Yohanes 19

19:1 Dob ai itogu si Latus ma Jesus, anjaha ihatahon ma Ia lonsingan. 19:1 Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang menyesah Dia.
19:2 Idandan tentara ai ma sada sortali humbani ranting-ranting na marduri, anjaha inahkon ma ai hubani uluni; ibahen ma Ia homa marbaju sigerger. 19:2 Prajurit-prajurit menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepala-Nya. Mereka memakaikan Dia jubah ungu,
19:3 Dob ai roh ma sidea hu lobeini, nini ma: Tabi ma Bamu, ale Raja ni Jahudi! Lanjar ipastapi ma Ia. 19:3 dan sambil maju ke depan mereka berkata: “Salam, hai raja orang Yahudi!” Lalu mereka menampar muka-Nya.
19:4 Luar ma si Latus, ihatahon ma hubani halak Jahudi: Tonggor ma, huboan do Ia hu lobeinasiam, ase ibotoh nasiam, na so adong jumpah ahu salahni. 19:4 Pilatus keluar lagi dan berkata kepada mereka: “Lihatlah, aku membawa Dia ke luar kepada kamu, supaya kamu tahu, bahwa aku tidak mendapati kesalahan apa pun pada-Nya.”
19:5 Jadi luar ma Jesus marsotali duri anjaha marbaju sigerger. Ihatahon si Latus ma bani sidea: Tonggor nasiam ma jolma in! 19:5 Lalu Yesus keluar, bermahkota duri dan berjubah ungu. Maka kata Pilatus kepada mereka: “Lihatlah Manusia itu!”
19:6 Jadi dob iidah sintua ni malim ampa juak-juak ai Ia, idilohon sidea ma: Parsilangkon, parsilangkon ma Ia! Ihatahon si Latus ma bani sidea: Boan nasiam ma Ia anjaha parsilangkon nasiam ma! Seng dong jumpah ahu salahni. 19:6 Ketika imam-imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat Dia, berteriaklah mereka: “Salibkan Dia, salibkan Dia!” Kata Pilatus kepada mereka: “Ambil Dia dan salibkan Dia; sebab aku tidak mendapati kesalahan apa pun pada-Nya.”
19:7 Ibalosi halak Jahudi ma Ia: Adong do undang-undang bannami, anjaha mangihutkon undang-undang ai maningon marutang hosah do Ia, ai anak ni Naibata do Ia, nini. (bd. 10:33; 3 Mus. 24:15, 16.) 19:7 Jawab orang-orang Yahudi itu kepadanya: “Kami mempunyai hukum dan menurut hukum itu Ia harus mati, sebab Ia menganggap diri-Nya sebagai Anak Allah.”
19:8 Mambogei ai si Latus, lambin mabiar ma ia, 19:8 Ketika Pilatus mendengar perkataan itu bertambah takutlah ia,
19:9 gabe masuk ma ia use hu kantorni, ihatahon ma hubani Jesus: Ai na hunja do Ham? Tapi seng ibalosi Jesus Ia. (Mat. 27:12.) 19:9 lalu ia masuk pula ke dalam gedung pengadilan dan berkata kepada Yesus: “Dari manakah asal-Mu?” Tetapi Yesus tidak memberi jawab kepadanya.
19:10 Dob ai ihatahon si Latus ma hu-Bani: Mase lang ra Ham marsahapkon ahu? Ai lang ibotoh Ham, na markuasa do ahu paluahkon Ham, anjaha na markuasa do ahu mamparsilangkon Ham? 19:10 Maka kata Pilatus kepada-Nya: “Tidakkah Engkau mau bicara dengan aku? Tidakkah Engkau tahu, bahwa aku berkuasa untuk membebaskan Engkau, dan berkuasa juga untuk menyalibkan Engkau?”
19:11 Balos ni Jesus: Seng markuasa ham Bangku, ambit lang na ibere ai bamu hun datas. Halani ai banggalan do dousa ni na mangondoskon Ahu bamu. 19:11 Yesus menjawab: “Engkau tidak mempunyai kuasa apa pun terhadap Aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Sebab itu: dia, yang menyerahkan Aku kepadamu, lebih besar dosanya.”
19:12 Olat ni ai nari ipindahi si Latus ma dalan laho paluahkonsi. Tapi marsurak-surak ma halak Jahudi, nini sidea ma: Anggo ipaluah ham Ia, seng hasoman ni Kesar in be ham! Ai barang ise na mangangkat dirini gabe raja, na mangimbang Kesar do ai. 19:12 Sejak itu Pilatus berusaha untuk membebaskan Dia, tetapi orang-orang Yahudi berteriak: “Jikalau engkau membebaskan Dia, engkau bukanlah sahabat Kaisar. Setiap orang yang menganggap dirinya sebagai raja, ia melawan Kaisar.”
19:13 Ase dob ibogei si Latus hata ai, iboan ma Jesus hudarat lanjar hundul ma ia bani hotak paruhuman, bani ianan na margoran Dasor batu, bani hata Heber: Gabbatha. 19:13 Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, ia menyuruh membawa Yesus ke luar, dan ia duduk di kursi pengadilan, di tempat yang bernama Litostrotos, dalam bahasa Ibrani Gabata.
19:14 Ai ma na masa bani ari parugason Paska, marayak tongah ari. Ihatahon si Latus ma hubani halak Jahudi: Tonggor nasiam ma Rajanasiam on! 19:14 Hari itu ialah hari persiapan Paskah, kira-kira jam dua belas. Kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi itu: “Inilah rajamu!”
19:15 Tapi mardilo-dilo ma sidea: Padaoh, padaoh ma Ia! Parsilangkon ma! Nini si Latus ma hubani sidea: Mintor parsilangkononku ma Rajanasiam? Jadi ibalosi sintua ni malim ma: Seng dong rajanami sobali Kesar! (ay. 6.) 19:15 Maka berteriaklah mereka: “Enyahkan Dia! Enyahkan Dia! Salibkan Dia!” Kata Pilatus kepada mereka: “Haruskah aku menyalibkan rajamu?” Jawab imam-imam kepala: “Kami tidak mempunyai raja selain dari pada Kaisar!”
19:16 Dob ai iondoskon ma Ia bani sidea, ase iparsilangkon; jadi ijalo sidea ma Jesus. 19:16a Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan.
19:16b Mereka menerima Yesus.
19:17 Lanjar Ia do mamorsan hayu parsilang ai, laho hu ianan, na margoran partangkurakan; Golgata do goranni bani hata Heber. 19:17 Sambil memikul salib-Nya Ia pergi ke luar ke tempat yang bernama Tempat Tengkorak, dalam bahasa Ibrani: Golgota.
19:18 Ijai ma iparsilangkon sidea Ia rap pakon dua halak na legan, sada i siamun, sada i sambilou, anjaha Jesus itongah-tongah ni sidea. 19:18 Dan di situ Ia disalibkan mereka dan bersama-sama dengan Dia disalibkan juga dua orang lain, sebelah-menyebelah, Yesus di tengah-tengah.
19:19 Ibahen si Latus ma sada surat, anjaha ilongkothon ma ai bani hayu parsilang ai. Sonon do hatani: Jesus, halak Nazaret, Raja ni Jahudi. 19:19 Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya: “Yesus, orang Nazaret, Raja orang Yahudi.”
19:20 Buei do halak Jahudi, na mambasa surat ai, ai dohor do hun huta ai iparsilangkon Jesus, anjaha tarsurat do ai bani hata Heber, hata Rom ampa hata Gorik. 19:20 Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin dan bahasa Yunani.
19:21 Dob ai ihatahon pangintuai ni halak Jahudi ma hubani si Latus: Ulang suratkon ham: Raja ni Jahudi, tapi na hinatahonni ai ma: Ahu do Raja ni Jahudi! 19:21 Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus: “Jangan engkau menulis: Raja orang Yahudi, tetapi bahwa Ia mengatakan: Aku adalah Raja orang Yahudi.”
19:22 Balos ni si Latus: Na dob husurat, na dob husurat ma in! 19:22 Jawab Pilatus: “Apa yang kutulis, tetap tertulis.”
19:23 Ase dob iparsilangkon tentara ai Ia, ibuat sidea ma hiouni, ibagi ompat ma ai, ganup sidea sabagian, ambah ni ai baju ganjangni ai. Ia baju ganjang ai seng marpanjaruman, na tinonun do ai torus. 19:23 Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaian-Nya lalu membaginya menjadi empat bagian untuk tiap-tiap prajurit satu bagian — dan jubah-Nya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit, dari atas ke bawah hanya satu tenunan saja.
19:24 Nini sidea ma samah sidea: Ulang ma rigat hita on, manjomput na sinurat ma hita pasal on, atap bani ise on. Jadi jumpah ma na tarsurat in, na mangkatahon: Ibagi sidea do hiouhu, anjaha manjomput na sinurat do sidea pasal bajungku. Ase sonai ma pambahen ni tentara ai. 19:24 Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain: “Janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya.” Demikianlah hendaknya supaya genaplah yang ada tertulis dalam Kitab Suci: “Mereka membagi-bagi pakaian-Ku di antara mereka dan mereka membuang undi atas jubah-Ku.” Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu.
19:25 Jongjong do ilambug parsilang ni Jesus ai inangni, sanina ni inangni, si Maria parinangon ni si Kleopas, ampa si Maria Magdalena. 19:25 Dan dekat salib Yesus berdiri ibu-Nya dan saudara ibu-Nya, Maria, isteri Klopas dan Maria Magdalena.
19:26 Anggo Jesus, dob iidah ijai do inangni ampa susian haholongan ni uhurni ai ilambungni, ihatahon ma bani inangni ai: Andin ma inang, anakmu!(bd. 13:23.) 19:26 Ketika Yesus melihat ibu-Nya dan murid yang dikasihi-Nya di sampingnya, berkatalah Ia kepada ibu-Nya: “Ibu, inilah, anakmu!”
19:27 Dob ai ihatahon ma bani susianni ai: Andin ma inangmu! Olat ni ai nari ijalo susian ai ma ia hu rumahni. 19:27 Kemudian kata-Nya kepada murid-murid-Nya: “Inilah ibumu!” Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya.
19:28 Jadi dob ibotoh Jesus, na dob marujung haganup, ase jumpah na tarsurat ai nini ma: Horahan Ahu!(bd. 13:3; 18:4; Ps. 22:16.) 19:28 Sesudah itu, karena Yesus tahu, bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah Ia — supaya genaplah yang ada tertulis dalam Kitab Suci –: “Aku haus!”
19:29 Jadi adong ma ijai gusi na marisi anggur na migar. Isornobkon sidea ma limut hubagas anggur na migar ai, ilongkothon sidea ma ai bani hayu ni hisop, anjaha isurdukkon ma hubani pamanganni. (Ps. 69:22.) 19:29 Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang, yang telah dicelupkan dalam anggur asam, pada sebatang hisop lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus.
19:30 Dob ijalo Jesus na migar ai, nini ma: Domma salosei! dob ai ipaunduk ma uluni anjaha iondoskon ma tonduyni. 19:30 Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah Ia: “Sudah selesai.” Lalu Ia menundukkan kepala-Nya dan menyerahkan nyawa-Nya.
19:31 Halani ari parugasonkon do ai, anjaha ase ulang bani parsilang ai bangkei ai sanggah ari Sabat (ai ari na banggal do ari Sabat ai), jadi laho ma halak Jahudi hubani si Latus mangindohon, ase iparponggol ma nahei ni sidea anjaha ipasusur. (5 Mus. 21:23.)tx 19:31 Karena hari itu hari persiapan dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib — sebab Sabat itu adalah hari yang besar — maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan.
19:32 Jadi laho ma tentara ai, iparponggol sidea ma nahei ni sidua halak ai, na tarsilang rap pakon Jesus. 19:32 Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus;
19:33 Tapi dashonsi sidea bani Jesus, iidah ma na dob matei Ia, gabe seng be pala iparponggol sidea naheini. 19:33 tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa Ia telah mati, mereka tidak mematahkan kaki-Nya,
19:34 Tapi ipantomhon sahalak humbani tentara ai ma tanjani bani tontonni, gabe mintor luar ma daroh ampa bah. 19:34 tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambung-Nya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air.
19:35 Anjaha na mangidah ai do na manaksihon ai, anjaha sintong do na sinaksihonni ai. Ibotoh do, na sintong do na hinatahonni ai, andohar porsaya age nasiam. 19:35 Dan orang yang melihat hal itu sendiri yang memberikan kesaksian ini dan kesaksiannya benar, dan ia tahu, bahwa ia mengatakan kebenaran, supaya kamu juga percaya.
19:36 Ase masa pe ai, ase saud do na tarsurat in: Seng bulih ponggolhonon holi-holini! (2 Mus. 12:46; Ps. 34:21.) 19:36 Sebab hal itu terjadi, supaya genaplah yang tertulis dalam Kitab Suci: “Tidak ada tulang-Nya yang akan dipatahkan.”
19:37 Anjaha surat na legan use mangkatahon: Idahon ni sidea do na pinantom ni sidea in. (Sak. 12:10; Pangk. 1:7.) 19:37 Dan ada pula nas yang mengatakan: “Mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam.”
19:38 Dob salpu ai ipindohon si Josep, na hun Arimatea ma hubani si Latus, atap boi do pasusuronni bangkei ni Jesus. Dihut do ia susian n Jesus, tapi ponop do, halani biarni mangidah Jahudi. Jadi ibalosi si Latus ma ai, gabe laho ma ia pasusurhon bangkei ni Jesus. 19:38 Sesudah itu Yusuf dari Arimatea — ia murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi — meminta kepada Pilatus, supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Dan Pilatus meluluskan permintaannya itu. Lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu.
19:39 Roh do homa si Nikodemus, ai ma na ongga roh marayak Jesus borngin-borngin, iboan do mir na maragu aloe hira-hira saratus kati. (bd. 3:2; Mat. 2:11.) 19:39 Juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu, kira-kira lima puluh kati beratnya.
19:40 Dob ai ibuat sidea ma bangkei ni Jesus, ibaluti ma ai bani hiou putih rap pakon na morum-morum ai, mangihuthon adat pananomon ni Jahudi. 19:40 Mereka mengambil mayat Yesus, mengapaninya dengan kain lenan dan membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat.
19:41 Dohor bani ianan ni Jesus tarsilang ai, adong do sada pohon, anjaha ibagas pohon ai adong do sada tanoman na baru, seng ongga ope inahkon bangkei hujai. 19:41 Dekat tempat di mana Yesus disalibkan ada suatu taman dan dalam taman itu ada suatu kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang.
19:42 Ase hujai ma itibalhon sidea Jesus, halani ari parugasonkon ai, ai dohor do tanoman ai. 19:42 Karena hari itu hari persiapan orang Yahudi, sedang kubur itu tidak jauh letaknya, maka mereka meletakkan mayat Yesus ke situ.
<< Yohanes 18 Yohanes 20 >>