1 Tawarikh 9

9:1 Ganup halak Israel tarsurat do ibagas buku tarombo, anjaha tonggor ma, domma tarsurat sidea ibagas buku ni raja-raja ni Israel. Tapi anggo halak Juda tarbuang do hu Babel halani pangoseionni. (2 Raj. 24:15, 16; 25:11.) 9:1 Seluruh orang Israel telah terdaftar dalam silsilah; mereka tertulis dalam kitab raja-raja Israel, sedang orang Yehuda telah diangkut ke dalam pembuangan ke Babel oleh karena perbuatan mereka yang tidak setia.
9:2 Ia pangisi ni tanoh ai hinan, ai ma na marianan bani parbagiananni bei pakon ibagas hutani bei, ai ma halak Israel, malim, halak Levi pakon siparugas i rumah panumbahan. (Esr. 8:20; Jes. 9:23.) 9:2 Dan orang-orang yang mula-mula menetap kembali di tanah-tanah milik mereka, di kota-kota mereka, ialah orang Israel awam, para imam, orang-orang Lewi dan para budak di bait Allah.
9:3 Marianan do i Jerusalem deba humbani halak Juda, Benyamin, Efraim pakon Manasse. (Neh. 11:3-19.) 9:3 Di Yerusalem tinggal orang-orang dari bani Yehuda, dari bani Benyamin, dari bani Efraim dan Manasye:
9:4 Humbani halak Juda: si Utai anak ni si Amihud, anak ni si Omri, anak ni si Imri, anak ni si Bani, na humbani anak ni si Peres, anak ni si Juda. (bd. 2:5.) 9:4 Utai bin Amihud bin Omri bin Imri bin Bani, dari keturunan Peres bin Yehuda.
9:5 Humbani halak Siloni: Si Asaya, bunga tubuhni pakon anakni ai. 9:5 Dan dari orang Syela ialah Asaya, anak yang sulung, dengan anak-anaknya.
9:6 Humbani anak ni si Sera: Si Jehuel pakon sanina ni sidea, onom ratus siah puluh halak bueini. (bd. 2:4, 6.) 9:6 Dari keturunan Zerah ialah Yeuel dengan sanak saudaranya, enam ratus sembilan puluh orang.
9:7 Humbani ginompar ni si Benyamin: Si Sallu, anak ni si Mesullam, anak ni si Hodavia, anak ni si Hassenua, (Neh. 11:7-9.) 9:7 Dari bani Benyamin ialah Salu bin Mesulam bin Hodawya bin Hasenua,
9:8 si Jibneya anak ni si Jeroham, si Ela anak ni si Ussi, anak ni si Mihri, pakon si Mesullam anak ni si Sepatya, anak ni si Regual, anak ni si Jibniyah, 9:8 Yibnea bin Yeroham, Ela bin Uzi bin Mikhri dan Mesulam bin Sefaca bin Rehuel bin Yibnia
9:9 ampa sanina ni sidea marsasaompung, siah ratus lima puluh onom halak bueini. Ganupan ai kopala ni marsasaompung bani ginompar ni ompung ni sidea. 9:9 dengan sanak saudara mereka menurut keturunan mereka, sembilan ratus lima puluh enam orang. Semua orang itu adalah kepala puak.
9:10 Humbani malim: Si Jedaya, si Joyarib, si Jakim, (bd. 24:7, 17; Neh. 11:10.) 9:10 Dari para imam ialah Yedaya, Yoyarib, Yakhin,
9:11 pakon si Asarya, anak ni si Hilkia, anak ni si Mesullam, anak ni si Sadok, anak ni si Merayot, anak ni si Ahitub, kopala i rumah ni Naibata, (bd. 5:39, 40; 2 Kron. 31:13; Neh. 11:11.) 9:11 Azarya bin Hilkia bin Mesulam bin Zadok bin Merayot bin Ahitub, pemuka rumah Allah,
9:12 pakon si Adaya, anak ni si Jeroham, anak ni si Pashur, anak ni si Malkia, pakon si Maasai, anak ni si Adiel, anak ni si Jahsera, anak ni si Mesillemit, anak ni si Immer; (1 Kor. 24:9, 14; Neh. 11:12.) 9:12 lalu Adaya bin Yeroham bin Pasyhur bin Malkia, dan Masai bin Adiel bin Yahzera bin Mesulam bin Mesilemit bin Imer,
9:13 ambah ni ai sanina ni sidea, kopala ni ginompar ni ompung ni sidea saribu pitu ratus onom puluh halak bueini, halak na pandei mandalankon horja i rumah ni Naibata. (bd. 26:7, 8.) 9:13 dengan sanak saudara mereka, kepala-kepala puak, seribu tujuh ratus enam puluh orang, orang-orang tangkas untuk menyelenggarakan ibadah di rumah Allah.
9:14 Humbani halak Levi: Si Semaya, anak ni si Hassub, anak ni si Asrikam, anak ni si Hasabya na humbani ginompar ni si Merari; (Neh. 11:15, 17.) 9:14 Dari orang-orang Lewi ialah Semaya bin Hasub bin Azrikam bin Hasabya, dari keturunan Merari;
9:15 pakon si Bakbakar, si Heres, si Golal, si Matanya anak ni si Mika, anak ni si Sihri, anak ni si Asap; 9:15 lalu Bakbakar, Heresh, Galal dan Matanya bin Mikha bin Zikhri bin Asaf,
9:16 pakon si Obaja, anak ni si Semaya, anak ni si Galal, anak ni si Jedutun pakon si Berekya, anak ni si Asa, anak ni si Elkana, na marianan i huta ni halak Netopati. (Neh. 7:26; bd. 2:54.) 9:16 serta Obaja bin Semaya bin Galal bin Yedutun dan Berekhya bin Asa bin Elkana yang diam di desa-desa orang Netofa.
9:17 Sijaga horbangan: si Sallum, si Akub, si Talmon, si Ahiman pakon saninani. Si Sallum do kopalani, (ay. 24:26; Neh. 11:19.) 9:17 Penunggu-penunggu pintu gerbang ialah Salum, Akub, Talmon dan Ahiman, dengan sanak saudara mereka; Salum ialah kepala.
9:18 anjaha ronsi nuan marjaga do sidea bani horbangan raja hampit hapoltakan. Ai ma sijaga horbangan ni parsaranan ni halak Levi. (2 Raj. 16:18; 2 Kron. 31:2; Hes. 46:1-2.) 9:18 Sampai sekarang mereka ada di pintu gerbang raja di sebelah timur. Merekalah penunggu-penunggu pintu gerbang perkemahan bani Lewi.
9:19 Si Sallum, anak ni si Kore, anak ni si Abyasap, anak ni si Korah, rap pakon saninani humbani ginompar ni ompungni, halak Korahi, ai do simada horja manjaga labah ni lampo-lampo ai, usih songon ompung ni sidea bani parsaranan ni Jahowa manjaga labah harorohan. (bd. 5:7; 26:1; 4 Mus. 4:18-20; 2 Raj. 12:10; 2 Kron. 23:4; Ps. 84:1, 11.) 9:19 Salum bin Kore bin Ebyasaf bin Korah dan saudara-saudara sepuaknya, yakni orang-orang Korah, mempunyai tugas jabatan sebagai penjaga-penjaga ambang pintu Kemah, seperti bapa-bapa mereka bertugas di perkemahan TUHAN sebagai penjaga-penjaga pintu masuk.
9:20 Anjaha si Pinehas, anak ni si Eleasar do kopala ni sidea sapari; ihasomani Jahowa do ia. (4 Mus. 3:32; 25:7-13.) 9:20 Pinehas bin Eleazar mengepalai mereka sebelumnya. TUHAN kiranya menyertai dia.
9:21 Si Sakarya, anak ni si Meselamya do sijaga labah bani lampo-lampo partumpuan ai. 9:21 Zakharia bin Meselemya adalah penunggu pintu Kemah Pertemuan.
9:22 Ganup sidea, na tarpilih ai gabe si jaga labah, dua ratus sapuluh dua halak do. Tarsurat do sidea bani buku tarombo mangihutkon huta-huta. Si Daud pakon si Samuel, na marpanonggoran ai do na pabangkithon sidea bani tohonan ni sidea. (bd. 7:40; 16:41; 26:8-11; 1 Sam. 9:9, 11; Esr. 2:42; Neh. 11:19.) 9:22 Mereka semuanya yang terpilih menjadi penunggu ambang pintu ada dua ratus dua belas orang. Mereka telah terdaftar dalam silsilah di desa-desa mereka. Daud dan Samuel, pelihat itu, mengangkat mereka dalam jabatan itu.
9:23 Sidea pakon anak ni sidea do tongtong bani rumah ni Jahowa, ai ma rumah lampo-lampo ai, laho manjagai ai. 9:23 Mereka dan anak-anak mereka bertugas menjaga pintu-pintu gerbang rumah TUHAN, yakni Bait Kemah itu.
9:24 Mangihutkon desa na ompat ai do jongjong sijaga horbangan ai, hampit purba, hampit pastima, hampit utara pakon hampit dangsina. (bd. 26:14-19.) 9:24 Ke arah empat mata angin ditempatkan penunggu-penunggu pintu gerbang itu, yakni ke arah timur, barat, utara dan selatan.
9:25 Anjaha sanina ni sidea, na marianan i huta ni sidea, maningon roh do ganup papituarihon, mangihutkon horin ni sidea laho marugas rap pakon sidea, (2 Kron. 23:4.) 9:25 Dan saudara-saudara mereka yang tinggal di desa-desa mereka, pada waktu-waktu tertentu harus masuk selama tujuh hari untuk bekerja bersama-sama mereka,
9:26 tapi siompat halak kopala ni sijaga horbangan ai, totap do bani jabatanni. Deba halak Levi ipabangkit do gabe sijaga kamar pakon arta ni rumah ni Naibata. (ay. 17, 24; bd. 23:28; Neh. 10:38; Hes. 40:17; 42:1-14; Luk. 22:52.) 9:26 sedang keempat kepala penunggu pintu gerbang itu memegang jabatan tetap. Mereka adalah orang Lewi dan mengawasi bilik-bilik serta perbendaharaan rumah Allah.
9:27 Inggot rumah ni Naibata ai do sidea marborngin; ai sidea do haondosan ni parrundaonkon, anjaha sidea do siungkab labah ganup sogod. (Jes. 22:22; Ps. 134:1.) 9:27 Mereka bermalam di sekitar rumah Allah itu sebab mereka bertanggung jawab atas penjagaan dan harus membuka pintu setiap pagi.
9:28 Deba humbani sidea manramotkon parugas tohonan ai, ai maningon bilangon do ai sanggah pamasukkon ampa padaratkon. (bd. 28:13, 14; Dan. 1:2: 3:23; 5:2.) 9:28 Sebagian dari mereka mengurus perkakas ibadah: mereka menghitung perkakas itu pada waktu dimasukkan dan dikeluarkan.
9:29 Deba nari humbani sidea ipabangkit manramotkon parugas, ai ma ganup parugas na mapansing ai, sonai homa manramotkon nitak na lumat ai, anggur, minak, dahupa pakon rium-riuman. (2 Mus. 25:6.) 9:29 Sebagian dari mereka ditugaskan mengurus perabotan, yakni segala perabotan tempat kudus, dan mengurus tepung yang terbaik, anggur, minyak, kemenyan dan rempah-rempah,
9:30 Na legan, ai ma humbani anak ni malim, marmasak minak humbani rompah-rompah ai. (2 Mus. 30:23-25.) 9:30 sedangkan beberapa orang imam menyediakan campuran rempah-rempah.
9:31 Anjaha si Matitya humbani halak Levi, bunga tubuh ni si Sallum, halak Korahi ai, ia do ondosan ni na patureihon kuei na ginoreng. 9:31 Matica, salah seorang Lewi, anak sulung Salum, orang Korah itu, mendapat tugas tetap untuk mengolah roti.
9:32 Ambahni ai deba humbani sanina ni sidea, humbani ginompar ni si Kahat do haondosan ni ruti sigalangkonon, sipasirsiron ganup ari Sabat. (3 Mus. 24:5-8.) 9:32 Dan sebagian dari anak-anak orang Kehat, yakni dari sanak saudara mereka, mengurus roti sajian untuk disediakan setiap hari Sabat.
9:33 Anjaha on ma sipandoding, kopala ni halak Levi marsasaompung, na marianan i kamar ni rumah panumbahan, na maluah humbani parugason na legan, ai marlahoan do sidea arian pakon borngin. (ay. 14, 16, 26.) 9:33 Dan inilah para penyanyi, kepala-kepala puak orang Lewi, yang diam di bilik-bilik dan bebas dari pekerjaan lain, sebab siang dan malam mereka sibuk dengan pekerjaannya.
9:34 Ai sidea do kopala ni halak Levi marsasaompung, mangihutkon partubuh ni sidea; marianan i Jerusalem do sidea. (bd. 8:28.) 9:34 Itulah para kepala puak orang Lewi, para kepala, menurut keturunan mereka; mereka ini diam di Yerusalem.
9:35 I Gibeon do marianan bapa ni si Gibeon, ai ma si Jehiel, anjaha si Maaka do goran ni parinangonni. (bd. 8:29-38.) 9:35 Di Gibeon diam bapa Gibeon, yakni Yeiel, dan nama isterinya ialah Maakha.
9:36 Bunga tubuhni si Abdon, dob ai si Sur, si Kis, si Baal, si Ner, si Nadab, 9:36 Anak sulungnya ialah Abdon, lalu Zur, Kish, Baal, Ner, Nadab,
9:37 si Gedor, si Ahyo, si Sakarya pakon si Miklot. 9:37 Gedor, Ahyo, Zakharia dan Miklot.
9:38 Ia si Miklot, ai ma bapa ni Simea; sidea pe i Jerusalem do marianan rap pakon saninani, patontang. 9:38 Miklot memperanakkan Simeam. Juga mereka ini pergi diam berdekatan dengan saudara-saudara mereka di Yerusalem bersama-sama saudara mereka yang lain.
9:39 Anak ni si Ner, ai ma si Kis, anak ni si Saul; anak ni si Saul: Si Jonatan, si Malhisua, si Abinadab pakon si Esbaal. (1 Sam. 14:51.) 9:39 Ner memperanakkan Kish; Kish memperanakkan Saul; Saul memperanakkan Yonatan, Malkisua, Abinadab dan Esybaal.
9:40 Anak ni si Jonatan ai ma si Meribaal, anakni ai si Mika. 9:40 Anak Yonatan ialah Meribaal, dan Meribaal memperanakkan Mikha.
9:41 Anak ni si Mika: Si Piton, si Melek, si Tarea pakon si Ahas. 9:41 Anak Mikha ialah Piton, Melekh, Tahrea dan Ahas.
9:42 Anak ni si Ahas si Jaera; anak ni ai si Alemat, si Asmawet pakon si Simri, na maranakkon si Mosa. 9:42 Ahas memperanakkan Yaera; Yaera memperanakkan Alemet, Azmawet dan Zimri; Zimri memperanakkan Moza.
9:43 Anak ni si Mosa si Binea, anak ni ai si Repa, anak ni ai si Eleasa, anak ni ai si Asel. 9:43 Moza memperanakkan Bina, dan anak orang ini ialah Refaya, dan anak orang ini ialah Elasa, dan anak orang ini ialah Azel.
9:44 Onom do anak ni si Asel, na margoran: Si Asrikan, si Bohru, si Jismael, si Searya, si Obaja pakon si Hanan, ai ma anak ni si Asel. 9:44 Azel mempunyai enam orang anak dan inilah nama-nama mereka: Azrikam, Bokhru, Ismael, Searya, Obaja dan Hanan. Itulah anak-anak Azel.
<< 1 Tawarikh 8 1 Tawarikh 10 >>