1 Tawarikh 25

25:1 Ambahni ai ipapulig si Daud rap pakon pambobai ni bala ai ma hubani horja ai, anak ni si Asap, anak ni si Heman, pakon anak ni si Jedutun, na igoki Tonduy sanggah mangguit husapi, arbab pakon sordam. Anjaha on ma bilangan ni dalahi na mandalankon tohonan ai. (bd. 15:19.) 25:1 Selanjutnya untuk ibadah Daud dan para panglima menunjuk anak-anak Asaf, anak-anak Heman dan anak-anak Yedutun. Mereka bernubuat dengan diiringi kecapi, gambus dan ceracap. Daftar orang-orang yang bekerja dalam ibadah ini ialah yang berikut:
25:2 Humbani anak ni si Asap: Si Sakkur, si Josep, si Netanya, si Asarela; ai ma anak ni si Asap, na binobahon ni si Asap, na igoki Tonduy, sanggah marmusik romban hubani panogu-noguan ni raja ai. 25:2 dari anak-anak Asaf ialah Zakur, Yusuf, Netanya dan Asarela, anak-anak Asaf di bawah pimpinan Asaf, yang bernubuat dengan petunjuk raja.
25:3 Humbani si Jedutun, anak ni si Jedutun: si Gedalya, si Seri, si Jesaya, si Simei, si Hasabya, si Matitya, onom halak, na binobahon ni bapa ni sidea si Jedutun, na igoki Tonduy sanggah marhusapi laho mamuji-muji pakon mangkatahon tarima-kasih hubani Jahowa. (bd. 23:30.) 25:3 Dari Yedutun ialah anak-anak Yedutun: Gedalya, Zeri, Yesaya, Simei, Hasabya dan Matica, enam orang, di bawah pimpinan ayah mereka, Yedutun, yang bernubuat dengan diiringi kecapi pada waktu menyanyikan syukur dan puji-pujian bagi TUHAN.
25:4 Humbani si Heman, anak ni si Hema: Si Bukia, si Matanya, si Usiel, si Sebuel, si Jerimot, si Hananyah, si Hanani, si Eliata, si Gidalti, si Romamtieser, si Josbekasa, si Maloti, si Hotir pakon si Mahasiot. 25:4 Dari Heman ialah anak-anak Heman: Bukia, Matanya, Uziel, Sebuel, Yerimot, Hananya, Hanani, Eliata, Gidalti, Romamti-Ezer, Yosbekasa, Maloti, Hotir dan Mahaziot.
25:5 Ai ma ganup anak ni si Heman, halak na marpanonggoran bani raja ai, romban hubani hata ni Jahowa, laho patimbulhon tanduk hatuahon; ai ibere Naibata do hubani si Heman sapuluh ompat anak pakon tolu boru. (bd. 21:9; 2 Kron. 35:15; Ps. 89:18, 19.) 25:5 Mereka ini sekalian adalah anak-anak Heman, pelihat raja, menurut janji Allah untuk meninggikan tanduk kekuatannya; sebab Allah telah memberikan kepada Heman empat belas orang anak laki-laki dan tiga orang anak perempuan.
25:6 Ganupan sidea binobahon ni bapa ni sidea, si Asap, si Jedutun pakon si Heman, sanggah mandoding i rumah ni Jahowa, marhasoman ogung, husapi pakon arbab, laho mandalankon horja i rumah ni Naibata, ibagas pangatur ni raja ai. 25:6 Mereka ini sekalian berada di bawah pimpinan ayah mereka pada waktu menyanyikan nyanyian di rumah TUHAN dengan diiringi ceracap, gambus dan kecapi untuk ibadah di rumah Allah dengan petunjuk raja. Demikianlah keadaan bani Asaf, Yedutun dan Heman.
25:7 Ia bilangan ni sidea rap pakon sanina ni sidea, na niajaran mandoding hubani Jahowa, haganup na pandei, dua ratus ualuh puluh ualuh halak do. 25:7 Jumlah mereka bersama-sama saudara-saudara mereka yang telah dilatih bernyanyi untuk TUHAN — mereka sekalian adalah ahli seni — ada dua ratus delapan puluh delapan orang.
25:8 Tapi mandabuh ruji-ruji do sidea pasal horja ni sidea, na etek age na banggal, guru age susian. (bd. 24:31.) 25:8 Tua dan muda, guru dan murid, membuang undi mengenai tugasnya.
25:9 Ruji-ruji na parlobei madabuh hubani si Josep; na paduahon hubani si Gedalia, hubani pakon saninani ampa anakni, sapuluh dua halak; 25:9 Lalu jatuhlah undian yang pertama pada Yusuf, orang Asaf; undian yang kedua pada Gedalya dengan saudara-saudaranya dan anak-anaknya, dua belas orang;
25:10 na patoluhon hubani si Sakkur, anakni pakon saninani, sapuluh dua halak; 25:10 undian yang ketiga pada Zakur, anak-anaknya dan saudara-saudaranya, dua belas orang;
25:11 na paompatkon hubani si Jisri, anakni pakon saninani, sapuluh dua halak; 25:11 undian yang keempat pada Yizri, anak-anaknya dan saudara-saudaranya, dua belas orang;
25:12 na palimahon hubani si Netanya, anakni pakon saninani, sapuluh dua halak; 25:12 undian yang kelima pada Netanya, anak-anaknya dan saudara-saudaranya, dua belas orang;
25:13 na paonomkon hubani si Bukiah, anakni pakon saninani, sapuluh dua halak; 25:13 undian yang keenam pada Bukia, anak-anaknya dan saudara-saudaranya, dua belas orang;
25:14 na papituhon hubani si Jesarela, anakni pakon saninani, sapuluh dua halak; 25:14 undian yang ketujuh pada Yesarela, anak-anaknya dan saudara-saudaranya, dua belas orang;
25:15 na paualuhkon si Jesaya, anakni pakon saninani, sapuluh dua halak; 25:15 undian yang kedelapan pada Yesaya, anak-anaknya dan saudara-saudaranya, dua belas orang;
25:16 na pasiahkon si Matanya, anakni pakon saninani, sapuluh dua halak; 25:16 undian yang kesembilan pada Matanya, anak-anaknya dan saudara-saudaranya, dua belas orang;
25:17 na pasapuluhkon si Simei, anakni pakon saninani, sapuluh dua halak; 25:17 undian yang kesepuluh pada Simei, anak-anaknya dan saudara-saudaranya, dua belas orang;
25:18 na pasapuluh-sadahon si Asarel anakni pakon saninani, sapuluh dua halak; 25:18 undian yang kesebelas pada Azareel, anak-anaknya dan saudara-saudaranya, dua belas orang;
25:19 na pasapuluh-duahon si Hasabya, anakni pakon saninani, sapuluh dua halak; 25:19 undian yang kedua belas pada Hasabya, anak-anaknya dan saudara-saudaranya, dua belas orang;
25:20 na pasapuluh-toluhon si Subael, anakni pakon saninani, sapuluh dua halak; 25:20 undian yang ketiga belas pada Subael, anak-anaknya dan saudara-saudaranya, dua belas orang;
25:21 na pasapuluh-ompatkon si Matitya, anakni pakon saninani, sapuluh dua halak; 25:21 undian yang keempat belas pada Matica, anak-anaknya dan saudara-saudaranya, dua belas orang;
25:22 na pasapuluh-limahon si Jeremot, anakni pakon saninani, sapuluh dua halak; 25:22 undian yang kelima belas pada Yeremot, anak-anaknya dan saudara-saudaranya, dua belas orang;
25:23 na pasapuluh-onomkon si Hananya, anakni pakon saninani, sapuluh dua halak; 25:23 undian yang keenam belas pada Hananya, anak-anaknya dan saudara-saudaranya, dua belas orang;
25:24 na pasapuluh-pituhon si Josbekasa, anakni pakon saninani, sapuluh dua halak; 25:24 undian yang ketujuh belas pada Yosbekasa, anak-anaknya dan saudara-saudaranya, dua belas orang;
25:25 na pasapuluh-ualuhkon si Hanani, anakni pakon saninani, sapuluh dua halak; 25:25 undian yang kedelapan belas pada Hanani, anak-anaknya dan saudara-saudaranya, dua belas orang;
25:26 na pasapuluh-siahkon si Maloti anakni pakon saninani, sapuluh dua halak; 25:26 undian yang kesembilan belas pada Maloti, anak-anaknya dan saudara-saudaranya, dua belas orang;
25:27 na padua-puluhkon si Eliata, anakni pakon saninani, sapuluh dua halak; 25:27 undian yang kedua puluh pada Eliata, anak-anaknya dan saudara-saudaranya, dua belas orang;
25:28 na padua-puluh-sadahon si Hotir, anakni pakon saninani, sapuluh dua halak; 25:28 undian yang kedua puluh satu pada Hotir, anak-anaknya dan saudara-saudaranya, dua belas orang;
25:29 na padua-puluh-duahon si Gidalti, anakni pakon saninani, sapuluh dua halak; 25:29 undian yang kedua puluh dua pada Gidalti, anak-anaknya dan saudara-saudaranya, dua belas orang;
25:30 na padua-puluh-toluhon si Mahasiot, anakni pakon saninani, sapuluh dua halak; 25:30 undian yang kedua puluh tiga pada Mahaziot, anak-anaknya dan saudara-saudaranya, dua belas orang;
25:31 anjaha na padua-puluh-ompatkon si Romamtieser, anakni pakon saninani, sapuluh dua halak. 25:31 undian yang kedua puluh empat pada Romamti-Ezer, anak-anaknya dan saudara-saudaranya, dua belas orang.
<< 1 Tawarikh 24 1 Tawarikh 26 >>