Wahyu 9

9:1 Dob ai isompul malekat na palimahon ai ma tarompitni, gabe huidah ma madabuh sada bintang hun langit hu tanoh; ibere ma hubani anakkunsi ni ruang partoruh ai. (bd. 8:10; 20:1.) 9:1 Lalu malaikat yang kelima meniup sangkakalanya, dan aku melihat sebuah bintang yang jatuh dari langit ke atas bumi, dan kepadanya diberikan anak kunci lobang jurang maut.
9:2 jadi ibuha ma ruang partoruh ai, gabe naik ma timus humbani ruang ai, songon timus ni pamurunan banggal, gabe golap ma mata ni ari pakon awang-awang ibahen timus na humbani ruang ai. (Joel 2:2, 10.) 9:2 Maka dibukanyalah pintu lobang jurang maut itu, lalu naiklah asap dari lobang itu bagaikan asap tanur besar, dan matahari dan angkasa menjadi gelap oleh asap lobang itu.
9:3 Anjaha mangkaluar ma balang humbani timus ai hu tanoh in, anjaha ibere ma bani sidea kuasa songon kuasa ni gansip golang na i tanoh in. (2 Mus. 10:12.) 9:3 Dan dari asap itu berkeluaranlah belalang-belalang ke atas bumi dan kepada mereka diberikan kuasa sama seperti kuasa kalajengking-kalajengking di bumi.
9:4 Jadi iparentahkon ma bani sidea, ase ulang ikahua poyon-poyon na i tanoh in, sonai sagala na maratah atap hayu aha pe, tapi pitah jolma hansa, na so marsap bani pardompakanni humbani Naibata. (bd. 7:2, 3.) 9:4 Dan kepada mereka dipesankan, supaya mereka jangan merusakkan rumput-rumput di bumi atau tumbuh-tumbuhan ataupun pohon-pohon, melainkan hanya manusia yang tidak memakai meterai Allah di dahinya.
9:5 Seng ipalopas sidea mambunuh jolma, pitah mangarsik-arsik hansa lima bulan dokahni; pangarsik ni sidea ai usih songon pambahen ni gansipgolang sanggah idoit jolma. 9:5 Dan mereka diperkenankan bukan untuk membunuh manusia, melainkan hanya untuk menyiksa mereka lima bulan lamanya, dan siksaan itu seperti siksaan kalajengking, apabila ia menyengat manusia.
9:6 Bani panorang ai pindahan ni jolma ma hamateian, tapi seng jumpahsi; sihol do namin uhur ni sidea matei, tapi lintun do hamateian in humbani sidea. (Luk. 23:30.) 9:6 Dan pada masa itu orang-orang akan mencari maut, tetapi mereka tidak akan menemukannya, dan mereka akan ingin mati, tetapi maut lari dari mereka.
9:7 Ia rupa ni balang ai, usih do songon huda na sirsir laho hu parmunsuhan; adong do bani uluni sortali na songon omas, anjaha bohini songon bohi ni jolma do. (Joel 2:4.) 9:7 Dan rupa belalang-belalang itu sama seperti kuda yang disiapkan untuk peperangan, dan di atas kepala mereka ada sesuatu yang menyerupai mahkota emas, dan muka mereka sama seperti muka manusia,
9:8 Marjambulan do sidea songon jambulan ni naboru, anjaha iponni songon ipon ni singa. (Joel 1:6.) 9:8 dan rambut mereka sama seperti rambut perempuan dan gigi mereka sama seperti gigi singa,
9:9 Marbaju-baju porang do sidea usih hubani baju-baju bosi; ia sora ni habong ni sidea songon sora ni buei gareta porang do, tinarik ni buei huda na marpojong hu parmunsuhan. (Joel 2:5.) 9:9 dan dada mereka sama seperti baju zirah, dan bunyi sayap mereka bagaikan bunyi kereta-kereta yang ditarik banyak kuda, yang sedang lari ke medan peperangan.
9:10 Marihur do sidea songon ihur ni gansip golang anjaha marsorod; bani ihur ni sidea ai do kuasa ni sidea laho mangarsik-arsik jolma lima bulan dokahni. 9:10 Dan ekor mereka sama seperti kalajengking dan ada sengatnya, dan di dalam ekor mereka itu terdapat kuasa mereka untuk menyakiti manusia, lima bulan lamanya.
9:11 Dong do sada raja bani sidea, ai ma malekat hun ruang partoruh, na margoran Abaddon bani hata Heber anjaha Apollion (sipangagou) bani hata Gorik. 9:11 Dan raja yang memerintah mereka ialah malaikat jurang maut; namanya dalam bahasa Ibrani ialah Abadon dan dalam bahasa Yunani ialah Apolion.
9:12 Domma salpu bursik-bursik na parlobei; tonggor ma, roh ope dua nari ipudi ni on. 9:12 Celaka yang pertama sudah lewat. Sekarang akan menyusul dua celaka lagi.
9:13 Dob ai isompul malekat na paonomhon ma tarompitni, jadi hubogei ma sada sora hun tanduk na ompat na bani anjap-anjap omas, na ilobei ni Naibata. (bd. 8:3; 2 Mus. 30:1-3.) 9:13 Lalu malaikat yang keenam meniup sangkakalanya, dan aku mendengar suatu suara keluar dari keempat tanduk mezbah emas yang di hadapan Allah,
9:14 Ihatahon ma dompak malekat na paonomkon, na martarompit ai: Paluah ma malekat na ompat ai, na sangkut ilambung ni bah Eprat na banggal ai! (bd. 16:12.) 9:14 dan berkata kepada malaikat yang keenam yang memegang sangkakala itu: “Lepaskanlah keempat malaikat yang terikat dekat sungai besar Efrat itu.”
9:15 Jadi ipaluah ma malekat na ompat ai, na dob pinasirsir bani jamni, arini, bulanni pakon tahunni laho mamunuh sapartolu ni manisia. (bd. 8:7-12.) 9:15 Maka dilepaskanlah keempat malaikat yang telah disiapkan bagi jam dan hari, bulan dan tahun untuk membunuh sepertiga dari umat manusia.
9:16 Ia bilangan ni tentara na marhuda ai duaratus juta do; hubogei do bilangan ni sidea. 9:16 Dan jumlah tentara itu ialah dua puluh ribu laksa pasukan berkuda; aku mendengar jumlah mereka.
9:17 Sonon do huidah huda pakon na mangajaksi ibagas panonggoranku: Ipakei sidea do baju-baju bosi na gerger songon apuy, mahonda tumang anjaha magorsing songon hirtah. Ulu ni huda ni sidea songon ulu ni singa, anjaha kaluar do humbani babahni apuy, timus pakon hirtah. (Job 41:10; Joel 2:3.) 9:17 Maka demikianlah aku melihat dalam penglihatan ini kuda-kuda dan orang-orang yang menungganginya; mereka memakai baju zirah, merah api dan biru dan kuning belerang warnanya; kepala kuda-kuda itu sama seperti kepala singa, dan dari mulutnya keluar api, dan asap dan belerang.
9:18 Marhitei pangarsikon na tolu in matei tarbunuh do sapartolu ni manisia, ai ma pangkorhon ni apuy, timus pakon hirtah, na kaluar humbani babah ni sidea. 9:18 Oleh ketiga malapetaka ini dibunuh sepertiga dari umat manusia, yaitu oleh api, dan asap dan belerang, yang keluar dari mulutnya.
9:19 Ai ibagas babah pakon ihur ni sidea do gogoh ni huda ai; ai usih hubani ulog do ihur ni sidea na marulu ai, marhitei ai do sidea mambahen hasedaon. 9:19 Sebab kuasa kuda-kuda itu terdapat di dalam mulutnya dan di dalam ekornya. Sebab ekornya sama seperti ular; mereka berkepala dan dengan kepala mereka itu mereka mendatangkan kerusakan.
9:20 Ia jolma na tading ai, na so binunuh ni hamarsikon ai, lanjar do seng ipaubah sidea uhurni humbani na hinorjahon ni tangan ni sidea, ase ulang be namin marsombah bani setan-setan pakon bani gana-gana na humbani omas, pirak, tombaga, hayu atap batu, na so tarbahen mangidah, manangar atap mardalan pe. (bd. 16:11, 21; Ps. 35:15; 115:4; 1 Kor. 10:20.) 9:20 Tetapi manusia lain, yang tidak mati oleh malapetaka itu, tidak juga bertobat dari perbuatan tangan mereka: mereka tidak berhenti menyembah roh-roh jahat dan berhala-berhala dari emas dan perak, dari tembaga, batu dan kayu yang tidak dapat melihat atau mendengar atau berjalan,
9:21 Seng ipaubah sidea uhur ni sidea manadingkon pamunuhon, uti-utian, habutakon pakon panangkoon ni sidea. 9:21 dan mereka tidak bertobat dari pada pembunuhan, sihir, percabulan dan pencurian.
<< Wahyu 8 Wahyu 10 >>