Yohanes 20

20:1 Dob ai bani ari parlobei, dob salpu ari Sabat, laho ma si Maria hu tanoman, girah sogod, golap-golap ope, gabe iidah ma, na dob tarangkat batu ai hun tanoman ai. 20:1 Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur.
20:2 Jadi marlintun ma ia mangayaki si Simon Petrus ampa susian na sada nari, haholongan ni uhur ni Jesus, anjaha nini ma hubani sidea: Adong do na mambuat Tuhan in hun tanoman, anjaha seng ibotoh hanami, huja Ia inahkon! (bd. 13:23.) 20:2 Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka: “Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana Ia diletakkan.”
20:3 Jadi laho ma si Petrus ampa susian na sada nari, gabe das ma sidea hu tanoman ai. 20:3 Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur.
20:4 Na rap marlintun do sidea na dua ai, tapi hinsahan do susian na sada nari ai humbani si Petrus, gabe parlobei ma ia das hu tanoman ai. 20:4 Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat dari pada Petrus sehingga lebih dahulu sampai di kubur.
20:5 Jadi ipaunduk ma dirini, iidah ma tibal pambaluti ai, tapi seng masuk anggo ia. 20:5 Ia menjenguk ke dalam, dan melihat kain kapan terletak di tanah; akan tetapi ia tidak masuk ke dalam.
20:6 Roh ma homa si Petrus hun pudini, imasuki ma tanoman ai, jadi iidah ma tibal pamaluti ai. 20:6 Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah,
20:7 Ia hiou pamalut ni uluni, seng rap ai pakon pamaluti ai, pulig do ai ilompit bani ianan na legan. (bd. 11:44.) 20:7 sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung.
20:8 Dob ai masuk ma homa susian na sada nari ai, na parlobei das hu tanoman ai, iidah ma, gabe porsaya ma ia. 20:8 Maka masuklah juga murid yang lain, yang lebih dahulu sampai di kubur itu dan ia melihatnya dan percaya.
20:9 Ai seng iarusi sidea ope hata ni Surat in, na mangkatahon: Maningon puho do Ia humbani na matei. (1 Kor. 15:4; Lah. 21:24-32.) 20:9 Sebab selama itu mereka belum mengerti isi Kitab Suci yang mengatakan, bahwa Ia harus bangkit dari antara orang mati.
20:10 Dob ai mulak ma susian na dua ai. 20:10 Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah.
20:11 Ia si Maria, jongjong do idarat ni tanoman ai, tangis-tangis, anjaha sanggah na tangis ai ia, ipaunduk ma dirini manonggor hubagas tanoman ai. 20:11 Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu,
20:12 Gabe iidah ma hundul dua malekat ijai, marhiou silopak, sada hampit uluni, na sada nari hampit hatibalan ni nahei ni Jesus. 20:12 dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring.
20:13 Jadi ihatahon sidea ma hubani: Mase tangis ham inang? Ihatahon ma bani sidea: Adong do na mambuat Tuhanku, anjaha seng hubotoh huja Ia inahkon. 20:13 Kata malaikat-malaikat itu kepadanya: “Ibu, mengapa engkau menangis?” Jawab Maria kepada mereka: “Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana Ia diletakkan.”
20:14 Dob ihatahon sonai, marhusor ma ia dompak pudi, gabe iidah ma Jesus jongjong ijai, tapi seng ibotoh Jesus do ai hape. 20:14 Sesudah berkata demikian ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu, bahwa itu adalah Yesus.
20:15 Nini Jesus ma hubani: Ham inang, mase tangis ham? Ise ipindahi ham? Jadi iagan ma, sijaga pohon do Ia, gabe ihatahon ma Bani: Anggo ham do mambuatsi, tuan, patugah ham ma bangku, atap huja do Ia inahkon ham, ase hualop! 20:15 Kata Yesus kepadanya: “Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?” Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepada-Nya: “Tuan, jikalau tuan yang mengambil Dia, katakanlah kepadaku, di mana tuan meletakkan Dia, supaya aku dapat mengambil-Nya.”
20:16 Dob ai nini Jesus ma hubani: Maria! Jadi idompakkon si Maria ma Ia, nini ma ibagas hata Heber: Rabbuni! (artini: Guru.) 20:16 Kata Yesus kepadanya: “Maria!” Maria berpaling dan berkata kepada-Nya dalam bahasa Ibrani: “Rabuni!”, artinya Guru.
20:17 Ihatahon Jesus ma hubani: Ulang jamah Ahu, ai seng naik ope Ahu hubani Bapa in! Tapi laho ma ho hubani saninangku, hatahon ma hubani sidea: Na laho tangkog ma Ahu hubani Bapangku anjaha Bapanima, hubani Naibatangku anjaha Naibatanima. (Heb. 2:11, 12.) 20:17 Kata Yesus kepadanya: “Janganlah engkau memegang Aku, sebab Aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudara-Ku dan katakanlah kepada mereka, bahwa sekarang Aku akan pergi kepada Bapa-Ku dan Bapamu, kepada Allah-Ku dan Allahmu.”
20:18 Jadi laho ma si Maria Magdalena, ibaritahon ma hubani susian ai: Domma huidah Tuhan in, anjaha on do hatani bangku! 20:18 Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid: “Aku telah melihat Tuhan!” dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya.
20:19 Jadi dob bod ari, bani ari parlobei dob salpu ari Sabat ai, sanggah tutup sagala labah ni rumah, niiankon ni susian ai, halani biar ni uhur ni sidea mangidah halak Jahudi, roh ma Jesus jongjong hutongah-tongah ni sidea, anjaha ihatahon ma bani sidea: Damei ma bannima! 20:19 Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata: “Damai sejahtera bagi kamu!”
20:20 Jadi dob ihatahon sonai, ipatuduhkon ma tanganni ampa tontonni bani sidea, gabe malas ma uhur ni susian ai, halani na dob iidah sidea Tuhan in. (1 Joh. 1:1.) 20:20 Dan sesudah berkata demikian, Ia menunjukkan tangan-Nya dan lambung-Nya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan.
20:21 Dob ai ihatahon Jesus ma use bani sidea: Damei ma bannima! Songon sinuruh ni Bapa in Ahu, sonai do suruhonku hanima! (bd. 17:18.) 20:21 Maka kata Yesus sekali lagi: “Damai sejahtera bagi kamu! Sama seperti Bapa mengutus Aku, demikian juga sekarang Aku mengutus kamu.”
20:22 Dob ihatahon sonai, manompul ma Ia dompak sidea, anjaha nini ma hubani sidea: Jalo hanima ma Tonduy Na pansing! 20:22 Dan sesudah berkata demikian, Ia mengembusi mereka dan berkata: “Terimalah Roh Kudus.
20:23 Anggo isasap hanima dousa ni atap ise pe, na dob sasap ma ai, anjaha anggo ipatotap hanima dousa ni atap ise pe, na totap ma ai. (Mat. 16:19; 18:10, 18.) 20:23 Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni, dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada.”
20:24 Tapi anggo si Tomas, sada humbani na sapuluh dua in, na margoran si Rindu-rindu, seng rap pakon sidea ia, sanggah na roh ai Jesus. (bd. 11:16; 14:5.) 20:24 Tetapi Tomas, seorang dari kedua belas murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka, ketika Yesus datang ke situ.
20:25 Jadi ihatahon susian na legan ai ma dompaksi: Domma iidah hanami Tuhan in! Tapi ibalosi ma sidea: Anggo seng huidah bani tanganni ai bokas ni paku ondi, anjaha ijamah jari-jaringku bokas ni paku ondi, anjaha anggo seng hujamah tontonni ai, seng porsaya ahu. (bd. 19:34.) 20:25 Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya: “Kami telah melihat Tuhan!” Tetapi Tomas berkata kepada mereka: “Sebelum aku melihat bekas paku pada tangan-Nya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambung-Nya, sekali-kali aku tidak akan percaya.”
20:26 Dob salpu ualuh borngin, tumpu ma use susian ai i rumah ondi, rap pakon si Tomas. Jadi roh ma Jesus, sanggah na tutup ai sagala labah, jongjong hu tongah-tongah ni sidea, nini ma dompak sidea: Damei ma bannima! (ay. 19.) 20:26 Delapan hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Tomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata: “Damai sejahtera bagi kamu!”
20:27 Ihatahon ma hubani si Tomas: Bahen hujon jari-jarimin, anjaha torih ma tanganku! Surdukkon ma tanganmin, manjamah tontonhu. Ulang sangsi uhurmu, porsaya ma! 20:27 Kemudian Ia berkata kepada Tomas: “Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tangan-Ku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambung-Ku dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah.”
20:28 Jadi nini si Tomas ma mambalosisi: Ham Tuhanku anjaha Naibatangku!(bd. 1:1.) 20:28 Tomas menjawab Dia: “Ya Tuhanku dan Allahku!”
20:29 Jadi ihatahon Jesus ma hubani: Halani iidah ho Ahu, ai do ase porsaya ho. Martuah ma na porsaya, age pe lang iidah! (1 Ptr. 1:8.) 20:29 Kata Yesus kepadanya: “Karena engkau telah melihat Aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya.”
20:30 Buei ope tanda na legan, na binahen ni Jesus ilobei ni susianni, na so sinuratkon ibagas buku on. 20:30 Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-murid-Nya, yang tidak tercatat dalam kitab ini,
20:31 Ase na suratkon pe on, ase porsaya nasiam, Jesus do Kristus, Anak ni Naibata, anjaha marhitei na mangkaporsayai ai dapotan hagoluhan nasiam ibagas Goranni. (1 Joh. 5:13.) 20:31 tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya, bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam nama-Nya.
<< Yohanes 19 Yohanes 21 >>