1 Tawarikh 27

27:1 On ma halak Israel mangihutkon bilangan ni sidea, kopala ni marsasaompung, kopala ni sisaribu pakon sisaratus halak, sonai homa sagala gamot-gamot na marugas bani raja ai ibagas sagala horja bani ganup bagian, na margantih-gantih sasabulan ibagas na satahun; anjaha ganup bagian dua puluh ompat ribu halak do bueini. (bd. 24:1.) 27:1 Adapun orang Israel, inilah daftar para kepala puak, para panglima pasukan seribu dan pasukan seratus dan para pengatur yang melayani raja dalam segala hal mengenai rombongan orang-orang yang bertugas dan libur, bulan demi bulan, sepanjang tahun. Setiap rombongan berjumlah dua puluh empat ribu orang.
27:2 Kopala ni parbagian na parlobei bani bulan sada, ai ma si Jasobeam, anak ni si Sabdiel; dua puluh ompat ribu halak do bueini na masuk hu parbagianan ai. (bd. 11:11; 2 Sam. 23:8.) 27:2 Yang mengepalai rombongan pertama untuk bulan pertama ialah Yasobam bin Zabdiel dan dalam rombongannya ada dua puluh empat ribu orang.
27:3 Humbani ginompar ni si Perez do ia, kopala ni haganup pambobai ni bala do ia bani bulan sada. (bd. 2:4, 5.) 27:3 Ia dari bani Peres dan mengepalai semua panglima untuk bulan yang pertama.
27:4 Ia kopala ni parbagianan bani bulan dua ai ma si Dodai, halak Ahohi, anjaha masuk hubani parbagiananni do kopala Miklot; dua puluh ompat ribu halak do masuk bani parbagiananni ai. (bd. 11:12; 2 Sam. 23:9.) 27:4 Yang mengepalai rombongan bulan yang kedua ialah Dodai, orang Ahohi, sedang pemimpin rombongannya yang berjumlah dua puluh empat ribu orang, adalah Miklot.
27:5 Kopala na patoluhon bani bulan tolu, ai ma si Benaya, anak ni malim Joyada; dua puluh ompat ribu halak do masuk bani parbagiananni ai. (bd. 11:22-28; 2 Sam. 23:23.) 27:5 Panglima yang ketiga untuk bulan yang ketiga ialah Benaya, anak imam kepala Yoyada, dan dalam rombongannya ada dua puluh empat ribu orang.
27:6 Si Benaya, ai ma sahalak humbani puanglima na tolu puluh halak ai, lanjar ia do kopala ni na tolu puluh halak ai; anjaha masuk hubani parbagiananni ai do anakni, si Amisabad. 27:6 Benaya ini adalah seorang dari ketiga puluh pahlawan dan mengepalai ketiga puluh orang itu, tetapi yang memegang pimpinan rombongannya ialah Amizabad, anaknya.
27:7 Na paompatkon, bani bulan ompat, ai ma si Asahel, anggi ni si Joab, anjaha si Sebaya, anakni ai do manggantihsi; dua puluh ompat ribu halak do masuk hubani parbagiananni ai. (bd. 11:26; 2 Sam. 2:18-23; 23:24.) 27:7 Yang keempat untuk bulan yang keempat ialah Asael, saudara Yoab, kemudian ia digantikan oleh Zebaja, anaknya, dan dalam rombongannya ada dua puluh empat ribu orang.
27:8 Na palimahon bani bulan lima, ai ma kopala Samhud, halak Jisrahi; dua puluh ompat ribu halak do masuk hubani parbagiananni ai. (bd. 11:27; 2 Sam. 23:25.) 27:8 Yang kelima untuk bulan yang kelima ialah Samhut orang Yizrah, panglima itu, dan dalam rombongannya ada dua puluh empat ribu orang.
27:9 Na paonomhon bani bulan onom, ai ma si Ira, anak ni si Ikkes, halak Tekoa; dua puluh ompat ribu halak do masuk hubani parbagiananni ai. (bd. 11:28; 2 Sam. 23:26.) 27:9 Yang keenam untuk bulan yang keenam ialah Ira anak Ikesh orang Tekoa dan dalam rombongannya ada dua puluh empat ribu orang.
27:10 Na papituhon, bani bulan pitu, ai ma si Heles, halak Peloni, humbani ginompar ni si Efraim; dua puluh ompat ribu halak do masuk hu parbagiananni ai. (bd. 11:27; 2 Sam. 23:26.) 27:10 Yang ketujuh untuk bulan yang ketujuh ialah Heles, orang Peloni, dari bani Efraim, dan dalam rombongannya ada dua puluh empat ribu orang.
27:11 Na paualuhkon, bani bulan ualuh, ai ma si Sibbekai, halak Husati, humbani halak Serahit, dua puluh ompat ribu halak do masuk hubani parbagiananni ai. (bd. 20:4; 11:29.) 27:11 Yang kedelapan untuk bulan yang kedelapan ialah Sibkhai, orang Husa dari orang Zerah itu, dan dalam rombongannya ada dua puluh empat ribu orang.
27:12 Na pasiahkon bani bulan siah, ai ma si Abieser, hun Anatot, humbani ginompar ni si Benyamin; dua puluh ompat ribu halak do masuk hubani parbagiananni ai. (bd. 11:28; 2 Sam. 23:27.) 27:12 Yang kesembilan untuk bulan yang kesembilan ialah Abiezer, orang Anatot itu, dari bani Benyamin, dan dalam rombongannya ada dua puluh empat ribu orang.
27:13 Na pasapuluhkon bani bulan sapuluh, ai ma si Mahar ai na hun Netofa, humbani halak Serahit, dua puluh ompat ribu halak do masuk hubani parbagiananni ai. (bd. 11:30; 2 Sam. 23:28.) 27:13 Yang kesepuluh untuk bulan yang kesepuluh ialah Maharai, orang Netofa dari orang Zerah itu, dan dalam rombongannya ada dua puluh empat ribu orang.
27:14 Na pasapuluh-sadahon bani bulan sapuluh-sada, ai ma si Benaya, halak Piratoni, humbani ginompar ni si Efraim; dua puluh ompat ribu halak do masuk hubani parbagiananni ai. (bd. 11:31; 2 Sam. 23:31.) 27:14 Yang kesebelas untuk bulan yang kesebelas ialah Benaya, orang Piraton, dari bani Efraim, dan dalam rombongannya ada dua puluh empat ribu orang.
27:15 Na pasapuluh-duahon bani bulan na pasapuluh-duahon, ai ma si Heldai, halak Netofati, humbani ginompar ni si Otniel; dua puluh ompat ribu halak do masuk hubani parbagiananni ai. (bd. 11:30; 2 Sam. 23:29.) 27:15 Yang kedua belas untuk bulan yang kedua belas ialah Heldai, orang Netofa itu, keturunan Otniel, dan dalam rombongannya ada dua puluh empat ribu orang.
27:16 Ia kopala ni marga ni Israel sada-sada ai ma: Bani marga Ruben, si Elieser, anak ni si Sikri; bani marga Simeon, si Sepatya, anak ni si Maaka; (4 Mus. 34:18.) 27:16 Yang mengepalai suku-suku Israel: untuk orang Ruben ialah Eliezer bin Zikhri sebagai pemimpin; untuk orang Simeon ialah Sefaca bin Maakha;
27:17 bani marga Levi, si Hasabya, anak ni si Kemuel; bani ginompar ni si Aron, si Sadok; (bd. 24:3; 26:30; 29:22.) 27:17 untuk suku Lewi ialah Hasabya bin Kemuel; untuk keturunan Harun ialah Zadok;
27:18 bani marga Juda, si Elihu, sada humbani sanina ni si Daud; bani marga Isasar, si Omri, anak ni si Mikael; (1 Sam. 16:6.) 27:18 untuk suku Yehuda ialah Elihu, salah seorang saudara Daud; untuk suku Isakhar ialah Omri bin Mikhael;
27:19 bani marga Sebulon, si Jismaya, anak ni si Obaja; bani marga Naftali, si Jerimot, anak ni si Asriel; 27:19 untuk suku Zebulon ialah Yismaya bin Obaja; untuk suku Naftali ialah Yerimot bin Azriel;
27:20 bani ginompar ni Efraim si Hosea, anak ni si Asasya; bani na satongah marga Manasse, si Joel, anak ni si Pedaya; 27:20 untuk bani Efraim ialah Hosea bin Azazya; untuk setengah suku Manasye ialah Yoël bin Pedaya;
27:21 bani satongah marga Manasse na i Gilead, si Jiddo, anak ni si Sakaria; bani marga Benyamin, si Jehasiel, anak ni si Abner; 27:21 untuk setengah suku Manasye yang di Gilead ialah Yido bin Zakharia; untuk suku Benyamin ialah Yaasiel bin Abner;
27:22 bani marga Dan, si Asareel, anak ni si Jeroham. Ai ma kopala ni marga ni Israel. 27:22 untuk suku Dan ialah Azareel bin Yeroham. Itulah para kepala suku-suku Israel.
27:23 Tapi lang dihut ibilangi si Daud halak na marumur itoruh ni dua puluh tahun, halani na dob iparbagah Jahowa, pabueionni do halak Israel, songon bintang na i langit. (1 Mus. 22:17; 4 Mus. 1:3.) 27:23 Daud tidak menghitung jumlah orang-orang yang berumur dua puluh tahun ke bawah, sebab TUHAN telah menjanjikan untuk membuat orang Israel sebanyak bintang-bintang di langit.
27:24 Domma namin ipungkah si Joab, anak ni si Seruya, mamilangi, tapi seng dob ope ibahen; ai sogop do papa bani halak Israel marhalanihon ai, halani ai do ase seng isuratkon bilangan ai hubagas buku barita ari-ari ni raja Daud. (bd. 21:14.) 27:24 Memang Yoab, anak Zeruya, telah mulai menghitung, tetapi ia tidak menyelesaikannya, sebab oleh karena hal itu orang Israel tertimpa murka; dengan demikian jumlah mereka tidak dibukukan dalam kitab sejarah raja Daud.
27:25 Ia haondosan ni ganup ugas-ugas ni raja ai, ai ma si Asmawet, anak ni si Adiel; anjaha haondosan ni ugas-ugas na i talun, na i kota, na i huta pakon na i benteng, ai ma si Jonatan, anak ni si Usia; (bd. 26:20-26.) 27:25 Yang mengawasi persediaan raja ialah Azmawet bin Adiel dan yang mengawasi persediaan di luar kota, di kota-kota, di desa-desa dan di dalam menara-menara lumbung ialah Yonatan bin Uzia.
27:26 haondosan ni halak siparhorja i juma, na manlahoitanoh ai, ai ma si Esri, anak ni si Helub; 27:26 Yang mengawasi para pekerja di ladang yang harus mengusahakan tanah ialah Ezri bin Kelub.
27:27 haondosan ni pohon anggur, ai ma si Simei, halak Rama; haondosan ni anggur na sinimpan i pohon anggur, ai ma si Sabdi halak Sipmi; 27:27 Yang mengawasi kebun-kebun anggur ialah Simei, orang Rama. Yang mengawasi hasil kebun anggur untuk persediaan anggur ialah Zabdi, orang Syifmi.
27:28 haondosan ni hayu jetun pakon hayu ara na i habungan, ai ma si Baal-Hanan, halak Geder ai, anjaha haondosan ni minak, ai ma si Joas; 27:28 Yang mengawasi pohon-pohon zaitun dan pohon-pohon ara di Daerah Bukit ialah Baal-Hanan, orang Gederi; yang mengawasi persediaan minyak ialah Yoas.
27:29 haondosan ni lombu na manampal i Saron, ai ma si Sitrai, halak Saron; haondosan ni lombu na i habungan, ai ma si Sapat, anak ni si Adellai; 27:29 Yang mengawasi lembu sapi yang digembalakan di tanah Saron ialah Sitrai, orang Saron; yang mengawasi lembu sapi di lembah-lembah ialah Safat bin Adlai.
27:30 haondosan ni unta, ai ma si Obil, halak Ismael; haondosan ni halode boru-boru, ai ma si Jehdeya, halak Meronot; 27:30 Yang mengawasi unta-unta ialah Obil, orang Ismael; yang mengawasi keledai-keledai betina ialah Yehdeya, orang Meronot.
27:31 haondosan ni biri-biri ampa hambing, ai ma si Jasis, halak Hagari. Ai ma ganup gamot haondosan ni ugas-ugas ni raja Daud. (bd. 5:10.) 27:31 Yang mengawasi kambing domba ialah Yazis, orang Hagri. Mereka ini sekalian ialah para pengawas harta milik raja Daud.
27:32 Ia si Jonatan, mangkela ni si Daud, ai ma panuturini, sada dalahi na pantas maruhur anjaha na pentar; ia si Jehiel, anak ni si Hakmoni, ai ma hasoman ni anak ni raja ai. (2 Sam. 21:21.) 27:32 Yonatan, saudara ayah Daud, adalah penasihat; dia seorang cerdas dan ahli kitab. Yehiel bin Hakhmoni membantu anak-anak raja.
27:33 Si Ahitopel pe panuturi ni raja ai do, anjaha si Husai, halak Arki ai, ai ma huan-huan ni raja ai. (2 Sam. 15:12, 37.) 27:33 Ahitofel adalah penasihat raja; Husai, orang Arki, adalah sahabat raja.
27:34 Na manggantih si Ahitopel, ai ma si Joyada, anak ni si Benaya, pakon si Abyatar. Si Joab, ai ma kopala ni bala ni raja ai. (2 Sam. 8:16.) 27:34 Yang menggantikan Ahitofel kemudian ialah Yoyada bin Benaya dan Abyatar. Panglima raja ialah Yoab.
<< 1 Tawarikh 26 1 Tawarikh 28 >>