Yohanes 18

18:1 Jadi dob ihatahon Jesus sonai, misir ma Ia rap pakon susianni hu dipar ni bah Kidron. Adong ma ijai sada pohon, hujai ma Ia laho pakon susianni. (2 Sam. 15:23; Mat. 26:36; Mrk. 14:32; Luk. 22:39.) 18:1 Setelah Yesus mengatakan semuanya itu keluarlah Ia dari situ bersama-sama dengan murid-murid-Nya dan mereka pergi ke seberang sungai Kidron. Di situ ada suatu taman dan Ia masuk ke taman itu bersama-sama dengan murid-murid-Nya.
18:2 Tapi ibotoh si Judas, sipartahi-tahi ai do homa ianan ai, ai gati do Jesus hujai rap pakon susianni. (Luk. 21:37.) 18:2 Yudas, yang mengkhianati Yesus, tahu juga tempat itu, karena Yesus sering berkumpul di situ dengan murid-murid-Nya.
18:3 Ia si Judas, iarahkon ma tentara ampa juak-juak ni malim ampa Parisei, jadi ijumpahkon ma hujai, marrigapan, marsuluh ampa marsinjata. 18:3 Maka datanglah Yudas juga ke situ dengan sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga Bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi lengkap dengan lentera, suluh dan senjata.
18:4 Halani ibotoh Jesus do haganupan na sihol masa Bani, roh ma Ia manjumpahkon sidea, nini ma hubani sidea: Ise do na pinindahannasiam? (bd. 1:38.) 18:4 Maka Yesus, yang tahu semua yang akan menimpa diri-Nya, maju ke depan dan berkata kepada mereka: “Siapakah yang kamu cari?”
18:5 Nini sidea mambalosi: Jesus, na hun Nazaret! Nini Jesus ma hubani sidea: Ahu do in! Dihut do si Judas sipartahi-tahi ai jongjong ilambung ni sidea. 18:5 Jawab mereka: “Yesus dari Nazaret.” Kata-Nya kepada mereka: “Akulah Dia.” Yudas yang mengkhianati Dia berdiri juga di situ bersama-sama mereka.
18:6 Sanggah ihatahon hubani sidea: “Ahu do in”, surut ma sidea mangkatompas hu tanoh. 18:6 Ketika Ia berkata kepada mereka: “Akulah Dia,” mundurlah mereka dan jatuh ke tanah.
18:7 Dob ai iulaki ma manungkun sidea: Ise do na pinindahannasiam? Jadi nini sidea ma: Jesus na hun Nazaret! 18:7 Maka Ia bertanya pula: “Siapakah yang kamu cari?” Kata mereka: “Yesus dari Nazaret.”
18:8 Balos ni Jesus: Domma huhatahon bani nasiam: Ahu do in! Anggo Ahu do na pinindahannasiam, palopas nasiam ma laho halak on. (bd. 17:12.) 18:8 Jawab Yesus: “Telah Kukatakan kepadamu, Akulah Dia. Jika Aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi.”
18:9 Ase saud hata na hinatahon in: Seng dong na magou age sada humbani na bineremu in Bangku. (bd. 17:12.) 18:9 Demikian hendaknya supaya genaplah firman yang telah dikatakan-Nya: “Dari mereka yang Engkau serahkan kepada-Ku, tidak seorang pun yang Kubiarkan binasa.”
18:10 Ia si Simon Petrus marpodang do, isintak ma ai anjaha itampulhon hubani jabolon ni sintua ni malim ai, gabe rotap ma pinggolni siamun. Si Malkus do goran ni jabolon ai. 18:10 Lalu Simon Petrus, yang membawa pedang, menghunus pedang itu, menetakkannya kepada hamba Imam Besar dan memutuskan telinga kanannya. Nama hamba itu Malkhus.
18:11 Ihatahon Jesus ma hubani si Petrus: Sarungkon ma podangmin! Ai lang maningon inumonku do panginuman, na binere ni Bapa in Bangku? (Mat. 26:39.) 18:11 Kata Yesus kepada Petrus: “Sarungkan pedangmu itu; bukankah Aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepada-Ku?”
18:12 Dob ai itangkap tentera ampa kopala ni sidea pakon juak-juak ni Jahudi ai ma Jesus, lanjar isangkut ma. 18:12 Maka pasukan prajurit serta perwiranya dan penjaga-penjaga yang disuruh orang Yahudi itu menangkap Yesus dan membelenggu Dia.
18:13 Jadi iboan sidea ma Ia parlobei bani si Hannas, ai ma tulang ni si Kayapas, sintua ni malim bani na satahun ai. 18:13 Lalu mereka membawa-Nya mula-mula kepada Hanas, karena Hanas adalah mertua Kayafas, yang pada tahun itu menjadi Imam Besar;
18:14 Ai ma si Kayapas, na mangkatahon hinan bani Jahudi: Dearan do matei sada halak mangkopkop bangsa in. (bd. 11:49, 50.) 18:14 dan Kayafaslah yang telah menasihatkan orang-orang Yahudi: “Adalah lebih berguna jika satu orang mati untuk seluruh bangsa.”
18:15 Ia si Simon Petrus pakon susian na sada nari, iirikkon sidea do Jesus. Na marsitandaan do susian na sada ai ampa sintua ni malim ai, jadi masuk ma ia rap pakon Jesus hu alaman ni rumah ni sintua ni malim ai. 18:15 Simon Petrus dan seorang murid lain mengikuti Yesus. Murid itu mengenal Imam Besar dan ia masuk bersama-sama dengan Yesus ke halaman istana Imam Besar,
18:16 Tapi jongjong do si Petrus idarat dohorhon labah. Jadi luar ma susian na sada ai, na marsitandaan pakon sintua ni malim ai, marsahap ma ia pakon naboru sijaga labah ai, gabe iarahkon ma si Petrus hubagas. 18:16 tetapi Petrus tinggal di luar dekat pintu. Maka murid lain tadi, yang mengenal Imam Besar, kembali ke luar, bercakap-cakap dengan perempuan penjaga pintu lalu membawa Petrus masuk.
18:17 Jadi nini naboru sijaga labah ai ma bani si Petrus: Ai lang ho do sada susian ni halak on? Balos ni si Petrus: Sedo ahu in! 18:17 Maka kata hamba perempuan penjaga pintu kepada Petrus: “Bukankah engkau juga murid orang itu?” Jawab Petrus: “Bukan!”
18:18 Tapi na jongjong do ijai jabolon pakon juak-juak mandadang bani pandadangan, na pinagara ni sidea halani borgohni. Rap pakon sidea do jongjong si Petrus mandadang ijai. 18:18 Sementara itu hamba-hamba dan penjaga-penjaga Bait Allah telah memasang api arang, sebab hawa dingin waktu itu, dan mereka berdiri berdiang di situ. Juga Petrus berdiri berdiang bersama-sama dengan mereka.
18:19 Jadi isungkun sintua ni malim ai ma Jesus pasal susianni ampa pasal podahni. 18:19 Maka mulailah Imam Besar menanyai Yesus tentang murid-murid-Nya dan tentang ajaran-Nya.
18:20 Ibalosi Jesus ma ia: Torang-torang do hatangku bani halak na mabuei. Tongtong do Ahu mangajari i parguruan pakon i rumah panumbahan, ai ma ianan partumpuan ni ganup halak Jahudi, anjaha seng dong marponopan Ahu marsahap. (bd. 7:14, 26.) 18:20 Jawab Yesus kepadanya: “Aku berbicara terus terang kepada dunia: Aku selalu mengajar di rumah-rumah ibadat dan di Bait Allah, tempat semua orang Yahudi berkumpul; Aku tidak pernah berbicara sembunyi-sembunyi.
18:21 Mase Ahu isungkun Ham? Sungkun Ham ma sidea, na mambogei hatangkai! Ibotoh sidea do na huhatahon ai. 18:21 Mengapakah engkau menanyai Aku? Tanyailah mereka, yang telah mendengar apa yang Kukatakan kepada mereka; sungguh, mereka tahu apa yang telah Kukatakan.”
18:22 Dob ihatahon Jesus sonai, ipastap sada juak-juak na jongjong ijai ma Ia, lanjar nini ma: Mintor sonai ma parbalosmu bani sintua ni malim in? 18:22 Ketika Ia mengatakan hal itu, seorang penjaga yang berdiri di situ, menampar muka-Nya sambil berkata: “Begitukah jawab-Mu kepada Imam Besar?”
18:23 Nini Jesus ma mambalosisi: Anggo na salah parsahapkai, patugah ham ma salahni, tapi anggo na sintong do, mase ma ipastap ham Ahu? 18:23 Jawab Yesus kepadanya: “Jikalau kata-Ku itu salah, tunjukkanlah salahnya, tetapi jikalau kata-Ku itu benar, mengapakah engkau menampar Aku?”
18:24 Ase isuruh si Hannas ma Ia sangkut hubani sintua ni malim, na margoran si Kayapas. 18:24 Maka Hanas mengirim Dia terbelenggu kepada Kayafas, Imam Besar itu.
18:25 Ia si Simon Petrus ijai ope jongjong mandadang. Jadi nini sidea ma hubnai: Ai lang ho do sada susianni? Jadi iporsou ma nini ma: Seng ahu in! 18:25 Simon Petrus masih berdiri berdiang. Kata orang-orang di situ kepadanya: “Bukankah engkau juga seorang murid-Nya?”
18:26 Dob ai roh ma sada halak humbani juak-juak ni sintua ni malim, ai ma sindohor ni parpinggol na tinampul ni si Petrus ai, mangkatahon hubani: Ai lang huidah do ho rap pakonsi i pohon ai? 18:26 Ia menyangkalnya, katanya: “Bukan.” Kata seorang hamba Imam Besar, seorang keluarga dari hamba yang telinganya dipotong Petrus: “Bukankah engkau kulihat di taman itu bersama-sama dengan Dia?”
18:27 Jadi iporsou si Petrus ma use, dob ai mintor martahuak ma dayok. 18:27 Maka Petrus menyangkalnya pula dan ketika itu berkokoklah ayam.
18:28 Jadi girah sogod, iboan sidea ma Jesus hun lobei ni si Kayapas, hu benteng ai. Tapi seng masuk sidea hu benteng ai, ase ulang tarpantang sidea, laho mangankon Paska ai. 18:28 Maka mereka membawa Yesus dari Kayafas ke gedung pengadilan. Ketika itu hari masih pagi. Mereka sendiri tidak masuk ke gedung pengadilan itu, supaya jangan menajiskan diri, sebab mereka hendak makan Paskah.
18:29 Jadi luar ma si Latus manjumpahkon sidea, nini ma: Pasal aha do pangaduannasiam dompak halak on? 18:29 Sebab itu Pilatus keluar mendapatkan mereka dan berkata: “Apakah tuduhan kamu terhadap orang ini?”
18:30 Nini sidea ma mambalosisi: Ambit seng siparjahat halak on, seng anjai ondoskononnami Ia bamu. 18:30 Jawab mereka kepadanya: “Jikalau Ia bukan seorang penjahat, kami tidak menyerahkan-Nya kepadamu!”
18:31 Nini si Latus ma hubani sidea: Boan nasiam ma Ia, uhumi nasiam ma Ia domu hubani aturannasiam. Nini halak Jahudi ma hubani: Seng bulih bunuhonnami atap ise pe. (bd. 19;6, 7.) 18:31 Kata Pilatus kepada mereka: “Ambillah Dia dan hakimilah Dia menurut hukum Tauratmu.” Kata orang-orang Yahudi itu: “Kami tidak diperbolehkan membunuh seseorang.”
18:32 Ase jumpah ma ijai na hinatahon ni Jesus hinan pasal dalan ni parmateini. (bd. 12:32, 33; Mat. 20:19.) 18:32 Demikian hendaknya supaya genaplah firman Yesus, yang dikatakan-Nya untuk menyatakan bagaimana caranya Ia akan mati.
18:33 Jadi masuk ma use si Latus hubagas benteng ai, idilo ma Jesus anjaha nini ma hu-Bani: Atene, Ham do Raja ni Jahudi? 18:33 Maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan, lalu memanggil Yesus dan bertanya kepada-Nya: “Engkau inikah raja orang Yahudi?”
18:34 Ibalosi Jesus ma: Na humbagas uhurmu do na hinatahonmu in, atap hata ni halak do in bamu pasal Ahu? 18:34 Jawab Yesus: “Apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri, atau adakah orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang Aku?”
18:35 Ibalosi si Latus ma: Ai halak Jahudi do ahu? Bangsamu ampa sintua ni malim ai do padashon Ham bangku. Ai aha dong ihorjahon Ham? 18:35 Kata Pilatus: “Apakah aku seorang Yahudi? Bangsa-Mu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan Engkau kepadaku; apakah yang telah Engkau perbuat?”
18:36 Balos ni Jesus: Ia harajaonku seng na hun dunia on ai. Ambit na hun dunia on harajaonku, seng tarbahen lang manlawan juak-juakku, ase ulang hona ondoskon Ahu hubani halak Jahudi; tapi seng sisonin harajaonkin! 18:36 Jawab Yesus: “Kerajaan-Ku bukan dari dunia ini; jika Kerajaan-Ku dari dunia ini, pasti hamba-hamba-Ku telah melawan, supaya Aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi, akan tetapi Kerajaan-Ku bukan dari sini.”
18:37 Jadi nini si Latus ma hu-Bani: Ase raja do Ham? Balos ni Jesus: Songon na hinatahonmu in ma tongon. Raja do Ahu! Ase tubuh pe Ahu, anjaha ase roh pe Ahu hu dunia on, laho manaksihon hasintongan in do. Barang ise na humbani hasintongan, tangihononni in do sorangku. (1 Tim. 6:13.) 18:37 Maka kata Pilatus kepada-Nya: “Jadi Engkau adalah raja?” Jawab Yesus: “Engkau mengatakan, bahwa Aku adalah raja. Untuk itulah Aku lahir dan untuk itulah Aku datang ke dalam dunia ini, supaya Aku memberi kesaksian tentang kebenaran; setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suara-Ku.”
18:38 Nini si Latus ma hu-Bani: Aha do hasintongan? Jadi dob ihatahon sonai, luar ma ia use marayak Jahudi, nini ma hubani sidea: Seng dong jumpah ahu salahni! 18:38a Kata Pilatus kepada-Nya: “Apakah kebenaran itu?”
18:38b Sesudah mengatakan demikian, keluarlah Pilatus lagi mendapatkan orang-orang Yahudi dan berkata kepada mereka: “Aku tidak mendapati kesalahan apa pun pada-Nya.
18:39 Tapi tene, somal do hupaluah sada halak bani nasiam sanggah Paska. Marosuh do nasiam, ase hupaluah bani nasiam Raja ni Jahudi in? 18:39 Tetapi pada kamu ada kebiasaan, bahwa pada Paskah aku membebaskan seorang bagimu. Maukah kamu, supaya aku membebaskan raja orang Yahudi bagimu?”
18:40 Gabe isurakkon sidea ma use: Ulang Ia! Si Barabas ma! Tapi panrampok do anggo si Barabas. 18:40 Mereka berteriak pula: “Jangan Dia, melainkan Barabas!” Barabas adalah seorang penyamun.
<< Yohanes 17 Yohanes 19 >>