Yohanes 21

21:1 Dob ai ipataridahkon Jesus ma use dirini hubani susian ai i topi ni tao Tiberias. Sonon ma pardalanni. 21:1 Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-murid-Nya di pantai danau Tiberias dan Ia menampakkan diri sebagai berikut.
21:2 Tumpu ma si Simon Petrus pakon si Tomas, na margoran si Rindu-rindu, rap pakon si Natanael, na hun Kana i Galilea, pakon anak ni si Sebedeus ampa dua halak nari humbani susianni ai. (bd. 1:45.) 21:2 Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Tomas yang disebut Didimus, Natanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus dan dua orang murid-Nya yang lain.
21:3 Jadi nini si Simon Petrus ma hubani sidea: Laho ma ahu mardengke. Ihatahon sidea ma hubani: Dihut ma hanami! Jadi laho ma sidea, masuk ma hu parau, tapi aha pe lang dapot sidea na saborngin ai. 21:3 Kata Simon Petrus kepada mereka: “Aku pergi menangkap ikan.” Kata mereka kepadanya: “Kami pergi juga dengan engkau.” Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa.
21:4 Anjaha dob siang ari, jongjong ma Jesus i pasir ai, tapi seng itanda sidea Ia. (bd. 20:14; Luk. 24:16.) 21:4 Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai; akan tetapi murid-murid itu tidak tahu, bahwa itu adalah Yesus.
21:5 Jadi ihatahon Jesus ma hubani sidea: Ambia, adong do dengkenima ijin? Ibalosi sidea ma Ia: Seng dong! (Luk. 24:41.) 21:5 Kata Yesus kepada mereka: “Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk-pauk?” Jawab mereka: “Tidak ada.”
21:6 dob ai ihatahon ma bani sidea: Dabuh hanima ma jalanima hu siamun ni parau in, ase dapotan hanima! Jadi idabuh sidea ma, gabe seng tartarik sidea be jala ai halani buei ni dengke ai. (Luk. 5:4-7.) 21:6 Maka kata Yesus kepada mereka: “Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh.” Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan.
21:7 Jadi ihatahon susian haholongan ni Jesus ai ma hubani si Petrus: Tuhan in do in! Jadi dob itangar si Simon Petrus, Tuhan in do ai hape, ialithon ma hiouni, ai seng marhiou ia hinan, gabe manlumpat ma ia hu tao ai. (bd. 13:23.) 21:7 Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus: “Itu Tuhan.” Ketika Petrus mendengar, bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau.
21:8 Tapi marparau do anggo susian na legan ai, lanjar manarad jala na marisi dengke ai, ai seng sadiha daoh sidea hundarat, hira-hira dua ratus asta do. 21:8 Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira dua ratus hasta saja dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu.
21:9 Dashonsi sidea hu darat, iidah sidea ma narnar ijai ampa dengke i atasni, ambah ni ai ruti. 21:9 Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti.
21:10 Ihatahon Jesus ma hubani sidea: Boan hanima ma deba dengke in, na dapot hanima in! 21:10 Kata Yesus kepada mereka: “Bawalah beberapa ikan, yang baru kamu tangkap itu.”
21:11 Jadi naik ma si Petrus hu parau ai, isarad ma jala ai hu darat, gok dengke na banggal-banggal, saratus lima puluh tolu bueini, anjaha age pe sonai bueini, seng marigat anggo jala ai. 21:11 Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar: seratus lima puluh tiga ekor banyaknya, dan sungguhpun sebanyak itu, jala itu tidak koyak.
21:12 Dob ai nini Jesus ma hubani sidea: Roh ma hanima! Tapi seng dong humbani susian ai, na pag manungkunsi: Ise do Ham? Ibotoh sidea, Tuhan in do ai. 21:12 Kata Yesus kepada mereka: “Marilah dan sarapanlah.” Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepada-Nya: “Siapakah Engkau?” Sebab mereka tahu, bahwa Ia adalah Tuhan.
21:13 Ase roh ma Jesus, ibuat ma ruti ai, ipambere ma ai bani sidea, sonai homa dengke ai. (bd. 6:11.) 21:13 Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka, demikian juga ikan itu.
21:14 Ai ma na patoluhalihon ipataridahkon Jesus dirini hubani susianni, dob puho Ia humbani na matei. 21:14 Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-murid-Nya sesudah Ia bangkit dari antara orang mati.
21:15 Ase dob mangan sidea, ihatahon Jesus ma hubani si Simon Petrus: Ale Simon, anak ni si Jonas, holongan do uhurmu Bangku ase halak on? Nini ma hu-Bani: Eak Tuhan, ibotoh Ham do holong ni uhurhu Bamu! Ihatahon Jesus ma hubani: Parmahani ma anak ni biri-biringku! (bd. 1:42.) 21:15 Sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus: “Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi Aku lebih dari pada mereka ini?” Jawab Petrus kepada-Nya: “Benar Tuhan, Engkau tahu, bahwa aku mengasihi Engkau.” Kata Yesus kepadanya: “Gembalakanlah domba-domba-Ku.”
21:16 Ihatahon ma use padua-halihon bani: Ale Simon, Anak ni si Jonas, holong do uhurmu Bangku? Nini ma hu-Bani: Eak Tuhan, ibotoh Ham do holong ni uhurhu Bamu! Jadi ihatahon ma hubani: Parmahani ma biri-biringku! (1 Ptr. 5:2, 4.) 21:16 Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya: “Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi Aku?” Jawab Petrus kepada-Nya: “Benar Tuhan, Engkau tahu, bahwa aku mengasihi Engkau.” Kata Yesus kepadanya: “Gembalakanlah domba-domba-Ku.”
21:17 Dob ai ihatahon ma patolu-halihon hubani: Ale Simon, anak ni si Jonas, holong do uhurmu Bangku? Jadi pusok ma uhur ni si Petrus, halani patolu-halihon ma ihatahon hubani: Holong do uhurmu Bangku? Jadi ihatahon ma: Haganup do, ale Tuhan, ibotoh Ham; ibotoh Ham do holong ni uhurhu Bamu! Dob ai ihatahon Jesus ma hubani: Parmahani ma biri-biringku! (bd. 13:38; 16:30.) 21:17 Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya: “Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi Aku?” Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya: “Apakah engkau mengasihi Aku?” Dan ia berkata kepada-Nya: “Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu, Engkau tahu, bahwa aku mengasihi Engkau.” Kata Yesus kepadanya: “Gembalakanlah domba-domba-Ku.
21:18 Na tongon tumang do na huhatahon on bam: Sanggah poso ho, ho do manggonditi dirimu, anjaha laho ho huja rosuh ni uhurmu. Tapi dob matua holi ho, surdukkononmu ma tanganmu, jadi gonditan ni halak na legan ma ho, anjaha boanonni ma ho hubani na so harosuh ni uhurmu. 21:18 Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya ketika engkau masih muda engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan ke mana saja kaukehendaki, tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kaukehendaki.”
21:19 Tapi ihatahon pe ai, laho patugahkon parmateini do use, laho pasangaphon Naibata. Jadi, dob ihatahon sonai, nini ma hubani: Ihutkon ma Ahu! (bd. 13:36.) 21:19 Dan hal ini dikatakan-Nya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian Ia berkata kepada Petrus: “Ikutlah Aku.”
21:20 Jadi marhusor ma si Petrus, gabe iidah ma mangihut susian haholongan ni uhur ni Jesus, ai ma na hundul darngos bani Jesus, sanggah na mangan ondi sidea, anjaha na manungkunsi ijia: Ise do in Tuhan, na sihol mantahihon Ham? (bd. 13:23.) 21:20 Ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama duduk dekat Yesus dan yang berkata: “Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan Engkau?”
21:21 Ase dob iidah si Petrus ia, nini ma hubani Jesus: Ham Tuhan, sonaha ia ambia on? 21:21 Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus: “Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini?”
21:22 Nini Jesus ma hubani: Anggo marosuh Ahu, totap ia, ronsi roh Ahu, mase ma pala pasari-sarionmu ai? Tapi anggo ho, ihutkon ma Ahu! 21:22 Jawab Yesus: “Jikalau Aku menghendaki, supaya ia tinggal hidup sampai Aku datang, itu bukan urusanmu. Tetapi engkau: ikutlah Aku.”
21:23 Ase sar ma hata ai bani hasoman-hasoman ai, na so matei susian ai. Tapi seng ihatahon Jesus hubani, na so matei ia, tapi sonon do nini: Anggo marosuh Ahu, totap ia ronsi roh Ahu, mase ma pala pasari-sarionmu ai? 21:23 Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu, bahwa murid itu tidak akan mati. Tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus, bahwa murid itu tidak akan mati, melainkan: “Jikalau Aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai Aku datang, itu bukan urusanmu.”
21:24 Ai ma susian, na manaksihon pasal on anjaha na manuratkon, anjaha ibotoh hanami, na sintong do na sinaksihonni in. (bd. 15:27; 19:35.) 21:24 Dialah murid, yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya dan kita tahu, bahwa kesaksiannya itu benar.
21:25 Tapi buei ope na legan, na binahen ni Jesus; ambit nasuratkon ai sada-sada, nini uhurhu, ra seng siat i dunia on, buku na sinurat ai. 21:25 Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus, tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu per satu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu.
<< Yohanes 20 Kisah Rasul 1 >>