1 Tawarikh 2

2:1 On do anak ni si Israel: Si Ruben, si Simeon, si Levi, si Juda, si Isasar, si Sebulon, (1 Mus. 35:22-26.) 2:1 Inilah anak-anak Israel: Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Isakhar, Zebulon,
2:2 si Dan, si Josep, si Benyamin, si Naftali, si Gad pakon si Asser. 2:2 Dan, Yusuf, Benyamin, Naftali, Gad dan Asyer.
2:3 Anak ni si Juda: Si Er, si Onan pakon si Sela; boru ni si Sua, halak Kanaan ai do manubuhkon na tolu halak on bani. Tapi anggo si Er, bunga tubuh ni si Juda, na jahat do ia ilobei ni Jahowa, halani ai do ase matei ia ibahen Jahowa. (1 Mus. 38:1-7.) 2:3 Anak-anak Yehuda ialah Er, Onan dan Syela, tiga orang, yang lahir bagi dia dari anak perempuan Syua perempuan Kanaan itu. Tetapi Er, anak sulung Yehuda itu, adalah jahat di mata TUHAN, maka Ia membunuhnya.
2:4 Itubuhkon si Tamar, parumaenni ai do homa bani, si Perez pakon si Zerah; ase lima halak do ganup anak ni si Juda. (1 Mus. 38:29, 30.) 2:4 Tamar, menantu perempuan Yehuda, melahirkan baginya Peres dan Zerah. Semuanya anak-anak Yehuda ada lima orang.
2:5 Anak ni si Perez: si Hesron pakon si Hamul. (1 Mus. 46:12.) 2:5 Anak-anak Peres ialah Hezron dan Hamul.
2:6 Anak ni si Zerah: Si Simri, si Etan, si Heman, si Kalkol pakon si Dara, lima halak haganup. 2:6 Anak-anak Zerah ialah Zimri, Etan, Heman, Kalkol dan Dara. Semuanya lima orang.
2:7 Anak ni si Karmi: Si Achan, na manunsahi Israel, halani ibuat ugas sisiapokonon. (Jos. 7.) 2:7 Keturunan Karmi ialah Ahar, yang mencelakakan orang Israel karena ia tidak taat dalam hal barang-barang yang dikhususkan itu.
2:8 Anak ni si Etan: Si Asarya. 2:8 Keturunan Etan ialah Azarya.
2:9 Anak na tubuh bani si Hesron: Si Jerahmel, si Ram pakon si Kalubai. (ay. 18:42; Rut 4:19-22; Mat. 1:3.) 2:9 Anak-anak yang lahir bagi Hezron ialah Yerahmeel, Ram dan Khelubai.
2:10 Si Ram, ai ma bapa ni si Aminadab, anjaha si Aminadab ai ma bapa ni si Nahason, kopala ni halak Juda. 2:10 Ram memperanakkan Aminadab, dan Aminadab memperanakkan Nahason, pemimpin bani Yehuda.
2:11 Si Nahason, ai ma bapa ni si Salma, anak ni si Salma si Boas; 2:11 Nahason memperanakkan Salma dan Salma memperanakkan Boas.
2:12 anak ni si Boas si Obed, anak ni si Obed si Isai. 2:12 Boas memperanakkan Obed dan Obed memperanakkan Isai.
2:13 Anak ni si Isai: Si Eliab, bunga tubuhni, si Abinadab anak paduahon; si Simea na patoluhon, (1 Sam. 16:6-10.) 2:13 Isai memperanakkan Eliab, anak sulungnya, dan Abinadab, anak yang kedua, Simea, anak yang ketiga,
2:14 si Natanael na paompathon, si Raddai na palimahon; 2:14 Netaneel, anak yang keempat, Radai, anak yang kelima,
2:15 si Osem na paonomhon ampa si Daud na papituhon. (1 Sam. 17:12.) 2:15 Ozem, anak yang keenam, dan Daud, anak yang ketujuh;
2:16 Botou ni sidea ai ma si Seruya pakon si Abigail. Anak si si Seruya: Si Abisai, si Joab pakon si Asahel, tolu halak. (2 Sam. 2:18.) 2:16 saudara-saudara perempuan mereka ialah Zeruya dan Abigail. Anak-anak Zeruya ialah Abisai, Yoab dan Asael, tiga orang.
2:17 Si Abigail manubuhkon si Amasa; anjaha bapa ni si Amasa, ai ma si Jeter, halak Ismail. (2 Sam. 17:25.) 2:17 Abigail melahirkan Amasa dan ayah Amasa ialah Yeter, orang Ismael itu.
2:18 Ia si Kaleb, anak ni si Hesron, adong do anak bani humbani parinangonni, si Asuba pakon si Jeriot; anjaha anakni ai, ai ma si Jeser, si Sobab pakon si Ardon. (ay. 9:42.) 2:18 Kaleb bin Hezron memperanakkan Yeriot dari Azuba, isterinya; dan inilah anak-anak perempuan itu: Yesyer, Sobab dan Ardon.
2:19 Dob matei si Asuba, ibuat si Kaleb ma si Efrata bahen parinangonni, na manubuhkon bani si Hur. (ay. 50.) 2:19 Sesudah Azuba mati, Kaleb mengawini Efrat yang melahirkan Hur baginya.
2:20 Si Hur ai ma bapa ni si Uri, anjaha si Uri ai ma bapa ni si Besaleel. (2 Mus. 31:2.) 2:20 Hur memperanakkan Uri dan Uri memperanakkan Bezaleel.
2:21 Dob ai iparayak si Hesron ma boru ni si Makir, bapa ni si Gilead, ibuat ma ai bahen parinangonni, sanggah marumur ia onom puluh tahun anjaha itubuhkon naboru ai ma si Segub. 2:21 Sesudah itu Hezron menghampiri anak perempuan Makhir, bapa Gilead. Ia mengawini perempuan itu ketika ia berumur enam puluh tahun. Perempuan itu melahirkan Segub baginya.
2:22 Anjaha si Segub, ai ma bapa ni si Jair; adong do bani dua puluh tolu huta i tanoh Gilead. (Panguh. 10:3.) 2:22 Segub memperanakkan Yair yang mempunyai dua puluh tiga perkampungan di tanah Gilead.
2:23 Tapi ibuat halak Gesur pakon halak Aram ma huta-huta ni si Jair, sonai homa Kenat pakon dusunni, onom puluh huta. On ma ganup anak ni si Makir, bapa ni si Gilead. (1 Raj. 4:13.) 2:23 Tetapi Gesur dan Aram merebut Hawot-Yair dari pada mereka, juga Kenat dan tempat-tempat jajahannya, enam puluh perkampungan. Itulah semuanya keturunan Makhir, bapa Gilead.
2:24 Dob matei si Hesron i Kaleb-Efrata, itubuhkon si Abia, parinangon ni si Hesron ma si Ashur, bapa ni si Tekoa. (bd. 4:5.) 2:24 Sesudah Hezron mati, Kaleb menghampiri Efrata — dia adalah isteri Hezron, ayahnya — maka perempuan itu melahirkan baginya Asyhur, bapa Tekoa.
2:25 Anak ni si Jerahmel, bunga tubuh ni si Hesron: Si Ram, bunga tubuhni, si Buna, si Oren, si Osem pakon si Ahya. (ay. 9.) 2:25 Anak-anak Yerahmeel, anak sulung Hezron, ialah Ram, anak sulung, Buna, Oren, Ozem dan Ahia.
2:26 Adong ope sada nari parinangon ni si Jerahmel, na margoran si Atara, ia do inang ni si Onam. 2:26 Tetapi Yerahmeel mempunyai seorang isteri lain, bernama Atara; dialah ibu Onam.
2:27 Anak ni si Ram, bunga tubuh ni si Jerahmel: Si Maas, si Jamin pakon si Eker. 2:27 Anak-anak Ram, anak sulung Yerahmeel, ialah Maas, Yamin dan Eker.
2:28 Anak ni si Onam: Si Sammai pakon si Jada. Anak ni si Sammai: Si Nadab pakon si Abisur. 2:28 Anak-anak Onam ialah Samai dan Yada, dan anak-anak Samai ialah Nadab dan Abisur.
2:29 Goran ni parinangon ni si Abisur, ai ma si Abihail, na manubuhkon bani si Aban pakon si Molid. 2:29 Nama isteri Abisur ialah Abihail yang melahirkan Ahban dan Molid baginya.
2:30 Anak ni si Nadab: Si Seled pakon si Appaim; matei pono do si Seled. 2:30 Anak-anak Nadab ialah Seled dan Apaim; Seled mati dengan tidak mempunyai anak.
2:31 Anak ni si Appaim: Si Isei. Anak ni si Isei: Si Sesan. Anak ni si Sesan: Si Ahlai. 2:31 Keturunan Apaim ialah Yisei, dan keturunan Yisei ialah Sesan, dan keturunan Sesan ialah Ahlai.
2:32 Anak ni si Jada, anggi ni si Sammai: Si Jeter pakon si Jonatan; matei pono do anggo si Jeter. 2:32 Anak-anak Yada, adik Samai, ialah Yeter dan Yonatan; Yeter mati dengan tidak mempunyai anak.
2:33 Anak ni si Jonatan: Si Pelet pakon si Sasa. Ai ma ginompar ni si Jerahmel. 2:33 Anak-anak Yonatan ialah Pelet dan Zaza. Itulah keturunan Yerahmeel.
2:34 Seng adong anak bani si Sesan, pitah boru do; tapi adong ma sada halak Masir, jabolon ni si Sesan, na margoran si Jarha. 2:34 Sesan tidak mempunyai anak laki-laki, hanya anak-anak perempuan; tetapi Sesan mempunyai seorang budak laki-laki, orang Mesir, yang bernama Yarha.
2:35 Jadi ibere si Sesan ma boruni hubani si Jarha, jabolonni ai bahen parinangonni, gabe itubuhkon ma bani si Attai. 2:35 Jadi Sesan memberi anaknya kepada Yarha, budaknya itu, menjadi isteri, lalu perempuan itu melahirkan Atai baginya.
2:36 Si Attai ai ma bapa ni si Natan, si Natan bapa ni si Sabad. 2:36 Atai memperanakkan Natan, dan Natan memperanakkan Zabad.
2:37 Si Sabad bapa ni si Eflal, anjaha si Eflal bapa ni si Obed. 2:37 Zabad memperanakkan Eflal, dan Eflal memperanakkan Obed.
2:38 Si Obed bapa ni si Jehu, anjaha si Jehu bapa ni si Asarya. 2:38 Obed memperanakkan Yehu, dan Yehu memperanakkan Azarya.
2:39 Si Asarya bapa ni si Heles, anjaha si Heles bapa ni si Elasa. 2:39 Azarya memperanakkan Heles, dan Heles memperanakkan Elasa.
2:40 Si Elasa bapa si Sismai, anjaha si Sismai bapa ni si Sallum. 2:40 Elasa memperanakkan Sismai, dan Sismai memperanakkan Salum.
2:41 Si Sallum bapa ni si Jekamiah, anjaha si Jekamiah bapa ni si Elisama. 2:41 Salum memperanakkan Yekamya, dan Yekamya memperanakkan Elisama.
2:42 Anak ni si Kaleb, anggi ni si Jerahmel: Si Mesa, bunga tubuhni, ai ma bapa ni si Zif. Anak ni si Mesa: si Hebron. (ay. 18.) 2:42 Keturunan Kaleb, adik Yerahmeel, ialah Mesa, anak sulungnya, bapa Zif, dan anak-anak Maresa, bapa Hebron.
2:43 Anak ni si Hebron: si Korah, si Tapuah, si Rekem pakon si Sema. 2:43 Anak-anak Hebron ialah Korah, Tapuah, Rekem dan Sema.
2:44 Si Sema ai ma bapa ni si Raham, bapa ni si Jorkeam; anjaha si Rekem ai ma bapa si Sammai. 2:44 Sema memperanakkan Raham, bapa Yorkeam, dan Rekem memperanakkan Samai.
2:45 Anak ni si Sammai: Si Maon; anjaha si Maon do bapa ni si Betzur. 2:45 Anak Samai ialah Maon, dan Maon ialah bapa Bet-Zur.
2:46 Si Efa pe, parinangon ni si Kaleb, itubuhkon do si Haran, si Mosa pakon si Gases. 2:46 Efa, gundik Kaleb, melahirkan Haran, Moza dan Gazes; Haran memperanakkan Gazes.
2:47 Anak ni si Jadai: si Regam, si Jotam, si Gesan, si Pelet, si Efa pakon si Saaf. 2:47 Anak-anak Yohdai ialah Regem, Yotam, Gesan, Pelet, Efa dan Saaf.
2:48 Tapi anggo si Maaka, parinangon ni si Kaleb, itubuhkon do si Seber pakon si Tirhana. 2:48 Gundik Kaleb, yakni Maakha, melahirkan Seber dan Tirhana.
2:49 Itubuhkon do homa si Saaf, bapa ni si Madmanna ampa si Sewa, bapa ni si Makbena pakon bapa ni si Gibea; anjaha boru ni si Kaleb ai ma si Aksa. (Jos. 15:18; Panguh. 1:12.) 2:49 Perempuan itu melahirkan juga Saaf, bapa Madmana, dan Sewa, bapa Makhbena dan bapa Gibea; anak perempuan Kaleb ialah Akhsa.
2:50 Ai ma ginompar ni si Kaleb. Anak ni si Hur, bunga tubuh ni si Efrata: Si Sobal bapa ni si Kiryat-Jearim. (ay. 19.) 2:50 Itulah keturunan Kaleb. Anak-anak Hur, anak sulung Efrata, ialah Sobal, bapa Kiryat-Yearim,
2:51 Si Salma, bapa ni si Betlehem anjaha si Hareb, bapa ni si Betgader. 2:51 Salma, bapa Betlehem dan Haref, bapa Bet-Gader.
2:52 Anak ni si Sobal, bapa ni si Kiryat-Jearim: Si Haroe pakon satongah halak Menuhoti. 2:52 Sobal, bapa Kiryat-Yearim, mempunyai keturunan, yakni Haroë dan setengah orang Menuhot.
2:53 Ginompar ni si Kiryat-Jearim: Halak Jitri, halak Puti, halak Sumati pakon halak Misrai; humbani sidea do roh ni halak Zori pakon halak Estaoli. (bd. 4:2.) 2:53 Dan kaum-kaum Kiryat-Yearim ialah orang Yetri, orang Puti, orang Sumati dan orang Misrai; dari mereka inilah berasal orang Zora dan orang Esytaol.
2:54 Anak ni si Salma: Si Betlehem, halak Netofati, si Atrot-Bet-Joab pakon satongah ni halak Manahati ampa halak Zori. (bd. 9:16.) 2:54 Keturunan Salma ialah Betlehem, orang Netofa, Atarot-Bet-Yoab dan setengah orang Manahti, yakni orang Zori.
2:55 Ia ginompar ni sibotoh surat, na marianan i Jabes, ai ma halak Tirhati, halak Simeati pakon halak Sukati. Ai ma halak Keni, na roh hubani si Hamat, bapa ni ginompar ni si Rekab. (Panguh. 1:16; Jer. 35.) 2:55 Dan kaum-kaum para ahli surat, yang diam di Yabes, ialah orang Tirati, orang Simati, dan orang Sukhati. Mereka itulah orang Keni keturunan Hamat bapa keluarga Rekhab.
<< 1 Tawarikh 1 1 Tawarikh 3 >>