1 Tawarikh 10

10:1 Dob ai marporang ma halak Palistim dompak halak Israel, gabe maporus ma halak Israel ilobei ni halak Palistim, anjaha marradagan i dolog Gilboa. (1 Sam. 28:4; 29:1.) 10:1 Orang Filistin berperang melawan orang Israel. Orang-orang Israel melarikan diri dari hadapan orang Filistin dan banyak yang mati terbunuh di pegunungan Gilboa.
10:2 Ipardagdag halak Palistim ma si Saul pakon anakni ai, anjaha ibunuh halak Palistim ma si Jonatan, si Abinadab pakon si Malhisua, anak ni si Saul ai. (bd. 8:33.) 10:2 Orang Filistin terus mengejar Saul dan anak-anaknya dan menewaskan Yonatan, Abinadab dan Malkisua, anak-anak Saul.
10:3 Lambin jobuni ma porang ai dompak si Saul, anjaha jumpah halak siparpanah ai ma ia, ugahan ma ia ibahen halak siparpanah ai. 10:3 Kemudian makin beratlah pertempuran itu bagi Saul; para pemanah menjumpainya dan melukainya.
10:4 Dob ai nini si Saul ma dompak siusung sinjatani: Sintakma podangmu anjaha tikamhon ma hubangku, ase ulang roh halak na so marsunat on mandorun ahu. Tapi seng ra juak-juak siusung sinjatani ai, ai biar tumang do ia. Dob ai ibuat si Saul ma podangni, lanjar ijombahon ma dirini hujai. (Panguh. 9:54; 15:18; 1 Sam. 14:6; 2 Sam. 1:14; Jer. 38:19.) 10:4 Lalu berkatalah Saul kepada pembawa senjatanya: “Hunuslah pedangmu dan tikamlah aku, supaya jangan datang orang-orang yang tidak bersunat ini memperlakukan aku sebagai permainan.” Tetapi pembawa senjatanya tidak mau, karena ia sangat segan. Kemudian Saul mengambil pedang itu dan menjatuhkan dirinya ke atasnya.
10:5 Dob iidah juak-juak siusung sinjatani ai, na dob matei si Saul, ijombahon ma homa dirini, lanjar matei. 10:5 Ketika pembawa senjatanya melihat, bahwa Saul telah mati, ia pun menjatuhkan dirinya ke atas pedangnya, lalu mati.
10:6 Jadi matei ma si Saul, ia pakon anakni na tolu halak ai, ampa ganup ginomparni; rap matei do sidea. 10:6 Jadi Saul, ketiga anaknya dan segenap keluarganya sama-sama mati.
10:7 Dob iidah halak Israel, na marianan i pamah ai, na dob maporus halak Israel anjaha na dob matei si Saul pakon anakni ai, itadingkon sidea ma huta ni sidea lanjar maporus. Jadi roh ma halak Palistim marianan ijai. 10:7 Ketika dilihat seluruh orang Israel yang di lembah, bahwa tentara telah melarikan diri, dan bahwa Saul serta anak-anaknya sudah mati, maka mereka meninggalkan kota-kota mereka lalu melarikan diri juga; kemudian datanglah orang Filistin dan menetap di sana.
10:8 Patarni ai sanggah roh halak Palistim laho manrampasi na rasei ai, jumpah sidea ma si Saul pakon anakni ai tibal i dolog Gilboa. 10:8 Ketika keesokan harinya orang Filistin datang merampasi orang-orang yang mati terbunuh itu, didapati mereka Saul dan anak-anaknya tergelimpang di pegunungan Gilboa.
10:9 Jadi dob irampas sidea anjaha ibuat uluni pakon sinjatani, ipaebangkon sidea ma ai i tanoh ni halak Palistim inggot, laho patugahkon na masa ai bani gana-gana ni sidea, pakon hubani bangsa ai. (Panguh. 19:29.) 10:9 Mereka merampasinya dan mengambil kepala Saul dan senjata-senjatanya, lalu menyuruh orang berkeliling di negeri orang Filistin untuk menyampaikan kabar itu kepada berhala-berhala mereka dan kepada rakyat.
10:10 Dob ai inahkon sidea ma sinjatani ai hubagas rumah ni naibata ni sidea, tapi anggo uluni igantungkon ma i rumah ni naibata Dagon. 10:10 Kemudian mereka menaruh senjata-senjata Saul di kuil allah mereka, tetapi batu kepalanya dipakukan mereka di rumah Dagon.
10:11 Jadi dob ibogei haganup parhuta Jabes-Gilead sagala na binahen ni halak Palistim ai hubani si Saul, (1 Sam. 11:1-11.) 10:11 Ketika seluruh Yabesh-Gilead mendengar tentang segala yang telah dilakukan orang Filistin terhadap Saul,
10:12 bingkat ma ganup halak siimbang munsuh, ibuat sidea ma bangkei ni si Saul pakon bangkei ni anakni ai, iboan ma ai hu Jabes anjaha itanom sidea ma holi-holi ni sidea itoruh ni jabi-jabi na i Jabes, anjaha marpuasa ma sidea pitu ari dokahni. (2 Sam. 2:4-6.) 10:12 maka bersiaplah segenap orang gagah perkasa, lalu pergi mengambil mayat Saul dan mayat anak-anaknya. Mereka membawanya ke Yabesh dan menguburkan tulang-tulang mereka di bawah pohon besar, di Yabesh. Sesudah itu berpuasalah mereka tujuh hari lamanya.
10:13 Jadi matei ma si Saul halani pangoseionni, na binahenni dompak Jahowa, halani na so niramotkonni hata ni Jahowa, anjaha halani na marsungkun ia hubani naboru partondung, laho mangindahi pangungkabon, (1 Sam. 10:8; 13; 15:11, 20; 22:18-21; 28:7, 18.) 10:13 Demikianlah Saul mati karena perbuatannya yang tidak setia terhadap TUHAN, oleh karena ia tidak berpegang pada firman TUHAN, dan juga karena ia telah meminta petunjuk dari arwah,
10:14 seng humbani Jahowa isungkun. Halani ai ibunuh Jahowa ma ia, anjaha ipatongon ma harajaon ai hubani si Daud anak ni si Isai. (1 Sam. 14:19, 37; 28:6, 15.) 10:14 dan tidak meminta petunjuk TUHAN. Sebab itu TUHAN membunuh dia dan menyerahkan jabatan raja itu kepada Daud bin Isai.
<< 1 Tawarikh 9 1 Tawarikh 11 >>