Wahyu 21

21:1 Dob ai huidah ma langit na bayu pakon tanoh na bayu; ai domma salpu langit na parlobei ai pakon tanoh na parlobei ai, laut ai pe seng dong be. (bd. 20:11; Jes. 65:17; 66:22; 2 Ptr. 3:13.) 21:1 Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi.
21:2 Anjaha huidah ma huta na pansing ai, ai ma Jerusalem na bayu, susur hun nagori atas, humbani Naibata, na pinasirsir songon tunangan na pinajagar marayak paramangonni. (bd. 19:7, 8; Gal. 4:26; Heb. 11:10, 16; 12:22.) 21:2 Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya.
21:3 Dob ai hubogei ma sada sora na gogoh humbani paratas ai, mangkatahon: Tonggor ma, on ma ianan ni Naibata itongah-tongah ni jolma; marianan ma Ia itongah-tongah ni sidea, anjaha sidea ma bangsani anjaha Naibata sandiri saor bani sidea.(Hes. 37:27; Sak. 2:14.) 21:3 Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari takhta itu berkata: “Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia dan Ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umat-Nya dan Ia akan menjadi Allah mereka.
21:4 Anjaha apusanni ma sagala iluh humbani ni sidea, seng dong be hamateian, age pusok ni uhur age partangison age halojaon seng dong be, ai domma salpu na parlobei in.(bd. 7:17; Jes. 25:8; 35:10.) 21:4 Dan Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi; tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau dukacita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu.”
21:5 Dob ai nini Na hundul bani paratas ai ma: Tonggor ma, bayu do hubahen haganup. Ambahni ai ihatahon do: Surathon ma in, hatengeran anjaha sintong do hata in. (bd. 4:2, 9; 5:1; 2 Kor. 5:17.) 21:5 Ia yang duduk di atas takhta itu berkata: “Lihatlah, Aku menjadikan segala sesuatu baru!” Dan firman-Nya: “Tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar.”
21:6 Lanjar ihatahon ma hubangku: Domma saud! Ahu do Alpa pakon Omega, bonani pakon ujungni. Bereonku do minum halak na horahan humbani bah tubuh hagoluhan, seng pala marpamboli. (bd. 1:8; 22:17; Jes. 55:1; Sak. 14:8.) 21:6 Firman-Nya lagi kepadaku: “Semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, Yang Awal dan Yang Akhir. Orang yang haus akan Kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan.
21:7 Na monang in do manean ai haganup, Ahu ma gabe Naibata bani, anjaha ia ma gabe anak Bangku.(bd. 2:7; 2 Sam. 7:14; Sak. 8:8.) 21:7 Barangsiapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan Aku akan menjadi Allahnya dan ia akan menjadi anak-Ku.
21:8 Tapi halak siparbiar, na so porsaya, na butak, pamunuh, parriah-riah, partabas-tabas, parnaibata na legan ampa sagala parladung, parrupei do bani laut na gara ibahen apuy pakon hirtah. Ai ma hamateian na paduahon. (bd. 20:14; 22:15.) 21:8 Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang; inilah kematian yang kedua.”
21:9 Dob ai roh ma sahalak humbani na pitu malekat ai, na manjolom batil na pitu ai, na marisi hamarsikon parpudi na pitu ai, marsahap ma ia dompak ahu, nini ma: Roh ma, ase hupatuduhkon bam tunangan ai, parinangon ni Anak ni Biri-biri in. (15:1, 6, 7; 19:7.) 21:9 Maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan, yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir itu, lalu ia berkata kepadaku, katanya: “Marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan, mempelai Anak Domba.”
21:10 Jadi iboan ma ahu ibagas tonduy hubani sada dolog na banggal anjaha na gijang, anjaha ipatuduhkon ma hubangku huta na pansing ai, ai ma Jerusalem, na susur hun nagori atas, humbani Naibata, (bd. 21:2; Hes. 40:2.) 21:10 Lalu, di dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar lagi tinggi dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, Yerusalem, turun dari sorga, dari Allah.
21:11 ibagas hasangapon ni Naibata. Sinalsalni usih hubani mata intan na maharga, songon mata intan jaspis na marlinang-linang. (bd. 3:23; Jes. 60:1, 2, 19.) 21:11 Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal.
21:12 Banggal janah gijang do tembokni, horbanganni sapuluh dua do anjaha sapuluh dua malekat i atasni; anjaha tarsurat do goran-goran ijai, ai ma goran ni marga ni halak Israel na sapuluh dua ai: (Hes. 48:31-35.) 21:12 Dan temboknya besar lagi tinggi dan pintu gerbangnya dua belas buah; dan di atas pintu-pintu gerbang itu ada dua belas malaikat dan di atasnya tertulis nama kedua belas suku Israel.
21:13 Dompak purba tolu horbangan dompak utara tolu horbangan, dompak dangsina tolu horbangan anjaha dompak pastima tolu horbangan. 21:13 Di sebelah timur terdapat tiga pintu gerbang dan di sebelah utara tiga pintu gerbang dan di sebelah selatan tiga pintu gerbang dan di sebelah barat tiga pintu gerbang.
21:14 Sapuluh dua do batu onjolan ni tembok ni huta ai, anjaha tarsurat do ijai goran ni na sapuluh dua apostel ni Anak ni Biri-biri in. (Ep. 2:20; Heb. 11:10.) 21:14 Dan tembok kota itu mempunyai dua belas batu dasar dan di atasnya tertulis kedua belas nama kedua belas rasul Anak Domba itu.
21:15 Ijolom na marsahapkon ahu ai do sada tungkot sibar-sibar na humbani omas, laho manibar huta ai, horbanganni ampa tembokni. (bd. 11:1; Hes. 40:3.) 21:15 Dan ia, yang berkata-kata dengan aku, mempunyai suatu tongkat pengukur dari emas untuk mengukur kota itu serta pintu-pintu gerbangnya dan temboknya.
21:16 Marompat suhi do pou-pou ni huta ai, dos do ganjangni pakon bolagni. Isibar ma huta ai marhitei sibar-sibar ai: Sapuluh dua ribu stadia. Dos do ganjangni pakon bolagni pakon gijangni. (Hes. 40:16; 48:16, 17.) 21:16 Kota itu bentuknya empat persegi, panjangnya sama dengan lebarnya. Dan ia mengukur kota itu dengan tongkat itu: dua belas ribu stadia; panjangnya dan lebarnya dan tingginya sama.
21:17 Isibar ma homa tembok ni huta ai: Saratus ompat puluh ompat asta; sibar-sibar ni jolma do sibar-sibar ni malekat ai. 21:17 Lalu ia mengukur temboknya: seratus empat puluh empat hasta, menurut ukuran manusia, yang adalah juga ukuran malaikat.
21:18 Ia onjolan ni tembok ni huta ai mata intan jaspis do, anjaha huta ai sandiri omas pitah do, lihar songon kasa. 21:18 Tembok itu terbuat dari permata yaspis; dan kota itu sendiri dari emas tulen, bagaikan kaca murni.
21:19 Ipajagar do onjolan ni tembok ni huta ai marhitei bagei ni batu na maharga: Onjolan na parlobei jaspis do, na paduahon sapir, na patoluhon kalsedon, na paompathon samarah, (Jes. 54:11, 12.) 21:19 Dan dasar-dasar tembok kota itu dihiasi dengan segala jenis permata. Dasar yang pertama batu yaspis, dasar yang kedua batu nilam, dasar yang ketiga batu mirah, dasar yang keempat batu zamrud,
21:20 na palimahon sardonik, na paonomhon sardion, na papituhon kerisolit, na paualuhkon beril, na pasiahkon topasion, na pasapuluhkon kerisopras, na pasapuluh sadahon kiasin, na pasapuluh duahon ametis. 21:20 dasar yang kelima batu unam, dasar yang keenam batu sardis, dasar yang ketujuh batu ratna cempaka, yang kedelapan batu beril, yang kesembilan batu krisolit, yang kesepuluh batu krisopras, yang kesebelas batu lazuardi dan yang kedua belas batu kecubung.
21:21 Ia na sapuluh dua horbangan ai, sapuluh dua mutiha do, ganup horbangan ipauli humbani sada mutiha; ia alaman ni huta ai omas pitah do songon kasa na lihou. (bd. 22:2.) 21:21 Dan kedua belas pintu gerbang itu adalah dua belas mutiara: setiap pintu gerbang terdiri dari satu mutiara dan jalan-jalan kota itu dari emas murni bagaikan kaca bening.
21:22 Seng dong huidah rumah panumbahan ibagas huta ai, ai Tuhan Naibata, Sigomgom haganup do na gabe rumah panumbahan ijai, rap pakon Anak ni Biri-biri in. 21:22 Dan aku tidak melihat Bait Suci di dalamnya; sebab Allah, Tuhan Yang Mahakuasa, adalah Bait Sucinya, demikian juga Anak Domba itu.
21:23 Seng porlu bani huta ai mata ni ari atap bulan, laho manondangisi; ai hasangapon ni Naibata do na paliharhonsi anjaha Anak ni Biri-biri in do panondangni. (bd. 22:5; Jes. 24:23; 60:19, 20.) 21:23 Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Allah meneranginya dan Anak Domba itu adalah lampunya.
21:24 Mardalani ma bangsa-bangsa ibagas sinalsalni, anjaha boanon ni raja-raja ni tanoh on ma hamuliaon ni sidea hubagas. (Jes. 60:3, 5.) 21:24 Dan bangsa-bangsa akan berjalan di dalam cahayanya dan raja-raja di bumi membawa kekayaan mereka kepadanya;
21:25 Seng pala itutup horbanganni arian, ai seng masa ijai borgin. (Ps. 89:28; Jes. 60:11.) 21:25 dan pintu-pintu gerbangnya tidak akan ditutup pada siang hari, sebab malam tidak akan ada lagi di sana;
21:26 Boanon ni sidea ma hasangapon pakon hamuliaon ni sagala bangsa hubagas huta ai. 21:26 dan kekayaan dan hormat bangsa-bangsa akan dibawa kepadanya.
21:27 Tapi seng anjai masuk hubagas huta ai sagala na mabutak, na mangkorjahon hagigi pakon ladung, pitah na dob tarsurat bani buku hagoluhan ni Anak ni Biri-biri ai do hansa. (bd. 20:15; Pil. 4:3.) 21:27 Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis, atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan Anak Domba itu.
<< Wahyu 20 Wahyu 22 >>