Kisah Rasul 1

1:1 Bani surathu na parlobei in, ale Teopilus, husurathon do pasal haganup na binahen ampa podah na pinungkah ni Jesus, (Luk. 1:3.) 1:1 Hai Teofilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus,
1:2 das ronsi na tarangkat Ia, dob lobei ibere parentah marhitei Tonduy Na pansing bani apostel-apostel, na dob pinilihni ai. 1:2 sampai pada hari Ia terangkat. Sebelum itu Ia telah memberi perintah-Nya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilih-Nya.
1:3 Dob salpu hamarsikon na tinaronni ai, ipataridahkon do diriNi manggoluh bani sidea marhitei buei tanda, ai ma ibagas siompatpuluh ari na pinataridahkonni ai dirini bani sidea, lanjar mansahapkon pasal harajaon ni Naibata. 1:3 Kepada mereka Ia menunjukkan diri-Nya setelah penderitaan-Nya selesai, dan dengan banyak tanda Ia membuktikan, bahwa Ia hidup. Sebab selama empat puluh hari Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang Kerajaan Allah.
1:4 Sanggah na rap Ia pakon sidea, iparentahkon ma bani sidea: Ulang ma laho hanima hun Jerusalem, tapi paima hanima ma na binagahkon ni Bapa, na dob ibogei hanima hum-Bangku. (Luk. 24:49; Joh. 15:26.) 1:4 Pada suatu hari ketika Ia makan bersama-sama dengan mereka, Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem, dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa, yang — demikian kata-Nya — “telah kamu dengar dari pada-Ku.
1:5 Ia si Johannes bah do ididihon, tapi Tonduy Na pansing do didihononku bani nasiam, seng pala piga ari nari. (bd. 2:4; 11:15; Mat. 3:11.) 1:5 Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus.”
1:6 Jadi sanggah na martumpu ai sidea, isungkun sidea ma Ia, nini ma: Ham Tuhan, pajongjongonmu ma sonari use harajaon in bani Israel? (Luk. 19:11; 24:21.) 1:6 Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ: “Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?”
1:7 Nini ma hubani sidea: Seng urusannima ai, mambotoh adanganni atap panorangni, na dob tinontuhon ni Bapa in ibagas kuasani sandiri. (Mat. 24:36.) 1:7 Jawab-Nya: “Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu, yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasa-Nya.
1:8 Tapi jaloonnima ma hagogohon ni Tonduy Na pansing na sogop bennima, anjaha gabe saksingku ma hanima i Jerusalem ampa i sab Judea ampa i Samaria ampa das hu ujung ni tanoh on. (Luk. 24:47; Joh. 15:27; Lah. 5:32.) 1:8 Tetapi kamu akan menerima kuasa, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-Ku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi.”
1:9 Jadi dob ihatahon sonai, tarangkat ma Ia inonoi sidea, dob ai ilingodi hombun ma Ia humbani panonggor ni sidea. (Mrk. 16:19; Luk. 24:51.) 1:9 Sesudah Ia mengatakan demikian, terangkatlah Ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutup-Nya dari pandangan mereka.
1:10 Sanggah na ituludkon sidea ai Ia laho hu nagoriatas, jongjong ma dua halak parhiou silopak ilambung ni sidea, (Luk. 24:4; Joh. 20:12.) 1:10 Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu Ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka,
1:11 na mangkatahon: Nasiam halak Galilea, mase ma sai jongjong nasiam kawah-kawah dompak datas? Anggo Jesus ai, na tarangkat hun lobeinasiam hu nagori atas, sonai do roh Ia, songon na niidah nasiam ai Ia naik hu nagoriatas. (Luk. 21:27; Pangk. 1:7.) 1:11 dan berkata kepada mereka: “Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini, yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke sorga.”
1:12 Dob ai mulak ma sidea hu Jerusalem hun dolog ai, na margoran dolog Jetun; dohor do ai hun Jerusalem, sada pardalanan Sabat do daohni. (Luk. 24:50-53.) 1:12 Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem.
1:13 Dob das sidea, tangkog ma sidea hu kamar pardatas ai, ianan ni sidea ai, ai ma si Petrus ampa si Johannes, si Jakobus ampa si Andreas, si Pilippus ampa si Tomas, si Bartolomeus ampa si Mateus, si Jakobus anak ni si Alpeus, ampa si Simon Selotes, ampa si Judas anak ni si Jakobus. (Mat. 10:2-4; Luk. 6:13-16.) 1:13 Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Tomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Zelot dan Yudas bin Yakobus.
1:14 Sidea ai do haganup na mannunut marsada ni uhur martonggo rap pakon parinangon-parinangon ampa si Maria, inang ni Jesus, sonai homa anggini ai. (bd. 2:1; Joh. 7:3-5.) 1:14 Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama, dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus.
1:15 Bani panorang ai ma jongjong si Petrus itongah-tongah ni sanina-sanina ai, bueini adong do hira-hira saratus dua puluh halak, nini ma: 1:15 Pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu, kira-kira seratus dua puluh orang banyaknya, lalu berkata:
1:16 Nasiam hasoman sanina, maningon saud do hata ni Surat in, na dob nilumbahon ni Tonduy Na pansing hinan marhitei pamangan ni si Daud, ai ma pasal si Judas, na gabe pambobai ni sitangkap Jesus. (Ps. 41:10; Mat. 26:47.) 1:16 “Hai saudara-saudara, haruslah genap nas Kitab Suci, yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu.
1:17 Masuk hinan do ia hubani bilangannami, anjaha dihut do ia bani jabatan on. (Luk. 6:16.) 1:17 Dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini.”
1:18 Dapotsi do sanlambar tanoh humbani upah hajahaton ai; anjaha sanggah na tungkap ia madabuh, mapultak ma dagingni, gabe mandarat ma ganup bituhani. (Mat. 27:3-10.) 1:18 — Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya, lalu ia jatuh tertelungkup, dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah ke luar.
1:19 Anjaha haganup do pangisi ni Jerusalem mambotoh ai, mambahen igoran tanoh ai ibagas sahap ni sidea: Akeldamah, artini: tanoh daroh. 1:19 Hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem, sehingga tanah itu mereka sebut dalam bahasa mereka sendiri “Hakal-Dama”, artinya Tanah Darah –.
1:20 Ai tarsurat do ibagas buku Psalm: Sai halong ma iananni ai, anjaha ulang ma adong na mangiankon ai! Ambah ni ai: Jaloon ni na legan ma jabatanni! (Ps. 69:26; 109:8.) 1:20 “Sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur: Biarlah perkemahannya menjadi sunyi, dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya: dan: Biarlah jabatannya diambil orang lain.
1:21 Halani ai maningon adong do humbani sidea na mangkasomani hanami, sadokah marhujai-hujon Tuhan Jesus itongah-tongahta, (Joh. 15:27.) 1:21 Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami,
1:22 olat ni pandidion ni si Johannes nari das hubani partarangkat ni ai humbanta, na gabe hasomannami manaksihon pasal parpuhoonni ai. (bd. 2:33; 10:37-41.) 1:22 yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke sorga meninggalkan kami, untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitan-Nya.”
1:23 Jadi ipajongjong sidea ma dua halak, ai ma si Josep, na margoran si Barsabas anjaha na ginoran homa si Justus, ampa si Matias. 1:23 Lalu mereka mengusulkan dua orang: Yusuf yang disebut Barsabas dan yang juga bernama Yustus, dan Matias.
1:24 Jadi martonggo ma sidea, nini ma: Ham Tuhan, sitanda uhur ni haganup jolma, patuduh Ham ma barang ise do humbani na dua on ipilih Ham, 1:24 Mereka semua berdoa dan berkata: “Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang, tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini,
1:25 gabe sijalo jabatan diakon ampa apostel, na dob tinadingkon ni si Judas, na dob laho marayak siparayakonni. 1:25 untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya.”
1:26 Lanjar manjomput na sinurat ma sidea, jadi dapot ma si Matias, gabe tarhira ma ia hasoman ni apostel na sapuluh dua ai. (Pod. 16:33.) 1:26 Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu dan yang kena undi adalah Matias dan dengan demikian ia ditambahkan kepada bilangan kesebelas rasul itu.
<< Yohanes 21 Kisah Rasul 2 >>