1 Tawarikh 29

29:1 Dob ai nini raja Daud ma dompak ganup tumpuan ai: Ia si Salomo anakkin, na dob pinilih ni Naibata sandiri, poso ope ia anjaha seng marpangalaman, tapi borat do ia horja ai; ai seng bahen haporluan ni jolma rumah on, tapi bani Naibata do. (bd. 22:5; 28:5.) 29:1 Berkatalah raja Daud kepada segenap jemaah itu: “Salomo, anakku yang satu-satunya dipilih Allah adalah masih muda dan kurang berpengalaman, sedang pekerjaan ini besar, sebab bukanlah untuk manusia bait itu, melainkan untuk TUHAN Allah.
29:2 Halani ai domma hupasirsir humbani ganup gogohku parugas hubani rumah ni Naibatangku, ai ma omas bani parugas omas, pirak bani parugas pirak, tombaga bani parugas tombaga, bosi bani parugas bosi pakon hayu bani parugas hayu, ambahni ai batu soham sitatahkonon bani intan, batu sibirong ampa na marrupa-rupa, bagei-bagei ni mata intan na maharga ampa batu marmar buei tumang. (bd. 22:14.) 29:2 Dengan segenap kemampuan aku telah mengadakan persediaan untuk rumah Allahku, yakni emas untuk barang-barang emas, perak untuk barang-barang perak, tembaga untuk barang-barang tembaga, besi untuk barang-barang besi, dan kayu untuk barang-barang kayu, batu permata syoham dan permata tatahan, batu hitam dan batu permata yang berwarna-warna, dan segala macam batu mahal-mahal dan sangat banyak pualam.
29:3 Ambahni ai, halani malas ni uhurhu mangidah rumah ni Naibatangku, omas ampa pirak na dong bangku, berehononku do ai bahen guguan bani rumah ni Naibatangku, tambah ni haganup, na dob hupasirsir hinan hubani rumah na mapansing ai, (Ps. 26:8.) 29:3 Lagipula oleh karena cintaku kepada rumah Allahku, maka sebagai tambahan pada segala yang telah kusediakan bagi rumah kudus, aku dengan ini memberikan kepada rumah Allahku dari emas dan perak kepunyaanku sendiri
29:4 ai ma tolu ribu talenta omas, omas na hun Opir, pakon pitu ribu talenta pirak, na dob pinapitah, silampiskononkon bani dingding ni kamarni. (1 Raj. 9:28.) 29:4 tiga ribu talenta emas dari emas Ofir dan tujuh ribu talenta perak murni untuk menyalut dinding ruangan,
29:5 Omas bani parugas na humbani omas, pirak bani parugas na humbani pirak, pakon bani haganup na pinauli ni tukang. On pe, ise do nuan na marosuh, mamberehon sibere-bereni sadari on bani Jahowa? (2 Mus. 35:5.) 29:5 yakni emas untuk barang-barang emas dan perak untuk barang-barang perak dan untuk segala yang dikerjakan oleh tukang-tukang. Maka siapakah pada hari ini yang rela memberikan persembahan kepada TUHAN?”
29:6 Jadi mangaku bei ma kopala ni marsasaompung, kopala ni ganup marga ni Israel, kopala ni sisaribu halak pakon sisaratus halak ampa kopala bani horja ni raja ai. (ay. 1.) 29:6 Lalu para kepala puak dan para kepala suku Israel dan para kepala pasukan seribu dan pasukan seratus dan para pemimpin pekerjaan untuk raja menyatakan kerelaannya.
29:7 Ibere sidea do guguan bani rumah ni Naibata lima ribu talenta pakon sapuluh ribu darik omas, sapuluh ribu talenta pirak, sapuluh ualuh ribu talenta tombaga, anjaha saratus ribu talenta bosi. (Esr. 2:69.) 29:7 Mereka menyerahkan untuk ibadah di rumah Allah lima ribu talenta emas dan sepuluh ribu dirham, sepuluh ribu talenta perak dan delapan belas ribu talenta tembaga serta seratus ribu talenta besi.
29:8 Anjaha barang ise simada intan, ipadas do ai hu parugasan na i rumah ni Jahowa, na ibagas panjagaan ni si Jehiel, halak Gerson ai. (bd. 26:20-28; 2 Mus. 35:27.) 29:8 Siapa yang mempunyai batu permata menyerahkannya kepada Yehiel, orang Gerson itu, untuk perbendaharaan rumah TUHAN.
29:9 Tapi malas bei do uhur ni bangsa ai, halani ringgas bei do sidea na margugu ai, ai humbani gok ni uhurni bei do sidea na margugu ai bani Jahowa; age raja Daud malas tumang do uhurni. (2 Kor. 9:7.) 29:9 Bangsa itu bersukacita karena kerelaan mereka masing-masing, sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada TUHAN; juga raja Daud sangat bersukacita.
29:10 Halani ai ipuji si Daud ma Jahowa ilobei ni ganup tumpuan ai, nini ma: Pinuji ma Ham alo Jahowa, Naibata ni Israel, Bapanami humbani sadokah ni dokahni ronsi sadokah ni dokahni. 29:10 Lalu Daud memuji TUHAN di depan mata segenap jemaah itu. Berkatalah Daud: “Terpujilah Engkau, ya TUHAN, Allahnya bapa kami Israel, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya.
29:11 Ai gok bamu do, alo Jahowa, habanggalon pakon hasangapon, hagogohon pakon hamuliaon, hamonangan ampa hajombuton; ai Ham do simada haganup na i nagori atas ampa na itanoh on, ai Ham do simada harajaon, alo Jahowa, anjaha ipatimbul Ham do dirimu mangatasi haganup. (Mat. 6:13; Pangk. 4:11; 5:13.) 29:11 Ya TUHAN, punya-Mulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan, ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi! Ya TUHAN, punya-Mulah kerajaan dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala.
29:12 Marharorohan humbamu do habayakon pakon hamuliaon, anjaha Ham do manggomgomi haganup. Gok bamu do hagogohon pakon kuasa; gok bamu do patimbulhon ampa pagogohkon ganupan ai. (2 Kron. 20:6; Pod. 8:18.) 29:12 Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal dari pada-Mu dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya; dalam tangan-Mulah kekuatan dan kejayaan; dalam tangan-Mulah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya.
29:13 On pe tarima kasih ma bamu, Ham Naibatanami, anjaha ipuji hanami ma goranmu na marmulia in. 29:13 Sekarang, ya Allah kami, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu.
29:14 Ai ise ma ahu, anjaha aha ma bangsangkin, ase boi hanami margugu humbani nionjar ni uhur sonin? Ai marharorohan humbamu do ganup, anjaha na humbani tanganmu in do na binerenami in bamu. (1 Kor. 4:7.) 29:14 Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab dari pada-Mulah segala-galanya dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepada-Mu.
29:15 Ai halak dagang do hanami ilobei ni bohimu anjaha panginsolat, songon bapanami, usih songon halinoh tumang do ari-arinami iatas tanoh on, seng dong siarapkonon. (Job 14:2; Ps. 39:13; Heb. 11:13; 13:14.) 29:15 Sebab kami adalah orang asing di hadapan-Mu dan orang pendatang sama seperti semua nenek moyang kami; sebagai bayang-bayang hari-hari kami di atas bumi dan tidak ada harapan.
29:16 Ham Jahowa Naibatanami, haganup guguan, na dob ipasirsir hanami laho pajongjong sada rumah bani Goranmu na mapansing in, marharorohan humbamu do in, anjaha Ham do simada in ganup. 29:16 Ya TUHAN, Allah kami, segala kelimpahan bahan-bahan yang kami sediakan ini untuk mendirikan bagi-Mu rumah bagi nama-Mu yang kudus adalah dari tangan-Mu sendiri dan punya-Mulah segala-galanya.
29:17 Torang do hubotoh, alo Naibatangku, Ham do siuji uhur, anjaha hasintongan do rosuh ni uhurmu; ibagas sintong ni uhurhu do hugalangkon ganupan on, anjaha domma huidah bangsamu in, na tumpu ijon nuan, humbani malas ampa nionjar ni uhurni do sidea mambere bamu. (bd. 28:1, 9; Ps. 7:10.) 29:17 Aku tahu, ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan, maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang, umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepada-Mu dengan sukacita.
29:18 Ham Jahowa, Naibata ni ompungnami si Abraham, si Isak pakon si Israel, sai patotap Ham ma ronsi sadokah ni dokahni hauhuron ampa pingkiran na sonai ibagas uhur ni bangsamu, anjaha togu-togu Ham ma uhur ni sidea bamu! (1 Raj. 18:36.) 29:18 Ya TUHAN, Allah Abraham, Ishak dan Israel, bapa-bapa kami, peliharalah untuk selama-lamanya kecenderungan hati umat-Mu yang demikian ini dan tetaplah tujukan hati mereka kepada-Mu.
29:19 Anjaha bere Ham ma bani anakku si Salomo uhur na totap manjolom tonahmu pakon aturanmu, laho mangkorjahon ganupan ai pakon pajongjongkon rumah panumbahan on; domma pala hupasirsir parugas hujai. 29:19 Dan kepada Salomo, anakku, berikanlah hati yang tulus sehingga ia berpegang pada segala perintah-Mu dan peringatan-Mu dan ketetapan-Mu, melakukan segala-galanya dan mendirikan bait yang persiapannya telah kulakukan.”
29:20 Dob ai nini si Daud ma dompak ganup tumpuan ai: Sai puji nasiam ma Jahowa, Naibatanasiam. Jadi ganup tumpuan ai ipuji ma Jahowa, Naibata ni ompung ni sidea, ipaunduk sidea ma uluni, manrogop ma sidea ilobei ni Jahowa pakon ilobei ni raja ai. (Pod. 24:26.) 29:20 Kemudian berkatalah Daud kepada segenap jemaah itu: “Pujilah kiranya TUHAN, Allahmu!” Maka segenap jemaah itu memuji TUHAN, Allah nenek moyang mereka, kemudian mereka berlutut dan sujud kepada TUHAN dan kepada raja.
29:21 Dob ai igalangkon sidea ma galangan sisayaton bani Jahowa, anjaha patarni ai igalangkon sidea ma bani Jahowa galangan situtungon saribu lombu, saribu biri-biri tunggal, saribu anak ni biri-biri rap pakon galangan sinumonni, ambahni ai galangan sisayaton buei tumang bani ganup Israel; (3 Mus. 23:13.) 29:21 Keesokan harinya mereka mempersembahkan korban sembelihan dan korban bakaran kepada TUHAN, yakni seribu ekor lembu, seribu ekor domba jantan dan seribu ekor domba muda, dengan korban-korban curahannya dan sangat banyak korban sembelihan demi seluruh Israel.
29:22 jadi mangan anjaha minum ma sidea bani na sadari ai ilobei ni Jahowa ibagas malas ni uhur banggal. Anjaha ipabangkit sidea ma paduahalihon si Salomo, anak ni si Daud, gabe raja ilobei ni Jahowa anjaha si Sadok gabe malim. (bd. 12:39; 23:1; 5 Mus. 12:7; 16:10, 11; 1 Raj. 1:32-40; 4:20.) 29:22 Lalu mereka makan dan minum pada hari itu di hadapan TUHAN dengan sukacita yang besar, kemudian menyatakan untuk kedua kalinya Salomo, anak Daud, sebagai raja dan mengurapi dia bagi TUHAN sebagai raja dan Zadok sebagai imam.
29:23 Jadi hundul ma si Salomo iatas paratas ni Jahowa gabe raja, gantih ni si Daud bapani ai; mardohar do ia, anjaha ganup Israel mangunduk do bani. (bd. 22:13; 28:5; 1 Raj. 1:35, 39.) 29:23 Kemudian duduklah Salomo sebagai raja menggantikan Daud, ayahnya, di atas takhta yang ditetapkan TUHAN; ia mendapat kemujuran, sehingga setiap orang Israel mendengarkan perkataannya.
29:24 Haganupan kopala ronsi puanglima ampa ganup anak ni raja Daud mangunduk do bani raja Salomo. 29:24 Lalu semua pemimpin dan pahlawan, juga semua anak raja Daud mengakui kekuasaan raja Salomo.
29:25 Dob ai ipasangap Jahowa ma si Salomo, gabe timbul tumang ilobei ni ganup Israel, anjaha ilayak-layakkon do bani hamuliaon ni harajaon, na so ongga jinujung ni barang ise humbani raja na parlobei manggomgom Israel. (2 Kron. 1:1.) 29:25 TUHAN membuat Salomo luar biasa besar di mata seluruh orang Israel dan mengaruniakan kepadanya keagungan kerajaan seperti tidak pernah ada pada semua raja sebelum dia yang memerintah atas Israel.
29:26 Ase si Daud, anak ni si Isai do raja manggomgom ganup Israel. 29:26 Demikianlah Daud bin Isai telah memerintah atas seluruh Israel.
29:27 Ia dokahni manggomgom Israel, ompat puluh tahun do; i Hebron do ia manrajai pitu tahun, anjaha i Jerusalem tolu puluh tolu tahun. (1 Raj. 2:11. ) 29:27 Ia memerintah atas orang Israel selama empat puluh tahun; di Hebron ia memerintah tujuh tahun dan di Yerusalem ia memerintah tiga puluh tiga tahun.
29:28 Dob ai matei sayur matua ma raja ai, dob sombuh uhurni bani hagoluhan on, bani habayakon pakon bani hamuliaon; jadi si Salomo, anakni ai ma bangkit raja manggantihsi. 29:28 Kemudian matilah ia pada waktu telah putih rambutnya, lanjut umurnya, penuh kekayaan dan kemuliaan, kemudian naik rajalah Salomo, anaknya, menggantikan dia.
29:29 Tapi anggo barita ni raja Daud, humbani bonani ronsi ujungni, tonggor ma, tarsurat do ai ibagas buku barita ni nabi Samuel, nabi Natan ampa ibagas buku barita ni nabi Gad.(bd. 21:9.) 29:29 Sesungguhnya, riwayat raja Daud dari awal sampai akhir tertulis dalam riwayat Samuel, pelihat itu, dan dalam riwayat nabi Natan, dan dalam riwayat Gad, pelihat itu,
29:30 sonai homa ganup barita ni panrajaionni pakon kuasani ampa ganup na masa hubani pakon bani Israel, ampa hubani haganup harajaon ni ganup nagori na legan ai. 29:30 beserta segala hidupnya sebagai raja dan kepahlawanannya dan keadaan zaman yang dialaminya dan dialami Israel dan segala kerajaan di negeri-negeri lain.
<< 1 Tawarikh 28 2 Tawarikh 1 >>