Yakobus 1

1:1 Humbani si Jakobus, juak-juak ni Naibata ampa Tuhan Jesus Kristus, marayak na sapuluh dua marga na merap in: Tabi ma bani nasiam! (1 Ptr. 1:1.) 1:1 Salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus, kepada kedua belas suku di perantauan.
1:2 Nasiam sanina, hira nasiam ma in malas ni uhur tumang, anggo madabuh nasiam hubagas bagei ni parlajouan, (Rom 5:3-5.) 1:2 Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan, apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan,
1:3 anjaha botoh nasiam ma, na mangkorhon hasabaron do parlajouan na hubani haporsayaonnasiam. 1:3 sebab kamu tahu, bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan.
1:4 Anjaha hasabaron ai mangkorhon horja na gokan dear, ase gabe gokan dear nasiam, seng dong sihataon anjaha seng marhahurangan. 1:4 Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apa pun.
1:5 Tapi anggo adong itongah-tongahnasiam na hurangan bani hauhuron, ipindo ma ai hubani Naibata, na layak mambere bani haganup, anjaha seng marpangayah, jadi bereonni ma ai hubani. (Pod. 2:3-6.) 1:5 Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, — yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit –, maka hal itu akan diberikan kepadanya.
1:6 Tapi ibagas haporsayaon ma ia mangindo, ulang bungbang, ai halak na bungbang uhur usih do ai hubani gilumbang ni laut, na pinalindak-lindak anjaha nionjar ni logou. (Mrk. 11:24.) 1:6 Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut, yang diombang-ambingkan kian ke mari oleh angin.
1:7 Ulang ma iagan uhur ni halak sisonai, adong jaloonni atap aha humbani Tuhan in, 1:7 Orang yang demikian janganlah mengira, bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan.
1:8 ai halak na mardua uhur, na geor do ai bani haganup dalanni. 1:8 Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya.
1:9 Ipuji sanina na toruh uhur in ma dirini halani hagijangonni, 1:9 Baiklah saudara yang berada dalam keadaan yang rendah bermegah karena kedudukannya yang tinggi,
1:10 tapi na bayak in halani hatoruhonni; ai na laho salpu do ia songon bunga ni poyon-poyon. (1 Ptr. 1:24.) 1:10 dan orang kaya karena kedudukannya yang rendah sebab ia akan lenyap seperti bunga rumput.
1:11 Ai na poltak ma mata ni ari rap pakon milasni, jadi melus ma poyon-poyon ai, marurus bungani, anjaha rupani na jenges ai pe magou ma. Sonai ma laho melus na bayak in ibagas langkah-langkahni. (Jes. 40:67.) 1:11 Karena matahari terbit dengan panasnya yang terik dan melayukan rumput itu, sehingga gugurlah bunganya dan hilanglah semaraknya. Demikian jugalah halnya dengan orang kaya; di tengah-tengah segala usahanya ia akan lenyap.
1:12 Martuah ma halak na tahan bani parlajouan, ai dob monang ia bani parlajouan ai, jaloonni ma sortali hagoluhan, na dob pinarbagah ni Naibata bani na marholong ni uhur bani. (2 Tim. 4:8.) 1:12 Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barangsiapa yang mengasihi Dia.
1:13 Ulang ma adong na mangkatahon, sanggah na tarlajou ia: Na tarlajou do ahu humbani Naibata! Ai seng boi hona lajou Naibata laho mangkorjahon na jahat, anjaha Ia sandiri seng adong na ilajou. 1:13 Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata: “Pencobaan ini datang dari Allah!” Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan Ia sendiri tidak mencobai siapa pun.
1:14 Tapi hona lajou do halak, anggo itarik-tarik anjaha iompan-ompani hisap-hisap ni uhurni sandiri ia. (Rom 7:7, 8.) 1:14 Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya.
1:15 Jadi anggo marbanggal ma hisap-hisap ni uhur ai, itubuhkon ma dousa, anjaha dob gok dousa ai, itubuhkon ma hamateian. (Rom 7:10.) 1:15 Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa; dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut.
1:16 Ulang ma nasiam kahou, nasiam sanina na hinaholongan. 1:16 Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat!
1:17 Haganup sibere-bere na madear, anjaha haganup silayak-layak na gokan dear, ai ma na roh hun datas, humbani Bapa ni na lihar; seng ra mubah Ia anjaha seng dong na golap Bani halani partukaran. (1 Joh. 1:5.) 1:17 Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna, datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang; pada-Nya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran.
1:18 Marhitei sura-sura ni uhurni itubuhkon do hita marhitei hata hasintongan in, ase hita gabe limbuah ni sagala na tinompani. (Joh. 1:13; 1 Ptr. 1:23.) 1:18 Atas kehendak-Nya sendiri Ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaan-Nya.
1:19 Ingat nasiam ma, nasiam sanina na hinaholongan: Ganup halak, ringgas ma ia manangi-nangi, asok marsahap anjaha lambat manringis. (Par. 7:9.) 1:19 Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini: setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah;
1:20 Ai seng ihorhon marah ni jolma hapintoran ilobei ni Naibata. (Ep. 4:26.) 1:20 sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah.
1:21 Halani ai ambukkon nasiam ma sagala na mabutak ampa sagala masam ni hajahaton, anjaha jalo nasiam ma ibagas halamlamon hata na sinuan ibagas uhurnasiam, na tarbahen paluahkon tonduynasiam. (Kol. 3:8; 1 Ptr. 2:1.) 1:21 Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu.
1:22 Gabe sihorjahon hata in ma nasiam, ulang panangi-nangi tumang, na paoto-otohon dirini sandiri. (Mat. 7:26; Rom 2:13.) 1:22 Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja; sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri.
1:23 Ai panangi-nangi bani hata in, anggo seng ihorjahon, usih ma ai bani halak na patonggor-tonggor rupa ni bohini bani sormin. 1:23 Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin.
1:24 Iidah do namin rupani, dob ai laho ma ia, gabe mintor lupa ma ia, atap sonaha do rupani ai. 1:24 Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya.
1:25 Tapi na manorih torus hubagas titah hamardekaon na gokan dear ai, anjaha totap ijai, seng sipanangi-nangi na urah lupa ia, tapi sihorjahon hata in ma ia tene, martuah ma ia ibagas na mandalankon ai. (bd. 2:12; Joh. 13:17; Rom 8:2.) 1:25 Tetapi barangsiapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya.
1:26 Anggo adong na mangkatahon ibagas uhurni, na daulat ia, hape lang irantei dilahni, ipaoto-oto uhurni do ia ai, na parsuma do parugamaonni ai. (Ps. 34:14.) 1:26 Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya.
1:27 On do parugamaon na borsih anjaha na so dong sihataon bani uhur ni Naibata, Bapa in, ai ma manorih na tading maetek ampa na mabalu ibagas hamarsikonni, anjaha manjagai diri ulang butak marhitei dunia on. 1:27 Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah, Bapa kita, ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia.
<< Ibrani 13 Yakobus 2 >>