Yakobus 3

3:1 Nasiam sanina, ulang ma buei nasiam na ra gabe guru, ai ibotoh hita, uhum na lobih borat do jaloonta. 3:1 Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru; sebab kita tahu, bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat.
3:2 Ai ganup hita gati marsalah; anggo adong na so marsalah bani sahap, ai ma halak na gokan dear, na boi manrantei haganup angkulani. 3:2 Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal; barangsiapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya.
3:3 Anggo ibahen hita rantei bani babah ni huda, ase ibalosi hita, gabe marguru hubanta do ganup badanni ai. 3:3 Kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita, dengan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya.
3:4 Tonggor ma, age kapal ai, na sonai banggalni, anjaha nionjar-onjar ni logou na gogoh, ipatontang-tontang do marhitei amudi na etek tumang, atap dompak ja uhur ni pangamudi ai. 3:4 Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi.
3:5 Sonai do homa dilah in, pagori na etek do in, tapi buei do sahap-sahapni. Tonggor ma, etek pe apuy, boi do mosog ibahen harangan na bolag. 3:5 Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapa pun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar.
3:6 Apuy do age dilah in. Dunia na gok hagedukon do dilah in itongah-tongah ni pagorinta, ipabutak do haganup dagingta anjaha ipagajag panggulmiton ni goluhta, marhitei apuy na roh hun naraka. (Mat. 12:36, 37; 15:11, 18, 19.) 3:6 Lidah pun adalah api; ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka.
3:7 Ia sagala bagei ni binatang, manuk-manuk, ulog ampa dengke tarpalomuk do, anjaha domma lomuk ibahen jolma, 3:7 Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia,
3:8 tapi seng tarpalomuk age sada jolma pe anggo dilah in, panjahati na so ra soh do in, gok bisa hamateian. (Ps. 140:4.) 3:8 tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah; ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan.
3:9 Marhitei in do hita mamuji Tuhanta, Bapa in; lanjar in do ipakei hita mamurai jolma, na tinompa domu hubani rupa ni Naibata. (1 Mus. 1:27.) 3:9 Dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita; dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah,
3:10 Humbani sada pamangan kaluar pasu-pasu ampa papa-papa. Nasiam sanina, ulang ma sonai! 3:10 dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi.
3:11 Mintor adong ma sada bah tubuh, na marjullak-jullakkon na matobu ampa na mapaet? 3:11 Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama?
3:12 Nasiam sanina, mintor tarbuahkon hayu ara ma buah ni hayu jetun, atap hayu anggur marbuahkon buah ni hayu ara? Sonai do homa, seng tarjullak-jullakkon bah tubuh na porad bah na matobu. 3:12 Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun dan adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar.
3:13 Ise humbani nasiam na maruhur anjaha na pentar? Ipatuduhkon ma horjani marhitei parlahouni na madear, ibagas halamlamon ni hapentaran. (bd. 2:18.) 3:13 Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemahlembutan.
3:14 Tapi anggo ijolom-jolom nasiam ibagas uhurnasiam parsimburuon na mapaet ampa paringoran, ulang ma puji nasiam dirinasiam anjaha marladung nasiam dompak hasintongan. (Ep. 4:31.) 3:14 Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran!
3:15 Sedo in hauhuron na roh hun datas; na hun tanoh on do in, humbani uhur ni jolma, humbani sibolis. (bd. 1:5, 17.) 3:15 Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan.
3:16 Ai ijin adong parsimburuon ampa paringoran, ijai ma adong hageoron ampa haganup bagei ni horja hajahaton. 3:16 Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat.
3:17 Tapi ia hauhuron na humbabou ai sabonar borsih do ai, ambah ni ai ra mardamei, lamlam, pambalosi, gok idop ni uhur ampa buah-buah ni hadearon, seng singapit-apit ampa lang marsipakulah-kulah. 3:17 Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik.
3:18 Anjaha buah ni hapintoran ibagas damei do ai isaburhon bani halak na mangkorjahon hadameion.(Jes. 32:17; Mat. 5:9.) 3:18 Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai.
<< Yakobus 2 Yakobus 4 >>