1 Tawarikh 19

19:1 Dob salpu ai, matei ma si Nahas, raja ni halak Ammon, jadi anakni ma manrajai gantihni. (1 Sam. 11.) 19:1 Sesudah itu matilah Nahas, raja bani Amon, lalu anaknya menjadi raja menggantikan dia.
19:2 Jadi nini si Daud ma: Sihol do patuduhonku dear ni paruhuronku hubani si Hanun, anak ni si Nahas, ai bapani ai pe dear do paruhuronni bangku. Jadi isuruh si Daud ma suruhanni laho mangapohisi, halani panading ni bapani ai. Dob das juak-juak ni si Daud ai hubani si Hanun, hu nagori ni halak Ammon, laho mangapohisi, (2 Sam. 9:1.) 19:2 Lalu berkatalah Daud: “Aku akan menunjukkan persahabatan kepada Hanun bin Nahas, sebab ayahnya telah menunjukkan persahabatan kepadaku.” Sebab itu Daud mengirim utusan untuk menyampaikan pesan turut berdukacita kepadanya karena kematian ayahnya. Tetapi ketika pegawai-pegawai Daud sampai ke negeri bani Amon itu, kepada Hanun, untuk menyampaikan pesan turut berdukacita kepadanya,
19:3 nini kopala-kopala ni halak Ammon ma dompak si Hanun: Laho pasangaphon bapamu ma gakni, nini uhurmu si Daud, ase isuruh sipangapoh bamu? Ai lang sihol mamareksa, mangagou anjaha mangkahapi tanoh on do ase isuruh juak-juakni ai marayak ham? (2 Sam. 3:25.) 19:3 berkatalah pemuka-pemuka bani Amon itu kepada Hanun: “Apakah menurut anggapanmu Daud hendak menghormati ayahmu, karena ia telah mengutus kepadamu orang-orang yang menyampaikan pesan turut berdukacita? Bukankah dengan maksud untuk menyelidik, untuk mengintai dan menghancurkan negeri ini maka pegawai-pegawainya datang kepadamu?”
19:4 Jadi itangkap si Hanun ma juak-juak ni si Daud, anjaha isuruh ma na manuhur sidea pakon na mangkorot hiou ni sidea das hubani hundulanni, gabe sonai ma sidea ipalaho. (3 Mus. 19:27; Jes. 15:2; 20:4.) 19:4 Lalu Hanun menyuruh menangkap pegawai-pegawai Daud itu, disuruhnya mencukur mereka dan memotong pakaian mereka pada bagian tengah sampai pangkal paha mereka, kemudian dilepasnya mereka.
19:5 Jadi adong ma na laho patugahkon hubani si Daud pasal halak ai, gabe isuruh ma halak na manjumpahkon sidea, ai bador tumang do halak ai ibahen. Nini raja ai ma: Tading ma nasiam i Jeriko, paima ganjang gumisnasiam, dob ai pe ase mulak nasiam. 19:5 Ketika mereka berjalan pulang, diberitahukan kepada Daud tentang orang-orang itu, lalu disuruhnya orang menemui mereka, sebab orang-orang itu sangat dipermalukan. Raja berkata: “Tinggallah di Yerikho sampai janggutmu itu tumbuh, kemudian datanglah kembali.”
19:6 Dob iidah halak Ammon, na dob sogam uhur ni si Daud mangidah sidea ibahen sidea, gabe itongos si Hanun ampa halak Ammon ma saribu talenta pirak, laho mangupahi gareta porang pakon bala siparhuda hun Mesopotamia, hun Arammaakah pakon hun Soba. (1 Sam. 13:4.) 19:6 Setelah dilihat bani Amon, bahwa mereka telah membuat dirinya dibenci oleh Daud, maka Hanun dan bani Amon itu mengirim seribu talenta perak untuk menyewa kereta dan orang-orang berkuda dari Aram-Mesopotamia, dari Aram-Maakha dan dari Aram-Zoba.
19:7 Iupahi sidea ma tolu puluh dua ribu gareta porang ampa raja hun Maakah rap pakon balani. Jadi roh ma sidea anjaha marsaran ma ilobei ni Medeba. Marodor ma homa halak Ammon hun hutani bei laho hu parporangan. (Jes. 13:16.) 19:7 Mereka menyewa tiga puluh dua ribu kereta, serta raja negeri Maakha dengan tentaranya, yang datang berkemah dekat Medeba. Juga bani Amon itu berkumpul dari kota-kota mereka dan datang untuk berperang.
19:8 Dob ibogei si Daud ai, isuruh ma si Joab pakon ganup bala na borani-borani ai. 19:8 Ketika Daud mendengar hal itu, disuruhnyalah Yoab maju dengan segenap tentara dan pahlawan.
19:9 Jadi luar ma halak Ammon, anjaha marsihap ma sidea laho marporang ilobei ni horbangan ni huta ai, pulig do jongjong i ladang raja-raja na roh ai. 19:9 Lalu bani Amon maju, diaturnya barisan perangnya di depan pintu kota, sedang raja-raja yang ikut datang ada tersendiri di padang.
19:10 Jadi dob iidah si Joab, sai ia do idorab munsuh ai hun lobei pakon hun pudi, gabe ipilih ma humbani garama pilihan na i Israel, anjaha ipaodor ma sidea manjumpahkon halak Aram. (2 Kron. 13:14.) 19:10 Ketika Yoab melihat, bahwa serangan itu mengancam dia dari depan dan dari belakang, maka dipilihnyalah sebagian dari orang pilihan Israel, lalu ia mengatur barisan mereka berhadapan dengan orang Aram itu.
19:11 Balani na tading ai iondoskon ma ai hubani si Abisai, anggini ai, anjaha ipaodor ma sidea mandompakkon halak Ammon. (1 Sam. 26:6.) 19:11 Selebihnya dari rakyat itu ditempatkannya di bawah pimpinan Abisai, adiknya, dan mereka mengatur barisannya berhadapan dengan bani Amon itu.
19:12 Nini ma: Anggo gogohan halak Aram ai humbangku, roh ma ho mangurupi ahu, tapi anggo gogohan halak Ammon ai humbam, roh pe ahu mangurupi ho. 19:12 Lalu berkatalah Yoab: “Jika orang Aram itu lebih kuat dari padaku, maka haruslah engkau menolong aku, tetapi jika bani Amon itu lebih kuat dari padamu, maka aku akan menolong engkau.
19:13 Tenger ma uhurmu, anjaha asamkon hita ma hosahta mangkopkop bangsanta pakon mangkopkop huta ni Naibatanta; anjaha sai ibahen Jahowa ma rosuh ni uhurni. (5 Mus. 20:1; 1 Sam 3:18.) 19:13 Kuatkanlah hatimu dan marilah kita menguatkan hati untuk bangsa kita dan untuk kota-kota Allah kita. TUHAN kiranya melakukan yang baik di mata-Nya.”
19:14 Jadi idohori si Joab pakon bala na rapkonsi ai ma halak Aram laho mamorang sidea, gabe maporus ma sidea hun lobeini. 19:14 Lalu Yoab dan tentara yang bersama-sama dengan dia maju menghadapi orang Aram itu untuk berperang dan orang-orang itu melarikan diri dari hadapannya.
19:15 Jadi dob iidah halak Ammon, na dob maporus do hape halak Aram, maporus ma pakon sidea hun lobei ni si Abisai, anggi ni si Joab ai, anjaha surut ma sidea hubagas huta ai; dob ai mulak ma si Joab hu Jerusalem. 19:15 Ketika bani Amon melihat, bahwa orang Aram sudah melarikan diri, maka mereka pun larilah dari hadapan Abisai, adik Yoab, dan masuk ke dalam kota. Sesudah itu Yoab pulang ke Yerusalem.
19:16 Jadi dob iidah halak Aram, na dob talu sidea ibahen halak Israel, isuruh sidea ma suruhanni marharah hubani halak Aram, na i dipar ni bah Eufrat, anjaha si Sofah, pambobai ni bala ni si Hadareser do mambobahon sidea. (2 Sam. 8:3.) 19:16 Ketika orang Aram melihat, bahwa mereka telah terpukul kalah oleh orang Israel, maka mereka mengirim utusan-utusan dan menyuruh orang Aram yang di seberang sungai Efrat maju berperang di bawah pimpinan Sofakh, panglima tentara Hadadezer.
19:17 Jadi dob dong na patugahkon ai hubani si Daud, ipatumpu ma ganup halak Israel, anjaha idipari ma bah Jordan ai; dohorhonsi ia hubani sidea, ipaodor ma balani dompak sidea. Jadi dob ipatitir si Daud balani ai mandorab halak Aram, marsidoraban ma sidea. 19:17 Setelah hal itu diberitahukan kepada Daud, maka dikumpulkannya seluruh orang Israel, diseberanginya sungai Yordan, lalu sampai ke dekat mereka, dan diaturnya barisannya melawan mereka. Ketika Daud mengatur barisannya berhadapan dengan orang Aram itu untuk berperang, maka mereka bertempur melawan dia,
19:18 Tapi maporus ma halak Aram ilobei ni Israel; ibunuh si Daud ma humbani halak Aram pitu ribu halak bala pargareta pakon ompat puluh ribu halak bala na mardalan nahei; ibunuh do homa si Sofah pambobai ni bala ni sidea ai. 19:18 tetapi orang Aram itu lari dari hadapan orang Israel, dan Daud membunuh dari orang Aram itu tujuh ribu ekor kuda kereta dan empat puluh ribu orang pasukan berjalan kaki; juga Sofakh, panglima tentara itu, dibunuhnya.
19:19 Jadi dob iidah juak-juak ni si Hadareser, na dob talu sidea ibahen halak Israel, mardamei ma sidea pakon si Daud anjaha unduk sidea bani. Dob ai seng ra be halak Aram mangurupi halak Ammon. 19:19 Ketika dilihat orang-orang yang takluk kepada Hadadezer, bahwa mereka telah terpukul kalah oleh orang Israel, maka mereka mengadakan perdamaian dengan Daud dan takluk kepadanya; sesudah itu orang Aram tidak mau lagi memberi pertolongan kepada bani Amon.
<< 1 Tawarikh 18 1 Tawarikh 20 >>