabaikan nasihat yang diberikan para tua-tua itu, lalu ia meminta nasihat kepada orang-orang muda yang sebaya dengan dia dan yang mendampinginya,
9 Dob ai nini ma dompak sidea, “Aha do podah nasiam, bahen balosta hubani bangsa on, na mangkatahon bangku, ?Pahampung ham ma pasangan, na tinampeihon ni bapanta bannami??” 9 katanya kepada mereka: “Apakah nasihatmu, supaya kita dapat menjawab rakyat yang mengatakan kepadaku: Ringankanlah tanggungan yang dipikulkan kepada kami oleh ayahmu?”
10Jadi nini halak siposonan, hasomanni magodang ai ma bani, “Sonon ma hatahon ham hubani bangsa on, na mangkatahon bamu: Borat do pasangan, na binahen ni bapanta bannami, pahampung ham ma ai hubannami, ?Banggalan do didihilhu ase haehae ni bapa. 10 Lalu orang-orang muda yang sebaya dengan dia itu berkata: “Beginilah harus kaukatakan kepada rakyat yang telah berkata kepadamu: Ayahmu telah memberatkan tanggungan kami, tetapi engkau ini, berilah keringanan kepada kami–beginilah harus kaukatakan kepada mereka: Kelingkingku lebih besar dari pada pinggang ayahku!
11 Borat pe pasangan na tinampeihon ni bapa bani nasiam, lambin boratni ope ai bahenonku; ia bapa lonsing-lonsing do ibahen maminsang nasiam, tapi anggo ahu gansip golang do bahenonku maminsang nasiam.?” 11 Maka sekarang, ayahku telah membebankan kepada kamu tanggungan yang berat, tetapi aku akan menambah tanggungan kamu; ayahku telah menghajar kamu dengan cambuk, tetapi aku akan menghajar kamu dengan cambuk yang berduri besi.”
12 Jadi patolu-arihon roh ma si Jerobeam rap pakon ganup bangsa ai marayak si Rehabeam, songon na hinatahon ni raja ai hinan, “Roh ma nasiam use hu bangku patolu-arihon.” 12 Lusanya datanglah Yerobeam dengan segenap rakyat kepada Rehabeam, seperti yang dikatakan raja: “Kembalilah kepadaku lusa.”
13 Jadi koras ma balos ni raja ai bani sidea; seng ibalosi raja ai podah ni partua-partua ai, 13 Raja Rehabeam menjawab mereka dengan keras; ia telah mengabaikan nasihat para tua-tua;
14 tapi ihatahon ma bani sidea romban hubani podah ni halak siposonan ai, “Borat pe pasangan na tinampeihon ni bapa bani nasiam, tapi lambin boratni ope ai bahenonku; ia bapa lonsing-lonsing do ibahen maminsang nasiam, tapi anggo ahu gansip golang do bahenonku maminsang nasiam.” 14 ia mengatakan kepada mereka menurut nasihat orang-orang muda: “Ayahku telah memberatkan tanggungan kamu, tetapi aku akan menambahnya; ayahku telah menghajar kamu dengan cambuk, tetapi aku akan menghajar kamu dengan cambuk yang berduri besi.”
15 Ase seng ibalosi raja ai pangindoan ni bangsa ai; ai sonai do panaktakkon ni Naibata, ase ipasaud Jahowa hata-Ni, na dob hinatahon-Ni marhitei si Ahia, na hun Silo, hubani si Jerobeam, anak ni si Nebat. 15 Jadi raja tidak mendengarkan permintaan rakyat, sebab hal itu merupakan perubahan yang disebabkan Allah, supaya TUHAN menepati firman yang diucapkan-Nya dengan perantaraan Ahia, orang Silo, kepada Yerobeam bin Nebat.
16 Jadi dob iidah ganup Israel, na so binalosan ni raja ai pangindoan ni sidea, nini bangsa ai ma mambalosi raja ai, “Aha ma rupeita bani si Daud? Seng dong siteanonta humbani anak ni si Isai. Laita, alo Israel, ganup mulak hu lampolamponi bei! On pe, rumahmu sandiri ma paingat-ingat, alo Daud!” Dob ai mulak ma ganup Israel, hu lampolamponi bei. 16 Setelah seluruh Israel melihat, bahwa raja tidak mendengarkan permintaan mereka, maka rakyat menjawab raja: “Bagian apakah kita dapat dari pada Daud? Kita tidak memperoleh warisan dari anak Isai itu! Masing-masing ke kemahmu, hai orang Israel! Uruslah sekarang rumahmu sendiri, hai Daud!” Maka pergilah seluruh orang Israel ke kemahnya,
17 Tapi halak Israel, na marianan i huta Juda, si Rehabeam do manrajai sidea. 17 sehingga Rehabeam menjadi raja hanya atas orang Israel yang diam di kota-kota Yehuda.
18 Sanggah isuruh si Rehabeam si Adoram, kopala ni sipatumpu guguan, ipargijig halak Israel ma ia matei bani batu; tarolos ma Raja Rehabeam naik hubagas garetani, laho maporus hu Jerusalem. 18 Kemudian raja Rehabeam mengutus Hadoram yang menjadi kepala rodi, tetapi orang-orang Israel melontari dia dengan batu, sehingga mati, bahkan raja Rehabeam hampir-hampir tidak dapat menaiki keretanya untuk melarikan diri ke Yerusalem.
19 Sonai ma parbalik ni Israel humbani ginompar ni si Daud ronsi sadari on. 19 Demikianlah mulanya orang Israel memberontak terhadap keluarga Daud sampai hari ini.
<< 2 Tawarikh 9 2 Tawarikh 11 >>