1 Tawarikh 24

24:1 On do pambagian ni ginompar ni si Aron. Anak ni si Aron: si Nadab pakon si Abihu, si Eleasar pakon si Itamar. (bd. 6:3; 23:6.) 24:1 Inilah rombongan-rombongan anak-anak Harun. Anak-anak Harun ialah Nadab, Abihu, Eleazar dan Itamar.
24:2 Tapi matei popor do si Nadab pakon si Abihu parlobei humbani bapa ni sidea; gabe si Eleasar pakon si Itamar do na mangabing hamalimon ai. (3 Mus. 10:1, 2, 12.) 24:2 Tetapi Nadab dan Abihu mati lebih dahulu dari pada ayah mereka dengan tidak mempunyai anak laki-laki, maka yang memegang jabatan imam ialah Eleazar dan Itamar.
24:3 Jadi ibagi si Daud ma sidea marhitei pangurupion ni si Sadok, na humbani ginompar ni si Eleasar, pakon si Ahimelek, na humbani ginompar ni si Itamar, romban hubani horinni bei, mandalankon horjani. (2 Kron. 8:14.) 24:3 Daud, bersama-sama Zadok dari bani Eleazar dan Ahimelekh dari bani Itamar, membagi-bagi mereka menurut jabatan mereka dalam penyelenggaraan ibadah.
24:4 Halani bueinan do jumpah kopala humbani ginompar ni si Eleasar ase humbani ginompar ni si Itamar, gabe iranggi ma sidea sonon: Sapuluh onom halak humbani ginompar ni si Eleasar bahen kopala ni sidea marsasaompung anjaha humbani ginompar ni si Itamar ualuh halak bahen kopala ni sidea marsasaompung. (1 Sam. 2:22; 3:12-18; 22:19-20.) 24:4 Lalu ternyata bahwa di antara keturunan Eleazar ada lebih banyak kepala kaum dari pada di antara keturunan Itamar, sebab itu orang membagi-bagi mereka sebagai berikut: untuk bani Eleazar enam belas orang kepala puak, tetapi untuk bani Itamar delapan orang kepala puak.
24:5 Tapi marhitei ruji-ruji do parranggi ni sidea ai, dos bei homa ibahen ai; adong do kopala ni ianan na mapansing ai, sonai homa kopala ni parugas ilobei ni Naibata, humbani ginompar ni si Eleasar pakon humbani ginompar ni si Itamar. 24:5 Dan orang membagi-bagi mereka dengan membuang undi tanpa mengadakan perbedaan, sebab ada “pemimpin-pemimpin kudus” dan “pemimpin-pemimpin Allah”, baik di antara keturunan Eleazar maupun di antara keturunan Itamar.
24:6 Si Semaya, juru tulis ai, anak ni si Netaneel, halak Levi ai, ia do na manurati goran ni sidea ilobei ni raja ai, kopala-kopala ai, malim Sadok pakon si Ahimelek, anak ni si Abyatar, pakon ilobei ni kopala ni malim ampa halak Levi marsasaompung; margantih-gantih do ibahen horin ni ginompar ni si Eleasar pakon horin ni ginompar ni si Itamar. (ay. 3; bd. 18:16; 26:1.) 24:6 Dan Semaya bin Netaneel, panitera itu, seorang Lewi, menulis nama mereka di depan raja, di depan pembesar-pembesar, imam Zadok, Ahimelekh bin Abyatar dan di depan kepala-kepala puak para imam dan orang Lewi; setiap kali satu puak diambil dari Eleazar, dan demikian pula satu puak dari Itamar.
24:7 Ruji-ruji na parlobei madabuh bani si Joyarib, na paduahon bani si Jedaya; (bd. 9:10; Neh. 11:10.) 24:7 Undian yang pertama jatuh pada Yoyarib; yang kedua pada Yedaya;
24:8 na patoluhon bani si Harim, na paompatkon bani si Seorim, 24:8 yang ketiga pada Harim; yang keempat pada Seorim;
24:9 na palimahon bani si Malkia, na paonomkon bani si Miyamin, 24:9 yang kelima pada Malkia; yang keenam pada Miyamin;
24:10 na papituhon bani si Hakos, na paualuhkon bani si Abia, (Luk. 1:5.) 24:10 yang ketujuh pada Hakos; yang kedelapan pada Abia;
24:11 na pasiahkon bani si Jesua, na pasapuluhkon bani si Sekanya, 24:11 yang kesembilan pada Yesua; yang kesepuluh pada Sekhanya;
24:12 na pasapuluh-sadahon bani si Eliasib, na pasapuluh-duahon bani si Jakim, 24:12 yang kesebelas pada Elyasib; yang kedua belas pada Yakim;
24:13 na pasapuluh toluhon bani si Hupa, na pasapuluh-ompatkon bani si Jesebeab, 24:13 yang ketiga belas pada Hupa; yang keempat belas pada Yesebeab;
24:14 na pasapuluh-limahon bani si Bilga, na pasapuluh-onomkon bani si Immer, 24:14 yang kelima belas pada Bilga; yang keenam belas pada Imer;
24:15 na pasapuluh-pituhon bani si Hesir, na pasapuluh-ualuhkon bani si Hapises, 24:15 yang ketujuh belas pada Hezir; yang kedelapan belas pada Hapizes;
24:16 na pasapuluh-siahkon bani si Petaya, na padua-puluhkon bani si Jeheskel. 24:16 yang kesembilan belas pada Petahya; yang kedua puluh pada Yehezkel;
24:17 na padua-puluh-sadahon bani si Jakin, na padua-puluh-duahon bani si Gamul, (bd. 9:10; Neh. 11:10.) 24:17 yang kedua puluh satu pada Yakhin; yang kedua puluh dua pada Gamul;
24:18 na padua-puluh-toluhon bani si Delaya, na padua-puluh-ompatkon bani si Maasya. 24:18 yang kedua puluh tiga pada Delaya; yang kedua puluh empat pada Maazya.
24:19 Ai ma horin ni sidea, laho mandalankon horja ni sidea bei, laho masuk hu rumah ni Jahowa, mangihutkon aturan ni si Aron, bapa ni sidea ai, songon na tinonahkon ni Jahowa bani. 24:19 Itulah jabatan mereka dalam menyelenggarakan ibadah setelah mereka masuk rumah TUHAN, sesuai dengan peraturan yang diberikan kepada mereka dengan perantaraan Harun, bapa leluhur mereka, seperti yang diperintahkan kepadanya oleh TUHAN, Allah Israel.
24:20 Anjaha pasal halak Levi na legan ai: Humbani anak ni si Amram, si Subael; humbani anak ni si Subael, si Jedaya; 24:20 Golongan yang masih tinggal dari bani Lewi, dari anak-anak Amram ialah Subael, dari anak-anak Subael ialah Yehdeya;
24:21 humbani anak ni si Rehabya, si Jisia, kopala; (bd. 23:17-23; 26:25.) 24:21 dari anak-anak Rehabya ialah Yisia, seorang kepala;
24:22 humbani halak Jishari, si Selomot; humbani anak ni si Selomot, si Jahat; 24:22 dari orang Yizhar ialah Selomot; dari anak-anak Selomot ialah Yahat.
24:23 humbani anak ni si Hebron, si Jeria, kopala, si Amarya paidua, si Usiel paitolu, si Jekamean paiompat; 24:23 Anak-anak Hebron ialah Yeria, seorang kepala, Amarya, anak yang kedua, Yahaziel, anak yang ketiga, dan Yekameam, anak yang keempat.
24:24 humbani anak ni si Usiel, si Mika; humbani anak ni si Mika, si Samir; 24:24 Anak Uziel ialah Mikha; dari anak-anak Mikha ialah Samir.
24:25 anggi ni si Mika, si Jisia; humbani anak ni si Jisia, si Sakarya. 24:25 Saudara Mikha ialah Yisia; dari anak-anak Yisia ialah Zakharia.
24:26 Anak ni si Merari: Si Mahli pakon si Musi, pakon anak ni anakni si Jaasia. 24:26 Keturunan Merari ialah Mahli dan Musi, juga anak-anak Yaazia, anaknya.
24:27 Anak ni si Merari, na humbani si Jaasia: Si Soham, si Sakkur pakon si Ibri. 24:27 Keturunan Merari dari pihak Yaazia, anaknya, ialah Syoham, Zakur dan Hibri.
24:28 Humbani si Mahli: Si Eleasar, seng dong anakni. 24:28 Dari Mahli ialah Eleazar; dia ini tidak mempunyai anak.
24:29 Humbani si Kis, anak ni si Kis, si Jerameel. 24:29 Dari Kish: anak Kish, yakni Yerahmeel.
24:30 Anak ni si Musi: Si Mahli, si Eder pakon si Jerimot. Ai ma ginompar ni halak Levi marsasaompung. 24:30 Anak-anak Musi ialah Mahli, Eder dan Yerimot. Itulah bani Lewi menurut puak mereka.
24:31 Pasal sidea pe idalankon do ruji-ruji, usih songon sanina ni sidea, ginompar ni si Aron, ilobei ni raja Daud, si Sadok, si Ahimelek pakon ilobei ni kopala ni malim ampa halak Levi marsasaompung. (bd. 25:8.) 24:31 Mereka ini pun, sama seperti saudara-saudara sesuku mereka, anak-anak Harun, membuang undi di depan raja Daud, di depan Zadok, Ahimelekh dan para kepala puak, para imam dan orang Lewi. Dalam hal ini seorang kepala puak sama dengan saudaranya yang terkecil.
<< 1 Tawarikh 23 1 Tawarikh 25 >>